Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1070/15.3.2001 Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α), σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό


Δημοσιεύθηκε στις : [ 15-03-2001 ]
Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1070/15.3.2001
Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α), σχετικά με την υποχρέωση υπογραφής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό


ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ: 1070
ΕΤΟΣ: 2001
ΕΚΔΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ, ΤΜΗΜΑΤΑ Α' και Β' ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Φ.Π.Α. ΤΜΗΜΑ Α'
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Β.Σ. ΤΜΗΜΑ Α'

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 38 του Ν.2873/2000 (ΦΕΚ 285/Α').

2. Τις διατάξεις των άρθρων 12, 13, 52, 59, 60, 62, 64, 106 και 107 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΦΕΚ 151/Α').

3. Τις διατάξεις των άρθρων 36 και 38 του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α').

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Α') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, με την οποία αναθέτονται αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Οτι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε

Καθορίζουμε την υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ από λογιστή - φοροτεχνικό κάτοχο σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος, που ορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000, ως ακολούθως:

1. Τα πρόσωπα των παρ. 1 και 2 του άρθρου 2 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992) που τηρούν:

α) βιβλία Γ' κατηγορίας υποχρεωτικά ή προαιρετικά,

β) βιβλία Β' κατηγορίας και κατά την προηγούμενη ετήσια διαχειριστική περίοδο πραγματοποίησαν ακαθάριστα έσοδα:

I. άνω των 100.000.000 δρχ. από την πώληση αγαθών ή και την παροχή υπηρεσιών,

II. άνω των 50.000.000 δρχ. από την παροχή υπηρεσιών,

III. μέχρι του ποσού των 100.000.000 δρχ. από την πώληση αγαθών και την παροχή υπηρεσιών, εφόσον τα ακαθάριστα έσοδα από την παροχή υπηρεσίας υπερβαίνουν τα 50.000.000 δρχ.,

έχουν υποχρέωση να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 2 της παρούσας, υπογεγραμμένες από λογιστή - φοροτεχνικό, κάτοχο σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος.

Για τον υπολογισμό των ακαθάριστων εσόδων που ορίζονται στην παράγραφο αυτή, λαμβάνονται υπόψη οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 του ΚΒΣ.

2. Οι δηλώσεις που υπογράφονται υποχρεωτικά από λογιστή - φοροτεχνικό είναι κατά φορολογικό αντικείμενο οι ακόλουθες:

Α. Φορολογίας εισοδήματος

α) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων των άρθρων 62, 64, 106, 107 και 117 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.

β) Δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος των εταιριών επενδύσεων χαρτοφυλακίου, των εταιριών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και των αμοιβαίων κεφαλαίων.

γ) Δηλώσεις του άρθρου 13 του Ν.1473/1984 και του άρθρου 101 του Ν.1892/1990.

δ) Δηλώσεις του άρθρου 25 του Ν.2065/1992.

ε) Δηλώσεις απόδοσης φόρων των άρθρων 12, 13, 31, 52, 59, 60 και 114 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, του άρθρου 10 του Ν.2579/1998 και του άρθρου 5 του Ν.Δ.1146/1972.

στ) Δηλώσεις απόδοσης φόρων του άρθρου 9 του Ν.2579/1998 και του άρθρου 27 του Ν.2703/1999.

Εκτός από τις παραπάνω δηλώσεις υπογράφονται υποχρεωτικά από το λογιστή - φοροτεχνικό τα έντυπα ή οι καταστάσεις που τις συνοδεύουν, όπως καθορίζονται κάθε φορά με τις οικείες αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών που έχουν σχέση με την ευθύνη του λογιστή - φοροτέχνη, όπως καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000.

Β. ΦΠΑ

α) Περιοδικές δηλώσεις.

β) Εκκαθαριστικές δηλώσεις.

γ) Δήλωση αποθεμάτων - μετάταξης.

δ) Οποιαδήποτε κατάσταση έχει καθοριστεί να συνυποβάλλεται με τις προαναφερόμενες δηλώσεις.

Οι δηλώσεις αυτής της παραγράφου υπογράφονται από λογιστή - φοροτεχνικό, εφόσον υπόχρεοι υποβολής τους είναι τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας.

3. Οι δηλώσεις της παρ. 2 της παρούσας υπογράφονται από φυσικό πρόσωπο λογιστή - φοροτεχνικό, κάτοχο σχετικής άδειας άσκησης επαγγέλματος λογιστή - φοροτεχνικού, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα από τις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 (ΦΕΚ 228/Α'), με αναγραφή του ονοματεπώνυμου, της διεύθυνσης κατοικίας του ή της έδρας του επαγγέλματός του, κατά περίπτωση, του ΑΦΜ, της αρμόδιας ΔΟΥ για τη φορολογία του, τον αριθμό μητρώου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και την κατηγορία της άδειας.

Οταν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών (όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 15 του Π.Δ. 340/1998), επιπλέον αναγράφεται η επωνυμία του γραφείου, η διεύθυνση της έδρας, ο ΑΦΜ, η αρμόδια ΔΟΥ και ο αριθμός μητρώου της άδειας λειτουργίας του γραφείου.

Ειδικά για τις δηλώσεις που υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω ειδικού δικτύου (TAXISnet), πρόσθετα πρέπει να πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του φυσικού προσώπου λογιστή - φοροτεχνικού. Εάν ο λογιστής - φοροτεχνικός υπογράφει ως εκπρόσωπος γραφείου παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, επιπλέον πρέπει να πληκτρολογούνται τα στοιχεία πιστοποίησης του γραφείου.

Εξαιρετικά, από την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής και για ένα τρίμηνο μπορεί να μην αναγράφεται ο αριθμός της άδειας άσκησης επαγγέλματος ή της άδειας λειτουργίας, εφόσον έχει υποβληθεί σχετική αίτηση στο Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος για τη χορήγησή της. Στην περίπτωση αυτή, αναγράφεται ο αριθμός κατάθεσης της οικείας αίτησης του υπόχρεου.

4. Ο λογιστής - φοροτεχνικός, καθώς και το φυσικό πρόσωπο το εντεταλμένο από το γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, είναι υπεύθυνο για την ακρίβεια των δηλώσεων ως προς τη συμφωνία αυτών με τα φορολογικά και οικονομικά δεδομένα που προκύπτουν κατά τη μεταφορά τους από τα στοιχεία στα βιβλία και από τα βιβλία στις κατά περίπτωση δηλώσεις.

5. Αρμόδιος για την επιβολή του οικείου προστίμου, είναι ο προϊστάμενος της ΔΟΥ του φυσικού προσώπου λογιστή - φοροτεχνικού ή του εντεταλμένου φυσικού προσώπου από γραφείο παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών, κατά περίπτωση. Για τη διαδικασία βεβαίωσης, καταβολής, διοικητικής επίλυσης της διαφοράς και κάθε άλλο συναφές θέμα που δεν ρυθμίζονται ειδικότερα, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του άρθρου 9 του Ν.2523/1997 (ΦΕΚ 179/Α').

6. Ως χρόνος έναρξης εφαρμογής της παρούσας, ορίζεται η 1η Ιουλίου 2001. Από την ημερομηνία αυτή και μετά όλες οι δηλώσεις, έντυπα και καταστάσεις που ορίζονται στην παρούσα, θα πρέπει να υποβάλλονται νομίμως υπογεγραμμένες, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που αφορούν.

7. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης