Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1153/2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-11-2016 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1153/2016
Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2016

(ΦΕΚ Β' 3511/01-11-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ   
Ι. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ   
1. Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ   
ΤΜΗΜΑΤΑ Ε', ΣΤ'
2. Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Α'   
3. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA Β'
4. Δ/ΝΣΗ ΕΙΠΡΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ'
ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1. Δ/ΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
TMHMA Γ'
2. Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΓΔΕ
TMHMA Β'

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας :101 84 Αθήνα
Τηλέφωνο :210 3375885 - 210 3647202-5
Fax :210 3375354 - 210 3645413
e-mail:[email protected]
[email protected]

ΠΟΛ 1153/2016

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της ΠΟΛ 1113/13 απόφασης Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 35, 36 και 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'/7-11-2000), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 10,11 και 54 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις της υποπαραγράφου Ε.2 της παρ. Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α'), όπως ισχύει, περί σύστασης θέσης Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ 178 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

5. Την ΠΥΣ 1/20-1-2016 «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/18).

6. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 (ΦΕΚ 1252 Β'/23-5-2013) απόφασης του Υπουργού και του Υφυπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει.

7. Τις διατάξεις της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 Β'/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Διαδικασία και Δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας», όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις της με αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130 και 372 Β') απόφασης του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

9. Τις διατάξεις της με αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (ΦΕΚ 478 και 558 Β') απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής "Με εντολή Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων"σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως ισχύει.

10. Την ανάγκη καθορισμού εντύπου και διαδικασίας για τη μεταβολή των στοιχείων και τη διακοπή / παύση των φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, των υποκείμενων στο φόρο εγκατεστημένων σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι διενεργούν φορολογητέες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας, χωρίς ορισμό φορολογικού αντιπροσώπου.

11. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιείται και συμπληρώνεται η ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 1252 Β'/23-5-2013) «Διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και υποβολής περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για την καταβολή του φόρου από υποκείμενους στο φόρο που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης» ως κατωτέρω:

Άρθρο 1

Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Οι εν λόγω υποκείμενοι υποβάλλουν την ανωτέρω δήλωση πριν τη διενέργεια των φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα».

Άρθρο 2

Τα άρθρα 2, 3 και 4 της ανωτέρω απόφασης αντικαθίστανται και προστίθεται νέο άρθρο 5, ως κάτωθι:
«Άρθρο 2
Μεταβολή Στοιχείων και Διακοπή / Παύση Φορολογητέων Πράξεων
1. Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων των πινάκων της δήλωσης του παραρτήματος Ι της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο., οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται να υποβάλλουν τη δήλωση του παραρτήματος II της παρούσας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΜΕΤΑΒΟΛΗ», αναγράφοντας υποχρεωτικά τον Α.Φ.Μ. που έχουν λάβει στην Ελλάδα, την επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και το όνομα πατέρα στους πίνακες Α1 και Α2, κατά περίπτωση, καθώς και τα στοιχεία εκείνα της δήλωσης που έχουν μεταβληθεί σε σχέση με τα αρχικώς δηλωθέντα, εντός της οριζόμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας.
Σε περίπτωση μεταβολής της επωνυμίας, του διαβατηρίου ή της ταυτότητας, αναγράφεται στους πίνακες Α1 ή Α2, κατά περίπτωση, η νέα επωνυμία ή το νέο διαβατήριο ή η νέα ταυτότητα.
2. Στις περιπτώσεις που οι εν λόγω υποκείμενοι παύουν να διενεργούν φορολογητέες πράξεις στο εσωτερικό της χώρας, υποχρεούνται να υποβάλλουν την ίδια δήλωση, εντός της οριζόμενης σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις προθεσμίας, σημειώνοντας (Χ) στην ένδειξη «ΔΙΑΚΟΠΗ / ΠΑΥΣΗ», στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στην Ελλάδα, καθώς και η επωνυμία ή το ονοματεπώνυμο και όνομα πατέρα στον πίνακα Α1 ή Α2, κατά περίπτωση.
3. Η δήλωση του παραρτήματος II της παρούσας «ΔΗΛΩΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ - ΔΙΑΚΟΠΗΣ / ΠΑΥΣΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΑΛΛΑ ΣΕ ΑΛΛΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ» ανακτάται από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Υπουργείου Οικονομικών:
«http://www.gsis.gr/gsis/info/gsis_site/Services/ Polites/documents_e_entipa_2/declofactivity.doc» και υποβάλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση «[email protected]», του τμήματος Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών.
Η εν λόγω δήλωση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες εφαρμογής της παρούσας, από μη εγκατεστημένους στην Ελλάδα αλλά σε άλλα κράτη - μέλη, για τη μεταβολή των στοιχείων τους και τη διακοπή / παύση των φορολογητέων πράξεων τους στην Ελλάδα.
4. Μετά την επαλήθευση όσων εκ των στοιχείων της υποβαλλόμενης δήλωσης εμφανίζονται και στα δεδομένα του συστήματος VIES, αυτή καταχωρείται στο υποσύστημα Μητρώου TAXIS και οι ως άνω υποκείμενοι ενημερώνονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.
Άρθρο 3
Ορισμός - ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου
1. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο έχει λάβει Α.Φ.Μ. με τις διαδικασίες της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο. και επιθυμεί στο εξής να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, υποβάλλεται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του η σχετική δήλωση μεταβολής, έντυπο Μ2 ή Μ3, κατά περίπτωση, συνυποβάλλεται το έντυπο Μ7, καθώς και το σχετικό για τον ορισμό του πληρεξούσιο έγγραφο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία (fax) τη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, προκειμένου να προβεί, με οίκοθεν ενέργειες, στη μεταγραφή του Α.Φ.Μ. του υποκείμενου στο φόρο στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του φορολογικού αντιπροσώπου. Ημερομηνία μεταβολής είναι η ημερομηνία ορισμού της πληρεξουσιότητας.
Με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής ως προς τον ορισμό του φορολογικού αντιπροσώπου, χορηγείται στο φορολογικό αντιπρόσωπο η σχετική βεβαίωση.
2. Στην περίπτωση που ο υποκείμενος στο φόρο επιθυμεί την ανάκληση του φορολογικού αντιπροσώπου, προκειμένου ο ίδιος να εκπληρώνει πλέον τις φορολογικές του ως προς τον Φ.Π.Α. υποχρεώσεις, αποστέλλει στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών τη δήλωση της παρούσας, σημειώνοντας (Χ) στις ενδείξεις «Μεταβολή» και «Ανάκληση φορολογικού αντιπροσώπου», αναγράφοντας ως ημερομηνία μεταβολής την ημερομηνία ανάκλησης του εγγράφου πληρεξουσιότητας, τον Α.Φ.Μ. που διαθέτει στην Ελλάδα μέσω του φορολογικού αντιπροσώπου και τα λοιπά στοιχεία της δήλωσης.
Παράλληλα, υποβάλλεται από τον φορολογικό αντιπρόσωπο στη Δ.Ο.Υ. φορολογίας του, δήλωση μεταβολής, έντυπο Μ2 ή Μ3 κατά περίπτωση και συνυποβάλλεται έντυπο Μ7 για την παύση της σχέσης του ως φορολογικού αντιπροσώπου. Με τις δηλώσεις αυτές συνυποβάλλεται αντίγραφο του εγγράφου ανάκλησης της πληρεξουσιότητας, στο οποίο είναι απαραίτητο να γίνεται ρητή αναφορά περί της συνέχισης πραγματοποίησης φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα. Το πληρεξούσιο αυτό φέρει θεώρηση, σύμφωνα με τη σύμβαση Χάγης, προξενική θεώρηση ή θεώρηση που προβλέπεται από διεθνείς συμβάσεις και είναι επίσημα μεταφρασμένο. Με την καταχώρηση της δήλωσης μεταβολής ως προς την παύση του φορολογικού αντιπροσώπου, ο υποκείμενος στο φόρο μεταγράφεται στη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών. Ημερομηνία μεταβολής είναι η ημερομηνία ανάκλησης της πληρεξουσιότητας.
Άρθρο 4
Υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. και καταβολή του φόρου
Οι υποκείμενοι του άρθρου 1 υποχρεούνται να υποβάλλουν με ηλεκτρονικό τρόπο δήλωση Φ.Π.Α. και να καταβάλλουν το τυχόν οφειλόμενο ποσό για κάθε φορολογική περίοδο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 38 του Κώδικα Φ.Π.Α. (Ν. 2859/2000 - ΦΕΚ 248 Α'/7-11-2000), όπως ισχύει.
Η υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. πραγματοποιείται ηλεκτρονικά με τη συμπλήρωση του εντύπου που διατίθεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών:
«http://www1.gsis.gr/taxisnet/vat/protected/display DeclarationTypes.htm»
Για την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης Φ.Π.Α. απαιτείται η εκ των προτέρων εγγραφή των εν λόγω υποκειμένων ως χρηστών των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1178/7.12.2010 (ΦΕΚ 1916 Β'/9-12-2010), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή της παρούσας, ο κλειδάριθμος αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο από τη Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών στην ηλεκτρονική διεύθυνση της επιχείρησης.
Για την καταβολή του οφειλόμενου φόρου, οι υποκείμενοι στο φόρο υποχρεούνται, εφόσον δεν έχουν τη δυνατότητα καταβολής του οφειλόμενου ποσού μέσω πιστωτικού ιδρύματος στην Ελλάδα, να δώσουν εντολή μεταφοράς πίστωσης (ΕΧΠΕ - SEPA CREDIT TRANSFER), από οποιοδήποτε πιστωτικό ίδρυμα το οποίο περιλαμβάνεται στον Ενιαίο Χώρο Πληρωμών σε Ευρώ, δηλώνοντας τα ακόλουθα στοιχεία του λογαριασμού του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος για το Φ.Π.Α.:
BIC: BNGRGRAA
ΙΒΑΝ: GR3901000230000000481090509
Beneficiary Name: Ministry of Finance
Remittance Information (unstructured): Η ταυτότητα οφειλής (αποκλειστικά 30 ψηφία).
Στις πληροφορίες που διαβιβάζονται με την εντολή μεταφοράς πίστωσης αναγράφεται υποχρεωτικά στο πεδίο «Πληροφορίες Εμβάσματος - Remittance Information», ως ανωτέρω, ο κωδικός πληρωμής που παρέχει το Υπουργείο Οικονομικών για την επιτυχή συσχέτιση της δήλωσης με το καταβαλλόμενο ποσό και αναφέρεται στο ειδικό δίκτυο TAXISnet ως «ταυτότητα οφειλής».
Για τον έλεγχο και την επιβολή του φόρου, αρμόδια είναι τα όργανα της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, σύμφωνα με τα κατά περίπτωση οριζόμενα στην αριθμ. Δ6Α 1036682 ΕΞ 2014/25.2.2014 (ΦΕΚ 478 και 558 Β') απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, όπως ισχύει.
Άρθρο 5
Λοιπές διατάξεις
1. Σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής των δηλώσεων του παραρτήματος Ι της ΠΟΛ.1113/22.5.2013 Α.Υ.Ο. και του παραρτήματος II της παρούσας, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας Ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170 Α'), όπως ισχύει, κυρώσεις.
Σε περίπτωση που πριν τη δημοσίευση της παρούσας έχει υποβληθεί με οποιοδήποτε τρόπο αίτημα μεταβολής ή διακοπής / παύσης φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα, ως ημερομηνία μεταβολής ή διακοπής / παύσης αντίστοιχα λαμβάνεται αυτή της υποβολής του αιτήματος χωρίς την υποβολή της συνημμένης στην παρούσα δήλωσης από τον υποκείμενο, η οποία συμπληρώνεται οίκοθεν από τον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών και χωρίς την επιβολή κυρώσεων.
2. Ο Α.Φ.Μ. που έχει χορηγηθεί στο εσωτερικό της Χώρας για την εγγραφή στο φορολογικό Μητρώο για οποιοδήποτε λόγο, δε μεταβάλλεται σε περίπτωση ορισμού ή ανάκλησης φορολογικού αντιπροσώπου ή σε περίπτωση διακοπής / παύσης των φορολογητέων πράξεων στην Ελλάδα και εκ νέου διενέργειας φορολογητέων πράξεων.
3. Η δήλωση που υποβάλλεται, κατά περίπτωση, στον αρμόδιο υπάλληλο της Δ.Ο.Υ. Α' Αθηνών, οι βεβαιώσεις που παράγονται από το μηχανογραφικό σύστημα και η σχετική αλληλογραφία, αρχειοθετούνται σε ξεχωριστό αρχείο στο τμήμα Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης, εκτός από τις βεβαιώσεις που αφορούν στον ορισμό ή στην παύση του φορολογικού αντιπροσώπου που χορηγούνται στον ίδιο.
4. Το παράρτημα που συνιστά αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας τίθεται ως παράρτημα II της Α.Υ.Ο. ΠΟΛ.1113/22.5.2013.».Άρθρο 3
Έναρξη ισχύος


Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης