Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. 2062/132509/ 2016 Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους

Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την 3168/175299/2018.
Η παρούσα, με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του άρθρου 36 του ν. 4673/2020 (ΦΕΚ Α' 52/11-03-2020), καταργήθηκε με την περίπτωση γ' του άρθρου 37 του ιδίου νόμου από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ήτοι από 11/03/2020.Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-12-2016 ]
Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 2062/132509/ 2016
Μορφή, περιεχόμενο, διαδικασία καταγραφής και τήρηση Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Κλαδικών Εθνικών Αγροτικών Συνεταιρισμών, Αγροτικών Εταιρικών Συμπράξεων και Ταμείου Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης, διαδικασία εγγραφής και τακτικών ετήσιων δηλώσεων και κριτήρια αξιολόγησής τους

Αριθμ. 2062/132509

(ΦΕΚ Β' 3938/7-12-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 19 παρ. 2, του άρθρου 20 παρ. 5 και του άρθρου 49 παρ. 1 του Ν. 4384/2016, «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής οργάνωσης του αγροτικού χώρου και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ Α' 78),

β) του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1 Σκοπός

Με την παρούσα καθορίζονται:

α) η μορφή, το περιεχόμενο και η τήρηση του Εθνικού Μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών (στο εξής Μητρώο) του άρθρου 19 του Ν. 4384/2016 (ΦΕΚ Α' 78), το οποίο συστάθηκε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με το άρθρο 2 του Ν. 4015/2011 (Α' 210), και συνεχίζει να λειτουργεί και να τηρείται, όπως προβλέπεται στο άρθρο 49 παρ. 1 του Ν. 4384/2016,

β) ο τύπος, το ακριβές περιεχόμενο και η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων της πρώτης καταχώρισης στο Μητρώο, που υποβάλλουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (στο εξής ΑΣ), οι Κλαδικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (στο εξής ΚΑΣ) και οι Κλαδικοί Εθνικοί Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (ΚΕΑΣ) του άρθρου 31 του Ν. 4384/2016, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ) του άρθρου 33 του Ν. 4384/2016, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί (ΑνΣ) και οι Ενώσεις τους (ΕΑνΣ) του άρθρου 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α' 149) το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ. 1 περίπτωση β) του Ν. 4384/2016 και το ταμείο αγροτικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016,

γ) τα έγγραφα και τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στις ανωτέρω αιτήσεις της περ. β καθώς και στις τακτικές ετήσιες δηλώσεις και η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αυτών στο Μητρώο,

δ) η αξιολόγηση και τα κριτήρια αξιολόγησης των τακτικών ετήσιων δηλώσεων των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ,

ε) οι λόγοι και η διαδικασία διαγραφής των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

Άρθρο 2
Μορφή και περιεχόμενο του Μητρώου


1. Το Μητρώο αποτελεί ψηφιακή βάση δεδομένων, στην οποία καταχωρίζονται με μοναδικό αριθμό σε αντίστοιχες κατηγορίες οι ΑΣ όπως ορίζονται στο άρθρο 1 του Ν. 4384/2016, οι Γυναικείοι ΑΣ του άρθρου 2, οι ΚΑΣ και ΚΕΑΣ του άρθρου 31, οι Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις του άρθρου 33, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους του άρθρου 50 παρ. 1 περίπτωση β). Στο Μητρώο καταχωρίζεται και το Ταμείο Αγροτικής Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016. Στο Μητρώο δεν εγγράφονται οι Δασικοί Συνεταιρισμοί, οι Ενώσεις αυτών, οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί Δασοκτημόνων του Α.Ν. 1627.

2. Ο Αριθμός Μητρώου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου απαρτίζεται από εφτά (7) ψηφία, τα οποία κατά σειρά υποδηλώνουν τα μεν τέσσερα (4) πρώτα την έδρα, σύμφωνα με την κωδικοποίηση των Περιφερειακών Ενοτήτων της Χώρας, όπως αυτές ορίζονται στο Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α' 87) όπως ισχύει, τα δε επόμενα τρία (3) ψηφία τον αύξοντα αριθμό εγγραφής των συλλογικών μορφών της παρ. 1 στην Περιφερειακή Ενότητα.

3. α) Όσοι ΑΣ λειτουργούν και είναι εγγεγραμμένοι στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Διεπαγγελματικών Οργανώσεων του άρθρου 2 του Ν. 4015/2011, συνεχίζουν να τηρούνται στο Εθνικό Μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών και άλλων συλλογικών μορφών.

β) Οι ΚΕΣΕ, οι ΚΑΣΟ και οι ΣΕ που εμπίπτουν στο άρθρο 49 παρ. 4 περ. α) και β) και παρ. 5 του Ν. 4384/2016, και έχουν μετατραπεί ή θα μετατραπούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, εγγράφονται στο Μητρώο ως ΑΣ, ΚΕΑΣ, ΚΑΣ (για τις ΚΕΣΕ, ΚΑΣΟ) και ΑΕΣ (για τις ΣΕ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας.

δ) Οι Αναγκαστικοί Συνεταιρισμοί και οι Ενώσεις τους που λειτουργούν κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 47 του Ν. 2169/1993 (ΦΕΚ Α' 149) που διατηρείται σε ισχύ με το άρθρο 50 παρ. 1 περ. β) του Ν. 4384/2016, καταχωρίζονται στο Μητρώο ως ΑνΣ και ΕΑνΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

ε) Το περιεχόμενο του Μητρώου για κάθε κατηγορία αγροτικών συνεταιρισμών και συλλογικών μορφών των παρ. 1 και 3 του παρόντος άρθρου ομαδοποιείται στις ενότητες Γενικών Στοιχείων, Νομικοδιοικητικών Στοιχείων, Οικονομικών Στοιχείων, Δραστηριοτήτων και Παρατηρήσεων, όπως ορίζονται στην παρούσα απόφαση.

4. Η μορφή και το περιεχόμενο των ενοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του παρόντος άρθρου διαμορφώνεται σύμφωνα με το περιεχόμενο των πεδίων των αιτήσεων εγγραφής που καθορίζεται στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

5. Οι ΑΕΣ, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 33 του Ν. 4384/2016 εγγράφονται στο Μητρώο με τον Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας. Οι ΑΕΣ λαμβάνουν βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο από την αρμόδια αρχή για να είναι δικαιούχοι των ενισχύσεων, απαλλαγών και κινήτρων που ορίζονται στο άρθρο 30 του Ν. 4384/2016.

Άρθρο 3
Τήρηση του Μητρώου

1. Η Διεύθυνση Οικονομικών Ελέγχων και Επιθεώρησης, στο εξής αρμόδια αρχή, μεριμνά για την οργάνωση, τήρηση, λειτουργία και την ετήσια επικαιροποίηση του Μητρώου, αξιολογούσα κατ' έτος τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ σύμφωνα με τον νόμο και εποπτεύει την σύννομη λειτουργία τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18 του Ν. 4384/2016.
Για την πρώτη καταχώριση στο Μητρώο οι ΑΣ, οι ΚΑΣ, οι ΚΕΑΣ υποβάλλουν ηλεκτρονικά στο Μητρώο μέσω του ιστοτόπου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (στο εξής ΥπΑΑΤ), αίτηση εγγραφής, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 8 της παρούσας. Οι ΑΕΣ και το Ταμείο υποβάλλουν αίτηση εγγραφής σύμφωνα με τα στοιχεία του συνημμένου Παραρτήματος στο άρθρο 8 της παρούσας.

2. Η αίτηση εγγραφής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986.

3. Το Μητρώο για τους ΑΣ, Αναγκαστικούς Συνεταιρισμούς και τις Ενώσεις τους, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ και ΑΕΣ δημοσιοποιεί τα στοιχεία που αφορούν την επωνυμία, την έδρα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου στον ιστότοπο του ΥπΑΑΤ ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τα στοιχεία του ταμείου συνεταιριστικής εκπαίδευσης.

4. Το Μητρώο ενημερώνεται από τους υπόχρεους εγγραφής σε αυτό με την υποβολή της αίτησης πρώτης εγγραφής, καθώς και με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις τους, ηλεκτρονικά, μέσω του ιστοτόπου του ΥπΑΑΤ. Για κάθε μεταβολή, που επέρχεται, επικαιροποιείται το Μητρώο σε όλη τη διάρκεια του έτους.

Άρθρο 4
Διαδικασία καταχώρισης ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, Αναγκαστικών Συνεταιρισμών και των Ενώσεών τους, ΑΕΣ και Ταμείου στο Μητρώο


1. Για την καταχώριση στο Μητρώο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν. 4384/2016, οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο Μητρώο, μέσα σε ένα (1) μήνα από την έγκριση του καταστατικού τους στο Ειρηνοδικείο της έδρας τους. Οι ΑΕΣ μέσα σε ένα μήνα από την καταχώρισή τους στο Γ.Ε.ΜΗ.

2. Το περιεχόμενο της αίτησης πρώτης εγγραφής για τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ, περιγράφεται στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας.

3. Στην αίτηση πρώτης εγγραφής, οι ΑΣ, ΚΑΣ και ΚΕΑΣ, συμπληρώνουν τα πεδία της αίτησης και υποβάλλουν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf, τα αναφερόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 20 του Ν. 4384/2016 αντίγραφα των παρακάτω εγγράφων:
α) αντίγραφο του καταστατικού τους, προσαρμοσμένο στην ισχύουσα νομοθεσία και βεβαίωση εγγραφής τους στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του οικείου Ειρηνοδικείου.
β) κατάσταση των ιδρυτικών μελών του ΑΣ με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους (όταν μέλη είναι νομικά πρόσωπα), σύμφωνα με το βιβλίο μητρώου μελών και βεβαίωση ότι έχουν καταβάλει το ποσοστό της συνεταιρικής μερίδας τους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4384/2016. Η καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο ευθύνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως.
γ) Συνοπτικό επιχειρησιακό πλάνο διάρκειας τριών (3) ετών που περιγράφει τις δραστηριότητές τους σε συγκεκριμένους τομείς παραγωγής, τις ποσότητες που πρόκειται να διαχειριστούν, τις προγραμματισμένες δράσεις και τυχόν επενδυτικά σχέδια που προτίθενται να αναλάβουν για την υλοποίησή τους.

4. α) Με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι ως άνω αγροτικοί συνεταιρισμοί και μορφές αγροτικής συλλογικής οργάνωσης λαμβάνουν άμεσα αριθμό πρωτοκόλλου.
β) Μετά την επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ και με βάση την πληρότητά τους, παρέχεται στους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ Αριθμός Μητρώου και αποδίδεται από την αρμόδια αρχή, όταν ζητείται, βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ σε κάθε συναλλαγή τους καθώς και στον ιστότοπό τους, εφόσον διαθέτουν, υποχρεούνται να αναγράφουν τον Αριθμό Μητρώου.

5. Για την απόκτηση ΑΦΜ από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ προσκομίζουν σε αυτήν την ως άνω βεβαίωση.

6. Ο εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου υποχρεούται σε ένα (1) μήνα από την απόδοση ΑΦΜ να υποβάλει στο Μητρώο τη βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ για την αναγραφή του στο Μητρώο.

7. Το Διοικητικό και το Εποπτικό Συμβούλιο υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσα σε ένα (1) μήνα στο Μητρώο πρακτικό των αρχαιρεσιών και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων.

8. Οι ΑΕΣ υποβάλλουν στο Μητρώο στοιχεία επικοινωνίας, νομικοδιοικητικά έγγραφα (καταστατικό, μετοχολόγιο, αριθμό μετοχών κάθε μέλους μετόχου, πρακτικά πρόσφατων αρχαιρεσιών και κατανομής αξιωμάτων Διοικητικού Συμβουλίου), ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και οικονομικοδιαχειριστικούς ελέγχους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσας. Τυχόν μεταβολές των ως άνω στοιχείων επικαιροποιούνται.

9. Το Ταμείο Συνεταιριστικής Εκπαίδευσης με απόφαση της διαχειριστικής επιτροπής εγγράφεται στο Μητρώο και υποβάλλει το καταστατικό του, στοιχεία της διαχειριστικής επιτροπής και ετήσιο απολογισμό έργου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα του άρθρου 8 της παρούσης.

Άρθρο 5
Τακτικές ετήσιες δηλώσεις - κριτήρια αξιολόγησης των ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ, ΑΕΣ


1. Η επικαιροποίηση του Μητρώου πραγματοποιείται ως τις 30 Ιουνίου εκάστου έτους με τις τακτικές ετήσιες δηλώσεις, οι οποίες υποβάλλονται από τους υπόχρεους εντός της προθεσμίας αυτής. Στο πλαίσιο αυτό, υποβάλλονται τα ακόλουθα στοιχεία:
α) Επωνυμία, έδρα και στοιχεία επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στοιχεία επικοινωνίας νόμιμου εκπροσώπου και γενικού διευθυντή ή διευθυντή, εφόσον ο κύκλος εργασιών υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ),
β) νομιμοποιητικά έγγραφα, όπως καταστατικό με τις τελευταίες τροποποιήσεις, βεβαίωση εγγραφής στο βιβλίο μητρώου αγροτικών συνεταιρισμών του αρμόδιου Ειρηνοδικείου, πρακτικό εκλογής Διοικητικού Συμβουλίου και Εποπτικού Συμβουλίου, όπου απαιτείται, και πρακτικό κατανομής αξιωμάτων, πρακτικό αρχαιρεσιών, στοιχεία οικονομικού ελεγκτή,
γ) αριθμό μελών, όπως προκύπτει από το βιβλίο Μητρώου Μελών και κατάσταση μελών με το ονοματεπώνυμο και το ΑΦΜ τους ή την επωνυμία και το ΑΦΜ τους,
δ) ύψος συνεταιρικής μερίδας, βεβαίωση ότι έχει εξοφληθεί η συνεταιρική μερίδα σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν. 4384/2016. Η καταβολή θα βεβαιώνεται με απόφαση του ΔΣ, το οποίο ευθύνεται με τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 περί ψευδούς δηλώσεως,
ε) αντίγραφα ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων που προβλέπονται στο άρθρο 22 του ν. 4384/2016, για να διαπιστωθεί κυρίως η παραγωγική δραστηριότητα του ΑΣ μέσω των στοιχείων που δηλώνονται. Ειδικότερα, αρδευτικοί συνεταιρισμοί, αναγκαστικοί συνεταιρισμοί διαχειρίσεως κοινής χορτονομής του ν.δ. 1923, αγροτικοί συνεταιρισμοί προώθησης προβατοτροφίας που υλοποιούν επιχειρησιακά προγράμματα και ΑΣ εξαγοράς κτημάτων εντάσσονται στην ίδια κατηγορία,
στ) έκθεση οικονομικοδιαχειριστικού ελέγχου των ελεγκτών του άρθρου 21 του Ν. 4384/2016,
ζ) δήλωση προέδρου ΔΣ ότι τα μέλη παραδίδουν την παραγωγή τους ή/και προμηθεύονται τα εφόδιά τους, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του Ν. 4384/2016,
η) αποδεικτικό της αποστολής του καταλόγου υπόχρεων προσώπων (προέδρου ΔΣ και Γενικού Διευθυντή ή Διευθυντή) προς την μονάδα ελέγχου των δηλώσεων περιουσιακής κατάστασης εφόσον ο ΑΣ έχει ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των δύο εκατομμυρίων (2.000.000) ευρώ,
θ) βεβαίωση προέδρου ΔΣ ότι όλα τα μέλη του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου παρακολούθησαν κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι (6) μηνών της θητείας τους, σεμινάρια της βασικής συνεταιριστικής εκπαίδευσης που οργανώνονται με τη συνδρομή του ταμείου του άρθρου 39 του Ν. 4384/2016.
Τα στοιχεία α-δ υποβάλλονται στην τακτική ετήσια δήλωση εφόσον έχουν επέλθει αλλαγές μετά την πρώτη εγγραφή στο Μητρώο. Τα στοιχεία ε-η υποβάλλονται κάθε χρόνο στην τακτική ετήσια δήλωση των υπόχρεων. Το στοιχείο θ υποβάλλεται στην τακτική ετήσια δήλωση του 2018.

2. Με βάση την πληρότητα των στοιχείων των τακτικών ετήσιων δηλώσεων, οι υπόχρεοι αξιολογούνται και διατηρούν τον αριθμό Μητρώου που έλαβαν κατά την πρώτη εγγραφή και λαμβάνουν μετά από αίτησή τους προς την αρμόδια αρχή βεβαίωση Ενημερότητας Μητρώου.

3. Η αρμόδια αρχή, αν η αίτηση, τα έγγραφα και δικαιολογητικά που υποβάλλονται δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, προσκαλεί τον υπόχρεο ή με διοικητικό έγγραφο ή με ηλεκτρονικό μήνυμα, να προβεί στις αναγκαίες διευκρινίσεις, διορθώσεις ή συμπληρώσεις της αίτησης, των δικαιολογητικών και των συνοδευτικών εγγράφων, μέσα σε έξι (6) μήνες από τη λήψη της σχετικής πρόσκλησης. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί μέχρι τρεις (3) μήνες, εφόσον αυτό επιβάλλεται από τις συνθήκες και το είδος των στοιχείων που καταχωρίζονται, ενώ δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας. Αν η προθεσμία των έξι (6) μηνών ή η προθεσμία που παρατείνεται παρέλθουν άπρακτες ή ο υπόχρεος υποβάλει τα στοιχεία, πλην όμως αυτά κριθούν ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δεν είναι ακριβή και πλήρη, τότε εφαρμόζεται το άρθρο 6 παρ 3.


Άρθρο 6
Διαγραφή από το Μητρώο


1. Οι ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ διαγράφονται από το Μητρώο:
α) Αν λυθούν και εκκαθαριστούν.
β) Αν δεν έχουν εφαρμόσει τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 49 του ν. 4384/2016 μέσα στην προθεσμία που προβλέπεται.
γ) Οι ΑΕΣ, αν ανακληθεί η άδεια λειτουργίας τους ή διαγραφούν από το Γ.Ε.ΜΗ.,
δ) αν διαπιστωθεί από την αρμόδια αρχή παραβίαση των διατάξεων του νόμου και του καταστατικού τους και δεν συμμορφωθούν στις έγγραφες υποδείξεις της σε διάστημα έξι (6) μηνών ή στην παράταση της προθεσμίας. Δεν χορηγείται βεβαίωση ενημερότητας μέχρι την συμμόρφωση στις υποδείξεις της αρμόδιας αρχής. ε) Αν δεν υποβάλλουν στο Μητρώο, οικονομικές καταστάσεις τριών (3) συνεχόμενων διαχειριστικών χρήσεων.

2. Η αρμόδια αρχή με πράξη της, στην οποία αναγράφονται: α) τα στοιχεία του ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ και του νόμιμου εκπροσώπου του και β) η περιγραφή της παράβασης και γ) στην περίπτωση της παρ. 1 περ. δ) 2, ο τρόπος θεραπείας της, διαγράφει τους ΑΣ, ΚΑΣ, ΚΕΑΣ, ΑνΣ, ΕΑνΣ και ΑΕΣ από το Μητρώο.

3. Οι διαγραφόμενοι, εφόσον δεν συμφωνούν με την απόφαση διαγραφής, έχουν δικαίωμα ένστασης για λόγους νομιμότητας, ενώπιον του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, μέσα σε τρεις (3) μήνες από τη γνωστοποίηση της πράξης της αρμόδιας αρχής. Ο Υπουργός αποφαίνεται επί της ένστασης, έπειτα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής, μέσα σε εξήντα (60) μέρες.

Άρθρο 7
Μεταβατικές Διατάξεις


1. Οι ΑΣ αν δεν τροποποιήσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4384/2016 μέχρι 26 Απριλίου 2017 διαγράφονται από το Μητρώο.

2. Οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο του Ν. 4015/2011 δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της παρούσας απόφασης και δεν υποχρεούνται να επικαιροποιήσουν τα στοιχεία εγγραφής τους.

Άρθρο 8
Παράρτημα


Στην παρούσα απόφαση προσαρτάται Παράρτημα με τρία (3) υποδείγματα αιτήσεων εγγραφής στο Μητρώο που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και έχουν ως εξής:


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.Άρθρο 9 Έναρξη ισχύος


Η απόφαση 1004/135291/27.10.2014 του Υπουργού ΑΑΤ (ΦΕΚ Β' 2918) καταργείται.

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης