Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1102/9.4.2001 ΠΟΛ.1102/9.4.2001


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 09-04-2001 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1102/9.4.2001
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Εντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ5/TAXIS)


Αθήνα, 9 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1037716/1267/1650/0014Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
Τμήμα Δ΄ (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)

ΠΟΛ.: 1102

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (έντυπο 052-Φ.Π.Α., έκδοση 2001, Φ5/TAXIS)

1037716/1267/1650/Δ0014/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύουν:

α) Των άρθρων 11, 12 και 15.

β) Της παρ. 3 του άρθρου 19, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') (ΕΥΡΩ) και την υπ' αριθ. 1104968/50-ΟΕ/σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.

γ) Του άρθρου 29.

δ) Των περ. δ' της παρ. 5 και γ' της παρ. 9 του άρθρου 36.

ε) Της παρ. 2 του άρθρου 59.

στ) Της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις:

α) Της υπ' αριθ. 1119118/4979/5673/Δ0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων (Εντυπο 052-ΦΠΑ, έκδοση 1999, Φ5/TAXIS).

β) Της υπ' αριθ. 1113854/4874/691/0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής:

(α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ2/TAXIS).

(β) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ3/TAXIS).

γ) Της υπ' αριθ. 1011242/427/5454/Δ0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί όρων και προϋποθέσεων υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

δ) Της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί όρων και προϋποθέσεων υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

4. Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ευρώ και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

5. Την ανάγκη εναρμόνισης στις νέες διαδικασίες λόγω της δυνατότητας υποβολής των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (TAXISnet).

6. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα "Α" στην απόφαση αυτή με τίτλο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ".

2. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνεται, κατά προμηθευτή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών αποκτήσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκαταστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Σε ιδιαίτερη στήλη (στήλη 6) και ΜΟΝΟ σ' αυτή αναγράφονται, συνολικά κατά προμηθευτή, οι αξίες των αγορών που πραγματοποιούν οι Ελληνες επιτηδευματίες από υποκείμενους εγκαταστημένους σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά τα αγαθά παραδίδονται, κατ' εντολή του Ελληνα αγοραστή, απευθείας από τον προμηθευτή στον τελικό παραλήπτη που είναι εγκαταστημένος σε άλλο κράτος - μέλος, χωρίς να μεσολαβεί φυσική μεταφορά των εν λόγω αγαθών στο ελληνικό έδαφος (τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που διενεργούνται τέτοιου είδους συναλλαγές (τριγωνικές), ο Ελληνας υποκείμενος έχει την υποχρέωση υποβολής ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου ή την έκτακτη δήλωση, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 1113854/4874/691/0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον τόσο ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, όσο και η αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ ή η έκτακτη δήλωση, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η υποβολή τόσο της περιοδικής δήλωσης, όσο και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, γίνει με χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet), ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων μπορεί να υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα του οικείου ημερολογιακού τριμήνου, κατ' ανάλογη εφαρμογή και του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Αρθρο 3

Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ - Διαδικασία υποβολής

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκείμενου.

Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν και τα τρία αντίτυπα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή. Η ΔΟΥ, αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα αντίτυπο.

2. Προκειμένου για τους αρχικούς, εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, με την υπ' αριθ. 1011242/427/5454/Δ0014/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, δίνεται η δυνατότητα στους υποκείμενους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS να τους υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου TAXISnet.

3. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, είτε παραλαμβάνεται στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα TAXIS, είτε παραλαμβάνεται χειρόγραφα εκτός του συστήματος TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το τμήμα αυτό.

Το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Διεύθυνση 32, Γραφείο ΦΠΑ της ΓΓΠΣ και το τρίτο παραμένει στη ΔΟΥ.

Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνονται υπάλληλο της ΔΟΥ οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας, εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει ηλεκτρονική υποβολή μέσω του δικτύου TAXISnet περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κάποιου(ων) μήνα(νών) του τριμήνου αναφοράς, δεν υπάρχει υποχρέωση επίδειξης στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ των αντιγράφων αυτών.

4. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων δεν υποβάλλεται, αν σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις.

Αρθρο 4

Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων -

Συμπλήρωση εντύπων με Η/Υ

1. Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα. Επισημαίνεται ότι δεν δίδεται δυνατότητα υποβολής του τρίμηνου ανακεφαλαιωτικού πίνακα σε δισκέτα.

2. Το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή, ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση. Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΟΥ πρέπει να αρνείται την παραλαβή τέτοιων δηλώσεων. Αρθρο 5Εναρξη ισχύος -Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας απόφασης. Υποχρεωτικά όμως, υποβάλλονται από 1.4.2001, ανεξάρτητα από τη φορολογική περίοδο (τρίμηνο) στην οποία αναφέρονται. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης υποβολής και των εντύπων έκδοσης 1999.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς - συμπληρωματικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες προηγούμενων (τρίμηνων) φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων, είτε παραλαμβάνονται στις ΔΟΥ μέσω του συστήματος TAXIS, είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη ΓΓΠΣ στη διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 183 46 (Διεύθυνση 32η, Γραφείο ΦΠΑ) και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΚΤΗΣΕΩΝ - V.I.E.S." (το πρώτο αντίγραφο της δήλωσης).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπ' αριθ. 1119118/4979/5673/Δ0014/απόφασής μας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης