ΠΟΛ.1116/27.4.2001

Εκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεωνΣχόλια:


27 Απρ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 27 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1028481/10247/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
ΤΜΗΜΑ Β'
Τηλέφωνο: 3375311-12

ΠΟΛ.: 1116

ΘΕΜΑ: Έκπτωση, κατά ποσοστό 50%, των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλλήλων, από το καθαρό εισόδημα των επιχειρήσεων.
1028481/10247/Β0012/ΠΟΛ.1116/27.4.2001

Με αφορμή προφορικά και γραπτά ερωτήματα που τέθηκαν στην υπηρεσία μας αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 4 του Ν.2753/1999, για τον υπολογισμό των φορολογητέων κερδών των επιχειρήσεων αφαιρείται από το καθαρό εισόδημά τους, που προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2238/1994, ποσοστό 50% επί των δαπανών των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλονται για κύρια ασφάλιση και αφορούν προσλήψεις εργατοϋπαλληλικού προσωπικού που πραγματοποιούνται από τη δημοσίευση του νόμου αυτού (17.11.1999) και μέχρι 31.12.2001. Η μείωση των δηλούμενων κερδών της επιχείρησης με το ποσό της δαπάνης αυτής ενεργείται, εφόσον:

α) Κατά την προηγούμενη από την πρόσληψη διαχειριστική περίοδο απασχολούνται στην επιχείρηση τουλάχιστον πέντε (5) εργατοϋπάλληλοι με πλήρη απασχόληση και

β) Κατά τις διαχειριστικές περιόδους τα κέρδη των οποίων μειώνονται με τη δαπάνη αυτή, δεν μειώνεται λόγω απόλυσης ο αριθμός του απασχολούμενου εργατοϋπαλληλικού προσωπικού.

Η ως άνω μείωση των κερδών των επιχειρήσεων θα ισχύει για χρονικό διάστημα δύο (2) ετών από το χρόνο πρόσληψης κάθε νέου εργαζόμενου.2. Από τη διατύπωση των πιο πάνω διατάξεων προκύπτει ότι για την εφαρμογή τους απαιτείται - μεταξύ άλλων - να μην μειώνεται ο αριθμός των απασχολούμενων (είτε από το υφιστάμενο, είτε από το νεοπροσληφθέν προσωπικό) λόγω απόλυσης και μόνο. Δηλαδή, αν η μείωση οφείλεται σε άλλους λόγους (π.χ. συνταξιοδότησης, λήξης της υπάρχουσας σύμβασης ορισμένου χρόνου κ.λπ.), η επιχείρηση δικαιούται να εκπίπτει από τα καθαρά κέρδη της χρήσης μέσα στην οποία προσέλαβε το καινούριο προσωπικό και της επόμενης χρήσης το 50% των εργοδοτικών εισφορών που αναλογούν στους νεοπροσληφθέντες.

Αντίθετα, αν λάβει χώρα απόλυση είτε από το παλαιό προσωπικό, είτε από το νεοπροσληφθέν, η επιχείρηση χάνει το πιο πάνω ευεργέτημα.3. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση απόλυσης εργαζόμενου λόγω αντισυμβατικής συμπεριφοράς του στην εργασία και η απόλυση αυτή επικυρώνεται με δικαστική απόφαση.4. Εξάλλου, από τη γραμματική διατύπωση των διατάξεων, το παρεχόμενο κίνητρο δεν καλύπτει τις περιπτώσεις προσωπικού που προσλαμβάνεται για την κάλυψη έκτακτων αναγκών των επιχειρήσεων.
 


Taxheaven.gr