ΠΟΛ.1092/5.4.2001

Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α/28.12.2000) "Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις"

5 Απρ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Απριλίου 2001
Αρ.Πρωτ.:1036765/274/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1092

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285 AΆ/28-12-2000)

«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

Σας κοινοποιούμε πιο κάτω ορισμένες διατάξεις του Ν.2873/2000 που αναφέρονται πάνω σε θέματα του ΚΒΣ.

Ειδικότερα, σας κοινοποιούμε τις διατάξεις των άρθρων 4 παρ. 25, 7 παρ. 3-4 και 38 παρ. 6-7 και παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.


Αρθρο 4, παρ. 25

Οπως είναι γνωστό, με τις διατάξεις των παρ. 3 έως και 6 του άρθρου 7 του Ν.2753/1999, καθορίστηκε νέος τρόπος υπολογισμού καθαρού εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών ύστερα από την κατάργηση των αντικειμενικών κριτηρίων. Επίσης, με τις διατάξεις της παρ. 8 του ίδιου άρθρου, καταργήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2065/1992 που ήταν, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σχετικές με θέματα φορολογίας εισοδήματος ελεύθερων επαγγελματιών, λόγω της νέας αντιμετώπισης φορολογίας των επιτηδευματιών αυτών που προέκυψε από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2753/1999. Ομως στο άρθρο 64 του νόμου αυτού υπήρχαν και οι διατάξεις των παρ. 11 και 12, που ρύθμιζαν και θέματα του ΚΒΣ. Ειδικότερα, υπήρχε η υποχρέωση τήρησης βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς, γεγονός που δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στην κατάργηση του άρθρου 64 περιλαμβάνονταν και ουσιαστικά θέματα ΚΒΣ, που δεν είχαν δηλαδή καμία σχέση μ' αυτά που ρύθμιζε το άρθρο 7, τα οποία αναφέρονταν καθαρά σε θέματα φορολογίας εισοδήματος.

Αλλωστε, τα ουσιαστικά θέματα του ΚΒΣ αντιμετωπίστηκαν με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του Ν.2753/1999, στις οποίες (διατάξεις) ασφαλώς δεν περιλαμβανόταν η κατάργηση των διατάξεων των παρ. 11 και 12 του άρθρου 64 του Ν.2065/1992.

Ετσι, για άρση αμφιβολιών όπως και τυχόν ερμηνευτικών θεμάτων, εάν δηλαδή οι καταργούμενες διατάξεις του άρθρου 64 του Ν.2065/1992 περιελάμβαναν και τις παρ. 11 και 12 του ίδιου άρθρου και νόμου που αναφέρονται σε θέματα ΚΒΣ, με τις διατάξεις της παρ. 25 του άρθρου 4 συμπληρώθηκαν οι διατάξεις της παρ. 8 του Ν.2753/1999 με τη φράση "εκτός από τις διατάξεις των παραγράφων 11 και 12 του άρθρου αυτού, που συνεχίζουν να ισχύουν". Η διάταξη αυτή, σύμφωνα με την περ. η' του άρθρου 50, ισχύει από τη δημοσίευση του Ν.2753/1999 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 17.11.1999.

Επομένως, με βάση τη ρύθμιση αυτή, η υποχρέωση τήρησης του βιβλίου επίσκεψης ασθενών από τους γιατρούς, που προβλεπόταν από τις διατάξεις των παρ. 11 και 12 του άρθρου 64 του Ν.2065/1992, θεωρείται ως ουδέποτε καταργηθείσα.


Αρθρο 7, παρ. 3 και 4

Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου νόμου, τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 26 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) κι έτσι με την έναρξη ισχύος της διάταξης αυτής που, σύμφωνα με την παρ. 4 του ίδιου άρθρου, έχει εφαρμογή για τις διαχειριστικές περιόδους που κλείνουν από 30.6.2000 και εφεξής, πέρα από τη δυνατότητα αλλαγής του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου μόνο με μετάθεση (επιμήκυνση), με τις κοινοποιούμενες διατάξεις προβλέπεται η αλλαγή του χρόνου λήξης της διαχειριστικής περιόδου και με σύντμηση αυτής.

Ετσι ο επιτηδευματίας που τηρεί βιβλία της Γ' κατηγορίας, εφόσον υπάρχουν ειδικοί λόγοι, μπορεί με αίτησή του, που υποβάλλεται ένα (1) μήνα πριν από την αιτούμενη λήξη της υπό σύντμηση διαχειριστικής περιόδου, να ζητήσει τη σύντμηση αυτής. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μόνο κατόπιν έγκρισης του αρμόδιου προϊσταμένου ΔΟΥ.

Διευκρινίζεται ότι ως ειδικοί λόγοι που δικαιολογούν τη μετάθεση της διαχειριστικής περιόδου, σύμφωνα με τη θέση της υπ' αριθ. 3/1992 εγκυκλίου (παρ. 26.5), είναι ιδίως η μεταβολή στο αντικείμενο των εργασιών, η έναρξη νέου κλάδου εργασιών, η αναδιοργάνωση στη λειτουργία της επιχείρησης, η μηχανοργάνωσή της κ.λπ.

Σημειώνεται ότι η διαχειριστική περίοδος της οποίας ζητείται η σύντμηση, πρέπει να λήγει την 30ή Ιουνίου ή την 31η Δεκεμβρίου.

Παράδειγμα

Εστω ότι η "Χ" Α.Ε. έχει ορίσει την 31η Δεκεμβρίου εκάστου έτους ως χρόνο λήξης της διαχειριστικής της περιόδου. Για τη διαχειριστική περίοδο 1/1-31.12.2001 η αίτηση για την αλλαγή (μετάθεση) της διαχειριστικής περιόδου λόγω σύντμησης (30.6.2001) πρέπει να υποβληθεί μέχρι και την 31.5.2001. Ετσι οι κατόπιν έγκρισης διαχειριστικές περίοδοι διαμορφώνονται ως εξής:

α) 1.1.2001 - 30.6.2001 σύντμηση

β) 1.7.2001 - 30.6.2002 νέος χρόνος λήξης

...... κ.ο.κ.Τέλος, σημειώνεται ότι η ανωτέρω ρύθμιση αλλαγής του χρόνου λήξης διαχειριστικής περιόδου με σύντμηση αυτής, καταλαμβάνει και τις επιχειρήσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 26 του ΚΒΣ, καθώς και στην παρ. 2 του άρθρου 29 του Ν.2238/1994 (αλλοδαπές, συμμετέχουσες κ.λπ.), όπως η παράγραφος αυτή συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 7 του κοινοποιούμενου νόμου.

Η αλλαγή της διαχειριστικής περιόδου στις περιπτώσεις αυτές συντελείται με υποβολή δήλωσης μεταβολής στον αρμόδιο προϊστάμενο ΔΟΥ, χωρίς να απαιτείται και έγκρισή του.


Αρθρο 38, παρ. 6 και 7

Με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου, στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.1882/1990 προστέθηκαν τρία νέα εδάφια και οι υποχρεώσεις τήρησης αναλυτικής λογιστικής από 1.1.2001 (ημερομηνία ισχύος της παρ. 6, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου) για τις εταιρίες οι οποίες υποχρεούνται να επιλέγουν ορκωτούς ελεγκτές (Α.Ε., Ε.Π.Ε. και κατά μετοχές Ε.Ε.), κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν.1882/1990 και 42α', παρ. 6 του Ν.2190/1920, όπως ισχύει, καθορίζονται ως εξής:


1. Εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριών δις δρχ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παρ. 6, οι εταιρίες αυτές, εφόσον ο ετήσιος κύκλος εργασιών της προηγούμενης διαχειριστικής περιόδου υπερέβη το ποσό των τριών δις δρχ., υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά, σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση, το λειτουργικό κόστος, το κόστος παραγωγής και τα αναλυτικά αποτελέσματα (βραχύχρονα αποτελέσματα).

Ετσι, οι εταιρίες που έκλεισαν διαχειριστική περίοδο την 31.12.2000 ή θα κλείσουν την 30.6.2001, εάν ο ετήσιος κύκλος εργασιών τους την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, δηλαδή από 1/1-31.12.2000 ή 1.7.2000 - 30.6.2001, αντίστοιχα, είναι κάτω των τριών δις δρχ., δεν υποχρεούνται από 1.1.2001 ή από 1.7.2001 να υπολογίζουν εσωλογιστικά βραχύχρονο κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) ή αναλυτικά αποτελέσματα σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση. Οι εταιρίες αυτές θα υποχρεωθούν από την έναρξη της επόμενης διαχειριστικής περιόδου εκείνης που θα υπερβούν το όριο των τριών δις δρχ.

Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι εταιρίες που η διαχειριστική τους περίοδος λήγει την 30.6.2001, εφόσον είχαν σχετική υποχρέωση εξαγωγής βραχύχρονου κόστους και αποτελεσμάτων για τη διανυόμενη διαχειριστική περίοδο, θα συνεχίσουν μέχρι τη λήξη της (30.6.2001) και από 1.7.2001 οι υποχρεώσεις τους θα καθοριστούν με βάση τον κύκλο εργασιών της χρήσης 1.7.2000 - 30.6.2001.


2. Εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των τριών δις δρχ. με πλήρη ή μερική απαλλαγή από την τήρηση βιβλίου αποθήκης

Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6, οι εταιρίες οι οποίες δεν υποχρεούνται είτε με τις διατάξεις του άρθρου 8, παρ. 10 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, είτε με αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (άρθρο 37 του ΚΒΣ), με τις οποίες (αποφάσεις) έχει δοθεί πλήρης ή μερική απαλλαγή από την τήρηση του βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή, απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.

3. Εταιρίες με ετήσιο κύκλο εργασιών μέχρι τρία δις δρχ.

Οι εταιρίες αυτές, επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 6, απαλλάσσονται από την ενημέρωση των λογαριασμών της αναλυτικής λογιστικής σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση και υπολογίζουν εσωλογιστικά το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης.

Σημειώνεται ότι οι εταιρίες που υπολογίζουν το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα μόνο στο τέλος της χρήσης, μπορούν εφόσον το επιθυμούν να ενημερώνουν ορισμένους ή όλους τους λογαριασμούς της αναλυτικής και σε μικρότερα χρονικά διαστήματα.

4. Εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παρ. 6, οι ειδικές διατάξεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας που επιβάλλουν πρόσθετες υποχρεώσεις στις εταιρίες των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, κατισχύουν των ανωτέρω διατάξεων των προηγούμενων εδαφίων και οι επιχειρήσεις αυτές, εφόσον δεν τηρούν βιβλίο αποθήκης κατά την εξαγωγή, υποχρεούνται να υπολογίζουν εσωλογιστικά σε βραχύχρονη βάση το κόστος (λειτουργικό - παραγωγής) και τα αναλυτικά αποτελέσματα με διενέργεια τριμηνιαίων απογραφών.

5. Υποχρεώσεις μικτών επιχειρήσεων (με κλάδο εμπορίας και επεξεργασίας) αναφορικά με την τήρηση βιβλίου αποθήκης

Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 8 του ΚΒΣ, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 και ισχύει από 1.1.2000, οι υπόχρεοι τήρησης αναλυτικής λογιστικής όταν έχουν δύο κλάδους εμπορίας και επεξεργασίας, εφόσον υποχρεούνται στην τήρηση βιβλίου αποθήκης για τον ένα κλάδο, παύουν να κρίνονται αυτοτελώς και τηρούν βιβλίο αποθήκης και για τον άλλο κλάδο, ανεξάρτητα από το ύψος των ακαθάριστων εσόδων του. Ενόψει του σκοπού της θέσπισης της υποχρέωσης αυτής που, όπως διευκρινίστηκε στην παρ. 6 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/2000, συνίσταται στη διευκόλυνση της εξαγωγής βραχύχρονων αποτελεσμάτων στην αναλυτική λογιστική (σε μηνιαία ή τριμηνιαία βάση), στις παραπάνω περιπτώσεις, για τις οποίες προβλέπεται ο υπολογισμός εσωλογιστικά του κόστους (λειτουργικού - παραγωγής) και αναλυτικών αποτελεσμάτων μόνο στο τέλος της χρήσης για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης στις χρήσεις αυτές θα κρίνονται αυτοτελώς για κάθε κλάδο.

6. Ισχύς αποφάσεων Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων

Είναι επίσης γνωστό ότι με τις διατάξεις της παρ. 43 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999, οι αποφάσεις της ΕΛΒ, με τις οποίες είχε δοθεί πλήρης ή μερική απαλλαγή από την υποχρέωση τήρησης βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή, σε επιτηδευματίες υπόχρεους τήρησης αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9), οι οποίες λήγουν την 31.12.2000 και μετά, παύουν να ισχύουν για τις από 1.1.2001 και στο εξής διαχειριστικές περιόδους.

Η ρύθμιση αυτή κρίθηκε σκόπιμη για τη διευκόλυνση εφαρμογής της αναλυτικής λογιστικής και ειδικότερα της εξαγωγής βραχύχρονου κόστους (λειτουργικού - παραγωγής) και αποτελεσμάτων.

Ενόψει των ανωτέρω, οι επιτηδευματίες που με αποφάσεις της ΕΛΒ έχουν απαλλαγεί από την τήρηση βιβλίου αποθήκης κατά την εξαγωγή και υποχρεούνται στην τήρηση αναλυτικής λογιστικής σε ετήσια βάση (ακαθάριστα έσοδα κάτω των τριών δις δρχ.), εξακολουθούν να τηρούν το βιβλίο αποθήκης σύμφωνα με τις αποφάσεις αυτές.

Οταν όμως υπερβούν το όριο των τριών δις δρχ., οι αποφάσεις της ΕΛΒ παύουν να ισχύουν, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 39 του ΚΒΣ. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον οι επιτηδευματίες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν δυσχέρειες στην τήρηση βιβλίου αποθήκης, μπορούν να επανέλθουν με νέα αίτηση στην ΕΛΒ, η οποία πρέπει να υποβληθεί μέχρι τον έβδομο μήνα της διαχειριστικής περιόδου εκείνης που εκτιμάται ότι θα υπερβούν το όριο των τριών δις δρχ.

7. Θέματα τήρησης βιβλίου αποθήκης κατά τις διατάξεις του ΚΒΣ και παράλληλα του ΕΓΛΣ

Με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παρ. 9 του άρθρου 8 του ΚΒΣ, όπως προστέθηκε με την παρ. 9 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999, ορίστηκε ρητά πλέον από τις διατάξεις του ΚΒΣ για τους υπόχρεους τήρησης αναλυτικής λογιστικής (Ομάδα 9) ότι κατά την τήρηση βιβλίου αποθήκης εφαρμόζονται παράλληλα και τα οριζόμενα από το Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ). Με την παρ. 7 της εγκυκλίου ΠΟΛ.1010/2000 δόθηκαν λεπτομερείς οδηγίες για τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης και της μηνιαίας κατάστασης του βιβλίου αποθήκης.

Επισημαίνεται ότι, ύστερα από τις παραπάνω ρυθμίσεις με την παρ. 6 του άρθρου 38 του κοινοποιούμενου νόμου, οι εταιρίες για τις οποίες προβλέπεται ο υπολογισμός εσωλογιστικά του κόστους (λειτουργικού - παραγωγής) και των αναλυτικών αποτελεσμάτων μόνο στο τέλος της χρήσης (σε ετήσια βάση), είναι υποχρεωμένες στο βιβλίο αποθήκης και στη μηνιαία κατάσταση αποθήκης να εμφανίζουν σε ετήσια βάση (μόνο στο τέλος του έτους) τα δεδομένα που περιλαμβάνονται στην εγκύκλιο αυτή (ΠΟΛ.1010/2000), όπως κόστος πωληθέντων, μικτό κέρδος κατ' είδος κ.λπ.

Taxheaven.gr