Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1113/10.4.2001 Βεβαίωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Κεφαλαίου

ΠΟΛ.1113/10.4.2001
Βεβαίωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών


ΠΟΛ.1113/10.4.2001 Βεβαίωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Βεβαίωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών

1040713/207πε/Α0013/

Με αφορμή ερωτήματα που υποβάλλονται στην υπηρεσία μας σχετικά με τη βεβαίωση του φόρου κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών, ιδίως στις περιπτώσεις που οι οικείες δηλώσεις είχαν υποβληθεί σε χρονικό σημείο κατά το οποίο δεν ήταν υποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ των υπόχρεων σε φόρο, καθώς και στις περιπτώσεις που από τους οικείους φακέλους των υποθέσεων προκύπτει διάσταση μεταξύ των στοιχείων της διεύθυνσης κατοικίας αυτών, όπως αυτή αναγράφεται στο σώμα της δήλωσης και αυτής που προκύπτει από την εικόνα του φορολογούμενου στο Υποσύστημα Μητρώου του TAXIS, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 και 88 του Ν.Δ.118/1973 και της κατ' εξουσιοδότηση αυτής υπ' αριθ. Κ.13061/1973 (άρθρα 3 και 5) εκδοθείσας απόφασης, στις υποβαλλόμενες δηλώσεις φορολογίας κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών πρέπει - μεταξύ άλλων - να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων σε φόρο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.).

Κάθε μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας του υπόχρεου στο φόρο, πρέπει να γνωστοποιείται αμελλητί και εγγράφως προς την αρμόδια ΔΟΥ. Σε αντίθετη περίπτωση, οι πράξεις, προσκλήσεις ή ανακοινώσεις της ΔΟΥ κοινοποιούνται κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

2. Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 81 του Ν.Δ.118/1973, όπως ισχύει, ο αναλογών φόρος βεβαιώνεται στη ΔΟΥ την αρμόδια για τη φορολογία εισοδήματος του υπόχρεου σε φόρο. Σύμφωνα με την υπ' αριθ. Κ.234/23/1976 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το ατομικό φύλλο βεβαίωσης και η ατομική ειδοποίηση πρέπει να περιέχουν - μεταξύ των άλλων - τα στοιχεία των υπόχρεων σε φόρο (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας κ.λπ.).

3. Με τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 17 του Ν.2753/1999 (οι οποίες έχουν κοινοποιηθεί με την υπ' αριθ. 1122003/6555/0016/εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι η βεβαίωση τίτλων είσπραξης εσόδων υπέρ του Δημοσίου ή/και τρίτων διενεργείται από τις ΔΟΥ, μόνο εφόσον αναγράφονται σ' αυτούς ο ΑΦΜ και τα στοιχεία των υπόχρεων. Αν δεν έχει αποδοθεί ΑΦΜ, θα πρέπει να αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία των υπόχρεων για την απόδοσή του. Θεωρούνται πλήρη τα στοιχεία, κατά τις κείμενες διατάξεις, εφόσον περιλαμβάνονται σ' αυτά το όνομα, επώνυμο, ονοματεπώνυμο πατέρα, όνομα και πατρικό επώνυμο μητέρας, ημερομηνία γέννησης και ΑΔΤ ή διαβατηρίου.

4. Με την υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 31 του Ν.2515/1997 και την υπ' αριθ. 1050563/1800/ΔΜ/εγκύκλιο του Υπουργείου Οικονομικών, καθιερώθηκε η υποχρεωτική χορήγηση ΑΦΜ σε όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που έχουν την κατοικία τους ή την επαγγελματική τους εγκατάσταση στην Ελλάδα ή διενεργούν πράξεις ή συναλλαγές φορολογικού ενδιαφέροντος στην ελληνική επικράτεια και καθορίστηκαν οι διαδικασίες απόδοσής του.

Ειδικότερα, για την απόδοση ΑΦΜ τα φυσικά πρόσωπα συμπληρώνουν και υποβάλλουν στην αρμόδια ΔΟΥ το οικείο Εντυπο Μ1 "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων" με διαγραφή της ένδειξης "Μεταβολής ατομικών στοιχείων", το οποίο επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με την πλήρη διεύθυνση κατοικίας τους.

Σε περίπτωση μεταβολής οποιουδήποτε στοιχείου που έχει δηλωθεί με το Εντυπο Μ1, υποβάλλεται το ίδιο έντυπο με διαγραφή της ένδειξης "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ" και αναγράφονται τα στοιχεία που μεταβάλλονται.

Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9, παρ. 3 της υπ' αριθ. 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 προαναφερθείσας απόφασης, ο προϊστάμενος της ΔΟΥ μπορεί να καλέσει οποιοδήποτε φυσικό πρόσωπο να υποβάλει "Δήλωση απόδοσης ΑΦΜ/Μεταβολής ατομικών στοιχείων" μέσα σε χρονικό διάστημα που ρητά θα ορισθεί από αυτόν. Μη υποβολή της δήλωσης αυτής, συνεπάγεται την επιβολή των κυρώσεων του άρθρου 4, παρ. 1, εδάφια α' και β' του Ν.2523/1997 (επιβολή προστίμου από 40.000 δρχ. μέχρι 400.000 δρχ.).

5. Ενόψει των ανωτέρω, για τη βεβαίωση των οικείων φόρων (κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών) θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία των υπόχρεων σε φόρο, όπως αυτά προκύπτουν από τα στοιχεία που τηρεί το Τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ.

Βέβαια, αν διαπιστώνετε διάσταση των στοιχείων του ΑΦΜ μεταξύ εκείνων που τηρούνται στο Τμήμα Μητρώου και εκείνων που αναγράφονται στη δήλωση, υποχρεούστε να καλείτε τους υπόχρεους σε φόρο να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες (υποβολή δήλωσης μεταβολής στοιχείων), για την αποφυγή τυχόν προστριβών και άσκοπων ενεργειών (π.χ. υποβολή αιτημάτων απαλλαγής από προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης