Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1101/9.4.2001 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Εντυπο 047 - ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ4/TAXIS)

Σχόλια:


Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1101/9.4.2001
Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Εντυπο 047 - ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ4/TAXIS)


ΠΟΛ.1101/9.4.2001 Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 9 Απριλίου 2001
Αρ. Πρωτ.: 1037717/1268/1651/0014Δ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Δ' (Διοικητικής Συνεργασίας & Ανταλλαγής
Πληροφοριών)

ΠΟΛ.: 1101

ΘΕΜΑ: Τύπος, περιεχόμενο, τρόπος και χρόνος υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (έντυπο 047-Φ.Π.Α., έκδοση 2001, Φ4/TAXIS).

1037717/1268/1651/Δ0014/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις ακόλουθες διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), όπως ισχύουν:

α) Των άρθρων 7 και 13.

β) Της παρ. 3 του άρθρου 19, λαμβάνοντας υπόψη και τις διατάξεις του άρθρου 6 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') (ΕΥΡΩ) και την υπ' αριθ. 1104968/50-ΟΕ/σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο.

γ) Των περ. α' της παρ. 5 και γ' της παρ. 9 του άρθρου 36.

δ) Της παρ. 2 του άρθρου 59.

ε) Της παρ. 3 του άρθρου 64.

2. Τις διατάξεις:

α) Της υπ' αριθ. 1119117/4914/5584/Δ0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής του Τριμηνιαίου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων (Εντυπο 047-ΦΠΑ, έκδοση 1999, Φ4/TAXIS).

β) Της υπ' αριθ. 1113854/4874/691/0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί τύπου, περιεχομένου, τρόπου και χρόνου υποβολής:

(α) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Β' και Γ' κατηγορίας του ΚΒΣ, καθώς και της έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για απαλλασσόμενους ή μη υποκείμενους (Εντυπο 050-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ2/TAXIS).

(β) Της περιοδικής και έκτακτης δήλωσης ΦΠΑ για υποκείμενους με βιβλία Α' κατηγορίας του ΚΒΣ (Εντυπο 051-ΦΠΑ, έκδοση 2001, Φ3/TAXIS).

γ) Της υπ' αριθ. 1011242/427/5454/Δ0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί όρων και προϋποθέσεων υποβολής των εμπρόθεσμων αρχικών Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων και Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων με ηλεκτρονικά μέσα.

δ) Της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, περί όρων και προϋποθέσεων υποβολής της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με ηλεκτρονικά μέσα.

3. Την υποχρέωση συμμετοχής της Ελλάδας στο διακοινοτικό ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ΦΠΑ - VIES, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 218/1992.

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία μεταβιβάζονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι η χώρα μας εντάχθηκε στη ζώνη του ΕΥΡΩ και προκύπτει ανάγκη για την προσαρμογή των φορολογικών διαδικασιών και εντύπων στις νέες συνθήκες.

6. Την ανάγκη εναρμόνισης στις νέες διαδικασίες λόγω της δυνατότητας υποβολής των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων με ηλεκτρονικό τρόπο (TAXISnet).

7. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.Αποφασίζουμε

Αρθρο 1

Τύπος και περιεχόμενο των

Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων

Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

1. Ορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο των Τριμηνιαίων Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, όπως το υπόδειγμα που επισυνάπτεται ως παράρτημα "Α" στην απόφαση αυτή με τίτλο "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΔΟΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ".

2. Στον πίνακα αυτό περιλαμβάνεται, κατά αγοραστή, η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων που πραγματοποιούνται από υποκείμενους εγκαταστημένους στην Ελλάδα μέσα σε κάθε ημερολογιακό τρίμηνο.

3. Σε ιδιαίτερη στήλη (στήλη 6) και ΜΟΝΟ σ' αυτή αναγράφονται συνολικά κατά αγοραστή οι αξίες των πωλήσεων που πραγματοποιούν οι Ελληνες επιτηδευματίες προς υποκείμενους εγκαταστημένους σε άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αλλά τα αγαθά έχουν ήδη παραδοθεί, κατ' εντολή του Ελληνα πωλητή, απευθείας από τον αρχικό προμηθευτή που είναι εγκαταστημένος σε διαφορετικό κράτος - μέλος από αυτό του Ελληνα προμηθευτή στον τελικό αγοραστή, χωρίς να μεσολαβεί φυσική μεταφορά των εν λόγω αγαθών στο ελληνικό έδαφος (τριγωνικές ενδοκοινοτικές συναλλαγές).

Αν διενεργούνται τέτοιου είδους συναλλαγές (τριγωνικές), ο Ελληνας υποκείμενος έχει την υποχρέωση υποβολής ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Αποκτήσεων και ενός Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων.

Αρθρο 2

Χρόνος υποβολής του

Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα

Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων του άρθρου 1 της παρούσας υποβάλλεται στην αρμόδια ΔΟΥ κάθε ημερολογιακό τρίμηνο, ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ με την περιοδική δήλωση του τρίτου μήνα της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου, κατ' ανάλογη εφαρμογή των άρθρων 2 και 3 της υπ' αριθ. 1113854/4874/691/0014/απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, εφόσον τόσο ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, όσο και η αντίστοιχη περιοδική δήλωση ΦΠΑ, υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη ΔΟΥ.

2. Ειδικά για τις περιπτώσεις όπου η υποβολή τόσο της περιοδικής δήλωσης, όσο και του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, γίνει με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet), ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων μπορεί να υποβληθεί μέσα στις προθεσμίες που προβλέπονται για την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ του τρίτου μήνα του οικείου ημερολογιακού τριμήνου, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 1023240/1107/163/0014/ απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.

Αρθρο 3

Αρμόδια για την υποβολή ΔΟΥ -

Διαδικασία υποβολής

1. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων υποβάλλεται ΜΟΝΟ στην αρμόδια ΔΟΥ της έδρας ή του κεντρικού του υποκείμενου.

Εξαιρετικά, τόσο οι επιχειρήσεις που εδρεύουν σε νησί που δεν εδρεύει ΔΟΥ, όσο και οι εποχιακές επιχειρήσεις, μπορούν να αποστείλουν και τα τρία αντίτυπα του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων στην αρμόδια ΔΟΥ με συστημένη επιστολή. Η ΔΟΥ αφού παραλάβει την επιστολή, θα επιστρέφει ταχυδρομικά στο φορολογούμενο το ένα αντίτυπο.

2. Προκειμένου για τους αρχικούς, εμπρόθεσμους Ανακεφαλαιωτικούς Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, με την υπ' αριθ. 1011242/427/5454/Δ0014/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών δίνεται η δυνατότητα στους υποκείμενους των οποίων η αρμόδια ΔΟΥ είναι ενταγμένη στο TAXIS να τους υποβάλουν ηλεκτρονικά μέσω του δικτύου TAXISnet.

3. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, είτε παραλαμβάνεται στις ΔΟΥ που εφαρμόζεται το σύστημα TAXIS, είτε παραλαμβάνεται χειρόγραφα εκτός του συστήματος TAXIS, υποβάλλεται σε τρία αντίτυπα. Προσκομίζεται στο Τμήμα Εμμέσων και Ειδικών Φόρων, παραλαμβάνεται, ελέγχεται και θεωρείται από το τμήμα αυτό.

Το ένα από αυτά επιστρέφεται θεωρημένο στον ενδιαφερόμενο, το πρωτότυπο αποστέλλεται στη Διεύθυνση 32, Γραφείο ΦΠΑ της ΓΓΠΣ και το τρίτο παραμένει στη ΔΟΥ.

Για την επαλήθευση του συνόλου των στηλών 5 και 6 της γραμμής 26, κατά την υποβολή του πίνακα προσκομίζονται και επιδεικνύονται στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ οι περιοδικές δηλώσεις της οικείας τρίμηνης χρονικής περιόδου που αφορά ο συγκεκριμένος πίνακας, εφόσον αυτές έχουν υποβληθεί στη ΔΟΥ.

Σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει ηλεκτρονική υποβολή μέσω του δικτύου TAXISnet περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ κάποιου(ων) μήνα(ών) του τριμήνου αναφοράς, δεν υπάρχει υποχρέωση επίδειξης στον παραλαμβάνοντα υπάλληλο της ΔΟΥ των αντιγράφων αυτών.

4. Ο Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων δεν υποβάλλεται αν σε κάποιο ημερολογιακό τρίμηνο δεν πραγματοποιήθηκαν ενδοκοινοτικές παραδόσεις.Αρθρο 4

Δυνατότητα υποβολής μηχανογραφημένων

Ανακεφαλαιωτικών Πινάκων Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων -

Συμπλήρωση εντύπων με Η/Υ

1. Οι υποκείμενοι που έχουν τη δυνατότητα προεκτύπωσης των εντύπων με μηχανογραφικά μέσα, μπορούν να υποβάλουν προεκτυπωμένους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες, με την προϋπόθεση ότι αυτοί πληρούν τις εκάστοτε προδιαγραφές (πληρότητα πληροφοριών, κωδικοποίηση, χρωματισμό, διαστάσεις, ομοιότητα όψεων κ.λπ.) του αντίστοιχου εντύπου που εκδίδεται από το Υπουργείο Οικονομικών και κυρώνεται με την παρούσα. Υποβολή του Τρίμηνου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα σε δισκέτα, δεν επιτρέπεται.

2. Το έντυπο του Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων σχεδιάστηκε κατά τρόπο ώστε να είναι δυνατή η συμπλήρωσή του με Η/Υ, εφόσον η επιχείρηση διαθέτει εκτυπωτή που δέχεται μη συνεχές χαρτί. Στην περίπτωση αυτή, η απόσταση των σειρών εκτύπωσης (βήμα) πρέπει να ρυθμιστεί στο 5/24''.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δίδεται στην τοποθέτηση της δήλωσης στον εκτυπωτή, ώστε όλα τα στοιχεία να εκτυπώνονται στη σωστή τους θέση.

Στην αντίθετη περίπτωση, η ΔΟΥ δεν παραλαμβάνει τέτοιες δηλώσεις.Αρθρο 5

Εναρξη ισχύος -

Τελικές και καταργούμενες διατάξεις

1. Το επισυναπτόμενο έντυπο ισχύει από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας. Υποχρεωτικά όμως, υποβάλλεται από 1.4.2001, ανεξάρτητα από τη φορολογική περίοδο (τρίμηνο) στην οποία αναφέρεται. Μέχρι την ημερομηνία αυτή παρέχεται η δυνατότητα παράλληλης υποβολής και των εντύπων έκδοσης 1999.

Τα παραπάνω ισχύουν και για αρχικούς (εκπρόθεσμους) ή τροποποιητικούς - συμπληρωματικούς ανακεφαλαιωτικούς πίνακες προηγούμενων (τρίμηνων) φορολογικών περιόδων.

2. Οι Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Ενδοκοινοτικών Παραδόσεων, είτε παραλαμβάνονται στις ΔΟΥ μέσω του συστήματος TAXIS, είτε χειρόγραφα, θα αποστέλλονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στη ΓΓΠΣ, στη διεύθυνση: Χανδρή 1 και Θεσσαλονίκης, Μοσχάτο, Τ.Κ. 183 46 (Διεύθυνση 32η, Γραφείο ΦΠΑ) και με την ένδειξη "ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΩΝ - VIES" (το πρώτο αντίγραφο της δήλωσης).

3. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας, παύει η ισχύς της υπ' αριθ. 1119118/4979/5673/Δ0014/απόφασής μας.

4. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης