Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1052/21.2.2001 Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών - Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ.

Σχόλια:


Κατηγορία: Λοιπά

ΠΟΛ.1052/21.2.2001
Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών - Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ.

ΠΟΛ.1052/21.2.2001 Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών - Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2001
Αριθμ.Πρωτ.: 1014815/898-20/0016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1052

ΘΕΜΑ: Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.

ΠΟΛ 1052 21/02/2001 Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών - Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ.

Σας κοινοποιούμε για ενημέρωση σας την με αριθμ.πρωτ. 1008948/3335/439/0014/25.1.2001 έγγραφη απάντηση της Υπηρεσίας μας προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας - Δ/νση Νομικών Υποθέσεων, η οποία είναι αρμόδια για τη νηολόγηση ή διαγραφή κοινοτικών αεροσκαφών.

Με το προαναφερόμενο έγγραφο καθορίζονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τη νηολόγηση ή διαγραφή κοινοτικών αεροσκαφών, τα οποία πρέπει να ζητά η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εν λόγω Υπηρεσία επίσης πρέπει να συντάσσει και να υποβάλει δύο μηνιαίες καταστάσεις προς τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με τα νηολογημένα και διαγραφέντα αεροσκάφη, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα τον οποίο αφορούν.

Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας τα ανωτέρω αναφερόμενα και κατά τον έλεγχο των συγκεκριμένων επιτηδευματιών ή μη να λαμβάνετε υπόψη τα δεδομένα των υποβαλλομένων καταστάσεων.

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ

ΤΜΗΜΑ Α΄

Αθήνα 25/1/2001

Αρ.Πρωτ.: 1008948/3335/439/0014


ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά κατά τη νηολόγηση ή διαγραφή κοινοτικών αεροσκαφών.

Απαντώντας στο με αριθμ. Πρωτ. ΥΠΑ/Δ.13/33876/1121/21.7.2000 σχετικό με το θέμα έγγραφο σας και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν αφ' ενός στη Θεώρηση των συμφωνητικών αγοράς ή μίσθωσης αεροσκαφών από άλλα κράτη - μέλη αλλά και στην απόδειξη της υποχρέωσης ή μη καταβολής του αναλογούντος Φ.Π.Α. από τους λήπτες των αγαθών αυτών στις προαναφερόμενες περιπτώσεις, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Σύμφωνα με την αριθ.πρωτ. Α.Υ.Ο (Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ Τμ.Β΄) με την οποία καθορίστηκε διαφορετικός τρόπος υποβολής των συμφωνητικών που καταρτίζονται μεταξύ επιτηδευματιών ή τρίτων δεν απαιτείται πλέον (από 1.7.2000) θεώρηση αυτών.

2. Για τη διευκόλυνση του ελεγκτικού έργου των αρμόδιων Υπηρεσιών κατά την εγγραφή των αεροσκαφών, που προέρχονται από αγορά ή μίσθωση από άλλο κράτος - μέλος, στα Ελληνικά νηολόγια μπορείτε να ζητάτε τα εξής:

α) Βεβαίωση Δήλωσης - Έναρξης επιτηδεύματος για τις νέες επιχειρήσεις.

β) Θεωρημένο από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. αντίτυπο της περιοδικής δήλωσης Φ.Π.Α. της τελευταίας φορολογικής περιόδου, προκειμένου για υποκείμενους στο φόρο οι οποίοι ενεργούν ήδη πράξεις υπαγόμενες στο φόρο ή απαλλασσόμενες με δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών.

Η δήλωση αυτή καθώς και η πιο πάνω βεβαίωση Έναρξης επιστρέφονται στον υποκείμενο στο φόρο μετά τη λήψη σχετικού φωτοτυπημένου αντιτύπου.

γ) Θεωρημένο από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. του αγοραστή ή μισθωτή αντίτυπο της έκτακτης περιοδική δήλωσης Φ.Π.Α. η οποία αναφέρεται στη συγκεκριμένη συναλλαγή (αγορά ή μίσθωση αεροσκάφους από άλλο κράτος - μέλος προκειμένου για λήπτη μη υποκείμενο στο φόρο (ιδιώτη) και μη υπαγόμενο στο φόρο νομικό πρόσωπο ή το Δημόσιο γενικά.

Στις περιπτώσεις απαλλαγής του Δημοσίου (π.χ. ένοπλες δυνάμεις) από το φόρο, μπορείτε να ζητάτε βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. όπου θα αναφέρεται ότι ο εν λόγω φορέας απηλλάγη νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των περ.β και δ της παρ. 1 του άρθρου 27 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α') ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (προηγούμενο άρθρο 22 ν.1642/1986).

Τέλος, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους αλλά και για διευκόλυνση της Διοικητικής Συνεργασίας και Ανταλλαγής Πληροφοριών κατά τον έλεγχο διασταύρωσης των στοιχείων (τιμολογίων) που εκδίδονται μεταξύ τω κρατών - μελών παρακαλούμε να συντάσσονται ανά μήνα ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΝΗΟΛΟΓΗΜΕΝΩΝ και ΔΙΑΓΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ σε τρία (3) αντίτυπα, τα οποία θα πρέπει να αποστέλλονται μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα, στον οποίο αναφέρονται η νηολόγηση ή η διαγραφή των εν λόγω αεροσκαφών.

Το πρώτο αντίτυπο θα αποστέλλεται στον Προϊστάμενο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. του αγοραστή ή μισθωτή ή της επιχείρησης που διέγραψε το αεροσκάφος της, το δεύτερο αντίτυπο στην Δ.14 Φ.Π.Α. - Τμήμα Δ΄ και το τρίτο θα παραμένει στην Υπηρεσία σας.

Στις ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ αυτές θα αναγράφονται για κάθε νηολογημένο ή διαγραμμένο αεροσκάφος τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή ή μισθωτή, του πωλητή ή εκμισθωτή, η αρμόδια Δ.Ο.Υ. καθώς και τα υπόλοιπα στοιχεία που αναφέρονται στα συνημμένα υποδείγματα (Νο 1 και 2).

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η Προϊσταμένη Γραμματείας

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΛΟΥΜΑΚΗΣ

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης