ΠΟΛ.1095/4.4.2001

Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα στην Ελλάδα.

4 Απρ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1036263/10292/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1095

ΘΕΜΑ: Αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. για την παραλαβή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των αλλοδαπών νομικών προσώπων που αποκτούν εισόδημα αποκλειστικά από ακίνητα στην Ελλάδα.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, ο οποίος κυρώθηκε με το ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄).

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 της αριθ. 1081369/2857/ΔΜ/14.10.1999 (ΦΕΚ 2001Β΄) απόφασης Υπουργού Οικονομικών, με την οποία επήλθαν συμπληρώσεις και τροποποιήσεις στις διατάξεις της 1027411/842/ΔΜ/26.2.1998 (ΦΕΚ 193Β΄) Α.Υ.Ο. "Υποχρεωτική χορήγηση Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) και διαδικασίες απόδοσης του".

γ) Τις διατάξεις της αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β΄) κοινής απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατέθηκαν αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

δ) Ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Ορίζουμε ότι, αρμόδιος για την παραλαβή των δηλώσεων και των έλεγχο τους και γενικά για την επιβολή και βεβαίωση του φόρου, προκειμένου για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα που αποκτούν εισόδημα από ακίνητα ευρισκόμενα στη χώρα μας, είναι ο Προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας που βρίσκεται το ακίνητο. Εξαιρετικά, όταν τα ακίνητα αποκτώνται από αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες και βρίσκονται στις περιοχές Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης, αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της αντίστοιχης Δ.Ο.Υ. Ανωνύμων Εταιριών.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για δηλώσεις οικονομικού έτους 2000 και επομένων.

3. Κάθε προηγούμενη απόφασή μας, αναφορικά με το θέμα αυτό, παύει να ισχύει.

4. Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 

Taxheaven.gr