Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1109/23.4.2001 Στις υπαγόμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 περιλαμβάνονται και αυτές των ζαχαροπλαστείων που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε χονδρικά, είτε λιανικά

Σχόλια:


Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

ΠΟΛ.1109/23.4.2001
Στις υπαγόμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 περιλαμβάνονται και αυτές των ζαχαροπλαστείων που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε χονδρικά, είτε λιανικά


ΠΟΛ.1109/23.4.2001 Στις υπαγόμενες δραστηριότητες της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998 περιλαμβάνονται και

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 23 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1035002/10306/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣ/ΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1109

ΘΕΜΑ: Στις υπαγόμενες δραστηριότητες της παρ.1 του άρθρου 3 του ν.2601/1998 περιλαμβάνονται και αυτές των ζαχαροπλαστείων που παραάγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε χονδρικά είτε λιανικά.

1035002/10306/Β0012/

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. α' της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν.2601/1998, στο καθεστώς των ενισχύσεων του νόμου αυτού υπάγονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις που ασκούν δραστηριότητες οι οποίες περιλαμβάνονται στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου για τις επενδυτικές και λοιπές δαπάνες τους, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις ίδιες διατάξεις.

2. Στο άρθρο 15 του ίδιου νόμου, που περιλαμβάνει το "Παράρτημα Μεταποιητικών Επιχειρήσεων ΣΤΑΚΟΔ 1991", αναφέρονται και οι επιχειρήσεις "Βιομηχανίας τροφίμων και ποτών" (ΚΑ 15). Περαιτέρω, στη ΣΤΑΚΟΔ 1991 και ειδικότερα στον Κλάδο 158 "Παραγωγή άλλων ειδών διατροφής" περιλαμβάνεται η αρτοποιία - παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής (ΚΑ 158.1), στην οποία περιλαμβάνεται η παραγωγή νωπού ψωμιού ή ψωμακίων, καθώς και η παραγωγή νωπών γλυκών, κέικ, πιτών, ταρτών κ.λπ. Εξαιρούνται δε ρητά οι δραστηριότητες ζαχαροπλαστείων (ΚΑ 553.2).

3. Με την υπ' αριθ. 1056564/10753/διαταγή μας, σας κοινοποιήσαμε το υπ' αριθ. 55604/8.6.2000 έγγραφο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, σύμφωνα με το οποίο τα ζαχαροπλαστεία, δηλαδή οι μονάδες που παράγουν και διαθέτουν λιανικά τα προϊόντα τους, δεν συμπεριλαμβάνονται στις υπαγόμενες στις διατάξεις του Ν.2601/1998 επιχειρήσεις και κατά συνέπεια δεν δικαιούνται να σχηματίζουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων και επίσης δεν μπορούν να κάνουν χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Ν.2601/1998, περί φορολογικής απαλλαγής, για τις επενδύσεις που ενδεχομένως πραγματοποιούν.

4. Η αναφερόμενη στην προηγούμενη παράγραφο θέση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας βασίστηκε, όπως αναφερόταν στο σχετικό έγγραφό του, στο γεγονός ότι τα πιο πάνω ζαχαροπλαστεία δεν περιλαμβάνονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες του άρθρου 15 του Ν.2601/1998, ως εξαιρούμενες ρητά από τον Κωδικό 158.1 της ΣΤΑΚΟΔ-91 της ΕΣΥΕ και κατατασσόμενες στον Κωδικό 553.2, ο οποίος ανήκει στον κλάδο "Ξενοδοχεία και εστιατόρια".

5. Στη συνέχεια το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, με το υπ' αριθ. 60380/23.3.2001 έγγραφό του, ανακάλεσε την πιο πάνω θέση και αποφάνθηκε ότι οι υπόψη επιχειρήσεις υπάγονται στις διατάξεις του Ν.2601/1998. Η αλλαγή αυτή, όπως αναφέρεται στο πιο πάνω έγγραφο, ήταν αποτέλεσμα των διευκρινίσεων που έδωσε η ΕΣΥΕ με το υπ' αριθ. Γ.872/12.12.2000 έγγραφό της. Ειδικότερα, διευκρίνισε ότι στον Κλάδο 553.2 περιλαμβάνονται τα καταστήματα κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι το επιτόπιο σερβίρισμα γλυκισμάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών που παράγονται κυρίως από τρίτους, ενώ στον Κλάδο 158.1 περιλαμβάνονται οι μονάδες που παράγουν νωπά προϊόντα ζαχαροπλαστικής, δηλαδή ότι πρόκειται για μονάδες οι οποίες ασκούν κυρίως μεταποιητική δραστηριότητα, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. 2 της παρούσας.

6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι επιχειρήσεις των ζαχαροπλαστείων που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε χονδρικά, είτε λιανικά, περιλαμβάνονται στις υπαγόμενες στο άρθρο 15 του Ν.2601/1998 επιχειρήσεις και επομένως αυτές δικαιούνται να σχηματίζουν το προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν.1828/1989 ειδικό αφορολόγητο αποθεματικό επενδύσεων και να τύχουν της φορολογικής απαλλαγής που προβλέπουν οι διατάξεις του Ν.2601/1998 για τις επενδύσεις που πραγματοποιούν με βάση το νόμο αυτό, ανακαλούμενων των όσων αναφέρονται στην υπ' αριθ. 1056564/10753/διαταγή μας.

7. Συνημμένα σας κοινοποιούμε το υπ' αριθ. 60380/23.3.2001 έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας.


Ενταξη στο Ν.2601/1998 των μονάδων παραγωγής νωπών προϊόντων ζαχαροπλαστικής
60380/23.3.2001

Σε συνέχεια του υπ' αριθ. Γ.872/12.12.2000 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδας και του αποσπάσματος της ονοματολογίας CPA για τα προϊόντα του τετραψήφιου Κλάδου 158.1 και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 3037/1990 για την επιβολή χρήσης της NACE Αναθ. 1 στην ταξινόμηση των στατιστικών στοιχείων κατά δραστηριότητα, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδας με το υπ' αριθ. Γ.872/12.12.2000 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι: "σύμφωνα με τις αρχές που εφαρμόζονται στην ένταξη των επιχειρήσεων σε κλάδο κύριας δραστηριότητας, στον Κλάδο 158.1 - αρτοποιία, παραγωγή νωπών ειδών ζαχαροπλαστικής - περιλαμβάνονται οι μονάδες που παράγουν νωπά προϊόντα ζαχαροπλαστικής, δηλαδή ότι πρόκειται για μονάδες οι οποίες ασκούν κυρίως μεταποιητική δραστηριότητα".

2. Με το ίδιο έγγραφό της η ΕΣΥΕ μας γνωστοποίησε και ότι στον Κλάδο 553.0 (εστιατόρια) και πιο συγκεκριμένα στον Κλάδο 553.2 - ζαχαροπλαστεία "περιλαμβάνονται τα καταστήματα κύρια δραστηριότητα των οποίων είναι το επιτόπιο σερβίρισμα γλυκισμάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών".

3. Τέλος, η ΕΣΥΕ μας γνωστοποίησε ότι: "θεωρήθηκε σκόπιμο, με την ευκαιρία της επανεκτύπωσης της ΣΤΑΚΟΔ-91, να δοθεί σε ένθετο ΠΑΡΟΡΑΜΑ η διευκρίνιση ότι στον Κλάδο 553.2 περιλαμβάνονται τα καταστήματα με κύρια δραστηριότητα το επιτόπιο σερβίρισμα γλυκισμάτων, γαλακτοκομικών προϊόντων και παγωτών που παράγονται κυρίως από τρίτους".

4. Κατόπιν των παραπάνω, δεν έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στο υπ' αριθ. 55604/8.6.2000 έγγραφό μας. Κατά συνέπεια, οι μονάδες που παράγουν τα προϊόντα τους και τα διαθέτουν είτε χονδρικά, είτε λιανικά (δηλαδή αυτές που κύρια δραστηριότητά τους είναι η μεταποιητική δραστηριότητα), περιλαμβάνονται στις μεταποιητικές δραστηριότητες του άρθρου 15 του Ν.2601/1998. Ως εκ τούτου, οι ως άνω επιχειρήσεις δικαιούνται σχηματισμού του ειδικού αφορολόγητου αποθεματικού επενδύσεων του άρθρου 22 του Ν.1828/1989, κατά τις ρυθμίσεις του άρθρου 4, παρ. 14 του Ν.2753/1999.

5. Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία στην οποία κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, παρακαλείται όπως δημοσιοποιήσει σε όλους τους φορείς στους οποίους απευθύνεται η ΣΤΑΚΟΔ-91, το ένθετο ΠΑΡΟΡΑΜΑ που εξέδωσε στο πλαίσιο της επανεκτύπωσης της ΣΤΑΚΟΔ-91.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης