Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 42490/1486/ 2016 Εγκύκλιος σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης


Δημοσιεύθηκε στις : [ 21-09-2016 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)
Αφορά : Εγκύκλιος σε εφαρμογή της Υ.Α. για τον καθορισμός της διαδικασίας, τον τρόπο και την αποτύπωση της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας ασφάλισης οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης

Αρ. πρωτ.: Φ.80000/οικ. 42490/1486/ 2016
Εγκύκλιος σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης


Αθήνα, 20/09/2016
Αρ.πρωτ.: Φ.80000/οικ.42490/1486
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΦΟΡΕΩΝ

Πληροφορίες : Σ. Σταμπέρνας, Μ. Ρίζου
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29
Τ.Κ.: 10110
Τηλ.: 2131516121, 2131516851

ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Εγκύκλιος σε εφαρμογή της αρ. Φ80000/οικ.35384/1276/1-8-2016 Υπουργικής Απόφασης.»


Σας γνωρίζουμε ότι στο ΦΕΚ 2455/Β/09-08-2016 δημοσιεύθηκε η αριθμ.Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υπουργική Απόφαση «Καθορισμός της διαδικασίας, του τρόπου και της αποτύπωσης της απογραφής των πάσης φύσεως περιουσιακών στοιχείων, απαιτήσεων και υποχρεώσεων, καθώς και των χρηματικών διαθεσίμων των φορέων κύριας ασφάλισης του άρθρου 53 του Ν.4387/2016, οι οποίοι από 01.01.2017 εντάσσονται στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.).

Για την εφαρμογή της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα :

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Η απογραφή θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την ανωτέρω Υπουργική Απόφαση καθώς και με την ισχύουσα νομοθεσία για την οικονομική και διοικητική λειτουργία των ΦΚΑ.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι Επιτροπές Απογραφής θα συγκροτηθούν με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα και η σύνθεσή τους, θα είναι σύμφωνα με όσα ορίζονται από το άρθρο 1 της ανωτέρω απόφασης και ανάλογα με την οργανωτική δομή του κάθε Φορέα. Σε όποιον Φορέα δεν υφίσταται Προϊστάμενος Τεχνικής Υπηρεσίας ή μηχανικός, στην Επιτροπή Απογραφής συμμετέχει ο Προϊστάμενος Προμηθειών. 

Περαιτέρω, σε όποιον Φορέα δεν υφίσταται θέση Νομικού Συμβούλου, στην Επιτροπή Απογραφής συμμετέχει αυτός που προΐσταται της Νομικής Υπηρεσίας.

Στις ανωτέρω Επιτροπές Απογραφής θεωρείται απαραίτητο να υπάρχουν αναπληρωματικά μέλη καθώς και γραμματέας με αναπληρωτή.

Για την ορθότερη διενέργεια της Απογραφής θεωρείται απαραίτητο ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Φορέα να συγκροτήσει ομάδες απογραφής και ανά περιφερειακή διεύθυνση ή περιφερειακό τμήμα για την κατά τόπους απογραφή, όπως επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, αναλωσίμων, εργοδοτικών, ασφαλιστικών και συνταξιοδοτικών φακέλων κλπ., καθώς και για την συγκέντρωση στοιχείων που αφορούν τις απαιτήσεις ή τις υποχρεώσεις.

Με την ολοκλήρωση της απογραφής από τις ομάδες απογραφής τα στοιχεία θα πρέπει να σταλούν εκτυπωμένα καθώς και σε ηλεκτρονική μορφή στην Επιτροπή Απογραφής του Φ.Κ.Α. Ακολούθως η Επιτροπή Απογραφής συντάσσει έκθεση, η οποία θα εγκριθεί από το ΔΣ του Φ.Κ. Α.

Οι ανωτέρω εγκεκριμένες εκθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση για τον ισολογισμό έναρξης του Ε.Φ.Κ.Α. σύμφωνα και με όσα προβλέπονται από το άρθρο 4 της αριθμ. Φ80000/οικ. 35384/1276/1.8.2016 Υπουργικής Απόφασης.

ΠΟΡΕΙΑ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι επιτροπές απογραφής των ΦΚΑ θα ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τα Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. και του Ε.Φ.Κ.Α. σχετικά με την πορεία της απογραφής, προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση του χρονοδιαγράμματος, που έχει τεθεί στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι ομάδες απογραφής θα πρέπει να ενημερώνουν έγκαιρα για τα προβλήματα που τυχόν θα προκύψουν κατά τη διενέργεια αυτής, την Επιτροπή Απογραφής του αντίστοιχου Φ.Κ.Α.

Για την ενιαία αντιμετώπιση των τυχόν προβλημάτων οι Επιτροπές Απογραφής θα ενημερώνουν τα αντίστοιχα Δ.Σ. των Φ.Κ.Α. και το Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α.

ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ

Οι πίνακες, που επισυνάπτονται θα συμπληρωθούν χωρίς αλλαγές (προσθήκες/διαγραφές) στις στήλες προκειμένου τα στοιχεία της απογραφής να καταχωρηθούν με τον ίδιο τρόπο από όλους τους εντασσόμενους, στον Ε.Φ.Κ.Α., Φορείς. Το μόνο που επιτρέπεται θα είναι η προσθήκη γραμμών.

Κατά την διενέργεια της απογραφής αλλαγές ή τροποποιήσεις στους επισυναπτόμενους πίνακες επιτρέπονται μόνο κατόπιν έγγραφης επικοινωνίας με την Διεύθυνση Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΙΑΙΑΙΤΕΡΗΣ ΑΞΙΑΣ

Τα έργα τέχνης, τα τιμαλφή και τα ιστορικής αξίας αντικείμενα θα πρέπει να καταγραφούν ξεχωριστά από ομάδα απογραφής που θα συσταθεί γι' αυτό το σκοπό.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ

Οι Φ.Κ.Α., μετά από αλληλογραφία με τα πιστωτικά ιδρύματα, θα πρέπει να εντοπίσουν και να καταγράψουν τα υπόλοιπα ενεργών και ανενεργών καταθετικών λογαριασμών ανεξαρτήτως κατηγορίας (όψεως, ταμιευτηρίου, προθεσμιακή, κτλ.) που τηρούνται στα ανωτέρω ιδρύματα.

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ

Η αποτίμηση των κινητών και ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των Φ.Κ.Α. θα γίνει σύμφωνα με όσα προβλέπονται από το π.δ.80/1997 και μετά από οδηγίες της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α.

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Ως ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. εννοούνται αυτές που δημιουργήθηκαν μέχρι την 31/12/2011. Εκ παραδρομής στην ανωτέρω Υπουργική Απόφαση αναφέρεται η ημερομηνία 31/12/2010.

Οι απαιτήσεις και οι υποχρεώσεις θα πρέπει να ταξινομούνται στους πίνακες σε επίπεδο δευτεροβάθμιου λογαριασμού με ανάλυση όπου είναι εφικτή, σύμφωνα με όσα ορίζονται από το π.δ.80/1997.

Οι απαιτήσεις και υποχρεώσεις θα καταγραφούν από τις ομάδες απογραφής των Φ.Κ.Α. με προσωρινά στοιχεία και θα οριστικοποιηθούν από τον Ε.Φ.Κ.Α. με το κλείσιμο των οικονομικών καταστάσεων των εντασσομένων Φ.Κ.Α. της 31/12/2016.

ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΡΧΕΙΩΝ-ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ/ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΥΛΙΚΟΥ

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι Φ.Κ.Α. για την τυχόν εκκαθάριση αρχείων προβλέπεται από τις διατάξεις του π.δ.87/1981, από το αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.6/18460/15-9-2011 (ΑΔΑ : 4Α8ΚΧ-ΒΥΡ) έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και από τις διατάξεις του π.δ.768/1980.

Επισημαίνεται, ότι για την καταστροφή ή εκποίηση στοιχείων που αφορούν οικονομικές χρήσεις παρελθόντων ετών, που δεν έχει ασκηθεί κατασταλτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, απαιτείται η άδεια αυτού.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Για οποιεσδήποτε πληροφορίες, απορίες και προτάσεις οι Επιτροπές Απογραφής των Φ.Κ.Α. θα απευθύνονται:
• στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Ε.Φ.Κ.Α. κ. Κόρμπο Ιωάννη τηλ: 2105285531, e-mail: [email protected]
• στην Προϊσταμένη του Λογιστηρίου του Ε.Φ.Κ.Α. κα Σπανού Φωτεινή τηλ: 210-5215125, e-mail: [email protected] και
• στις υπαλλήλους του Λογιστηρίου του Ε.Φ.Κ.Α. α) κα. Σερεμετάκη Άννα 210-5215398 και β) κα. Αντωνοπούλου Αντιγόνη τηλ:210-5215412.

Η επικοινωνία ενδείκνυται να γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης