Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1114/26.4.2001 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες, με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών

Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1114/26.4.2001
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες, με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών


ΠΟΛ.1114/26.4.2001 Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες, με χρήση μαγνητικών κα

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία είσπραξης διοδίων από επιτηδευματίες, με χρήση μαγνητικών καρτών ή ηλεκτρονικών φορητών πομπών

1037084/289/0015/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των περ. β' και γ', υποπερ. γη', καθώς και της περ. δ' του άρθρου 38 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992 - ΦΕΚ 84/Α').

2. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222/Α').

3. Τις διατάξεις των παρ. 1 και 2β1 της ΑΥΟ ΠΟΛ.1105/1999 (ΦΕΚ 1089/Β').

4. Τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α') "Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας".

5. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β'/24.4.2000) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

6. Την από 23.5.1996 σύμβαση παραχώρησης της εκμετάλλευσης των διοδίων της Αττικής Οδού στην Εταιρία "Αττική Οδός Α.Ε.", που κυρώθηκε με το Ν.2445/1996 (ΦΕΚ 274/Α').

7. Την από 30.3.2001 βεβαίωση της IBI - GIBB LAWGIBB (Group Members) ότι το ηλεκτρονικό σύστημα διαχείρισης των διοδίων της Αττικής Οδού πληροί τις απαιτούμενες προδιαγραφές των άρθρων 21.3.3 και 21.3.5 της σύμβασης παραχώρησης (Ν.2445/1996 - ΦΕΚ 274/Α').

8. Το από 30.3.2001 έγγραφο της Α.Ε. "Αττική Οδός".

9. Την ανάγκη διευκόλυνσης των συναλλαγών της Α.Ε. "Αττική Οδός" κατά την είσπραξη διοδίων από τους οδηγούς οχημάτων που διέρχονται μέσω της Αττικής Οδού και με απώτερο σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου.

10. Οτι η απόφαση αυτή δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε


1. Εγκρίνουμε στην Α.Ε. "Αττική Οδός" για την εμφάνιση του εσόδου από την εκμετάλλευση των διοδίων της Αττικής Οδού, να εκδίδει τα παραστατικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12, παρ. 16β' και 13, παρ. 4 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

Ειδικότερα:

1.1. Για το αντίτιμο των διοδίων που καταβάλλεται με μετρητά ή κέρματα, το παραστατικό εσόδου να εκδίδεται με την είσπραξη.

1.2. Για το αντίτιμο των διοδίων που εισπράττεται αφαιρετικά από ποσό που προκαταβάλλεται για τον εφοδιασμό και χρήση ηλεκτρονικής "κάρτας" ΑΤΜ, το παραστατικό εσόδου να εκδίδεται με κάθε χρήση της κάρτας αυτής, η οποία διατίθεται αποκλειστικά και μόνο από την "Αττική Οδό" Α.Ε., με προκαθορισμένη ημερομηνία λήξης.

Το περιεχόμενο των παραστατικών εσόδου των περ. 1.1 και 1.2 της παρ. 1 της παρούσας, σε κάθε περίπτωση περιλαμβάνει την ημερομηνία, το αντίτιμο των διοδίων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ κατά κατηγορία οχήματος και την ώρα έκδοσής τους.

1.3. Για το αντίτιμο των διοδίων που εισπράττεται από συνδρομητές που προκατέβαλαν εγγύηση εφοδιασμού τους με ειδικό πομπό (trans - ponder), ως παραστατικό εσόδου να εκδίδεται μηνιαίος λογαριασμός, κατ' αναλογία των οριζόμενων στις διατάξεις του άρθρου 12, παρ. 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

Κατά την παράδοση των πομπών (trans - ponder) στο συνδρομητή, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 11 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).


2. Τα εκδιδόμενα κατά τα προαναφερόμενα παραστατικά εσόδων μπορεί να εκτυπώνονται σε ένα αντίτυπο, το οποίο θα παραδίδεται στον πελάτη, με τις εξής προϋποθέσεις:

2.1. Να καταγράφονται άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο όλες οι συναλλαγές.

2.2. Στο τέλος κάθε ημέρας (ώρα 24:00) να εκτυπώνεται κατάσταση από την οποία να προκύπτουν τα συνολικά έσοδα της ημέρας, ανά σημείο συναλλαγής και κατά κατηγορία εσόδου.

Οι καταστάσεις αυτές θα φυλάσσονται ως παραστατικά εγγραφών.

2.3. Να εκτυπώνεται άμεσα, εφόσον ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο, κατάσταση με τις αναλυτικές καταχωρίσεις εσόδων (κατά εκδοθέν παραστατικό) τουλάχιστον του τρέχοντος και του προηγούμενου μήνα.

2.4. Η ίδια αναλυτική εκτύπωση να είναι δυνατή και για όλη τη χρονική περίοδο υποχρέωσης διαφύλαξης των παραστατικών των εγγραφών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), στους προβλεπόμενους χρόνους που ορίζονται από τις διατάξεις του τρίτου και τέταρτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 24 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992).

3. Η εκμετάλλευση των διοδίων ανεξάρτητα του τρόπου είσπραξής τους συνιστά παροχή υπηρεσίας που υπάγεται σε ΦΠΑ με συντελεστή 18%.

4. Οι διατάξεις της απόφασης αυτής εφαρμόζονται αναλόγως και σε κάθε άλλη περίπτωση παραχώρησης της εκμετάλλευσης διοδίων της ελληνικής επικράτειας σε επιτηδευματίες.

5. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης