Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1094/4.4.2001 Φορολογική μεταχείριση τόκων από δάνεια επιχειρήσεων η εξόφληση των οποίων έχει αναληφθεί από το Δημόσιο.

Σχόλια:


Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1094/4.4.2001
Φορολογική μεταχείριση τόκων από δάνεια επιχειρήσεων η εξόφληση των οποίων έχει αναληφθεί από το Δημόσιο.


ΠΟΛ.1094/4.4.2001 Φορολογική μεταχείριση τόκων από δάνεια επιχειρήσεων η εξόφληση των οποίων έχει αναληφθεί α

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 4 Απριλίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1036804/10293/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 12η - ΤΜΗΜΑ Β'

ΠΟΛ.: 1094

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση τόκων από δάνεια επιχειρήσεων η εξόφληση των οποίων έχει αναληφθεί από το Δημόσιο.

Με αφορμή ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην υπηρεσία μας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας πληροφορούμε τα ακόλουθα:

1. Όπως έχει γίνει δεκτό με την 1046832/10240/Β0012/ΠΟΛ.1194/12.7.1995 διαταγή μας, οι οφειλές από τόκους υπερημερίας των επιχειρήσεων που διαγράφηκαν από τα βιβλία τους, λόγω ανάληψης από το Δημόσιο της υποχρέωσης καταβολής των οφειλών από ληφθέντα δάνεια στα πλαίσια εφαρμογής των σχετικών υπουργικών αποφάσεων, συνιστούν για τις επιχειρήσεις ακαθάριστα έσοδα, τα οποία προκύπτουν και αποκτούνται κατά τη διαχειριστική περίοδο εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η διαγραφή, καθόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.δ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, οι πιο πάνω τόκοι είχαν εκπέσει από τα ακαθάριστα έσοδα των διαχειριστικών περιόδων εντός των οποίων καταλογίστηκαν με αποτέλεσμα την ισόποση επιβάρυνση των αποτελεσμάτων των χρήσεων αυτών (διαφορετικά οι επιχειρήσεις θα είχαν ωφεληθεί δύο φορές για τους συγκεκριμένους τόκους: μία κατά την έκπτωση τους από τα ακαθάριστα έσοδα και μία άλλη με την καταβολή τους από το Δημόσιο). Περαιτέρω, με την ίδια διαταγή έγινε δεκτό ότι τα υπόψη ακαθάριστα έσοδα θα πρέπει να κατανεμηθούν ισόποσα και να φορολογηθούν στη διαχειριστική περίοδο κατά την οποία αποκτήθηκαν και στις επόμενες τέσσερις (4) αυτές.

2. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι εάν κάποιες επιχειρήσεις δεν είχαν επιβαρύνει τα αποτελέσματα τους με τους υπόψη τόκους υπερημερίας, είτε γιατί δεν τους καταχώρησαν στα βιβλία τους, είτε γιατί τους καταχώρησαν σε άλλους λογαριασμούς και όχι σε λογαριασμούς δαπανών, τότε οι επιχειρήσεις αυτές δεν έχουν αποκτήσει φορολογητέο εισόδημα από την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής των πιο πάνω τόκων από το Ελληνικό Δημόσιο.

3. Από στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της υπηρεσίας μας διαπιστώθηκε ότι, ορισμένες επιχειρήσεις, των οποίων οι υποχρεώσεις από δάνεια αναλήφθηκαν από το Δημόσιο, δεν είχαν αφαιρέσει τους υπόψη τόκους από τα ακαθάριστα έσοδα της οικείας χρήσης, άλλα τους είχαν καταχωρήσει σε λογαριασμούς πολυετούς απόσβεσης και με τον τρόπο αυτό τους εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα περισσοτέρων της μίας χρήσεων. Η μη έκπτωση των υπόψη τόκων εξολοκλήρου από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας κατέστησαν δεδουλευμένοι, όπως επιβάλλουν οι διατάξεις της περ. δ΄ της παρ.1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994, συνεπάγεται τη μη δυνατότητα εφαρμογής των αναφερομένων στην 1046832/10240/ΠΟΛ.1194/12.7.1995 διαταγή μας, για το χαρακτηρισμό των υπόψη τόκων ως ακαθάριστων εσόδων, στη συνέχεια, μετά την ανάληψη της υποχρέωσης καταβολής τους από το Δημόσιο. Επίσης, προκύπτει ότι οι πιο πάνω τόκοι δεν αναγνωρίζονται προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των χρήσεων που έχουν μεταφερθεί για πολυετή απόσβεση.

4. Από όσα προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι, αν ο φορολογικός έλεγχος διαπιστώνει ότι οι επιχειρήσεις, των οποίων οι υποχρεώσεις από δάνεια αναλήφθηκαν από το Δημόσιο, βάσει κανονιστικών πράξεων (1648/1154/Β22/13.1.1994, 66336/Β/398/14.9.1993, 33272/Β.1276/4.8.1994 κλπ. κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών), δεν είχαν αφαιρέσει τους τόκους από τα ακαθάριστα έσοδα της χρήσης εντός της οποίας είχαν καταστεί δεδουλευμένοι, δεν θα προβαίνει σε καταλογισμό αυτών μετά την ανωτέρω ρύθμιση.

5. Επίσης, για λόγους χρηστής Διοίκησης, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι, όσες από τις πιο πάνω επιχειρήσεις είχαν φέρει τους υπόψη τόκους σε λογαριασμό πολυετούς απόσβεσης, μπορούν να υποβάλλουν μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2001 συμπληρωματική δήλωση, χωρίς προσαύξηση, για τα οικονομικά έτη των οποίων τα αποτελέσματα μειώθηκαν κατά το ποσό των αποσβεθέντων τόκων με την προϋπόθεση βέβαια ότι οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των υπόψη οικονομικών ετών δεν έχουν ελεγχθεί.

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης