ΠΟΛ.1066/12.3.2001

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών.Σχόλια:


12 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 12 Μαρτίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1028531/10235/Β0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)
Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

ΠΟΛ.:1066

ΘΕΜΑ: Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και καταβολής των οφειλόμενων φόρων λόγω απεργίας των υπαλλήλων των Τραπεζών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 22 του ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34 Α΄) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.

2. Τις παρακάτω διατάξεις του Ν.2859/2000 όπως ισχύουν:

α) της παραγράφου 9 του άρθρου 38

β) της παραγράφου 3 του άρθρου 64

3. Τις διατάξεις του ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151 Α΄)

4. Τις διατάξεις του ν.2459/1997 (ΦΕΚ 17 Α΄)

5. Τη σύγχυση και τις δυσχέρειες που επήλθαν στους φορολογουμένους για την εκπλήρωση των φορολογικών τους υποχρεώσεων, λόγω απεργίας της Ο.Τ.Ο.Ε. (των υπαλλήλων των Τραπεζών) στις 12 και 13 Μαρτίου 2001.

6. Τη κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών 1039386/441/0006 Α/21.4.2000 (ΦΕΚ 571Β) με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες του Υπουργού στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Παρατείνουμε μέχρι την 14η Μαρτίου 2001 τις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων και καταβολής φόρων, τελών και εισφορών που κανονικά έληγαν στις 12 και 13 Μαρτίου 2001.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.    

Ακριβές Αντίγραφο

Ο Προϊστάμενος της Γραμματείας  

  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 

Taxheaven.gr