Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1080/30.3.2001 Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1080/30.3.2001
Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος


ΠΟΛ.1080/30.3.2001 Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 30 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1013098/10120/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Β΄

ΠΟΛ.: 1080

ΘΕΜΑ: Συμψηφισμός του παρακρατούμενου φόρου 3%, σε περίπτωση εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον αρχικό ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος.

1013098/10120/Β0012/ΠΟΛ.1080/30.3.2001

Σχετικά με το πιο πάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.2238/1994, επί εισφοράς αναληφθέντος όλου ή μέρους του έργου (του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων, δημόσιων επιχειρήσεων ή εκμεταλλεύσεων, οργανισμών ή επιχειρήσεων κοινής ωφέλειας και ΝΠΔΔ) σε εταιρία οποιασδήποτε μορφής ή κοινοπραξία που έχει την έδρα της στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, στην οποία μετέχει και ο εισφέρων ανάδοχος ή απευθείας συμβασιούχος, τα κατά τις διατάξεις της παρούσας περίπτωσης λαμβανόμενα ως ακαθάριστα έσοδα, θεωρούνται κτώμενα από την εταιρία ή κοινοπραξία και η εισφορά αυτή δεν θεωρείται υπεργολαβία.

2. Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του ίδιου ως άνω νόμου, ορίζεται ότι στα εισοδήματα εργοληπτών κατασκευής κάθε είδους τεχνικών έργων ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 3% που υπολογίζεται στην αξία του κατασκευαζόμενου έργου. Υπόχρεος σε παρακράτηση ορίζεται το Δημόσιο γενικά και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ενεργεί την καταβολή. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν παρακρατήθηκε ο φόρος, τότε αυτός αποδίδεται με δήλωση του δικαιούχου της αμοιβής, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 60 του νόμου αυτού.

3. Αρχικά είχε γίνει δεκτό από τη Διοίκηση ότι, σε περίπτωση εκτέλεσης δημόσιου τεχνικού έργου από κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει, λόγω εισφοράς του έργου και ο αρχικός ανάδοχος, υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης του προβλεπόμενου από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 37α' του Ν.Δ.3323/1955 (νυν διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.2238/1994) φόρου 2% από το Δημόσιο στα χρηματικά ποσά που καταβάλλει στον εργολήπτη, όπως επίσης υπήρχε υποχρέωση παρακράτησης φόρου 2% από τον ανάδοχο στα τιμολόγια της κατασκευάστριας του έργου εταιρίας ή κοινοπραξίας (σχετ. το υπ' αριθ. 1000757/7/Α0012/23.5.1989 έγγραφό μας).

4. Στη συνέχεια όμως, με την υπ' αριθ. 1073105/10978/Β0012/ΠΟΛ.1225/18.8.2000 εγκύκλιό μας, έγινε δεκτό ότι η προβλεπόμενη από τις διατάξεις της περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 55 του Ν.2238/1994 παρακράτηση φόρου 3% θα ενεργείται μόνο από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο, καθόσον δεν νοείται η διενέργεια διπλής παρακράτησης φόρου για το ίδιο εισόδημα. Στη συνέχεια, ο φόρος αυτός θα επιστρέφεται στον ανάδοχο με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Επίσης διευκρινίστηκε ότι, παρά το γεγονός ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση το εισόδημα από την κατασκευή του έργου κτάται από την κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρία, η παρακράτηση του φόρου θα γίνεται από τον εργοδότη (Δημόσιο, Δήμο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) κατά την καταβολή του εργολαβικού ανταλλάγματος στον αρχικό ανάδοχο, καθόσον με βάση τις διατάξεις του Ν.1418/1984 περί δημοσίων έργων αυτός συναλλάσσεται με τον εργοδότη και περαιτέρω είναι υπεύθυνος και για την καλή εκτέλεση του έργου.

5. Η πιο πάνω θέση μας για την επιστροφή του φόρου 3% στον ανάδοχο μέσω της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός του, βασίστηκε στις διατάξεις της περ. α' της παρ. 6 του άρθρου 9, της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 10 και της παρ. 4 του άρθρου 109 του Ν.2238/1994, με βάση τις οποίες από το συνολικό ποσό του φόρου που αναλογεί στο φορολογούμενο εισόδημα και του συμπληρωματικού φόρου του φυσικού ή νομικού προσώπου εκπίπτει, μεταξύ άλλων, ο φόρος που προκαταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του ίδιου νόμου στο εισόδημα που υπόκειται σε φόρο με βάση τα πιο πάνω άρθρα.

Περαιτέρω όμως, η σύννομη αυτή λύση δημιουργεί στην πράξη τις ακόλουθες ανυπέρβλητες δυσκολίες στους εμπλεκόμενους: καταρχήν, την καθυστερημένη επιστροφή στον ανάδοχο του παρακρατηθέντος φόρου 3% και μάλιστα επί εισοδήματος το οποίο δεν έχει αποκτήσει ο ίδιος, αλλά η κατασκευάστρια κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία εισέφερε το έργο. Επίσης, συνεπάγεται τη βεβαίωση μεγαλύτερου ύψους προκαταβολής σε βάρος της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρίας, λόγω μη συμψηφισμού από την ίδια του ως άνω παρακρατηθέντος φόρου.

6. Κατόπιν των ανωτέρω και προς διευκόλυνση της εκτέλεσης των πολλών και μεγάλων τεχνικών έργων που εκτελούνται ή θα εκτελεστούν στη χώρα, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι επί εισφοράς δημόσιου τεχνικού έργου από τον ανάδοχο σε κοινοπραξία ή εταιρία στην οποία συμμετέχει και ο ίδιος, ο παρακρατούμενος σε βάρος του αναδόχου φόρος 3% θα συμψηφίζεται από τον αναλογούντα φόρο της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρίας. Προς τούτο, ο ανάδοχος θα χορηγεί στην κοινοπραξία ή εταιρία σχετική βεβαίωση, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του εισφερθέντος έργου, της κατασκευάστριας κοινοπραξίας ή εταιρίας στην οποία έχει εισφερθεί το έργο και το ποσό του φόρου 3%.

Τα ανωτέρω έχουν εφαρμογή για τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικού έτους 2001 (χρήση 2000) και επόμενων.

Τέλος, επισημαίνεται ότι τα αναφερόμενα στην υπ' αριθ. 1073105/10978/Β0012/ΠΟΛ.1225/2000 εγκύκλιό μας, περί παρακράτησης του φόρου 3% μόνο μία φορά, στο όνομα του αναδόχου, εξακολουθούν να ισχύουν.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.).

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σε ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722,
210 82 23 705,
216 70 02 616,
216 70 02 617 και
216 70 02 618

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης