Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1053/28.2.2001 Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.

Σχόλια:


Κατηγορία: Είσπραξη Δημοσίων Εσόδων - Ρυθμίσεις οφειλών

ΠΟΛ.1053/28.2.2001
Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.


ΠΟΛ.1053/28.2.2001 Ρύθμιση χρεών πυροπαθών οφειλετών της χώρας.

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2001
Αριθμ. Πρωτ.: 1019417/955/98/0014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η Φ.Π.Α
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Κούστα
Τηλέφωνο: 3647202-5

ΠΟΛ.:1053

ΘΕΜΑ: Δικαιολογητικά νηολόγησης ή διαγραφής κοινοτικών αεροσκαφών – Υποβολή καταστάσεων στις Δ.Ο.Υ.

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν.2275/1994 (ΦΕΚ 238 τ.Α΄), με την οποία παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με εξαιρετικές περιπτώσεις σεισμών, πλημμυρών, ή άλλων θεομηνιών, από τις οποίες προκαλούνται σημαντικές ζημιές σε μεγάλο αριθμό φορολογούμενων να εκδίδει αποφάσεις του με τις οποίες να αναστέλλεται στις πληγείσες περιοχές η είσπραξη των ληξιπροθέσμων χρεών προς το Δημόσιο για χρονικό διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών και να ρυθμίζεται η καταβολή των χρεών αυτών μέχρι είκοσι τέσσερις (24) μηνιαίες δόσεις, με μερική ή ολική απαλλαγή από τις προσαυξήσεις εκπρόθεσμής καταβολής, που αναλογούν κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε.

2. Το γεγονός ότι οι καταστροφικές πυρκαγιές σε πολλές περιοχές της χώρας κατά το θέρος του 2000, είχαν σαν αποτέλεσμα τη απορύθμιση της οικονομικής και κοινωνικής ζωής των κατοίκων των περιοχών αυτών.

3. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

4. Την αριθμ. 1039386/441/Α0006/21-4-2000 (ΦΕΚ 571 τ.Β/21/4/2000) Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Χρέη προς το Δημόσιο βεβαιωμένα στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. και Τελωνεία, τα οποία κατέστησαν ληξιπρόθεσμα μέχρι και τις 28 Φεβρουαρίου 2001 και οφείλονται από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που επλήγησαν από τις πυρκαγιές κατά τη διάρκεια του έτους 2000, ρυθμίζονται, ύστερα από αίτηση του οφειλέτη και καταβάλλονται, χωρίς τις αναλογούσες σ' αυτά, κατά τις διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, σε είκοσι τέσσερις (24), κατ' ανώτατο όριο, ίσες μηνιαίες δόσεις με τον περιορισμό ότι κάθε δόση δεν θα είναι μικρότερη των τριάντα (30.000) δραχμών.

Προϋποθέσεις για την υπαγωγή στη ρύθμιση αυτή αποτελούν:

α) Η υποβολή σχετικής αίτησης μέχρι 30/4/2001 στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή Τελωνείο.

β) Η προσκόμιση σχετικού εγγράφου αρμοδίας Επιτροπής του Δήμου ή άλλης Αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οφειλέτης έχει υποστεί ζημιές από τις πυρκαγιές αυτές.

γ) Η καταβολή της πρώτης δόσης της ρύθμισης μέχρι και 30 Απριλίου 2001. Οι επόμενες δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών.

Η καθυστέρηση καταβολής τριών (3) συνεχών μηνιαίων δόσεων έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης και την είσπραξη του υπολοίπου ποσού της οφειλής επιβαρυνόμενου με τις αναλογούσες κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής με βάση τα στοιχεία της βεβαίωσης. Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής μιας οποιασδήποτε μηνιαίας δόσης ο οφειλέτης επιβαρύνεται με την αναλογούσα κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαύξηση.

Κατά τα λοιπά ισχύουν ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 ν.2778/1999 (ΦΕΚ 295τ.Α΄ - 31.12.1999).

Β. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως στο δεύτερο τεύχος αυτής.

Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται απώλεια εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού, λόγω μη είσπραξης προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, το μέγεθος της οποίας δεν μπορεί να υπολογιστεί.    

Ακριβές Αντίγραφο

Η Προϊσταμένη της Γραμματείας  

Ο Υφυπουργός Οικονομικών

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ
 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης