Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: οικ. 54838/Δ5.2467/ 2016 Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της Υ.Α. του αρ.4. παρ.3 του ν. 4430/2016

Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Αριθ. πρωτ.: οικ. 54838/Δ5.2467/ 2016
Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της Υ.Α. του αρ.4. παρ.3 του ν. 4430/2016


Αριθ. πρωτ.: οικ. 54838/Δ5.2467/ 2016 Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 25/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: οικ. 54838/Δ5.2467

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΤΡΩΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ.Κώδικας : 101 10 - Αθήνα

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ
 
Θέμα: Ζητήματα λειτουργίας και τήρησης του Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας κατά το μεταβατικό διάστημα έως την έκδοση της Υ.Α. του αρ.4. παρ.3 του ν. 4430/2016

Σχετ: ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ205/Α/2016).

Με την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 «Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις.» (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), καταργούνται τα άρθρα 1-17 του ν. 4019/2011 και το κανονιστικό πλαίσιο που απορρέει από αυτά. Μεταξύ των άρθρων που καταργούνται είναι και το αρ.14 του ν. 4019/2011, σχετικά με το Γενικό Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας (εφεξής «Μητρώο του ν. 4019/2011).

Μέχρι την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης του αρ.4, παρ.3 του ν. 4430/2016, (εφεξής «Υ.Α.») που αφορά την τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Γ.Μ.Φ.Κ.Α.Ο.), και για την εξασφάλιση αφενός της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων και της συνέχειας της πρακτικής της Διοίκησης, και αφετέρου της εξυπηρέτησης του πολίτη και της ισότιμης αντιμετώπισης των αιτημάτων προς την Διοίκηση, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

1. Αναστέλλεται η υποβολή μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας που υπάρχει στην ιστοσελίδα του Υπουργείου (www.ypakp.gr, ετικέτα: Ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων για το Μητρώο Κοινωνικής Οικονομίας) και εξέταση νέων αιτήσεων (ηλεκτρονικών και χειρόγραφων) , οι οποίες αφορούν σε προσωρινή και οριστική εγγραφή Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), Κοινωνικών Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) και άλλων Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, έως 31.12.2016, οπότε και θα έχει εκδοθεί η νέα Υ.Α., με την οποία θα ρυθμίζεται ο τρόπος και η διαδικασία υποβολής τους με βάση το νέο νόμο.

2. Οι αιτήσεις προσωρινής εγγραφής, οι οποίες είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, μέχρι και 31-10-2016 και παραμένουν εκκρεμείς, θα πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το ν. 4430/2016, μετά την έκδοση της Υ.Α. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με επιστολές.

3. Οι αιτήσεις οριστικής εγγραφής που είχαν υποβληθεί στο Τμήμα Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας, μέχρι και 31-10-2016 και παραμένουν εκκρεμείς, θα εξεταστούν με βάση το ν. 4430/2016, κατά τη διαδικασία που θα προβλέπεται στην Υ.Α.. Οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν σχετικά με επιστολές. 

4. Οι αιτήσεις των νομίμων εκπροσώπων των Κοιν.Σ.Επ. (εκκρεμείς και νέες) για χορήγηση βεβαιώσεων καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής, μη λύσης και εκκαθάρισης, μη τροποποίησης καταστατικού, χορήγησης αντιγράφων καταστατικού και διαγραφής από το Μητρώο κλπ, θα εξετάζονται με βάση τις γενικές διατάξεις του ν. 4430/2016. Σας γνωστοποιούμε, ότι οι συγκεκριμένες αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν και ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος Ψηφιακών Υπηρεσιών Μιας Στάσης του Υπουργείου Εργασίας «ΑΠΛΟ» (www.ypakp.gr, ετικέτα: ΑΠΛΟ).

5. Οι αιτήσεις για χορήγηση Πιστοποιητικού Μέλους του Μητρώου του ν. 4019/2011 θα εξεταστούν με βάση τα προβλεπόμενα στο νόμο και την υπό έκδοση Υ.Α..

6. Οι αιτήσεις για τροποποίηση Καταστατικού Κοιν.Σ.Επ. θα εξετάζονται με βάση τις προϋποθέσεις του ν. 4430/2016 και τις γενικές διατάξεις περί της λειτουργίας των αστικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986. Ειδικότερα, τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία σχετικά με τον σκοπό, τις δραστηριότητες, τον τρόπο διανομής των κερδών, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των μελών θα εξεταστούν με βάση τα προβλεπόμενα στο ν.4430/2016 και στην υπό έκδοση Υ.Α. Τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία όπως επωνυμία, σύνθεση μελών, έδρα κλπ. θα εξεταστούν με βάση τις γενικές διατάξεις του ν.4430/2016.Η Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
Ουρανία Αντωνοπούλου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης