Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Κ1-1960/20.11.2012 Υποχρέωση Ναυτιλιακών Εταιρειών Κ.Α. Ειδικών Περιπτώσεων για Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά την ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β')


Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-11-2012 ]
Κατηγορία: Γ.Ε.ΜΗ.

Αρ. πρωτ.: Κ1-1960/20.11.2012
Υποχρέωση Ναυτιλιακών Εταιρειών Κ.Α. Ειδικών Περιπτώσεων για Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά την ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β')


Αθήνα, 20 - 11 -2012
Αρ Πρωτ.: Κ1-1960

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ και ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ   
Δ/ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

Tαχ. Δ/νση: Πλ. Κάνιγγος
Τ.Κ.: 101 81
Πληροφορίες : Α. Οικονομάκη
Τηλέφωνο : 213-1514303
Fax    : 210-3842509

Θεμα : Υποχρέωση Ναυτιλιακών Εταιρειών Κ.Α. Ειδικών Περιπτώσεων για Αυτοαπογραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. Κατά την ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β')

Σε συνέχεια του με Α.Π. 16116/15-10-12 εγγράφου του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου της Αθήνας για το εν θέματι ερώτημα, το οποίο κοινοποιήθηκε και στη Δ/νση μας, και δεδομένου ότι η Υπηρεσία έχει γίνει δέκτης πολλών σχετικών ερωτημάτων, σας γνωρίζουμε ότι με το αριθμ. Κ1-1378/3-8- 2012 έγγραφό μας ζητήσαμε τις απόψεις των αρμοδίων φορέων που εποπτεύουν τις ναυτιλιακές εταιρείες και ότι, κατόπιν της λήψης και μελέτης των απαντήσεών τους με τα κατωτέρω έγγραφα,

Α) Του με Α.Π. ΙΕ/41329/5223/22-10-2012 εγγράφου της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας και

Β) Του με Α.Π.3122.3/37/12/6-9-12 εγγράφου της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου, (επισυνάπτονται)

σημειώνουμε ότι:

Οι εν λόγω υπηρεσίες εκφράζουν τις απόψεις τους αναφορικά με τις επίμαχες διατάξεις των α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968, ν. 27/1975 όπως τροποποιηθέντες ισχύουν ως και του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/1953 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 3419/2005 ως ισχύει και το θέμα της υποχρέωσης απογραφής των εν θέματι εταιρειών κατά την ΥΑ Κ1-941/2012 (ΦΕΚ 1468 Β') αναλύεται ως εξής :

A) Επισκόπηση νομοθετικού πλαισίου

Σύμφωνα με τις περιπτώσεις ζ' και η' της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 3419/2005, υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. και συνακόλουθα αυτοαπογραφής σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 1 της ΥΑ Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468 Β') έχουν:

α) Οι αλλοδαπές εταιρείες που αναφέρονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 65), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της Οδηγίας 2003/58/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 221) και έχουν έδρα σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή (περ. ζ') .

β) Οι αλλοδαπές εταιρείες που έχουν έδρα σε τρίτη χώρα και νομική μορφή ανάλογη με εκείνη των αλλοδαπών εταιριών που αναφέρεται στην περίπτωση ζ', ως προς τα υποκαταστήματα ή πρακτορεία που διατηρούν στην ημεδαπή (περ. η')

Επισημαίνουμε ότι η σχετική υποχρέωση εγγραφής αυτών των υποκαταστημάτων σε μητρώο που πληροί τις προϋποθέσεις του μητρώου της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ και δημοσίευσης κρίσιμων πράξεων και στοιχείων έχει θεσπισθεί από τον κοινοτικό νομοθέτη με την Οδηγία 89/666/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L 395) και έχει εισαχθεί στην ελληνική έννομη τάξη ήδη από το 1993 με το ΠΔ 360/1993, με την θέσπιση της υποχρέωσης εγγραφής αυτών στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών και υποβολής σε δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων που ορίζονται αναλυτικά στο άρθρο 7α παρ. 2 και 3 του κ.ν. 2190/1920.

Η μεταβολή που επήλθε με την θέσπιση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τον ν. 3419/2005 είναι ότι η σχετική υποχρέωση εκπληρούται πλέον με την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. αντί στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών (ως ορίζεται στο 3ο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 ως ισχύει: « Από την έναρξη λειτουργίας του Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με την παράγραφο 1, όπου στην κείμενη νομοθεσία αναφέρεται «Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΜΑΕ», «Κεντρικό Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών», «ΚΜΑΕ», «Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης», «ΜΕΠΕ», «Βιβλία ή Βιβλίο Εταιριών», νοείται στο εξής το Γ.Ε.ΜΗ»)

Προκειμένου να θεμελιωθεί υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις ως άνω διατάξεις (και στο Μ.Α.Ε. πριν την έναρξη ισχύος αυτών) πρέπει να συντρέχουν σωρευτικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

Α) Οι αλλοδαπές εταιρίες, εάν πρόκειται για εταιρίες που έχουν έδρα σε κράτος- μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης να είναι από τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ήδη Οδηγία 2009/101/ΕΚ) και εάν έχουν έδρα σε τρίτη χώρα να έχουν νομική μορφή ανάλογη με τις αναφερόμενες νομικές μορφές στο άρθρο 1 της προαναφερόμενης Οδηγίας.

Β) Να εγκαθιστούν υποκατάστημα ή πρακτορείο. Σημειώνουμε ότι το περιεχόμενο των όρων υποκατάστημα ή πρακτορείο προκύπτει συνδυαστικά από το πλέγμα των κοινοτικών διατάξεων που διέπουν την ελεύθερη παροχή υπηρεσιών και την ελευθερία εγκαταστάσεως (προσωρινή ή μόνιμη παρουσία αντίστοιχα) και έχουν ενσωματωθεί σε ειδική εθνική νομοθεσία, όπως πχ στο Ν.Δ. 400/70 όπως ισχύει, στο ν. 3601/2007 (άρθρο 2 περ. 3: «Υποκατάστημα: Μονάδα εκμετάλλευσης ενός πιστωτικού ιδρύματος, η οποία δεν έχει αυτοτελή νομική προσωπικότητα και η οποία διενεργεί απευθείας όλες ή μερικές από τις πράξεις που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της δραστηριότητας του πιστωτικού ιδρύματος.» ) κλπ.

Β) Υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά τα οριζόμενα στην Κ1-941 οικ./27.4.2012 (ΦΕΚ 1468 Β') όπως ισχύει («απογραφή», αυτοαπογραφή»)

Η υπηρεσία μας ως προς τις ανωτέρω επιχειρήσεις και στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της για την εφαρμογή του Ν. 3419/2005 όπως ισχύει και, κατ' επέκταση της Κ1-941 οικ./27.4.2012, σας γνωρίζει ότι διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις:

Β1) Αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθιστούν στην Ελλάδα γραφείο ή υποκατάστημα σύμφωνα με touc α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968 και ν. 27/1975 όπως ισχύουν

Από τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. Α) συνάγεται ότι οι εγκαταστάσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με το ν. 378/1968 και α.ν. 89/68 ως ισχύει μετά την τροποποίησή του από τον ν. 3427/2005 από αλλοδαπές εταιρίες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις αυτοαπογραφής, διότι, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του ως άνω α.ν.: «1. Αλλοδαπές εταιρείες μπορούν να εγκαθίστανται στην Ελλάδα σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν στα κεντρικά τους καταστήματα ή σε συνδεδεμένες με αυτές, υπό την έννοια του άρθρου 42ε του κν. 2190/1920, και μη εγκατεστημένες στην Ελλάδα επιχειρήσεις, υπηρεσίες συμβουλευτικού χαρακτήρα, κεντρικής λογιστικής υποστήριξης, ελέγχου ποιότητας παραγωγής, προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών, κατάρτισης μελετών, σχεδίων και συμβάσεων, διαφήμισης και μάρκετινγκ, επεξεργασίας στοιχείων, λήψης και παροχής πληροφοριών και έρευνας και ανάπτυξης.».

Με την ως άνω προσέγγιση συντάσσεται και η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας στο προαναφερθέν έγγραφό της.

Β2) Αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/1975

Αναφορικά, ειδικότερα, με τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/1975, η ύπαρξη υποχρέωσης απογραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. θεμελιώνεται μόνο εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω, ήτοι νομική μορφή αλλοδαπής εταιρίας ανάλογη με τις αναφερόμενες νομικές μορφές στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ (ήδη Οδηγία 2009/101/ΕΚ) και η εν λόγω εγκατάσταση να πληροί τα εννοιολογικά στοιχεία του υποκαταστήματος.

Επιπλέον όμως, η Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 όπως τροποποιηθείσα ισχύει έχει εκδοθεί δυνάμει της εξουσιοδοτικής διάταξης του άρθρου 18 του ν. 3419/2005 όπως ισχύει και αναφέρεται στους ήδη εγγεγραμμένους στα νόμιμα μητρώα που λειτουργούσαν στη χώρα πριν την θέση σε λειτουργία του Γ.Ε.ΜΗ. (δηλαδή το Μητρώο Ανωνύμων Εταιριών, το Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης, τα Βιβλία Εταιριών των Πρωτοδικείων κλπ).

Προκειμένου για την εγγραφή αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Κ1-941 οικ./27.4.2012 («απογραφή», «αυτοαπογραφή») απαιτείται η προσκόμιση των καταχωρισμένων και τηρούμενων από τις εκάστοτε αρμόδιες για την τήρηση των μητρώων αυτών αρχές πράξεων και στοιχείων, καθώς και η αναφορά των αντίστοιχων αριθμών μητρώου που κατά περίπτωση τους είχαν αποδοθεί. Εκ των ανωτέρω συνάγεται σαφώς ότι οι διατάξεις της Υ.Α. Κ1-941 οικ./27.4.2012 δεν μπορούν να εφαρμοσθούν σε περιπτώσεις στις οποίες δεν είχε ήδη υπάρξει εγγραφή στα προαναφερόμενα μητρώα.

Β3) Σχετικά με τις ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 όπως ισχύει

Αναφορικά με τις ειδικές ναυτικές επιχειρήσεις των εγκριτικών πράξεων νηολόγησης του άρθρου 13 του Ν.Δ. 2687/53 η θέση τόσο της Δ/νσης Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας όσο και της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι ότι αντιμετωπίζονται όπως οι Ναυτικές Εταιρίες του ν. 959/79 και συνεπώς, εξαιρούνται της εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 1 περ. β' αυτού, και κατ' επέκταση εξαιρούνται και της απογραφής.

Γ) Υποχρεώσεις εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. κατά το ν. 3419/2005 όπως ισχύει

Σε περίπτωση που οι ειδικές περιπτώσεις που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος εγγράφου πληρούν τις προϋποθέσεις του ν. 3419/2005, συνακόλουθα δημιουργείται πρωτογενής υποχρέωση εγγραφής αυτών στο Γ.Ε.ΜΗ. σύμφωνα με τις διατάξεις του ως άνω νόμου (περιπτώσεις ζ', η' και θ' αυτού) και της Υ.Α. Κ1-884 οικ./19.4.2012 ως ισχύουν. Επισημαίνουμε και πάλι ότι οι διατάξεις περί εγγραφής υποκαταστημάτων στα μητρώα (περιπτώσεις ζ' και η') ήδη υπήρχαν μετά την έκδοση του ΠΔ 360/1993, συνεπώς εφαρμόζονταν και στις περιπτώσεις των αλλοδαπών εταιρειών των α.ν. 89/1967, α.ν. 378/1968, ν. 27/1975 όπως ισχύουν και δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη ρητή ρύθμιση για τις υπό κρίση περιπτώσεις οδηγούμαστε στην άποψη ότι με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζονταν από το 1993 μπορούν να ερμηνευτούν / εφαρμοστούν και σήμερα. Ειδικά δε για την περίπτωση θ' επισημαίνουμε επιπλέον ότι πέραν της κρίσης σχετικά με την έννοια του υποκαταστήματος, του πρακτορείου ή του γραφείου συνεξετάζεται η άσκηση εμπορίας από τη συγκεκριμένη εγκατάσταση προκειμένου να κριθεί εάν απαιτείται ή όχι εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ..

Αναφορικά, ειδικότερα, με τις αλλοδαπές ναυτιλιακές εταιρίες του άρθρου 25 του α.ν. 27/1975, η ύπαρξη υποχρέωσης εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ. θεμελιώνεται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Τα σχετικά προφανώς κρίνονται και αξιολογούνται κατά περίπτωση. Επισημαίνουμε εδώ ότι θέση της Δ/νσης Ναυτιλιακής Πολιτικής του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου είναι ότι οι εν λόγω αλλοδαπές εταιρίες δεν έχουν νομική μορφή ανάλογη με τις αναφερόμενες στο άρθρο 1 της Οδηγίας 68/151/ΕΟΚ ενώ η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας επισημαίνει ότι πλην ελαχίστων εξαιρέσεων δεν πρόκειται περί υποκαταστημάτων αλλά περί γραφείων. Επισημαίνουμε όμως και τον κατά την άποψή μας καθαρά εμπορικό σκοπό των εγκαταστάσεων αυτών, ο οποίος σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, έχει να κάνει «αποκλειστικά με τη διαχείριση, εκμετάλλευση, ναύλωση, ασφάλιση, διακανονισμό αβαριών, μεσιτεία αγοραπωλησιών ή ναυπηγήσεων ή ναυλώσεων ή ασφαλίσεων πλοίων με ελληνική ή ξένη σημαία, πάνω από πεντακόσιους (500) κόρους ολικής χωρητικότητας, εξαιρουμένων των επιβατηγών ακτοπλοϊκών πλοίων και των εμπορικών πλοίων που εκτελούν εσωτερικούς πλόες, καθώς και με την αντιπροσώπευση πλοιοκτητριών εταιρειών, ως και επιχειρήσεων που έχουν σαν αντικείμενο εργασιών τις ίδιες με τις παραπάνω αναφερόμενες δραστηριότητες».

Συνεπώς, και δεδομένου ότι δεν υπάρχει ρητή εξαίρεση στο ν. 3419/2005 για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις (αντίθετα με π.χ. τις ναυτιλιακές εταιρείες του ν. 959/1979), η Υπηρεσία εκτιμά ότι χρειάζεται διεξοδικότερη διερεύνηση του θέματος ως προς όλες τις πτυχές του εταιρικού δικαίου με τη διατύπωση ερωτήματος στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, η οποία έχει ήδη ξεκινήσει με τη συνέργεια της Δ/νσεως ΑΕ και Πίστεως του Υπουργείου μας. Με την ως άνω προσέγγιση συντάσσεται και η Δ/νση Κεφαλαίων Εξωτερικού της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων και Ανάπτυξης του Υπουργείου μας στο προαναφερθέν έγγραφό της.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας προκειμένου το παρόν έγγραφο να βρίσκεται στη διάθεσή των υπηρεσιών Γ.Ε.ΜΗ. εξασφαλίζοντας συμβατότητα και συνέπεια μεταξύ των απαντήσεων.Ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
Στέφανος Κομνηνός

Συνημμένα:

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης