Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1110/23.4.2001 Αποστολή Φορολογικών Οδηγών, σε θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2001.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1110/23.4.2001
Αποστολή Φορολογικών Οδηγών, σε θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2001.


ΠΟΛ.1110/23.4.2001 Αποστολή Φορολογικών Οδηγών, σε θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1040406/510/0006Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Δ'

ΠΟΛ.: 1110

ΘΕΜΑ: Αποστολή Φορολογικών Οδηγών, σε θέματα δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικ. έτους 2001.

1. Σας στέλνουμε συνημμένα, για τη διευκόλυνση και υποβοήθηση του έργου των υπαλλήλων των Δ.Ο.Υ. (που ασχολούνται με την παραλαβή και επεξεργασία των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων οικ. έτους 2001, καθώς και με την ενημέρωση των πολιτών στην ορθή εκπλήρωση των σχετικών τους υποχρεώσεων), τους παρακάτω Φορολογικούς Οδηγούς:

α) Φορολογικό Οδηγό Εντύπων και Δικαιολογητικών που συνυποβάλλονται από τα φυσικά πρόσωπα με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001 και

β) Φορολογικό Οδηγό Φυσικών Προσώπων για την αποφυγή των συνηθέστερων λαθών, κατά τη συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001.

2. Σημειώνουμε σχετικά ότι, οι παραπάνω Οδηγοί καταρτίστηκαν από τη Διεύθυνση Φορολογίας Εισοδήματος, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Σχεδίου Επικοινωνιακής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, για την υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων, οικον. έτους 2001.

Συνημμένα: Οι αναφερόμενοι στο κείμενο Οδηγοί

Ακριβές Αντίγραφο

O Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΠΑΝΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Α'ΕΝΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ
ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ
ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2001

ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
1. ΕΝΤΥΠΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1 και Ε1Α κατά περίπτωση) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

- Κατηγορίες εντύπων

- Υποβολή εντύπου Ε9

- Υπογραφή δηλώσεων

- Υπογραφή από λογιστή των δηλώσεων επιτηδευματία

- Δυνατότητα προεκτύπωσης εντύπων από τους υπόχρεους

- Δήλωση υπόχρεου από κληρονόμους του

- Ορισμός αντικλήτου

2. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο)

- Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονείς σε τέκνα κι αντίστροφα

- Μισθοί και συντάξεις σε τυφλούς και πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες

- Κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

- Ενήλικα άγαμα παιδιά που σπουδάζουν

- Ηλικία και βαθμός συγγένειας.

- Αναγνώριση αναπηρίας

- Διάσταση συζύγων

- Γονέας που έχει χάσει τη γονική μέριμνα

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο)

- Μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές

- Μισθωτοί-ιδιωτικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές

- Μισθωτοί-δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές

- Στρατιωτικές υπηρεσίες

- Νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

Β. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Δ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

- Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις

- Νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές

- Νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα

- Αμοιβές σε νοσηλευτικό προσωπικό

- Περίθαλψη ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας

- Τεχνητά μέλη-όργανα

- Γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ακουστικά

- Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών

- Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ

- Δωρεά ακινήτου

- Δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων

- Δωρεά χρηματικών ποσών

- Δωρεές με όρο

- Κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό δωρεοδόχου

- Δωρεές σε αθλητικά σωματεία

- Παρακράτηση φόρου

Ζ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ

- Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία

- Νέα δάνεια για εξόφληση παλαιών στεγαστικών δανείων

- Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

- Προκαταβολές για α' κατοικία από Ταμεία αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού Αεροπορίας

- Δάνεια για επισκευή, συντήρηση κ.λπ. διατηρητέων κτισμάτων

Η. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Θ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΜΑΤΩΝ Ή ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Ι. ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

- Αναπηρία 67% και πάνω

- Τυφλοί

- Νεφροπαθείς

- Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, θύματα πολέμου

ΙΑ. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΔΡΧ.

Περίπτωση που δικαιολογητικά των δαπανών υποβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία, επιχειρήσεις κ.τ.λ.

V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

- Ασφάλιστρα κατά πυρκαγιάς

- Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, δικηγορικών αμοιβών

- Όταν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης εργασίας

- Δαπάνες για κοινόχρηστο χώρο

- Αποζημίωση για λύση μισθωτικής σχέσης

VI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα, κάμπινγκ

VII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

- Δήλωση έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών

- Εξαίρεση από τη μέθοδο των σταθερών επαγγελματικών δαπανών

- Γιατροί

- Καλλιτέχνες ή τραγουδιστές, κέντρα διασκέδασης

- Συγκροτήματα ή κομπανίες

- Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

VIII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

- Ενοίκιο γεωργικής γης

- Δαπάνη αγοράς πάγιου εξοπλισμού

- Παραχώρηση αγροτικών ακινήτων από γονείς σε τέκνα, κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

XI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΗΣ

- Ακινησία επιβατικών, αυτοκινήτων

- Αναπηρικά αυτοκίνητα

- Κυριότητα αυτοκινήτων πάνω από 10 έτη

- Αυτοκίνητο αντίκα

- Πισίνα

- Δωρεές, γονικές παροχές, χορηγίες

- Απόσβεση δανείων

- Πιστωτικές κάρτες

- Αγορά ή ανέγερση οικοδομών

- Απαλλαγή για πρώτη κατοικία

- Ανάλωση κεφαλαίου

Χ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

- Έσοδα από κινητές αξίες

- Διατροφή

- Κέρδη από συμμετοχή σε εταιρίες

- Κενό ακίνητο

- Ηλεκτρονική υποβολή

- Δικαιολογητικά από αλλοδαπούς φορείς

ΕΝΤΥΠΑ

ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ (Ε1 και Ε1Α κατά περίπτωση) ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΥΤΩΝ

1. Τα έντυπα που συνυποβάλλονται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, ανάλογα με την κατηγορία εισοδήματος είναι τα ακόλουθα:

Κατηγορίες εντύπων

α) Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Φ-01.002)-(Ε2)

β) Το μηχανογραφικό δελτίο οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), για εισόδημα από ατομική, εταιρική ή κοινοπρακτική άσκηση εμπορικού (βιομηχανικού, βιοτεχνικού κτλ.) γεωργικού ή ελευθέριου επαγγέλματος.

γ) Η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων (Φ-01.042).

δ) Η δήλωση στοιχείων ακινήτων που υπάρχουν την 1η Ιανουαρίου 2001 (Ε9).

ε) Το έντυπο ειδικών περιπτώσεων (καλλιτεχνών-τραγουδιστών κέντρων διασκέδασης και εκμεταλλευτών ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων) (Ε14).

στ) Η δήλωση περιουσιακών στοιχείων (Ε15).

Υποβολή εντύπου Ε9. Ειδικά για το έντυπο Ε9, διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια του έτους 2000 δεν έγινε καμιά μεταβολή στην περιουσιακή ή οικογενειακή κατάσταση του φορολογουμένου, η οποία να επιδρά σε οποιαδήποτε ένδειξη της δήλωσης στοιχείων ακινήτων (Ε9) που είχε υποβληθεί κατά τα προηγούμενα οικον. έτη 1997, 1998 , 1999 και 2000, τότε δεν υπάρχει υποχρέωση να υποβληθεί μαζί με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος οικον. έτους 2001 και δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9).

2. Υπογραφή δηλώσεων. Οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες υποβάλλονται στις αρμόδιες φορολογικές αρχές, χωρίς να έχουν υποβληθεί από τους υπόχρεους, θεωρείται ότι δεν έχουν υποβληθεί. Οι δηλώσεις αυτές θεωρούνται ότι έχουν υποβληθεί νομίμως, εφόσον τις υπογράψει ο φορολογούμενος ή τα πρόσωπα που έχουν σχετική εξουσιοδότηση, μέσα σε προθεσμία 10 ημερών από την πρόσκληση τους με έγγραφο του προϊσταμένου της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, το οποίο τους αποστέλλεται με απόδειξη.

Υπογραφή από λογιστή των δηλώσεων επιτηδευματία. Ειδικότερα, η δήλωση φόρου εισοδήματος, οποιουδήποτε επιτηδευματία, υπογράφεται υποχρεωτικά, σύμφωνα με το άρθρο 49 του ν.2065/1992 και από τον προϊστάμενο του λογιστηρίου ή από τον υπεύθυνο λογιστή που τηρεί τα βιβλία αυτού ή, αν δεν απασχολείται λογιστής, από το πρόσωπο που συμπράττει στη σύνταξη της δήλωσης, οι οποίοι βεβαιώνουν ότι τα στοιχεία που αναγράφονται στη δήλωση συμφωνούν με τα δεδομένα των βιβλίων και ότι το εισόδημα που δηλώνεται, έχει προσδιοριστεί, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Κάτω από την υπογραφή του προσώπου που υπογράφει τη δήλωση, αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση αυτού και ο αριθμός φορολογικού μητρώου. Ο προϊστάμενος του λογιστηρίου του επιτηδευματία ή άλλο πρόσωπο, που υπογράφει τη δήλωση, έχει όλες τις ευθύνες που προβλέπονται από το ν. 1599/1986. Η παράλειψη της υπογραφής του λογιστή πρέπει να αιτιολογείται από το φορολογούμενο με δήλωση του ν. 1599/1986.

3. Δυνατότητα προεκτύπωσης εντύπων από τους υπόχρεους. Η αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων (Ε2), του μηχανογραφικού δελτίου οικονομικών στοιχείων επιχειρήσεων και επιτηδευματιών (Ε3), η βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων, η δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), μπορεί να υποβληθούν σε προεκτυπωμένα έντυπα από τους υπόχρεους που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσής τους με μηχανογραφικά μέσα, τα οποία όμως πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και να αναφέρουν τα στοιχεία που περιέχονται στα αντίστοιχα έντυπα που επισυνάπτονται στην απόφαση αυτή (σχετική 1120810/2760/Α' 0012/ΠΟΛ.1295/16-11-1995 απόφαση Υπουργού Οικονομικών).

4. Δήλωση υπόχρεου από κληρονόμους του. Σε περίπτωση που η δήλωση του υπόχρεου υποβάλλεται από κληρονόμο του, μαζί με αυτήν, πρέπει να υποβάλλονται και τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Ληξιαρχική πράξη θανάτου.

β) Πιστοποιητικό της αρμόδιας δημοτικής ή κοινοτικής αρχής από το οποίο να προκύπτει το είδος και ο βαθμός συγγένειας με τον κληρονομούμενο ή κληρονομητήριο.

γ) Πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη ή, σε περίπτωση δημοσίευσης της, αντίγραφο της διαθήκης και πιστοποιητικό του Γραμματέα Πρωτοδικών ότι δεν έχει δημοσιευθεί νεότερη διαθήκη.

5. Ορισμός αντικλήτου. Σε κάθε περίπτωση, αν ο δηλών δεν κατοικεί ή δε διαμένει στην περιφέρεια της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας που είναι καθ' ύλην ή κατά τόπο αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης του, πρέπει να διορίζει, ως αντίκλητο του πρόσωπο, το οποίο κατοικεί ή διαμένει, σε αυτή την περιφέρεια.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΠΟΥ ΣΥΝΟΔΕΥΟΥΝ ΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΡΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο)

1. Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας από γονείς σε τέκνα και αντίστροφα. Σε περίπτωση δωρεάν παραχώρησης της χρήσης κατοικίας από το γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα τέκνα του ή από τα τέκνα που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κατοικία, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 αυτού προς τον οποίο γίνεται η παραχώρηση, προκειμένου να απαλλαγεί από το φόρο εισοδήματος ο κύριος ή αυτός που έχει την επικαρπία.

2. Μισθοί και συντάξεις σε τυφλούς και πρόσωπα με βαριές κινητικές αναπηρίες. Για την απαλλαγή από τη φορολογία εισοδήματος των μισθών, των συντάξεων και της πάγιας αντιμισθίας που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες σε ποσοστό πάνω από 80%, η γνωμάτευση της αρμόδιας Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της οικείας νομαρχίας ή της Ανώτατης Υγειονομικής Επιτροπής του Στρατού, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά είναι τυφλά ή παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, σε ποσοστό πάνω από 80%, ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα κύριας ασφάλισης, από την οποία να προκύπτει ότι τα πρόσωπα αυτά συνταξιοδοτήθηκαν λόγω ολικής τύφλωσης ή αναπηρίας σε ποσοστό πάνω από 80% από βαριές κινητικές αναπηρίες.

Δεν αναγνωρίζεται η τυχόν προσαύξηση του ποσοστού. Ειδικά για τους ολικώς τυφλούς αντί για γνωμάτευση υγειονομικής επιτροπής μπορεί να υποβληθεί βεβαίωση της αρμόδιας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στα γενικά μητρώα τυφλών. Τα δικαιολογητικά αυτά ορίζονται με την 1035166/400/Α0012/ΠΟΛ.1087/9-3-93 (ΦΕΚ.198Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Κάτοικοι Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε περίπτωση κατοίκου χώρας-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αποκτά εισόδημα στην Ελλάδα πλέον του 90% του συνολικού του εισοδήματος, προκειμένου να τύχει αυτός απαλλαγή του φόρου του πρώτου κλιμακίου της φορολογικής κλίμακας, καθώς και τις μειώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, βεβαίωση της αλλοδαπής φορολογικής Αρχής για το συνολικό εισόδημα του και το εισόδημα που απόκτησε στην Ελλάδα.

II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ- ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΤΕΡΑ

1. Ληξιαρχική πράξη θανάτου, γέννησης ή διαζευκτήριο, σε περίπτωση που ο φορολογούμενος επικαλείται ως προστατευόμενα μέλη του τέκνα, αδελφούς και ανήλικους συγγενείς του μέχρι τρίτου βαθμού.

2. Ενήλικα άγαμα παιδιά που σπουδάζουν. Βεβαίωση αναγνωρισμένης σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού, καθώς και δημόσιων ή ιδιωτικών ινστιτούτων επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, από την οποία να προκύπτει ότι τα ενήλικα τέκνα του φορολογουμένου σπουδάζουν σε αυτήν, εφόσον έχουν ηλικία μέχρι 25 ετών και θεωρείται ότι αυτά βαρύνουν το φορολογούμενο. Στη βεβαίωση αναγνωρισμένης ιδιωτικής σχολής εσωτερικού και δημόσιου ή ιδιωτικού ινστιτούτου επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό, πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός της άδειας που χορήγησε το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Φ.Ε.Κ. όπου δημοσιεύθηκε αυτή.

3. Ηλικία και βαθμός συγγενείας. Τα στοιχεία που αποδεικνύουν την ηλικία και το βαθμό συγγένειας των προσώπων, τα οποία ο φορολογούμενος επικαλείται ότι τον βαρύνουν, ότι τα πρόσωπα αυτά συνοικούν με αυτόν και ότι τα εισοδήματα καθενός από αυτά δεν υπερβαίνουν το ποσό των 300.000 δρχ. το χρόνο, ή εφόσον έχουν αναπηρία 67% και πάνω, ότι τα εισοδήματα τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 600.000 δρχ. το χρόνο, ανεξάρτητα από το αν τα εισοδήματα αυτά απαλλάσσονται του φόρου ή φορολογούνται με τις διατάξεις του ν. 2238/1994 ή με ειδικό τρόπο.

Αναγνώριση αναπηρίας. Στη δεύτερη περίπτωση, των ανάπηρων μελών, απαιτείται και γνωμάτευση της Πρωτοβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής της Νομαρχίας, όπου έχει την κατοικία του ο φορολογούμενος, από την οποία να προκύπτει η ύπαρξη αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

4. Διάσταση συζύγων. Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, σε περίπτωση υποβολής χωριστών δηλώσεων αυτών.

5. Γονέας που έχει χάσει τη γονική μέριμνα. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ότι ο γονέας που απόκτησε το μεγαλύτερο ποσό συνολικού εισοδήματος έχει χάσει τη γονική μέριμνα, σε περίπτωση εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994 και του όγδοου εδαφίου της περίπτωσης β' της παραγράφου 1 του άρθρου 16 του ίδιου νόμου και της αναλογικής εφαρμογής στις περιπτώσεις γ', ε' και στ' της ίδιας παραγράφου.

6. Επικυρωμένο αντίγραφο της οικείας δικαστικής απόφασης, με βάση την οποία περιήλθαν σε ανήλικο τέκνο περιουσιακά στοιχεία ως υποκατάστατα στοιχείων που αναφέρονται στις περιπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 4 του άρθρου 5 του ν. 2238/1994, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 Α'), από τα οποία αποκτιούνται εισοδήματα που φορολογούνται στο όνομα του τέκνου ή του γονέα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο αυτή.

7. Σε περίπτωση υποβολής δήλωσης σχολάζουσας κληρονομιάς ή επιδικίας ή μεσεγγύησης από τον κηδεμόνα, τον προσωρινό διαχειριστή ή το μεσεγγυούχο, κατά περίπτωση, καθώς και σε περίπτωση υποβολής δήλωσης για λογαριασμό ανηλίκων ή δικαστικώς ή νομίμως απαγορευμένων ή αυτών που βρίσκονται υπό δικαστική αντίληψη από τον επίτροπο ή τον κηδεμόνα ή τον αντιλήπτορα, κατά περίπτωση, το νόμιμο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται ο ορισμός των πιο πάνω προσώπων.

III. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ-ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΠΑ ΝΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΘΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (όπου αυτό προβλέπεται από το νόμο)

1. Μισθωτοί που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίωση του δημάρχου ή του προέδρου της κοινότητας ή του προϊσταμένου άλλης αρμόδιας δημόσιας αρχής, από την οποία να προκύπτει ότι ο δικαιούχος μισθωτός έχει την κατοικία του στην περιφέρεια του δήμου ή της κοινότητας ή στην περιοχή που βρίσκεται η δημόσια αρχή, στους νομούς Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου, Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου, καθώς και σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, καθώς και η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος μισθωτός κατοίκησε σε αυτή την περιοχή.

2. Μισθωτοί - ιδιωτικοί υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίωση του εργοδότη τους, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του σε κύρια ή δευτερεύουσα εγκατάσταση της επιχείρησης του εργοδότη, η οποία βρίσκεται στις παραπάνω περιοχές, ως και η δημόσια οικονομική υπηρεσία, στην οποία αυτός υποβάλλει την οικεία οριστική (εκκαθαριστική) δήλωση απόδοσης του φόρου που παρακρατήθηκε κατά την καταβολή των μισθών στο δικαιούχο.

3. Μισθωτοί- δημόσιοι υπάλληλοι που εργάζονται σε παραμεθόριες περιοχές. Βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας, από την οποία να προκύπτει η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος πρόσφερε τις υπηρεσίες του στις παραπάνω περιοχές και, εφόσον από τις κείμενες διατάξεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής οριστικής (εκκαθαριστικής) δήλωσης, η δημόσια οικονομική υπηρεσία στην οποία υποβάλλεται αυτή η δήλωση, όπως και στην προηγούμενη περίπτωση.

Στρατιωτικές υπηρεσίες. Ειδικά, προκειμένου για τους υπαλλήλους των στρατιωτικών υπηρεσιών στην παραπάνω βεβαίωση μπορεί να αναφέρεται μόνο η χρονική περίοδος του έτους κατά τη διάρκεια της οποίας ο δικαιούχος στρατιωτικός γενικά, πρόσφερε τις υπηρεσίες του στην περιφέρεια των παραπάνω περιοχών.

Όσοι από τους δικαιούχους των προηγούμενων περιπτώσεων πρόσφεραν υπηρεσίες ή κατοίκησαν, σύμφωνα με τα παραπάνω, σε περιοχή των νομών Θεσπρωτίας, Ιωαννίνων, Καστοριάς, Φλώρινας, Πέλλης, Κιλκίς, Σερρών και Δράμας, η οποία περιλαμβάνεται σε ζώνη βάθους 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή, οφείλουν να προσκομίζουν και βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας της νομαρχίας από την οποία να προκύπτει ότι η κατοικία ή ο τόπος εργασίας του δικαιούχου βρίσκεται μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων στους παραπάνω νομούς.

Η βεβαίωση αυτή υποβάλλεται από το δικαιούχο εφόσον αυτό θα του το ζητήσει ο προϊστάμενος της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας. Η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση αυτή, σε περίπτωση που κάποια πόλη ή χωριό βρίσκεται κατά τμήμα μόνο μέσα στη ζώνη των 20 χιλιομέτρων από τη μεθοριακή γραμμή υπολογίζει ότι βρίσκεται μέσα στη ζώνη αυτή ολόκληρη η πόλη ή το χωριό.

4. Νησιά με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους. Εάν ο φορολογούμενος δηλώνει ότι κατοικεί μόνιμα σε νησί με πληθυσμό κάτω από 3.100 κατοίκους προκειμένου να τύχει μείωση του φόρου με βάση το άρθρο 118 του ν.2238/1994, η βεβαίωση που κατοίκους ορίζεται από τις 1040801/750/ΠΟΛ.1123/Α'0012/8-4-1997 (ΦΕΚ.328Β'/21-4-1997) και 1102824/1568/Α' 0012/ΠΟΛ.1202/2-11-1999 αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

IV. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ

Α. ΔΑΠΑΝΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

1. Για την απόδειξη της δαπάνης που καταβλήθηκε για ενοίκιο κύριας κατοικίας, καθώς και κατοικίας για την ικανοποίηση στεγαστικών αναγκών των τέκνων που φοιτούν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού, απαιτούνται οι αποδείξεις που έχουν εκδοθεί από τον εκμισθωτή ή το νόμιμο εκπρόσωπο του, από τις οποίες προκύπτει το συνολικό ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από το φορολογούμενο κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο, που χρησιμοποίησε το ακίνητο.

2. Σε περίπτωση απώλειας μιας ή περισσότερων αποδείξεων, εφόσον από αυτές που υπάρχουν σχηματίζεται πλήρης πεποίθηση ότι έχει καταβληθεί το ενοίκιο της οικείας χρονικής περιόδου, το συνολικό ποσό του ενοικίου υπολογίζεται με βάση αυτές τις αποδείξεις.

3. Αντί των οικείων αποδείξεων καταβολής του ενοικίου, ο φορολογούμενος δικαιούται να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε από αυτόν ως και τα στοιχεία των δικαιούχων στους οποίους το κατέβαλε και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου των εκμισθωτών.

Αν οι εκμισθωτές δεν κατοικούν ούτε διαμένουν στην Ελλάδα, αναγράφεται ο αριθμός φορολογικού μητρώου του πληρεξουσίου τους ή του μονίμου εκπροσώπου τους. Αν είναι ανήλικοι που δεν έχουν αριθμό φορολογικού μητρώου, αναγράφεται αυτός του προσώπου που έχει την επιμέλεια τους.

Όμοια υπεύθυνη δήλωση πρέπει να υποβάλλεται από το φορολογούμενο σε περίπτωση που συνυποβάλλει, με την οικεία δήλωση του, απλά φωτοαντίγραφα των αποδείξεων καταβολής του ενοικίου.

Β. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ ΖΩΗΣ Ή ΘΑΝΑΤΟΥ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλίστρων, με βάση τις οικείες ασφαλιστικές συμβάσεις, απαιτείται απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων ή σχετική βεβαίωση, από τις οποίες προκύπτει το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης και το καθαρό καταβαλλόμενο ποσό των ασφαλίστρων, χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση του ασφαλισμένου. Επίσης, τα στοιχεία του συμβαλλομένου και των ασφαλιζόμενων προσώπων.

Γ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής των διδάκτρων για ιδιαίτερα, κατ' οίκον, μαθήματα και για φροντιστήρια απαιτείται απόδειξη παροχής υπηρεσιών για το ποσό της αμοιβής, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Δ. ΔΑΠΑΝΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των ασφαλιστικών εισφορών σε ταμεία ασφάλισης του υπόχρεου, απαιτείται η σχετική βεβαίωση ή απόδειξη του ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που η καταβολή τους είναι υποχρεωτική από το νόμο, καθώς και το ποσό των καταβαλλόμενων εισφορών στις περιπτώσεις προαιρετικής ασφάλισης σε ταμεία που έχουν συσταθεί με νόμο, χωριστά από τυχόν άλλα ποσά για εκπρόθεσμη κτλ. καταβολή των εισφορών.

Ε. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ

1. Έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξετάσεις. Διπλότυπη απόδειξη, η οποία εκδίδεται από τον ιατρό κατά την είσπραξη της αμοιβής, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

2. Νοσήλια σε ιδιωτικές κλινικές.

α) Διπλότυπη απόδειξη της κλινικής, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή. Για την έκδοση αυτής της απόδειξης εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της κλινικής για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

3. Νοσήλια σε κρατικά και λοιπά νοσηλευτικά ιδρύματα.

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης του νοσηλευτικού ιδρύματος, από την οποία να προκύπτει το ποσό της δαπάνης, για τη νοσηλεία του ασθενή.

β) Βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, για το χρόνο νοσηλείας του ασθενή και το ποσό των εξόδων αυτής, αναλυτικά κατά είδος εξόδου.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, όταν στην οικεία απόδειξη είσπραξης αναγράφεται ο χρόνος της νοσηλείας και αναλυτικά τα έξοδα της κατά είδος εξόδου, δεν απαιτείται η πιο πάνω ιδιαίτερη βεβαίωση του διευθυντή του νοσηλευτικού ιδρύματος, νοσοκομείου ή κλινικής.

4. Αμοιβές σε νοσηλευτικό προσωπικό.

α) Βεβαίωση του θεράποντα ιατρού, με την οποία να βεβαιώνεται το είδος της νόσου από την οποία πάσχει ο ασθενής, η διάρκεια της, καθώς και η ανάγκη απασχόλησης νοσοκόμου, λόγω της σοβαρότητας της νόσου.
β) Απόδειξη είσπραξης της αμοιβής από το πρόσωπο που πρόσφερε υπηρεσίες ως νοσοκόμος, στην οποία πρέπει να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του, το όνομα του πατέρα του, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας, η διεύθυνση της κατοικίας του και η χρονική διάρκεια παροχής των υπηρεσιών του, νόμιμα χαρτοσημασμένη και υπογραμμένη.

5. Περίθαλψη ηλικιωμένων σε οίκους ευγηρίας.

α) Διπλότυπη απόδειξη παροχής υπηρεσιών, η οποία εκδίδεται από την επιχείρηση που εισπράττει την αμοιβή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή ή του νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης για τον ακριβή χρόνο της περίθαλψης του προσώπου που κατέβαλε ή για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη, καθώς και το ποσό αυτής κατά κατηγορία δαπάνης.

6. Τεχνητά μέλη- όργανα. Σε περίπτωση που η δαπάνη για αγορά και τοποθέτηση οργάνων στο σώμα του ασθενή αποτελεί μέρος των εξόδων νοσοκομειακής περίθαλψης, απαιτούνται τα δικαιολογητικά που προαναφέρθηκαν στην πιο πάνω περίπτωση 2. Σε περίπτωση που ο ίδιος ο ασθενής προμηθεύεται τα όργανα ή τα τεχνητά μέλη από το ελεύθερο εμπόριο, απαιτείται απόδειξη λιανικής πώλησης. Η απόδειξη αυτή, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, πρέπει να περιέχει, εκτός από τα στοιχεία που ορίζουν αυτές οι διατάξεις, και το ονοματεπώνυμο του αγοραστή, καθώς και το είδος του πωλούμενου πράγματος.

Γυαλιά όρασης, φακοί επαφής, ακουστικά. Σε περίπτωση αγοράς γυαλιών όρασης ή φακών επαφής ή ακουστικών βαρηκοΐας, εκτός από την απόδειξη που προβλέπει ο Κ.Β.Σ., απαιτείται και βεβαίωση γιατρού, η οποία παραμένει στο φάκελο του φορολογουμένου και ισχύει ως δικαιολογητικό αγοράς γυαλιών όρασης, φακών επαφής και ακουστικών βαρηκοΐας (για μια πενταετία).

7. Ειδικές δαπάνες περίθαλψης ανάπηρων παιδιών.

α) Διπλότυπη απόδειξη είσπραξης, η οποία εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

β) Βεβαίωση του διευθυντή της σχολής ή του θεραπευτηρίου από την οποία να προκύπτει ότι το τέκνο του υπόχρεου πάσχει από ανίατο νόσημα ή είναι τυφλό ή κωφάλαλο ή έχει διανοητική καθυστέρηση, ο ακριβής χρόνος της φοίτησης ή της περίθαλψης, γενικά, του ανάπηρου τέκνου, για το οποίο καταβλήθηκε η αμοιβή, καθώς και το ποσό της, αναλυτικά, κατά κατηγορία δαπάνης.

γ) Στοιχεία, από τα οποία να αποδεικνύεται ότι τα τέκνα είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και ότι το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημα τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 600.000 δρχ.

8. Νοσήλια που καταβάλλονται στην αλλοδαπή. Προκειμένου για έξοδα ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης που καταβάλλονται στην αλλοδαπή απαιτούνται οι σχετικές βεβαιώσεις των αλλοδαπών ιατρών ή νοσοκομείων, οι οποίες πρέπει να είναι θεωρημένες από τον αρμόδιο Έλληνα πρόξενο και μεταφρασμένες νόμιμα. Αν δεν υπάρχει ελληνικό προξενείο, η θεώρηση αυτών των αποδείξεων πρέπει να γίνεται από την τοπική αρχή του ξένου Κράτους, η οποία έχει τη σχετική εξουσιοδότηση.

ΣΤ. ΔΑΠΑΝΗ ΔΩΡΕΩΝ

1. Για την απόδειξη της καταβολής του ποσού των δωρεών ή χορηγιών, απαιτούνται τα ακόλουθα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά :

Δωρεά ακινήτου

α) Προκειμένου για δωρεά ακινήτου :

(αα) Αντίγραφο του συμβολαίου δωρεάς.

(ββ) Πιστοποιητικό του οικείου Υποθηκοφυλακείου για τη μεταγραφή του ακινήτου.

Δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων

β) Προκειμένου για δωρεά ιατρικών μηχανημάτων και ασθενοφόρων αυτοκινήτων:

(βα) Βεβαίωση του δωρεοδόχου ότι έγινε αποδεκτή η δωρεά.

(ββ) Αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής.

(βγ) Σε περίπτωση αγοράς και άμεσης παράδοσης των δωρούμενων αντικειμένων, το νόμιμο στοιχείο που προβλέπεται από τον Κ.Β.Σ., από το οποίο προκύπτει η αξία τους.

Σε περίπτωση που ο δωρητής κατείχε από πριν τα δωρηθέντα αντικείμενα, η αξία τους προσδιορίζεται από τον προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

Δωρεά χρηματικών ποσών

γ) Προκειμένου για χρηματικά ποσά :

(γα) Διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το νόμιμο εκπρόσωπο του δωρεοδόχου.

(γβ) Βεβαίωση ή αντίγραφο της οικείας πράξης του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει η αποδοχή της δωρεάς και η καταχώρηση του ποσού αυτής στα επίσημα βιβλία του δωρεοδόχου.

2. Δωρεές με όρο. Σε περίπτωση δωρεάς ακινήτου ή χρηματικών ποσών με όρο, βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του δωρεοδόχου από την οποία να προκύπτει το ύψος του καθαρού προϊόντος που περιέρχεται στο δωρεοδόχο.

3. Κατάθεση σε ειδικό λογαριασμό δωρεοδόχου. Στην περίπτωση κατά την οποία το ποσό της δωρεάς ή χορηγίας κατατίθεται σε ειδικό λογαριασμό του δωρεοδόχου ή του αποδέκτη της χορηγίας, που έχει ανοιχθεί σε τράπεζα ή στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, εκτός των παραπάνω δικαιολογητικών, απαιτείται και το οικείο γραμμάτιο είσπραξης της Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, στο οποίο πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2238/1994.

Αν το πρωτότυπο έχει δοθεί στο δωρεοδόχο για την είσπραξη του ποσού που δωρήθηκε, υποβάλλεται αντίγραφο του γραμματίου, κυρωμένο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή την Τράπεζα, από την οποία εκδόθηκε.

4. Δωρεές σε αθλητικά σωματεία. Τα δικαιολογητικά για την έκπτωση των δωρεών χρηματικών ποσών προς αθλητικά σωματεία, ορίζονται στην οικεία διάταξη.

5. Παρακράτηση φόρου. Πέρα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά, σε περίπτωση που τα χρηματικά ποσά των δωρεών και χορηγιών, που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2000, υπερβαίνουν αθροιστικά για κάθε δωρεοδόχο τις 100.000 δρχ. ετησίως, απαιτείται και το πρωτότυπο του παραστατικού καταβολής του φόρου 20%.

Ζ. ΔΑΠΑΝΗ ΤΟΚΩΝ

Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία

Για την απόδειξη της καταβολής των τόκων απαιτείται, προκειμένου για:

α) Στεγαστικά δάνεια, σχετική βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή του ταχυδρομικού ταμιευτηρίου ή άλλου πιστωτικού οργανισμού, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για στεγαστικό δάνειο για απόκτηση πρώτης κατοικίας (αγορά ή ανέγερση ή αποπεράτωση), ότι έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν, το ποσό μόνο των δεδουλευμένων συμβατικών τόκων (ληξιπρόθεσμων και απαιτητών) που όφειλε και κατέβαλε αυτός μέσα στο έτος 2000, καθώς και το έτος σύναψης του δανείου.

Εάν δεν αναγράφεται στη βεβαίωση αυτή σε ποιον ανήκει το ακίνητο, στο οποίο έχει εγγραφεί υποθήκη ή προσημείωση, πρέπει να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία να βεβαιώνεται ότι το ακίνητο ανήκει στο φορολογούμενο ή στη σύζυγο ή στα τέκνα τους, που τους βαρύνουν και ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο μεταγραφών του οικείου Υποθηκοφυλακείου (στην ίδια υπεύθυνη δήλωση βεβαιώνεται ότι πρόκειται για δάνειο για αγορά πρώτης κατοικίας, αν αυτό δεν βεβαιώνεται στην οικεία βεβαίωση της τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κτλ.).

Νέα δάνεια για εξόφληση παλαιών στεγαστικών δανείων

β) Νέα δάνεια που λαμβάνονται για εξόφληση παλιών στεγαστικών δανείων που είχαν ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας, βεβαίωση της τράπεζας ή γενικά του φορέα που χορήγησε το νέο δάνειο, από την οποία να προκύπτει ότι πρόκειται για νέο δάνειο για εξόφληση παλιού στεγαστικού δανείου, που είχε ληφθεί για αγορά πρώτης κατοικίας με υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βάρυναν, το ανεξόφλητο ποσό του παλιού δανείου και ο χρόνος λήξης του, ότι οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβλήθηκαν στο έτος 2000 αφορούν το τμήμα του νέου δανείου που καταβλήθηκε για εξόφληση του υπόλοιπου ποσού του παλιού δανείου που δεν είχε εξοφληθεί μέχρι τη σύναψη του νέου δανείου, καθώς και ότι έχει εγγραφεί και για το νέο δάνειο, υποθήκη ή προσημείωση σε ακίνητο του φορολογουμένου ή του άλλου συζύγου ή των τέκνων τους που τους βαρύνουν.

Στεγαστικά δάνεια για πρώτη κατοικία από ασφαλιστικές επιχειρήσεις

γ) Στεγαστικά δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που χορηγούνται από ασφαλιστικές επιχειρήσεις στους υπαλλήλους τους, βεβαίωση αυτής που να περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται ασφαλιστικές επιχειρήσεις στην προηγούμενη περίπτωση α'.

Προκαταβολές για α' κατοικία από Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας

δ) Προκαταβολές που έχουν χορηγηθεί από τα Ταμεία Αλληλοβοήθειας Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, σχετική βεβαίωση αυτών, από την οποία να προκύπτει ότι ο φορολογούμενος είναι βοηθηματούχος του αντίστοιχου Ταμείου, ότι η προκαταβολή χορηγήθηκε σ' αυτόν με βάση τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν. δ. 398/1974 (Φ.Ε.Κ. 116 Α') για απόκτηση πρώτης κατοικίας, το ποσό των τόκων, καθώς και ότι οι τόκοι αυτοί είναι δεδουλευμένοι και καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2000.

Δάνεια για επισκευή, συντήρηση κ.λ.π. διατηρητέων κτισμάτων

ε) Δάνεια που έχουν χορηγηθεί από τράπεζες, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα ταχυδρομικά ταμιευτήρια και λοιπούς πιστωτικούς οργανισμούς στο φορολογούμενο για αναστήλωση, επισκευή, συντήρηση ή εξωραϊσμό διατηρητέων κτισμάτων, καθώς και κ.λ.π. διατηρητέων κτισμάτων που βρίσκονται σε περιοχές χαρακτηριζόμενες ως παραδοσιακά τμήματα πόλεων ή ως παραδοσιακοί οικισμοί, βεβαίωση αυτών που να περιλαμβάνει το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2000.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις αν, εκτός από τους τόκους που είναι δεδουλευμένοι, καταβλήθηκαν τόκοι υπερημερίας, τα ποσά αυτών των τόκων πρέπει να αναφέρονται χωριστά στην οικεία βεβαίωση, δεδομένου ότι τα ποσά αυτά δεν εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα.

Η. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΗΜΕΔΑΠΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ

Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 37 του ν. 2874/2000 (ΦΕΚ 286 Α') απαιτείται βεβαίωση της Εταιρίας Διαχείρισης για την έκδοση τίτλου ονομαστικών μεριδίων αμοιβαίων κεφαλαίων, στην οποία πρέπει να αναφέρονται το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή των δικαιούχων, αν αγοράζουν από κοινού περισσότεροι του ενός, το ποσό της αγοράς, το έτος αγοράς και οι αριθμοί Τίτλου, Πελάτη και Μητρώου.

Θ. ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ Ή ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΦΥΤΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

Για την απόδειξη της καταβολής της δαπάνης για αγορά και εγκατάσταση συστημάτων ή οικιακών συσκευών χρήσης φυσικού αερίου ή άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, απαιτούνται τα νόμιμα δικαιολογητικά, που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

Ι. ΕΦΑΠΑΞ ΔΑΠΑΝΗ ΧΩΡΙΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ

Για την αναγνώριση της δαπάνης χωρίς δικαιολογητικά των 650.000 δρχ. απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, από τα οποία πιστοποιείται η ιδιότητα του φορολογουμένου ή του κάθε προσώπου που συνοικεί με αυτόν και τον βαρύνει, ως αναπήρου, τυφλού κτλ., λόγω της οποίας δικαιούται ο φορολογούμενος την έκπτωση αυτής της δαπάνης:

1. Αναπηρία 67% και πάνω. Προκειμένου για αναπήρους με αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής, η διαδικασία για την έκδοση της οποίας ορίζεται στην 1035166/400/Α' 0012/ΠΟΛ.1087/9.3.93 (Φ.Ε.Κ. 198 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

2. Τυφλοί. Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης της οικείας νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών, που τηρείται σ' αυτήν.

3. Νεφροπαθείς. Προκειμένου για νεφροπαθείς που τελούν υπό αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν κάνει μεταμόσχευση νεφρού, καθώς και πρόσωπα που πάσχουν από μεσογειακή δρεπανοκυτταρική και μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία και κάνουν μεταγγίσεις αίματος, σχετική βεβαίωση του φορέα (νοσοκομείο, ιδιωτική κλινική, κτλ.) που έκανε τη μεταμόσχευση νεφρού ή που κάνει την αιμοκάθαρση ή τις μεταγγίσεις, από την οποία να προκύπτει η κατάσταση τους αυτή.

4. Ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, θύματα πολέμου. Προκειμένου για ανάπηρους αξιωματικούς ή οπλίτες ή θύματα πολέμου, καθώς και αναπήρους ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφύλιου πολέμου, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1543/1985 (Φ.Ε.Κ. 73 Α') και 1863/1985 (Φ.Ε.Κ. 204 Α'), όπως τροποποιήθηκαν με το νόμο 1976/1991 (Φ.Ε.Κ. 184 Α'), σχετική βεβαίωση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ειδικά για τους ανάπηρους αξιωματικούς και οπλίτες, καθώς και τα θύματα πολέμου αρκούν τα αποκόμματα των εκδιδομένων στο όνομα τους μηνιαίων επιταγών εισπράξεων της σύνταξης τους, οι οποίες φέρουν πριν από τον αριθμό τους το γράμμα Γ ή Δ. Επίσης, ειδικά για τα πρόσωπα που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του ν. 1579/1950 (Φ.Ε.Κ. 286 Α') και ν.δ. 330/1947 (Φ.Ε.Κ. 84 Α') απαιτείται σχετική βεβαίωση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Τέλος, ειδικά για αξιωματικούς οι οποίοι έχουν τεθεί σε κατάσταση πολεμικής διαθεσιμότητας ή για αξιωματικούς που εξαιτίας πολεμικού τραύματος ή νοσήματος που επήλθε λόγω κακουχιών σε πολεμική περίοδο, βρίσκονται σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, βεβαίωση της αρμόδιας κρατικής υπηρεσίας που τους χορηγεί τις αποδοχές τους.

ΙΑ. ΔΑΠΑΝΗ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΑΝΩ ΑΠΟ 600.000 ΔΡΧ.

Για την αναγνώριση της δαπάνης που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά :
Δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, από την οποία να προκύπτει:

α) ότι το πρόσωπο για το οποίο έγινε η δαπάνη συγκατοικεί με το φορολογούμενο,

β) ότι αυτό έχει ή δεν έχει υποχρέωση για υποβολή δικής του δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (σε καταφατική περίπτωση θα συνυποβάλλεται θεωρημένο φωτοαντίγραφο αυτής), και

γ) το ποσό του συνολικού ετήσιου καθαρού πραγματικού εισοδήματος του προσώπου αυτού, είτε αυτό φορολογείται είτε απαλλάσσεται, με διάκριση αυτού του εισοδήματος κατά κατηγορία.

2) Δικαιολογητικό αναπηρίας 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, όπως αυτό καθορίζεται με την οικεία κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3) Δικαιολογητικά των εξόδων ιατρικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, όπως αυτά καθορίζονται με την παράγραφο Ε αυτού του άρθρου.

Περίπτωση που δικαιολογητικά των δαπανών υποβάλλονται στα ασφαλιστικά ταμεία επιχειρήσεις κ.τλ.

Αν οι δαπάνες που αναφέρονται παραπάνω (Α-ΙΑ) καταβάλλονται από τον ίδιο το φορολογούμενο, όμως τα σχετικά δικαιολογητικά υποβάλλονται στον εργοδότη ή στο ασφαλιστικό ταμείο ή στην ασφαλιστική επιχείρηση για την κάλυψη από αυτούς μέρους του, ποσού της οικείας δαπάνης, για την απόδειξη του υπόλοιπου ποσού της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνθηκε ο φορολογούμενος, για την παροχή της έκπτωσης, απαιτείται σχετική βεβαίωση του εργοδότη ή του ασφαλιστικού ταμείου ή της ασφαλιστικής επιχείρησης από την οποία να προκύπτουν:

α) Τα στοιχεία του προσώπου για το οποίο καταβλήθηκε η δαπάνη.

β) Το συνολικό ποσό της δαπάνης για το οποίο υποβλήθηκαν δικαιολογητικά.

γ) Ο αριθμός και η ημερομηνία της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή της απόδειξης λιανικής πώλησης στην οποία αναγράφεται το ποσό της δαπάνης.

δ) Το ποσό της δαπάνης που καλύφθηκε από τον εργοδότη ή το ασφαλιστικό ταμείο ή την ασφαλιστική επιχείρηση.

ε) Το υπόλοιπο ποσό της δαπάνης με το οποίο επιβαρύνεται ο φορολογούμενος.

στ) Ότι τα ανωτέρω ποσά αφορούν δαπάνες που αναφέρονται περιοριστικά στις παραγράφους 1 και 6 του άρθρου 8 του ν. 2238/1994.

V. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΤΟΥΣ ΑΠΟ ΑΚΙΝΗΤΑ

1. Ασφάλιστρα κατά πυρκαγιάς. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων ασφαλίστρων κατά του κινδύνου πυρκαγιάς ή άλλων κινδύνων, υποβάλλεται βεβαίωση της ασφαλιστικής επιχείρησης, στην οποία έχει γίνει η ασφάλιση, από την οποία προκύπτει ποιο ακίνητο ασφαλίζεται (το είδος του ακινήτου, η διεύθυνση, ο όροφος, τα τετραγωνικά μέτρα), για ποιο ποσό, το είδος της ασφαλιστικής κάλυψης, το καθαρό ποσό των ασφαλίστρων χωριστά από τυχόν οποιαδήποτε άλλη σχετική επιβάρυνση, καθώς και τα στοιχεία του συμβαλλομένου. Αντί της βεβαίωσης αυτής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και η απόδειξη είσπραξης του ποσού των ασφαλίστρων αρκεί να αναγράφει όλα τα στοιχεία που περιλαμβάνει η προηγούμενη βεβαίωση.

2. Δαπάνες επισκευής, συντήρησης, δικηγορικών αμοιβών. Για την απόδειξη των καταβαλλόμενων δαπανών για έξοδα επισκευής και συντήρησης (αγορά υλικών, απαλλακτικών κτλ. και παροχή υπηρεσιών), καθώς και για την αμοιβή δικηγόρου για δίκες σε διαφορές απόδοσης μισθίου ή καθορισμού μισθώματος, υποβάλλεται το πρωτότυπο στοιχείο, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ., όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

3. Όταν υπάρχει σύμβαση μίσθωσης εργασίας. Στην περίπτωση κατά την οποία οι υπηρεσίες που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α' της παραγράφου 1 του άρθρου 23 του ν. 2238/1994, παρέχονται με σύμβαση μίσθωσης εργασίας, απαιτείται αντίγραφο της ανακεφαλαιωτικής κατάστασης εντολών ασφάλισης, θεωρημένο από το Ι.ΚΑ., καθώς και πρωτότυπη εξοφλητική απόδειξη είσπραξης του ποσού της αμοιβής από την οποία να προκύπτει το ονοματεπώνυμο και το όνομα του πατέρα του προσώπου που πρόσφερε τις υπηρεσίες, ο αριθμός φορολογικού μητρώου ή ταυτότητας αυτού και η διεύθυνση κατοικίας του.

4. Δαπάνες για κοινόχρηστο χώρο. Σε περίπτωση που οι δαπάνες αυτές αφορούν αγορά υλικών, ανταλλακτικών κτλ. και παροχή υπηρεσιών για επισκευή και συντήρηση κοινόχρηστων χώρων ακινήτου, τα πιο πάνω δικαιολογητικά θα συγκεντρώνονται από το διαχειριστή της πολυκατοικίας, ο οποίος στο τέλος του ημερολογιακού έτους θα εκδίδει συγκεντρωτική κατάσταση των δαπανών αυτών, από την οποία θα προκύπτει το είδος της δαπάνης, ο αριθμός του τιμολογίου ή της απόδειξης λιανικής πώλησης, του τιμολογίου ή της απόδειξης παροχής υπηρεσιών ή εξοφλητικής απόδειξης είσπραξης, το ποσό της δαπάνης, καθώς και η κατανομή του συνόλου των δαπανών αυτών στον κάθε συνιδιοκτήτη, ανάλογα με το ποσοστό συνιδιοκτησίας του στους κοινόχρηστους χώρους. Αντίγραφο της συγκεντρωτικής κατάστασης με συνημμένα φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων δικαιολογητικών δαπανών θα προσκομίζονται από κάθε συνιδιοκτήτη με την υποβολή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας του εισοδήματος του.

5. Αποζημίωση για λύση μισθωτικής σχέσης. Για την απόδειξη του ποσού της αποζημίωσης που καταβάλλει, βάσει νόμου, ο εκμισθωτής στο μισθωτή για τη λύση της μισθωτικής σχέσης ακινήτου, το δικαιολογητικό που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.

VI. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

α) Σε περίπτωση τήρησης βιβλίων Γ κατηγορίας του Κ.Β.Σ. αντίγραφο ισολογισμού με ανάλυση του λογαριασμού "Κέρδη και Ζημίες" νόμιμα υπογραμμένο, καθώς και αντίγραφο του λογαριασμού "Εκμετάλλευσης".

β) Τρία (3) αντίτυπα δηλώσεων των πραγματοποιούμενων σε κάθε διαχειριστική χρήση επενδύσεων και αφορολόγητων εκπτώσεων των διαφόρων αναπτυξιακών νόμων (ν.δ.4002/59, ν.289/76, ν. 1262/82, ν. 1892/90 και ν.2601/98).

γ) Κατάσταση σε δύο (2) αντίτυπα, στην οποία θα εμφανίζεται το είδος των δαπανών, κατά κατηγορία, καθώς και το ποσό που διατέθηκε μέσα στη χρήση 2000 για την πραγματοποίηση παραγωγικών επενδύσεων του ν. 1892/1990 ή του ν.2601/1998, προκειμένου να καλυφθούν τα ειδικά αφορολόγητα αποθεματικά επενδύσεων με βάση το άρθρο 22 του ν. 1828/1989, που έχουν σχηματισθεί από τα μη αναληφθέντα κέρδη των οικον. ετών 1998, 1999 και 2000.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία της πιο πάνω περίπτωσης γ' προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία του Κ.Β.Σ.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75Α), για το ειδικό αποθεματικό επενδύσεων του άρθρου 22 του ν. 1828/1989, που έχει σχηματίσει η επιχείρηση από τα μη αναληφθέντα κέρδη της κλειόμενης διαχειριστικής χρήσης, η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

εα) Το ποσό των καθαρών κερδών της χρήσης.

εβ) Το ποσό των κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού όπου υπάρχει τέτοια υποχρέωση.

εγ) Το ποσό των κερδών που αναλήφθηκε.

εδ) Το ποσό των μη αναληφθέντων καθαρών κερδών της χρήσης και

εε) Το ποσό των καθαρών κερδών που διατέθηκε για το σχηματισμό του ειδικού αυτού αποθεματικού επενδύσεων.

στ) Αίτηση με την οποία να ζητά η επιχείρηση τον έλεγχο της παραγωγικής επένδυσης του ν. 1892/1990 ή του ν.2601/1998 που πραγματοποιήθηκε (ολοκληρώθηκε) μέσα στο έτος 2000. Σε περίπτωση κατά την οποία η επένδυση του ν.2601/1998 έχει υπαχθεί και στη φορολογική απαλλαγή και σε επιδότηση τόκων, θα αναγράφεται στην αίτηση η σχετική ΠΡΑΞΗ ΥΠΑΓΩΓΗΣ. Με την αίτηση συνυποβάλλεται κατάσταση στην οποία θα αναγράφονται αναλυτικά όλες οι δαπάνες που αναφέρονται στην παραγωγική επένδυση που πραγματοποιήθηκε και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται ανάλογα και σε περίπτωση που οι παραγωγικές επενδύσεις του ν.2601/1998 πραγματοποιήθηκαν μέσω χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing).

ζ) Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 4 της 1018247/10216/ΠΟΛ.1061/21-2-2000 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, εφόσον η εταιρία προβαίνει σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 13 του άρθρου 4 του ν.2753/1999 (ΦΕΚ 239Α ).

Ειδικά οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και υπόκεινται στον ειδικό προσδιορισμό του καθαρού εισοδήματος, με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλουν και τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:

Ενοικιαζόμενα δωμάτια, διαμερίσματα κάμπινγκ

- Φωτοαντίγραφο του σήματος του Ε.Ο.Τ. από το οποίο προκύπτει ο χαρακτηρισμός των δωματίων ή διαμερισμάτων ως Α' ή, Β' ή Γ' τάξης και ο αριθμός των ενοικιαζόμενων δωματίων ή, διαμερισμάτων και προκειμένου για κάμπινγκ, ο αριθμός των θέσεων εγκατάστασης σκηνής ή τροχόσπιτου ή αυτοκινήτου.

- Φωτοαντίγραφο του τριπλότυπου καταβολής του φόρου εισοδήματος για τους εκμεταλλευτές ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων ή διαμερισμάτων ή κάμπινγκ.

- Αντίγραφο της δήλωσης μεταβολής (θέσης της επιχείρησης σε αδράνεια).

VII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΟΣΟΙ ΑΣΚΟΥΝ ΑΤΟΜΙΚΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ

Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά ελευθέριο επάγγελμα, από τα υπαγόμενα στον ειδικό προσδιορισμό καθαρού εισοδήματος, με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλουν και τα παρακάτω, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία:

Δήλωση έναρξης, μεταβολής ή διακοπής εργασιών

α) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που χορηγήθηκε από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όπου υπάρχει, ότι υποβλήθηκε δήλωση έναρξης επαγγέλματος, ή ότι γράφτηκε ως μέλος στη δήλωση έναρξης νομικού προσώπου, καθώς και της βεβαίωσης για τη μεταβολή ή τη διακοπή των εργασιών, όπου συντρέχει περίπτωση.

β) Για τον προσδιορισμό του συντελεστή απόδοσης, εφόσον συντρέχει περίπτωση, υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πριν την έναρξη του επαγγέλματος τους δεν είχαν ασκήσει το επάγγελμα τους, ως μισθωτοί ή με οποιαδήποτε άλλη σχέση εργασίας, περισσότερο από μία δεκαετία.

Εξαίρεση από τη μέθοδο των σταθερών επαγγελματικών δαπανών

γ) Για πρόσωπα που επικαλούνται τη μη εφαρμογή του ειδικού προσδιορισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών με βάση τις σταθερές επαγγελματικές δαπάνες.

γα) Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, για άτομα ηλικίας πάνω από 65 ετών, εφόσον τα πρόσωπα αυτά ασκούν το επάγγελμα για δέκα (10) τουλάχιστον συνεχή χρόνια αμέσως πριν τη συμπλήρωση του 65ου έτους της ηλικίας τους.

γβ) Προκειμένου για τυφλούς, βεβαίωση της οικείας Νομαρχίας ότι είναι γραμμένοι στο γενικό μητρώο τυφλών που τηρείται σ' αυτή.

γγ) Προκειμένου για αναπήρους, με ποσοστό αναπηρίας πάνω από ογδόντα τοις εκατό (80%), απόφαση της πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής της οικείας Νομαρχίας, με την οποία θα βεβαιώνεται ότι είναι ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας πάνω από 80% από νοητικής καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση.

γδ) Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης που χορηγήθηκε από τη δημόσια οικονομική υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όπου υπάρχει, ότι υποβλήθηκε δήλωση έναρξης επαγγέλματος.

γε) Αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του πτυχίου.

δ) Πέρα των ανωτέρω δικαιολογητικών, οι πιο κάτω κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών, θα συνυποβάλλουν με την ετήσια δήλωση και τα εξής δικαιολογητικά :

Γιατροί

δα) Προκειμένου για χειρούργους και μαιευτήρες, βεβαίωση των νοσηλευτικών ιδρυμάτων ή μαιευτηρίων για την κλινική ειδικότητα που ασκούν.

δβ) Προκειμένου για τις άλλες ειδικότητες ιατρών, βεβαίωση του οικείου ιατρικού συλλόγου για την κλινική ειδικότητα που ασκούν.

δγ) Προκειμένου για οδοντιάτρους, βεβαίωση του οικείου οδοντιατρικού συλλόγου εφόσον ασκούν ορθοδοντικές εργασίες.

Καλλιτέχνες ή τραγουδιστές κέντρων διασκέδασης. Προκειμένου για καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης βεβαίωση από κάθε παραγωγό υλικών φορέων ήχου του άρθρου 47 του ν. 2121/1993 (κυρίως από κάθε δισκογραφική ή φωνογραφική εταιρία) και ο οποίος παραγωγός έχει παράγει τους υλικούς φορείς ήχου πάνω στους οποίους έχει εγγραφεί η ερμηνεία του τραγουδιστή, είτε με μορφή προσωπικού υλικού φορέα ήχου, είτε με συμμετοχή του μαζί με άλλους τραγουδιστές σε τέτοιο φορέα και αθροιστικά εφόσον συντρέχει περίπτωση, στην οποία θα αναγράφεται η συνολική ποσότητα (αριθμός) των διατεθέντων στην αγορά (πωλήσεις + αυτοπαραδόσεις) κάθε ειδικότερης κατηγορίας υλικών φορέων ήχου, αθροιστικά μέσα στα έτη 1999 και 2000 και όχι κατά ειδικότερη κατηγορία.

Στην πιο πάνω βεβαίωση δεν συμπεριλαμβάνεται:

- Η συμμετοχή του τραγουδιστή μαζί με άλλους τραγουδιστές σε υλικούς φορείς ήχου που αφορούν αναπαραγωγή παλαιών εκδόσεων τους και που διατέθηκαν στην αγορά στα έτη 1999 και 2000.

- Η ερμηνεία του τραγουδιστή με μορφή προσωπικού υλικού φορέα ήχου που αφορά αναπαραγωγή παλαιών εκδόσεων του, των οποίων η πρώτη διάθεση στην αγορά πραγματοποιήθηκε το έτος 1989 και παλαιότερα.

- Οι υλικοί φορείς ήχου που περιέχουν μία ή δύο ερμηνείες και που εκδίδονται είτε ως προπομποί κάποιου αναμενόμενου υλικού φορέα ήχου είτε ως επανεκτέλεση μιας παλιότερης ερμηνείας που αποσκοπεί στη διάσωση της.

- Το ογδόντα τοις εκατό (80%) της ποσότητας (αριθμού) των υλικών φορέων ήχου προσφορών που διατίθενται από εφημερίδες, περιοδικά κτλ.

Συγκροτήματα ή κομπανίες. Προκειμένου για συγκροτήματα ή κομπανίες, η πιο πάνω ποσότητα θα διαιρείται με τον αριθμό των μελών και ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει (στρογγυλοποιημένος στην αμέσως επόμενη μονάδα) είναι ο ζητούμενος αριθμός κυκλοφορίας δίσκων για τον κάθε τραγουδιστή του συγκροτήματος ή της κομπανίας. Επίσης, στην οικεία βεβαίωση θα αναγράφεται επιπλέον το καλλιτεχνικό όνομα του συγκροτήματος ή της κομπανίας και τα ονόματα των καλλιτεχνών που το ή την απαρτίζουν.

Στην περίπτωση που σε υλικό φορέα ήχου έχει εγγραφεί η ερμηνεία περισσότερων του ενός τραγουδιστών, η πιο πάνω ποσότητα θα επιμερίζεται ανάλογα με τον αριθμό των ερμηνειών του κάθε τραγουδιστή και ο ακέραιος αριθμός που προκύπτει (στρογγυλοποιούμενος στην αμέσως επόμενη μονάδα) είναι ο ζητούμενος αριθμός κυκλοφορίας δίσκων για τον κάθε τραγουδιστή που συμμετέχει στο συγκεκριμένο υλικό φορέα ήχου.

Στην έννοια των υλικών φορέων ήχου συμπεριλαμβάνονται οι δίσκοι βινυλλίου, οι κόμπακτ δίσκοι, οι κασέτες, οι κόμπακτ κασέτες και οτιδήποτε άλλο συναφές.

Με ευθύνη των προαναφερόμενων παραγωγών, οι βεβαιώσεις θα εκδίδονται στο όνομα του καλλιτέχνη ή τραγουδιστή των κέντρων διασκέδασης και θα περιλαμβάνουν το σύνολο της ποσότητας των υλικών φορέων ήχου, που έχουν διατεθεί στην αγορά, αθροιστικά είτε στο όνομα του, είτε στα τυχόν καλλιτεχνικά ψευδώνυμα που χρησιμοποιεί.

Επιπλέον, ο καλλιτέχνης ή ο τραγουδιστής των κέντρων διασκέδασης, θα υποβάλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 στην οποία θα δηλώνει τον αριθμό των εμφανίσεων του στα κέντρα διασκέδασης, αναψυκτήρια ή συναυλίες κατά κατηγορία, κατά τη χρήση 2000 μαζί με φωτοαντίγραφα των συμφωνητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 82 του ν. 2238/1994.

Σε όσες περιπτώσεις ο αριθμός των εμφανίσεων που αναγράφεται στα συμφωνητικά είναι μεγαλύτερος ή μικρότερος από αυτές που πραγματικά έγιναν, θα προσκομίζεται βεβαίωση από τον αντισυμβαλλόμενο του τραγουδιστή, στην οποία θα αναγράφεται ο πραγματικός αριθμός των εμφανίσεων. Επίσης οι ίδιες βεβαιώσεις θα χορηγούνται και σε όσες περιπτώσεις δεν έχουν κατατεθεί αρμοδίως τα προαναφερόμενα συμφωνητικά.

Δήλωση περιουσιακών στοιχείων

ε) Όσοι από τους ελεύθερους επαγγελματίες που υπάγονται στον ειδικό προσδιορισμό καθαρού εισοδήματος, με βάση στοιχείων τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 6 του άρθρου 51 του ν. 2238/1994, δεν αποδέχονται τον ειδικό προσδιορισμό εισοδήματος κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, συνυποβάλλουν με τη δήλωση τους και κατάσταση δήλωσης των περιουσιακών τους στοιχείων.

VIII. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΥΧΟΥΝ ΤΩΝ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΘΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΟΥΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ενοίκιο γεωργικής γης

α) Για την έκπτωση του ποσού καταβαλλόμενου ενοικίου για τη μίσθωση της γεωργικής γης απαιτείται η υποβολή επικυρωμένου φωτοαντίγραφου του μισθωτηρίου συμβολαίου για την ενοικίαση της γης ή σε περίπτωση που δεν υπάρχει μισθωτήριο, των αποδείξεων πληρωμής του ενοικίου ή υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 από την οποία να προκύπτει το ποσό του ενοικίου που καταβλήθηκε, καθώς και τα στοιχεία των δικαιούχων και ο αριθμός φορολογικού μητρώου του εκμισθωτή ή τον αριθμό της ταυτότητας του όταν δεν του έχει χορηγηθεί αριθμός φορολογικού μητρώου.

Δαπάνη αγοράς πάγιου εξοπλισμού

β) Για την κατά ποσοστό 25% ή 50%, κατά περίπτωση, μείωση της δαπάνης αγοράς καινούργιου πάγιου εξοπλισμού, απαιτείται η υποβολή φωτοαντιγράφων των τιμολογίων αγοράς, καθώς και η υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 με την οποία να βεβαιώνεται ότι ο εξοπλισμός είναι καινούργιος και χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών της γεωργικής εκμετάλλευσης.

Παραχώρηση αγροτικών ακινήτων από γονείς σε τέκνα κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Προκειμένου για αγρότες ηλικίας άνω των 65 ετών, για τη μη φορολόγηση του τεκμαρτού εισοδήματος από την παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων στα τέκνα τους που είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες:

βα) Φωτοαντίγραφο της ταυτότητας των άνω των 65 ετών αγροτών και των νέων αγροτών ηλικίας μέχρι 40 ετών (παράγραφος 2 άρθρου 1 ν. 2520/1997).

ββ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 των τέκνων των αγροτών ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

IX. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΕΚΜΑΡΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΥΤΗΣ

1. Ακινησία επιβατικών αυτοκινήτων. Για την απόδειξη ακινησίας του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή του τρίτροχου ή δίτροχου αυτοκινούμενου οχήματος ιδιωτικής χρήσης, βεβαίωση της αρμόδιας δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας στην οποία έχει υποβληθεί η δήλωση ακινησίας του άρθρου 22 του ν.2367/1953, όπως η βεβαίωση αυτή έχει καθορισθεί με την 1021342/279/Α'0012/ ΠΟΛ.1050/22-2-94 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

2. Αναπηρικά αυτοκίνητα. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης των επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης τα οποία είναι ειδικά διασκευασμένα για να οδηγούνται από πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από φυσική αναπηρία, νοητική καθυστέρηση ή ψυχική πάθηση ή για να μεταφέρουν αυτά τα πρόσωπα, γνωμάτευση της οικείας πρωτοβάθμιας υγειονομικής επιτροπής που εδρεύει σε κάθε νομό, που προβλέπεται από την 1035166/400/Α'0012/ΠΟΛ.1087/9-3-1993 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

3. Κυριότητα αυτοκινήτων πάνω από 10 έτη. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο που ανήκει στην κυριότητα του φορολογουμένου για χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη, εφόσον αυτός έχει ηλικία πάνω από 60 ετών και αποκτά αποκλειστικά εισοδήματα από συντάξεις ή και από ιδιοκατοίκηση κύριας και δευτερεύουσας κατοικίας: α) φωτοαντίγραφο της αστυνομικής του ταυτότητας, από την οποία να προκύπτει η ηλικία του και β) φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας του οχήματος από το οποίο να προκύπτει ο χρόνος που ήταν στην κατοχή του το επιβατικό αυτοκίνητο ιδιωτικής χρήσης.

4. Αυτοκίνητο αντίκα. Για τη μείωση της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης διαβίωσης που προκύπτει με βάση αυτοκίνητο παλιό (αντίκα) που υφίσταται για χρονικό διάστημα πάνω από 30 έτη από το έτος κατασκευής του, πιστοποιητικό αυθεντικότητας, το οποίο εκδίδεται από διεθνή ή ημεδαπό φορέα που έχει αρμοδιότητα να εκδίδει αυτό το πιστοποιητικό.

5. Πισίνα. Για την απόδειξη της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης με βάση τη δεξαμενή κολύμβησης (πισίνα), φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής ή του επίσημου σχεδιαγράμματος του γραφείου Πολεοδομίας από τα οποία να προκύπτει η επιφάνεια της δεξαμενής και αν πρόκειται για εξωτερική ή εσωτερική δεξαμενή κολύμβησης.

6. Δωρεές, Γονικές παροχές, χορηγίες. Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για δωρεές ή γονικές παροχές ή χορηγίες χρηματικών ποσών πάνω από εκατό χιλιάδες (100.000) δραχμές ετησίως, φωτοαντίγραφο της τυχόν δήλωσης άτυπης δωρεάς ή γονικής παροχής ή διπλότυπη απόδειξη ή γραμμάτιο είσπραξης του ποσού της δωρεάς ή χορηγίας, η οποία εκδίδεται από το δωρεοδόχο και σε κάθε περίπτωση κατάσταση με τα στοιχεία του δωρητή, του δωρολήπτη και το ποσό για κάθε δωρεά ή γονική παροχή ή χορηγία.

7. Απόσβεση δανείων. Για την ετήσια δαπάνη που καταβάλλεται για την απόσβεση δανείων (στεγαστικών - καταναλωτικών - προσωπικών δανείων) ή πιστώσεων, βεβαίωση του δανειοδότη για το συνολικό ετήσιο ποσό των τοκοχρεολυτικών δόσεων που καταβλήθηκαν μέσα στο έτος 2000. Εάν πρόκειται για στεγαστικό δάνειο θα αναγράφονται στη βεβαίωση σε ξεχωριστές ενδείξεις το καταβληθέν κεφάλαιο και οι καταβληθέντες τόκοι.

Πιστωτικές κάρτες. Ειδικά για την απόσβεση των χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών και καρτών πληρωμών (DINERS κτλ.) αντί για βεβαίωση θα υποβάλλεται αντίγραφο του μηνιαίου λογαριασμού του μηνός Ιανουαρίου 2001 που εκδίδεται από τον εκδότη της κάρτας, στο οποίο θα αναγράφονται, μεταξύ άλλων, η ένδειξη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ, καθώς και το συνολικό ποσό που καταβλήθηκε, μέσα στο έτος 2000, από τον κάτοχο της κάρτας για την εξόφληση υποχρεώσεων από τη χρήση της κάρτας του, είτε πρόκειται για πιστωτικές κάρτες είτε για κάρτες πληρωμών.

Εάν στο συνολικό ποσό που καταβλήθηκε από τον κάτοχο της κάρτας, μέσα στο 2000, περιλαμβάνονται και ποσά από αγορές περιουσιακών στοιχείων που αναφέρονται στους κωδικούς 719 - 724 και 733 - 736 του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος (αγορά αυτοκινήτων, δίτροχων ή τρίτροχων αυτοκινούμενων οχημάτων, πλοίων αναψυχής κτλ.), ο διαχωρισμός των ποσών αυτών, τα οποία πρέπει να γραφτούν στους κωδικούς 727 - 728 της δήλωσης, θα γίνει από τον ίδιο το φορολογούμενο (κάτοχο της κάρτας).

8. Αγορά ή ανέγερση οικοδομών.

Για την απόδειξη της ετήσιας δαπάνης για ανέγερση οικοδομών ή αγορά ακινήτων:

α) Σε περίπτωση ανέγερσης-οικοδομής :

αα) Φωτοαντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής της οικοδομής και του πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες, που έχουν κατατεθεί στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία (μόνο για άδειες που εκδόθηκαν από 1-1-1995 και μετά).

αβ) Κατάσταση στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο που κατασκευάζεται, η επιφάνειά του, η τοποθεσία και τα όρια του, το κατασκευαστικό στάδιο που βρισκόταν στην αρχή του έτους 2000 και οι εργασίες που έγιναν κατά τη διάρκεια του έτους αυτού, τον αριθμό των αποδείξεων δαπανών που διενεργήθηκαν μέσα στο έτος 2000 και τη συνολική αξία αυτών, ανεξάρτητα από το έτος έκδοσης της οικοδομικής άδειας.

β) Σε περίπτωση κατασκευής δεξαμενής κολύμβησης (πισίνας) φωτοαντίγραφο της άδειας κατασκευής και κατάσταση των αποδείξεων δαπανών κατασκευής που πραγματοποιήθηκαν μέσα στο έτος 2000.

γ) Σε περίπτωση αγοράς ακινήτου επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών συμβολαίων είτε βεβαίωση (ή περίληψη του οικείου συμβολαίου) του συμβολαιογράφου, στην οποία θα περιγράφεται αναλυτικά το ακίνητο, η επιφάνεια του, η τοποθεσία και τα όρια του, η αντικειμενική αξία και η αξία που δηλώνουν οι αντισυμβαλλόμενοι ότι συμφωνήθηκε, ο φόρος που καταβλήθηκε για τη μεταβίβαση αυτή, ο τρόπος καταβολής του τιμήματος, τα συμβολαιογραφικά έξοδα, καθώς και τα λοιπά έξοδα και τα στοιχεία των αντισυμβαλλομένων.

9. Απαλλαγή για πρώτη κατοικία. Για την απαλλαγή από το τεκμήριο δαπάνης απόκτησης πρώτης κατοικίας, επικυρωμένο αντίγραφο του συμβολαίου αγοράς ή της άδειας ανέγερσης και σε περίπτωση που ο φορολογούμενος έχει και άλλη κατοικία, αντίγραφο του τίτλου απόκτησης (συμβόλαιο αγοράς, δωρεάς κτλ.) της άλλης κατοικίας ή της άδειας σε περίπτωση ανέγερσης αυτής, καθώς και του εντύπου Ε9 της δήλωσης εισοδήματος του ίδιου έτους ή των δύο προηγούμενων, στο οποίο αναγράφεται η κατοικία αυτή.

10. Ανάλωση κεφαλαίου. Αναλυτικό πίνακα με τα στοιχεία εσόδων (εισοδήματα, δωρεές κτλ.) και των δαπανών από τον οποίο να προκύπτει το ποσό του αναλωθέντος κεφαλαίου, που ο υπόχρεος επικαλείται για την κάλυψη της διαφοράς της δαπάνης.

Χ. ΛΟΙΠΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥΣ

1. Η δήλωση φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων συνοδεύεται κατά περίπτωση και από τις εξής βεβαιώσεις:

Έσοδα από κινητές αξίες

α) Βεβαίωση για τα έσοδα από μερίσματα, τόκους και λοιπά εισοδήματα από κινητές αξίας, από μερίσματα συνεταιρισμών, αγροτικές επιδοτήσεις, για αμοιβές από ελευθέρια επαγγέλματα κ.τ.λ. που καταβλήθηκαν στο δικαιούχο και για τους φόρους που έχουν παρακρατηθεί για τα έσοδα αυτά.

Διατροφή

β) Βεβαίωση με το ποσό της διατροφής που επιδικάστηκε ή συμφωνήθηκε συμβολαιογραφικά, η οποία εκδίδεται από τον υπόχρεο σε καταβολή σύζυγο, για το συνολικό ποσό της διατροφής που κατέβαλε ετησίως και θα συνυποβάλλεται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος από το δικαιούχο σύζυγο, προκειμένου να αποδείξει αυτός το ποσό της διατροφής που εισέπραξε.

γ) Βεβαιώσεις των φόρων που έχουν παρακρατηθεί.

Κέρδη από συμμετοχή σε εταιρίες

δ) Βεβαιώσεις για τα ποσά κερδών από τη συμμετοχή σε εταιρίες, κοινωνίες ή κοινοπραξίες της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ν.2238/1994 ή σε ΕΠΕ. Επίσης, θα επισυνάπτεται βεβαίωση για τα ποσά επιχειρηματικής αμοιβής προς ομόρρυθμους εταίρους ή κοινωνούς ή εταίρους-διαχειριστές ΕΠΕ από ΟΕ ή ΕΕ ή κοινωνία κληρονομικού δικαίου ή ΕΠΕ.

Κενό ακίνητο

ε) Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος δηλώνει στο έντυπο Ε2 κάποιο ακίνητο του ως κενό για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των έξι (6) μηνών μέσα στην κρινόμενη περίοδο, φωτοαντίγραφα των λογαριασμών της ΔΕΗ ή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο (π.χ. λογαριασμοί ύδρευσης, κοινοχρήστων κ.τ.λ.) από το οποίο να αποδεικνύεται ότι το ακίνητο ήταν κενό για το υπόψη χρονικό διάστημα.

στ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες στον υπόχρεο ως οικιακοί βοηθοί, οδηγοί, δάσκαλοι, κηπουροί και λοιπό υπηρετικό προσωπικό, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε καθένα από αυτά τα πρόσωπα.

ζ) Κατάσταση στην οποία να αναφέρονται τα στοιχεία των προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες λόγω ναυτολόγησης τους σε σκάφη αναψυχής του υπόχρεου, καθώς και το ποσό των ετήσιων αμοιβών που καταβλήθηκαν σε καθένα από αυτά τα πρόσωπα.

η) Στοιχεία που αποδεικνύουν το ποσό του υπερτιμήματος από πώληση αυτοκινήτου παράγραφος 3 άρθρου 7 ν. 1160/1981, ΦΕΚ 147Α) και τον καταλογισμό φόρου στο φορολογούμενο.

Ηλεκτρονική υποβολή

2. Για τα δικαιολογητικά των δηλώσεων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, ισχύουν όσα αναφέρονται στην 1014179/258/Α0012/ΠΟΛ.1036/12-2-2001 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.

3. Τα σχετικά δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παρούσα απόφαση, υποβάλλονται πρωτότυπα, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις της.

Δικαιολογητικά από αλλοδαπούς φορείς

4. Στις περιπτώσεις που οι εκδότες των πιο πάνω δικαιολογητικών είναι αλλοδαποί και τα δικαιολογητικά αυτά (αποδείξεις κτλ. τα οποία σε αυτές τις περιπτώσεις εκδίδονται σύμφωνα με τη νομοθεσία του ξένου κράτους) είναι διατυπωμένα σε ξένη γλώσσα, πρέπει μαζί με καθένα από αυτά τα δικαιολογητικά να υποβάλλεται και μετάφραση του στα ελληνικά. Η μετάφραση αυτή μπορεί να γίνεται από οποιαδήποτε αρχή, γενικά, ή πρόσωπο που έχει το σχετικό δικαίωμα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ Α'ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΤΩΝ ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΩΝ ΛΑΘΩΝ

ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2001ΑΘΗΝΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2001

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Κατά τη μηχανογραφική επεξεργασία από το Υπουργείο Οικονομικών, των Δηλώσεων Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων του προηγούμενου έτους (οικον. έτους 2000), διαπιστώθηκε ότι, πολλοί φορολογούμενοι συμπληρώνουν λανθασμένα ορισμένα στοιχεία της δήλωσης, με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εκκαθάριση του φόρου αυτών και να ταλαιπωρούνται ανάλογα οι ίδιοι και οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών, για τη διόρθωση των παραπάνω λαθών.

Από τη στατιστική επεξεργασία, αξιολόγηση και ανάλυση των παραπάνω στοιχείων, εντοπίστηκαν τα σημεία (κωδικοί αριθμοί) της δήλωσης που παρουσιάζουν μεγάλη συχνότητα λαθών, η οποία οφείλεται προφανώς στη μη επαρκή πληροφόρηση των φορολογουμένων για την ορθή συμπλήρωση αυτών.

Για την αποφυγή επανάληψης των παραπάνω λαθών και τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων φυσικών προσώπων στην ορθή συμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, οικονομικού έτους 2001, το Υπουργείο Οικονομικών κατάρτισε και εκδίδει τον παρόντα Φορολογικό Οδηγό.

Στον Οδηγό αυτό περιλαμβάνονται:

α) τα συνηθέστερα λάθη των φορολογουμένων κατά τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, ανά πίνακα και κωδικό αριθμό (Κ.Α) αυτού και

β) σχετικές πληροφορίες, διευκρινίσεις και επισημάνσεις προς τους φορολογούμενους, για την ορθή συμπλήρωση των αντίστοιχων σημείων (κωδικών αριθμών) της παραπάνω δήλωσης.

Θεωρούμε ευπρόσδεκτη κάθε πρόταση ή παρατήρηση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου πολίτη, για τη βελτίωση των επόμενων εκδόσεων του παρόντος Οδηγού.

Οι σχετικές επιστολές πρέπει να στέλνονται με FAX στο No 32.30.829 ή ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:

ΠΡΟΣ:Υπουργείο Οικονομικών

Γεν. Δ/νση Διοικητικής Υποστήριξης

Διεύθυνση Οργάνωσης - Τμήμα Δ'

Καρ. Σερβίας 10

101 84 ΑΘΗΝΑΣΥΝΗΘΗ ΛΑΘΗ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΦΥΓΗΣ ΑΥΤΩΝ

Α) Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία του φορολογουμένου και σε περίπτωση εγγάμων και της συζύγου του. Επίσης, γράφονται προαιρετικά και τα στοιχεία του εκπροσώπου του φορολογουμένου.

Σε περίπτωση που ο φορολογούμενος είναι κάτοικος εξωτερικού, η αναγραφή των στοιχείων του εκπροσώπου του είναι υποχρεωτική.

Αν κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος 2000 (χρήση 1999) υποβάλατε δήλωση, θα λάβετε στη διεύθυνση σας το έντυπο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Οικονομικού Έτους 2001 (Έντυπο Ε1), στο οποίο θα υπάρχουν τα στοιχεία σας προεκτυπωμένα.

Σε περίπτωση που, κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης σας, έχουν επέλθει μεταβολές, λόγω των οποίων πρέπει να διορθωθούν τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα αυτού, πρέπει, πριν από την υποβολή της δήλωσης σας, να δηλώσετε τη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στο τμήμα ΜΗΤΡΩΟΥ της ΔΟΥ στην οποία υπάγεστε. Διευκρινίζεται ότι, αν έχετε αλλάξει τον τόπο της κύριας κατοικίας σας και, ως εκ τούτου, υπάγεστε στη χωρική αρμοδιότητα άλλης ΔΟΥ από αυτήν που είχατε υποβάλει τη δήλωση σας κατά το προηγούμενο οικον. έτος 2000, μπορείτε να κάνετε τη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στη νέα ΔΟΥ που θα υποβάλετε τη δήλωση σας.

Επομένως, αν πρέπει να διορθώσετε τα προεκτυπωμένα στοιχεία του πίνακα 1 της δήλωσης σας οικον. έτους 2001, αφού κάνετε τη "ΜΕΤΑΒΟΛΗ" στο τμήμα Μητρώου της ΔΟΥ που ανήκετε, μπορείτε, στη συνέχεια, να υποβάλετε τη δήλωση σας αυτοπροσώπως.

Β) Αν είστε έγγαμος (η), έχετε υποχρέωση κατά τη διάρκεια της εγγάμου συμβιώσεως σας, να υποβάλλετε κοινή δήλωση με τη (το) σύζυγο σας.

Η δήλωση υποβάλλεται πάντα στο όνομα του συζύγου ανεξάρτητα από το αν ο σύζυγος δηλώνει δικό του εισόδημα ή είναι άνεργος ή άεργος.

Τα εισοδήματα και τα λοιπά στοιχεία του συζύγου δηλώνονται στην αριστερή στήλη και της συζύγου στη δεξιά στήλη του εντύπου της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων (Ε1).

Επομένως, σε περίπτωση που δηλώνονται εισοδήματα στη δεξιά στήλη, πρέπει στον πίνακα 1 να γράφονται και στοιχεία συζύγου.

Το τετραγωνίδιο με την ένδειξη Αριθμός Φορολογικού Μητρώου Συζύγου συμπληρώνεται μόνο σε περίπτωση που η σύζυγος έχει δικό της Α.Φ.Μ. Επομένως, αν η σύζυγος σας διαθέτει δικό της Α.Φ.Μ., τότε θα συμπληρώσετε το αντίστοιχο τετραγωνίδιο με τον αριθμό αυτό.

Δεν επιτρέπετε η αναγραφή στο τετραγωνίδιο αυτό του Α.Φ.Μ. του συζύγου ή αριθμού ταυτότητας.

Αν είστε έγγαμος και επομένως υποβάλετε κοινή δήλωση με τη σύζυγο σας, πρέπει να σημειώσετε το σύμβολο " Χ " στο τετραγωνίδιο με την ένδειξη "ΕΓΓΑΜΟΣ". Αν είστε διαζευγμένος (η) ή ανύπανδρος (η) ή σε κατάσταση χηρείας, δεν θα συμπληρώσετε το τετραγωνίδιο αυτό.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν είστε διαζευγμένος (η) ή ανύπανδρος (η) ή σε κατάσταση χηρείας, πρέπει να υποβάλετε τη δήλωση σας στο όνομα σας και επομένως θα δηλώσετε τα εισοδήματα σας στην αριστερή στήλη του εντύπου της δήλωσης.

Διευκρινίζεται ότι, αν χωρίσατε ή ο (η) σύζυγος σας απεβίωσε πριν από την υποβολή της δήλωσης σας οικον. έτους 2001, πρέπει να υποβάλετε χωριστή δήλωση στο όνομα σας και να δηλώσετε τα εισοδήματα που αποκτήσατε από την 1-1-2000 έως 31-12-2000.

Διευκρινίζεται ότι, τα εισοδήματα που απόκτησε ο αποβιώσας (σασα) από 1-1-2000 έως την ημερομηνία θανάτου του (της), πρέπει να δηλωθούν σε χωριστή δήλωση.

Η δήλωση υποβάλλετε από τους κληρονόμους του αποβιώσαντος (σάσης) στον Προϊστάμενο της ΔΟΥ στη χωρική αρμοδιότητα του οποίου ήταν η κατοικία του αποβιώσαντος προσώπου.

Ο πίνακας αυτός παίζει σημαντικό ρόλο για τη σωστή εκκαθάριση της δήλωσης σας. Επομένως πρέπει να δίνετε ιδιαίτερη προσοχή κατά τη συμπλήρωση του.

Διαβάστε προσεκτικά μία - μία τις ερωτήσεις. Αν η απάντηση σας, στη σχετική ερώτηση, είναι ΝΑΙ (καταφατική απάντηση), σημειώστε την ένδειξη "Χ" μέσα στο τετραγωνίδιο με τη λέξη "ΝΑΙ".

Αν η απάντηση σας είναι ΟΧΙ (αρνητική απάντηση), μη συμπληρώνετε τίποτα και προχωρήστε στην επόμενη ερώτηση. Επίσης, αν η απάντηση σας είναι ΝΑΙ, πρέπει να συνυποβάλετε με τη δήλωση σας τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, εφόσον βέβαια τούτο προβλέπεται.

Για διευκόλυνσή σας σας προτείνουμε, όταν συμπληρώνετε τον πίνακα αυτό, αλλά και γενικά κάθε πίνακα της δήλωσης σας, να συμβουλεύεστε το φυλλάδιο οδηγιών για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων Οικονομικού Έτους 2001.

Ακολούθως σημειώνονται ορισμένες περιπτώσεις, για τις οποίες έχει διαπιστωθεί ότι οι φορολογούμενοι δυσκολεύονται να συμπληρώσουν σωστά τις σχετικές ενδείξεις, δεδομένου ότι αυτές συνδυάζονται με τη συμπλήρωση άλλων ενδείξεων του ίδιου πίνακα ή άλλων πινάκων της δήλωσης, δηλαδή: -Αν στην ερώτηση 12 του πίνακα αυτού "Είστε κάτοικος χώρας της Ε.Ε......... έχετε απαντήσει ΝΑΙ (Κ.Α.385 - 386), τότε πρέπει να έχετε απαντήσει ΝΑΙ και στην ερώτηση 2 "Είστε κάτοικος εξωτερικού........... (Κ.Α.319-320). -Αν, κατά το έτος 2000, αποκτήσατε εισοδήματα τα οποία φορολογούνται με το Ζ' Ψήφισμα, πρέπει, στην ερώτηση 8 "θέλετε οι εκπτώσεις .......", να απαντήσετε ΝΑΙ ή ΟΧΙ και να δηλώσετε το άθροισμα των καθαρών ποσών των ίδιων εισοδημάτων σας που φορολογούνται με το Ζ' ψήφισμα στον πίνακα 4 Α, περίπτωση 6 (Κ.Α. 307 - 308). Τονίζεται ότι αν δεν έχουν συμπληρωθεί οι αντίστοιχοι κωδικοί και στους δύο πίνακες, δεν είναι δυνατή η μηχανογραφική εκκαθάριση της δηλώσεως σας.

Διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις του Ζ' Ψηφίσματος του έτους 1975 καθορίζεται η φορολογική μεταχείριση της βουλευτικής αποζημίωσης.

Αν έχετε απαντήσει ΝΑΙ στην ερώτηση 4 του πίνακα αυτού (Κ.Α. 331) "Υποβάλλεται η δήλωση από κληρονόμο.......... δεν πρέπει να συμπληρώνεται το τετραγωνίδιο με την ένδειξη ΈΓΓΑΜΟΣ στον πίνακα 1 και εισοδήματα στη στήλη του άλλου συζύγου που είναι εν ζωή.

Όπως διευκρινίσαμε πιο πάνω, σε περίπτωση θανάτου ενός των συζύγων πριν από την υποβολή της δήλωσης εισοδήματος του οικείου οικον. έτους, υποβάλλονται χωριστές δηλώσεις. Δηλαδή, μία στο όνομα του αποβιώσαντος, η οποία υποβάλλεται από τους κληρονόμους αυτού, και μία στο όνομα του άλλου συζύγου.

Όταν δηλώνετε εισοδήματα στον πίνακα αυτό, πρέπει το κάθε εισόδημα να δηλώνετε στο σωστό κωδικό.

Σας υπενθυμίζουμε ότι: Στους Κ.Α. 301-302 πρέπει να γράφετε ΜΟΝΟ τα ποσά από μισθούς ημερομίσθια κτλ. Στους Κ.Α. 303 - 304 πρέπει να γράφετε ΜΟΝΟ τα ποσά των κύριων συντάξεων

Στους Κ.Α. 321-322 πρέπει να γράφετε ΜΟΝΟ τα ποσά των Επικουρικών συντάξεων, μερισμάτων, βοηθημάτων κτλ. Στους Κ.Α.305 - 304 πρέπει να γράφετε ΜΟΝΟ το ποσό του ΕΚΑΣ.

Αν έχετε δηλώσει εισόδημα στους Κ.Α. 307-308, πρέπει να έχετε απαντήσει NAΙ ή ΟΧΙ στην ερώτηση 8 Κ. Α. 309-310 του πίνακα 2.

Αν είστε χαμηλόμισθος και δικαιούστε για το χρονικό διάστημα, από 1/1-31/8/2000, την εισοδηματική ενίσχυση που προβλέπεται από το νόμο 2837/2000, πρέπει να γράψετε το καθαρό ποσό που δικαιούστε στους Κ.Α. 311-312. Σε περίπτωση που δικαιούχος είναι η σύζυγος σας πρέπει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ στον πίνακα 1 να γράψετε τον ΑΦΜ της συζύγου σας. Αν δεν έχει ΑΦΜ, τότε πριν να υποβάλετε τη δήλωση σας πρέπει να ζητήσετε από τη ΔΟΥ που είναι αρμόδια για τη φορολογία σας να της χορηγήσει ΑΦΜ τον οποίο στη συνέχεια θα τον γράψετε στο έντυπο της δήλωσης σας στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο του πίνακα 1.

Σε περίπτωση που στον πίνακα αυτό δηλώσετε ποσά , πρέπει να αθροίσετε τα επί μέρους ποσά των διαφόρων εκμεταλλεύσεων και να γράψετε τα αντίστοιχα σύνολα στους Κ.Α. 461-462 και 915-916.

Η εκκαθάριση της δήλωσης πραγματοποιείται με βάση το κύριο έντυπο αυτής, δηλαδή το έντυπο Ε1.

Όμως, για ορισμένες κατηγορίες εισοδημάτων ο φορολογούμενος έχει υποχρέωση, μαζί με το ανωτέρω έντυπο (Ε1), να υποβάλει και ορισμένα άλλα έντυπα, τα οποία, εφόσον υποβάλλονται ταυτόχρονα με τη δήλωση του υπόχρεου, αποτελούν αδιαίρετη ενότητα με αυτήν και πρέπει να συμπληρώνονται σε όλες τις ενδείξεις τους.

Έτσι, σε περίπτωση που θα δηλώσετε εισόδημα από την εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση ακινήτων, έχετε υποχρέωση να συνυποβάλετε με τη δήλωση σας (έντυπο Ε1) και "Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακινήτων", δηλαδή το έντυπο Ε2 .

Αφού συμπληρώσετε προσεκτικά τις ενδείξεις αυτού του εντύπου, στη συνέχεια, πρέπει να μεταφέρετε τα αθροίσματα των διαφορετικών περιπτώσεων, όπως αυτά αναγράφονται στις στήλες 13, 14, 15, 16 και 17 του εντύπου Ε2, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθμούς του υποπίνακα Ε στο έντυπο Ε1. Τονίζεται ότι αν δεν μεταφέρετε τα ως άνω αθροίσματα από το έντυπο Ε2 στο έντυπο Ε1, τότε τα εισοδήματα σας αυτά θεωρούνται ως μη δηλωθέντα.

Αν έχετε δηλώσει ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας για όλο το χρόνο δεν μπορείτε συγχρόνως να δηλώσετε ενοίκιο για κύρια κατοικία. Διευκρινίζετε ότι κάθε φυσικό πρόσωπο έχει μόνο μία κύρια κατοικία και κάθε άλλη κατοικία του, πλην της κύριας, θεωρείτε δευτερεύουσα.

Σε περίπτωση ιδιοκατοίκησης δευτερευουσών κατοικιών πάνω από 100 τ.μ., πρέπει να εξετάσετε, αν πρέπει να συμπληρώσετε και τους Κ.Α.707-708, στον πίνακα 6 της δήλωσης "Προσδιορισμός ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης". Στον υποπίνακα αυτό (4 Ε) και ειδικότερα στην περίπτωση 3 "Ακαθάριστο τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση" δηλώνονται τα στοιχεία : α) της κύριας κατοικίας σας, β) της πρώτης δευτερεύουσας μη εξοχικής κατοικίας σας και γ) της πρώτης δευτερεύουσας εξοχικής. Αν έχετε κι άλλες δευτερεύουσες κατοικίες (εξοχικές ή μη εξοχικές), πρέπει να τις γράψετε στο έντυπο Ε2 και το τεκμαρτό μίσθωμα από αυτές, αφού συναθροισθεί με τυχόν άλλα τεκμαρτά εισοδήματα σας της ίδιας περίπτωσης, θα το μεταφέρετε στο έντυπο Ε1 στην περίπτωση 3δ του υποπίνακα Ε "Εισόδημα από Ακίνητα " Κ.Α.121-122. Στον πίνακα της ιδιοκατοίκησης δεν γράφουμε ποτέ τις ημιτελείς ή υπό ανέγερση κατοικίες μας. Τα ακίνητα αυτά γράφονται στη δεύτερη σελίδα του εντύπου Ε2. Στον ίδιο πίνακα δεν γράφουμε κενές κατοικίες μας. Και αυτές, όπως και κάθε άλλο κενό ακίνητο μας, γράφονται στο έντυπο Ε2.

Αν χρησιμοποιείτε ιδιόκτητους ανεξάρτητους βοηθητικούς χώρους π.χ. μία αποθήκη που βρίσκεται σε άλλη οικοδομή από αυτή που είναι η κύρια ή η πρώτη δευτερεύουσα ή η εξοχική κατοικία σας, τότε τους χώρους αυτούς θα τους δηλώσετε στο έντυπο Ε2 και το τεκμαρτό εισόδημα τους θα το μεταφέρετε στο έντυπο Ε1. Τα τετραγωνικά μέτρα, το ποσοστό συνιδιοκτησίας και οι μήνες ιδιοκατοίκησης γράφονται πάντα σε ΑΚΕΡΑΙΟΥΣ αριθμούς. Επίσης, σε περίπτωση που στο έντυπο Ε1, έχετε δηλώσει ιδιοκατοικούμενα ακίνητα σας, ως κύρια ή πρώτη δευτερεύουσα μη εξοχική ή πρώτη δευτερεύουσα εξοχική κατοικία, πρέπει να δηλώσετε στους κωδικούς αριθμούς 115, 117 και 119 το αντίστοιχο τεκμαρτό μίσθωμα από κάθε ιδιοκατοικούμενη κατοικία σας, ανεξάρτητα από το αν το εισόδημα σας αυτό απαλλάσσετε ή όχι από το φόρο. Διευκρινίζετε ότι, αν για το τεκμαρτό εισόδημα σας από ιδιοκατοίκηση κύριας και πρώτης μη εξοχικής δευτερεύουσας κατοικίας σας απαλλάσσεστε από το φόρο (Κ.Α. 115 και 117), δεν έχετε υποχρέωση να δηλώσετε την τιμή ζώνης ή τιμή εκκίνησης και το έτος αδείας για το ακίνητο σας αυτό. Είναι αυτονόητο ότι, αν η επιφάνεια της ιδιοκατοικούμενης κύριας κατοικίας σας είναι μεγαλύτερη από την επιφάνεια για την οποία απαλλάσσεστε και επομένως θα φορολογηθείτε για το αντίστοιχο τεκμαρτό σας εισόδημα, έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε την τιμή ζώνης ή εκκίνησης και το έτος αδείας. Αν στο έντυπο Ε1 υποπίνακα Ε περίπτωση 3 έχετε δηλώσει ότι χρησιμοποιείτε δύο κατοικίες σας ως δευτερεύουσες από τις οποίες η μία είναι εξοχική και η άλλη μη εξοχική, πρέπει στην εξοχική κατοικία σας πάντα να συμπληρώνετε την τιμή ζώνης και το έτος αδείας. Κ.Α 230 και Κ.Α. 231 και τούτο γιατί θα φορολογηθείτε για το τεκμαρτό εισόδημα από τη χρησιμοποίηση της δευτερεύουσας εξοχικής κατοικίας σας. Αν είστε κάτοικος εξωτερικού και ιδιοχρησιμοποιείτε μια ή περισσότερες κατοικίες σας στην Ελλάδα οι κατοικίες σας αυτές θεωρούνται ως δευτερεύουσες, δεδομένου ότι η κύρια κατοικία σας βρίσκετε στην αλλοδαπή Χώρα στην οποία κατοικείτε. Επομένως, στο έντυπο Ε1 δεν είναι σωστό να δηλώνετε τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας σας.

Στον πίνακα αυτό γράφονται τα στοιχεία που προσδιορίζουν την ετήσια τεκμαρτή δαπάνη του φορολογουμένου. Στην περίπτωση 1 του πίνακα αυτού πρέπει να γράψετε τις τεκμαρτές δαπάνες διαβίωσης σας. Οι δαπάνες της ως άνω περίπτωσης 1 προσδιορίζονται με βάση την κατοχή ή χρήση ορισμένων περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, της συζύγου του και των τέκνων τους που συνοικούν και τους βαρύνουν π.χ. αυτοκίνητα Ε.Ι.Χ. κτλ., καθώς και τα ποσά που καταβάλλουν σε πρόσωπα που τους παρέχουν τις υπηρεσίες τους π.χ. κηπουρούς, οικιακούς βοηθούς κτλ.

Υπενθυμίζουμε ότι, αν έχετε δηλώσει ΔΥΟ ιδιοκατοικούμενες δευτερεύουσες κατοικίες (περιπτ. 3 α -β του υποπίνακα 4 Ε - έντυπο Ε1) των οποίων η επιφάνεια είναι πάνω από 100 τετ. μέτρα, πρέπει να εξετάσετε αν έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε τους Κ.Α. 707-708 της περίπτωσης αυτής.

Λεπτομερείς οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση των κωδικών αυτών μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο οδηγιών που λάβατε με τη δήλωση σας.

Στην περίπτωση 2 στους Κ.Α. 729-730 πρέπει να γράψετε το άθροισμα των ποσών που καταβάλλατε κατά τη διάρκεια του έτους 2000 για την τοκοχρεολυτική απόσβεση των οφειλών σας από πιστωτικές κάρτες για την αγορά καταναλωτικών αγαθών π.χ. ρούχα, ηλεκτρικές συσκευές κτλ.

Στην περίπτωση 3 πρέπει να γράψετε τα ποσά που καταβάλλατε για την αγορά περιουσιακών στοιχείων και γενικά για την πραγματοποίηση δαπανών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των πραγματικών σας δαπανών διαβίωσης π.χ. για αγορά ακινήτων, αυτοκινήτων κτλ., δηλαδή μη καταναλωτικών αγαθών, καθώς και για δωρεές κτλ. Αν κατά τη διάρκεια του έτους 2000 καταβάλλατε τόκους για την εξόφληση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για την αγορά μη καταναλωτικών αγαθών, το ποσό αυτών των τόκων πρέπει να το γράψετε στην περίπτωση 3 θ του πίνακα 6, Κ.Α. 727-728 (έντυπο Ε1). Στο ποσό των τόκων αυτών (Κ.Α. 727-728), πρέπει να προσθέσετε και τους δεδουλευμένους τόκους που καταβάλλατε, μέσα στο έτος 2000, για την εξόφληση στεγαστικών δανείων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.

Υπενθυμίζεται ότι, το ποσό των δεδουλευμένων τόκων που καταβάλλατε κατά το έτος 2000 για στεγαστικά δάνεια απόκτησης πρώτης κατοικίας, αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτισμάτων έχετε δικαίωμα να το γράψετε και στους Κ.Α. 063-064 ή για δάνεια για απόκτηση πρώτης κατοικίας που συνάφθηκαν από 1/1/2000 και μετά στους Κ.Α. 065-066. Στους ίδιους Κ.Α. 727-728, πρέπει να γράψετε και τους τόκους υπερημερίας που τυχόν καταβάλλατε για την τοκοχρεολυτική απόσβεση δανείων ή πιστώσεων, καθώς και χρεώσεων μέσω πιστωτικών καρτών για αγορά μη καταναλωτικών αγαθών κατά το έτος 2000. Αν δεν προσθέσετε μόνοι σας τους τόκους υπερημερίας, έχει υποχρέωση να τους προσθέσει η Δ.Ο.Υ. στους Κ.Α.323-324.

Κατά την εκκαθάριση των δηλώσεων παρατηρήθηκαν πολλά λάθη στη συμπλήρωση των Κ.Α.063-064.

Για διευκόλυνσή σας, σας διευκρινίζουμε ότι: Για τον προσδιορισμό της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης λαμβάνονται υπόψη και οι δεδουλευμένοι τόκοι που καταβάλλονται για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτισμάτων.

Όμως, οι ίδιοι ως άνω τόκοι (για την απόκτηση πρώτης κατοικίας, αναστήλωσης κτλ. διατηρητέων κτισμάτων), αφαιρούνται από το φορολογούμενο εισόδημα του υπόχρεου.

Επομένως, αν, κατά το έτος 2000, καταβάλλατε τόκους για την απόκτηση πρώτης κατοικίας κτλ. έχετε δικαίωμα να τους γράψετε στους Κ.Α. 063-064 ή για συμβάσεις δανείων για απόκτηση πρώτης κατοικίας που συνάφθηκαν από 1/1/2000 και μετά στους Κ.Α.065-066.

Ειδικά τους τόκους για αναστήλωση κτλ. διατηρητέων κτισμάτων, ανεξάρτητα από το έτος που συνάφθηκε το δάνειο, θα τους γράψετε στους Κ.Α. 063-064.

Όμως, τους ίδιους τόκους (που θα δηλώσετε στους Κ.Α. 063-064 και 065-066) , έχετε υποχρέωση να τους δηλώσετε και στους Κ.Α. 727-728.

Επίσης, σε περίπτωση που καταβάλλατε και τόκους υπερημερίας, πρέπει να δηλώσετε και τους τόκους αυτούς στους Κ.Α. 727-728.

Αν έχετε δηλώσει ότι καταβάλλατε δίδακτρα σε φροντιστήρια εκπαιδευτικών μαθημάτων ή ξένων γλωσσών για τα παιδιά σας, το συνολικό ποσό που καταβάλλατε για το κάθε παιδί σας θα το γράψετε αντίστοιχα στους Κ.Α 081, 082 ,083 ,084 και 085.

Επομένως, οι κωδικοί αριθμοί που θα χρησιμοποιηθούν για την περίπτωση αυτή, δεν μπορεί να είναι περισσότεροι από τον αριθμό των παιδιών που δηλώνονται στον πίνακα 10, περίπτωση 1, ως προστατευόμενα μέλη του φορολογουμένου και της συζύγου του.

Στον πίνακα 9 δηλώνονται τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν ή προκαταβλήθηκαν στο όνομα του φορολογουμένου κατά τη διάρκεια του έτους 2000.

Σε περίπτωση, λοιπόν, που κατά το προηγούμενο έτος σας έχουν παρακρατήσει ή έχετε προκαταβάλλει φόρο εισοδήματος, έχετε δικαίωμα να δηλώσετε τα ποσά αυτά στους κωδικούς αριθμούς που αντιστοιχούν κατά περίπτωση. Για διευκόλυνση σας, σας θυμίζουμε ότι, για να συμπληρώσετε σωστά τις ενδείξεις και του πίνακα αυτού, καλό είναι να συμβουλεύεστε το φυλλάδιο οδηγιών.

Τονίζεται ότι, αν έχετε δηλώσει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις κτλ.) σε μια ή περισσότερες από τις περιπτώσεις 1, 2, 3, 4 και 6 του πίνακα 4 Α του εντύπου Ε 1, δηλαδή στους:

Κ.Α. 301-302, Κ.Α. 303-304, Κ.Α. 321-322, Κ.Α. 305-306 και Κ.Α. 307-308), αφού προσθέσετε τα ποσά των φόρων που αναλογούν στα εισοδήματα αυτά, θα γράψετε το σύνολο στους Κ. Α. 313-314.

Μετά, αφού προσθέσετε τα ποσά των φόρων που παρακρατήθηκαν στα ίδια ως άνω εισοδήματα, θα γράψετε το σύνολο που θα προκύψει στους Κ.Α. 315-316.

Προσοχή: Αν στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες έχετε δηλώσει εισοδήματα σας, τα οποία φορολογούνται με το Ζ' Ψήφισμα, πρέπει το φόρο που αναλογεί στα εισοδήματα σας αυτά να τον δηλώσετε και στους Κ.Α. 917-918.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης