ΠΟΛ.1003/4.1.2003

Κοινοποίηση της 1107185/1355/Τ.& Ε.Φ./21-11-2001 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών

4 Ιαν 2002

Taxheaven.gr
Αθήνα, 4 Ιανουαρίου 2002
Αριθμ.Πρωτ.: 1000925/27/Τ.&Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕNΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ.ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ 1003

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση της 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./21-11-2001 Απόφασης του Υπουργού Οικονομικών.
 
Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή την 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ./ 21-11-2001 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ. 1598 Β./3-12-2001 και με την οποία ανακαθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθ. 1107185/1355/Τ.&Ε.Φ.
Ανακαθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δή­λωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας.
 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Έχοντας υπόψη:
 
α. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 12 του Ν. 2579/1998 (ΦΕΚ Α 31/17.2.1998).
 
β. Τις διατάξεις της παραγράφου 12του άρθρου 31 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α 285) με τις οποίες διαμορφώθηκαν σε Ευρώτα ποσά που αφορούν το τέλος συνδρομητών κι­νητής τηλεφωνίας.
 
γ. Την 1030753/384/Τ.& Ε.Φ./5.3.1998 απόφαση μας «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της δήλω­σης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέ­λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας καθώς και κάθε λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων επιβολής του τέλους αυτού".
 
δ. Την 110C383/1330/AOCC6/31.10.2001 (ΦΕΚ Β' 1485) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονο­μικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυ­πουργούς Οικονομικών.
 
ε. Την ανάγκη ανακαθορισμού του τύπου και του περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, μετά τη διαμόρφωση σε Ευρώ των ποσών του τέλους αυ­τού.
 
στ. Τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α 247) «Περί Δημοσίου Λογιστικού».
 
ζ. Τις διατάξεις του άρθρου 29Α του Ν. 1558/1985 (ΦΕΚ Α 137), όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992 (ΦΕΚ Α 154 ) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 , παράγραφος 2α του Ν. 2469/1997 (ΦΕΚ Α38) και τη δια­πίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογι­σμού, αποφασίζουμε:
 
1 . Ανακαθορίζουμε τον τύπο και το περιεχόμενο της δή­λωσης απόδοσης και της πράξεως καταλογισμού του τέ­λους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, όπως τα υπο­δείγματα που προσαρτώνται στην παρούσα και αποτε­λούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.
 
2. Κατά τα λοιπά ισχύει η 1030753/384/Τ & Ε. Φ./ 5.3.1998 απόφαση μας.
 
3. Η απόφαση αυτή αφορά λογαριασμούς κινητής τηλε­φωνίας που εκδίδονται από 1 . 1 .2002.
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

 


Taxheaven.gr