Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1079/28.3.2001 Κοινοποίηση των υπ αριθ. 1118952/1338/Τ.Ε.Φ./29.12.2000 (ΦΕΚ 1624/Β) και 1012522/81/Τ.Ε.Φ./5.2.2001 (ΦΕΚ 200/Β) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών

Κατηγορία: Τέλη και Ειδικές Φορολογίες

ΠΟΛ.1079/28.3.2001
Κοινοποίηση των υπ αριθ. 1118952/1338/Τ.Ε.Φ./29.12.2000 (ΦΕΚ 1624/Β) και 1012522/81/Τ.Ε.Φ./5.2.2001 (ΦΕΚ 200/Β) αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών


ΠΟΛ.1079/28.3.2001 Κοινοποίηση των υπ αριθ. 1118952/1338/Τ.Ε.Φ./29.12.2000 (ΦΕΚ 1624/Β) και 1012522/81/Τ.Ε.Φ./

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1079
ΕΤΟΣ: 2001
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΜΗΜΑ Β'

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις υπ' αριθ. 1118952/1338/Τ.Ε.Φ./29.12.2000 (ΦΕΚ 1624/Β') και 1012522/81/Τ.Ε.Φ./5.2.2001 (ΦΕΚ 200/Β') αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών, που αφορούν τα ειδικά σήματα τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001.

Ειδικότερα:

- Με την υπ' αριθ. 1118952/1338/Τ.Ε.Φ./29.12.2000 απόφαση, αντικαταστάθηκε η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1083820/938/Τ.Ε.Φ./7.8.1997 απόφασης και καθορίστηκε το περιεχόμενο των έξι (6) κατηγοριών των ειδικών σημάτων, ύστερα από την αναπροσαρμογή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που έγινε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.2873/2000.

- Με την υπ' αριθ. 1012522/81/Τ.Ε.Φ./5.2.2001 απόφαση, ορίστηκε ότι η καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001 και η προμήθεια του αντίστοιχου ειδικού σήματος που έγινε μέχρι τις 15.1.2001, είναι εμπρόθεσμη και δεν δημιουργούνται συνέπειες για τους υπόχρεους από την μη καταβολή του ανωτέρω τέλους μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Επομένως, σύμφωνα με την απόφαση αυτή, παραβάσεις που τυχόν έχουν διαπιστωθεί από τα ελεγκτικά όργανα, από 1.1.2001 έως 15.1.2001, για προμήθεια ή μη επικόλληση του ειδικού σήματος τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001, θα θεωρηθούν ως μη γενόμενες.

Τροποποίηση της υπ' αριθ. 1083820/938/Τ.Ε.Φ./7.8.1997 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, όπως ισχύει
1118952/1338/Τ.Ε.Φ./2000 (ΦΕΚ 1624/Β'/29.12.2000)

Εχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 13 του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α').

β) Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

γ) Την υπ' αριθ. 1083820/938/Τ.Ε.Φ./7.8.1997 (ΦΕΚ 735/Β') απόφασή μας, όπως ισχύει.

δ) Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ε) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η παρ. 2 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1083820/938/Τ.Ε.Φ./7.8.1997 απόφασης αντικαθίσταται ως εξής:

"2. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΗΜΑΤΩΝ: Τα σήματα διακρίνονται σε έξι (6) κατηγορίες.

Ειδικότερα:

- Κατηγορία πρώτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, με εξαίρεση τους Δήμους και τις Κοινότητες που εμπίπτουν στην επόμενη περίπτωση.

- Κατηγορία δεύτερη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται γα τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό μέχρι 1.000 κατοίκους, που έχουν περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικές ή αρχαιολογικές ή με ιαματικά λουτρά, καθώς και σε πλοία των γραμμών εσωτερικού.

- Κατηγορία τρίτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε Δήμους και Κοινότητες με πληθυσμό πάνω από 1.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους.

- Κατηγορία τέταρτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους.

- Κατηγορία πέμπτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε Δήμους με πληθυσμό πάνω από 50.000 κατοίκους.

- Κατηγορία έκτη: Περιλαμβάνει τα σήματα τα οποία προορίζονται για τα μηχανήματα ηλεκτρονικού, ηλεκτρικού ή μηχανικού παιγνίου και για τα ειδικά διασκευασμένα τραπέζια που είναι εγκατεστημένα σε εντευκτήρια σωματείων, συλλόγων και ομίλων."

2. Η απόφαση αυτή ισχύει για ειδικά σήματα έτους 2001 και επόμενων.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Παράταση προθεσμίας καταβολής τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001
1012522/81/Τ.Ε.Φ./2001 (ΦΕΚ 200/Β'/2.3.2001)

Εχοντας υπόψη:

α) Τη διάταξη της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α').

β) Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2515/1997 (ΦΕΚ 154/Α').

γ) Τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

δ) Την ανάγκη διευκόλυνσης των υπόχρεων στην καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001, εξαιτίας της αδυναμίας στην εκπλήρωση της υποχρέωσής τους, που δημιουργήθηκε από την αναπροσαρμογή του τέλους με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν.2873/2000, σε συνδυασμό με το πολύ μικρό χρονικό περιθώριο που απέμεινε για την καταβολή του αναπροσαρμοσμένου τέλους, από τη δημοσίευση του νόμου (28.12.2000) μέχρι τη λήξη της προθεσμίας καταβολής (31.12.2000).

ε) Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

στ) Τις διατάξεις του άρθρου 29Α' του Ν.1558/1985 (ΦΕΚ 137/Α'), όπως προστέθηκε με το άρθρο 27 του Ν.2081/1992 (ΦΕΚ 154/Α') και τροποποιήθηκε με το άρθρο 1, παρ. 2α' του Ν.2469/1997 (ΦΕΚ 38/Α') και τη διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσας προκαλείται μικρή μετάθεση του χρόνου είσπραξης του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001.

ζ) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

Η καταβολή του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων έτους 2001 και η προμήθεια του αντίστοιχου ειδικού σήματος που έγινε μέχρι τις 15.1.2001, είναι εμπρόθεσμη και δεν δημιουργούνται συνέπειες για τους υπόχρεους από την μη καταβολή του ανωτέρω τέλους μέχρι την ημερομηνία αυτή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης