1023404/02.03.2001

Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένωνΣχόλια:


2 Μάρ 2001

Taxheaven.gr
Αθήνα, 2/3/2001
Αρ. Πρωτ.:1023404/1363/0016

" Είσπραξη του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.) που υποβάλλεται ηλεκτρονικά, με χρέωση Τραπεζικών λογαριασμών των υποκειμένων "

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ), όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 2 του ν.599/1977, σύμφωνα με τις οποίες μπορεί να ανατεθεί κατ' εξαίρεση η είσπραξη δημοσίων εσόδων στις Τράπεζες ή σε άλλους οργανισμούς κοινής ωφελείας ή πιστωτικούς οργανισμούς ή στα Ελληνικά Ταχυδρομεία ή σε άλλες Δημόσιες Αρχές, το γεγονός ότι με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τρόπος και η διαδικασία της είσπραξης, καθώς και ο έλεγχος για την είσπραξη αυτών.

2. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2362/1995 "Περί Δημοσίου Λογιστικού" (ΦΕΚ 247 Α').

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 "Περί Κανονισμού Λειτουργίας των Δ.Ο.Υ. και Τοπικών Γραφείων"

4. Τις διατάξεις της υπ' αριθμ. απόφασης 1023240/1107/163/0014/ΠΟΛ.1055/2-3-2001.

5. Την από 30/1/2001 Σύμβαση Διατραπεζικής Πληρωμής Ηλεκτρονικών Δηλώσεων Φ.Π.Α. του Ελληνικού Δημοσίου με τις Τράπεζες και την "ΔΙΑΣ" Α.Ε.

6. Την ανάγκη βελτίωσης των διαδικασιών υποβολής, είσπραξης και απόδοσης του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).

7. Την αριθμ. 1039386/441/0006Α/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία ανατίθενται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

8. Την διαπίστωση ότι από την εφαρμογή της παρούσης θα προκληθεί δαπάνη για την αμοιβή των υπηρεσιών της "ΔΙΑΣ" η οποία θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό, ΚΑΕ 0873 ειδικός φορέας 150 του Υπουργείου Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την είσπραξη του Φ.Π.Α. που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω TAXISnet, με χρέωση των τραπεζικών λογαριασμών ή πιστωτικών καρτών που τηρούν οι υποκείμενοι στις Τράπεζες που έχουν συμβληθεί με το Υπουργείο Οικονομικών για να παρέχουν την υπηρεσία αυτή και πίστωση συγκεντρωτικά μέσω υπηρεσιών της εταιρίας "Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε." (ΔΙΑΣ) του λογαριασμού 200/21010/4 του Ελληνικού Δημοσίου στην Τράπεζα της Ελλάδος σύμφωνα με την πιο κάτω διαδικασία και όρους:

1. Οι υποκείμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω συστήματος TAXISnet την χρεωστική αρχική εμπρόθεσμη περιοδική δήλωση του Φ.Π.Α. στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2. Οι Τράπεζες σε συνεργασία με την "ΔΙΑΣ" μέσω του Διατραπεζικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Εξόφλησης Λογαριασμών (DIASDEPIT) προβαίνουν στην ανάληψη των σχετικών ποσών από τους λογαριασμούς των υποκειμένων και στην συνέχεια η "ΔΙΑΣ" διαβιβάζει την εντολή στην Τράπεζα της Ελλάδος προκειμένου να χρεωθούν οι τρεχούμενοι λογαριασμοί των Τραπεζών και να πιστωθεί με το συνολικό ποσό των οφειλών, ο λογαριασμός 200/21010/4 Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών.

3. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής είναι μικρότερο του οφειλομένου, θα επιστρέφεται μέσω της "ΔΙΑΣ" στο λογαριασμό του υποκειμένου.

4. Όταν το ποσό της εντολής πληρωμής υπερβαίνει το οφειλόμενο, τότε επιστρέφεται το επιπλέον ποσό μέσω της "ΔΙΑΣ" στο λογαριασμό του υποκειμένου.

5. Όταν για το ποσό της εντολής πληρωμής δεν έχει υποβληθεί σχετική δήλωση, τότε αυτό επιστρέφεται μέσω της "ΔΙΑΣ" στο λογαριασμό του υποκειμένου.

6. Στην περίπτωση διπλής υποβολής δήλωσης για την ίδια φορολογική περίοδο μέσω taxisnet και μέσω Δ.Ο.Υ., δεκτή γίνεται η υποβληθείσα στην Δ.Ο.Υ. ενώ απορρίπτεται η υποβληθείσα μέσω taxisnet.

7. Η "ΔΙΑΣ" αποστέλλει συγκεντρωτική κατάσταση Είσπραξης Φ.Π.Α., με ανάλυση κατά Τράπεζα, αριθμό υποκειμένων ή αριθμό συναλλαγών που πιστοποιήθηκαν, ποσό και Γενικό Σύνολο σε 3 αντίτυπα στην Δ.Ο.Υ. Κατοίκων Εξωτερικού για την λογιστική τακτοποίηση των εισπράξεων.

8. Το ένα αντίτυπο της κατάστασης με ένα θεωρημένο αντίτυπο της απόδειξης κατάθεσης των ποσών Φ.Π.Α. στο λογαριασμό 200/21010/4 (ΤΕΣΕΠ) διαβιβάζονται στην 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ., για τον έλεγχο της όλης διαδικασίας.

9. Οι Τράπεζες θα έχουν στην διάθεσή τους τα ποσά του Φ.Π.Α. που κατατίθενται σε αυτές τέσσερις (4) πλήρεις ημερολογιακές ημέρες από την πρώτη, μετά την καταληκτική ημερομηνία πληρωμής του Φ.Π.Α., εργάσιμη ημέρα.

Τα εν λόγω ποσά θα αποδίδονται στο Ελληνικό Δημόσιο την πρώτη εργάσιμη ημέρα, μετά την παρέλευση του ως άνω τετραημέρου.

10. Οι Τράπεζες και η "ΔΙΑΣ" που θα καθυστερούν να αποδώσουν τα σχετικά ποσά στο Δημόσιο πέραν του οριζόμενου χρόνου των τεσσάρων ημερών, καταλογίζονται με τόκο υπερημερίας από την Γενική Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης.

11. Η πληροφόρηση τέτοιων καθυστερήσεων στην Γεν. Δ/νση Οικ. Επιθεώρησης θα γίνεται από την 16η Δ/νση Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κλιμάκιο στην Γ.Γ.Π.Σ.

12. Η αμοιβή της "ΔΙΑΣ" είναι είκοσι πέντε (25) δραχμές πλέον αναλογούντος Φ.Π.Α. ανά πιστοποιημένη συναλλαγή.

Η απόφαση αυτή ισχύει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Taxheaven.gr