Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 70975/16.9.2016 Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' κύκλος)

Δημοσιεύθηκε στις : [ 16-09-2016 ]
Κατηγορία: Εργατικά - Απασχόληση

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 70975/16.9.2016
Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' κύκλος)

Αθήνα, 16-09-2016
Αρ. Πρωτ.: 70975

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ και
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Δ/ νση: Εθν. Αντιστάσεως 8
17456 Άλιμος
Πληροφορίες: Γ. Κοντοβάς, Τηλ.: 210.99.89.146
Α. Σουσουρογιάννη, Τηλ.: 210.99.89.856
Ε. Μποζαντζή, Τηλ.: 210.99.89.040
Fax: 210-99.89.147

ΘΕΜΑ: Οδηγός Εφαρμογής των διαδικασιών υπόδειξης, αντικατάστασης, προσλήψεων και καταβολής της επιχορήγησης, στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης για το Πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' κύκλος).

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων στο πλαίσιο της με αριθμό 7/2016 Δημόσιας Πρόσκλησης του Προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε 17 Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων, για 3.737 θέσεις πλήρους απασχόλησης (Α' κύκλος), σας επισημαίνουμε ότι οι Υπηρεσίες του Οργανισμού, για την αποτελεσματικότερη υλοποίηση και ομαλή εφαρμογή του ανωτέρω προγράμματος, όπως αυτό περιγράφεται στις σχετικές ΚΥΑ και τη Δημόσια Πρόσκληση, θα τηρούν τις παρακάτω οδηγίες εφαρμογής.

Ο παρών Οδηγός Εφαρμογής θα τηρηθεί και στο πλαίσιο επόμενων Δημόσιων Προσκλήσεων Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα σε Δήμους (Επιβλέποντες Φορείς) θύλακες υψηλής ανεργίας συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης των συμμετεχόντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΔΕΙΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ

Μετά την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των ΚΠΑ2, όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, καλούν τους ωφελούμενους που έχουν επιλεγεί προς τοποθέτηση, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Κεφαλαίου 9 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών, με κάθε πρόσφορο μέσο όπως ηλεκτρονική αλληλογραφία, έγγραφη πρόσκληση καθώς και τηλεφωνική επικοινωνία, προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο).

Στις περιπτώσεις της τηλεφωνικής επικοινωνίας και της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, οι αρμόδιοι υπάλληλοι θα καταγράφουν την ακριβή ημερομηνία και ώρα, που αυτή λαμβάνει χώρα, καθώς και το αποτέλεσμα της επικοινωνίας.

Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου κ.λπ., ανήκει στους ωφελούμενους.

Στις περιπτώσεις, που δεν καθίσταται δυνατή η επικοινωνία των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) με τους επιτυχόντες ωφελούμενους, οι ωφελούμενοι υποχρεούνται να εμφανιστούν στις αρμόδιες Υπηρεσίες εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων. Στην περίπτωση που παρέλθει η προθεσμία των τριάντα (30) εργάσιμων ημερών αυτοδίκαια οι επιτυχόντες αποκλείονται από τον Οριστικό Πίνακα και στη συνέχεια οι αρμόδιοι υπάλληλοι ενημερώνουν το Πληροφοριακό Σύστημα του ΟΑΕΔ για τη μη προσέλευση των ωφελουμένων και προχωρούν στην υπόδειξη των επιλαχόντων βάσει του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία, η οποία ακολουθήθηκε για τους επιτυχόντες ωφελούμενους του οριστικού πίνακα κατάταξης.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ενημέρωσή τους προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους). 

Πιο συγκεκριμένα τα ΚΠΑ2 θα προσφέρουν δύο δράσεις συμβουλευτικής στους ωφελούμενους του Προγράμματος, κατά την είσοδο και την έξοδο από αυτό.

Η Δράση της Συμβουλευτικής είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του Προγράμματος και χωρίζεται σε δύο μέρη:

1. Κατά τη διάρκεια της πρώτης συμβουλευτικής δράσης γίνεται επικαιροποίηση της Εξατομικευμένης και του Ατομικού Σχεδίου Δράσης (ΑΣΔ) κάθε ωφελούμενου. Όσον αφορά την επικαιροποίηση της Εξατομικευμένης γίνεται έλεγχος όσων έχουν καταγραφεί στο παρελθόν ενώ στο ΑΣΔ επικαιροποιούνται οι προτεινόμενες δράσεις εφόσον είναι απαραίτητο.

Επιπλέον, ο Εργασιακός Σύμβουλος οφείλει να ενημερώσει τον ωφελούμενο για τα πλεονεκτήματα από την συμμετοχή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα:

• Επαφή με τον κόσμο της εργασίας

• Απόκτηση νέων ικανοτήτων / δεξιοτήτων από το πρόγραμμα κατάρτισης και από την εργασία

• Ενεργοποίηση των ικανοτήτων / δεξιοτήτων που ήδη κατέχει αλλά δεν αξιοποιεί λόγω ανεργίας.

Επιπλέον, στην πρώτη Συμβουλευτική ο Εργασιακός Σύμβουλος παρέχει πληροφόρηση στον ωφελούμενο σχετικά με το πρόγραμμα αναβάθμισης των τυπικών προσόντων (πρόγραμμα κατάρτισης) και καταγράφει την δήλωση του ωφελούμενου εάν επιθυμεί να το παρακολουθήσει ή όχι.

Η Δράση της Κατάρτισης είναι προαιρετική. Ξεκινά μετά το δεύτερο μήνα υλοποίησης του Προγράμματος και περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό αντικείμενο: «Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)».

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα είναι διάρκειας 120 ωρών και περιλαμβάνει τρία επίπεδα γνώσεων: στοιχειώδεις, βασικές, προχωρημένες. Οι ωφελούμενοι που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν θα λάβουν, μετά το πέρας του, πιστοποίηση στις γνώσεις και δεξιότητες Πληροφορικής μετά ΑΠΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ.

Επισημαίνεται ότι όσοι ωφελούμενοι είναι ήδη πιστοποιημένοι δεν μπορούν να πιστοποιηθούν στο ίδιο επίπεδο και εφόσον ο ωφελούμενος ανήκει σε μια από τις ειδικότητες ΠΕ/ΤΕ/ΔΕ, οι οποίες από τον νόμο δεν χρειάζονται πιστοποίηση σε ΤΠΕ (κανενός επιπέδου), τότε δεν προχωρούν σε δήλωση για κατάρτιση ΤΠΕ.

Μαθήματα υγείας και ασφάλειας της εργασίας, εργασιακών σχέσεων και αρχών κοινωνικής οικονομίας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, καθώς και ενημέρωσης για την εφαρμογή της αρχής της μη διάκρισης θα συμπεριλαμβάνονται στο πρόγραμμα κατάρτισης. 

Εφόσον οι ωφελούμενοι επιλέξουν να παρακολουθήσουν το παραπάνω εκπαιδευτικό πρόγραμμα, η κατάρτιση/επιμόρφωση θα πραγματοποιείται μια ημέρα της εργάσιμης εβδομάδας. Συνεπώς, οι ωφελούμενοι που θα συμμετάσχουν στη Δράση της Κατάρτισης θα απασχολούνται τέσσερις (4) ημέρες την εβδομάδα και θα καταρτίζονται μία (1) ημέρα την εβδομάδα. Η συνολική διάρκεια της κατάρτισης την ημέρα δεν μπορεί να ξεπερνά τις οκτώ (8) ώρες, συμπεριλαμβανομένων των διαλειμμάτων.

Στην περίπτωση που κάποιος ωφελούμενος δεν επιλέξει να παρακολουθήσει το παραπάνω πρόγραμμα Κατάρτισης, θα εργάζεται και τις πέντε (5) ημέρες της εβδομάδας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί με το σύστημα Επιταγών Κατάρτισης (training voucher). Οι όροι και οι διαδικασίες υλοποίησης, αξιολόγησης και πληρωμής των προγραμμάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης ( training voucher) θα καθορίζονται στην εκάστοτε πρόσκληση/ προκήρυξη που θα εκδίδεται από την εκάστοτε αναθέτουσα αρχή.

Ο έλεγχος της συμμετοχής των ωφελουμένων στο πρόγραμμα Κατάρτισης πραγματοποιείται από τον Επιβλέποντα Φορέα, ο οποίος υποχρεούται να ενημερώνει τον Δικαιούχο σε μηνιαία βάση.

Η δήλωση συμμετοχής στο Πρόγραμμα Κατάρτισης, η οποία γίνεται στη φάση της 1ης συμβουλευτικής δράσης, αποτελεί οριστική επιλογή και δεν μπορεί να αλλάξει.

Συγκεκριμένα, οι Εργασιακοί Σύμβουλοι κάνουν είσοδο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eye-ekt.gr:8080/koinofelis/. Στη συνέχεια προκειμένου να συνδεθούν στην παραπάνω πλατφόρμα, χρησιμοποιούν ως όνομα χρήστη και κωδικό χρήστη, αυτούς που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο αρχείο excel.

Μετά την είσοδό τους κάνουν αναζήτηση ωφελούμενου με βάση το ΑΦΜ και τον αρ. αίτησης του ωφελούμενου προκειμένου να καταχωρήσουν την προτίμηση κατάρτισης (Επιθυμεί κατάρτιση ή Δεν επιθυμεί κατάρτιση).

Μετά την ολοκλήρωση της 1ης συμβουλευτικής και τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου της κατάρτισης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ο ωφελούμενος παραλαμβάνει από τον Εργασιακό Σύμβουλο το Συστατικό Σημείωμα προκειμένου στη συνέχεια να απευθυνθεί στον Επιβλέποντα Φορέα (Δήμο).

Στην περίπτωση που το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα είναι διαφορετικό από το ΚΠΑ2 που υπέδειξε τον ωφελούμενο, τότε το ΚΠΑ2 όπου ο ωφελούμενος είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα, για την υπόδειξη στην οποία προέβη.

Ομοίως, και στις περιπτώσεις αντικατάστασης των ωφελουμένων ακολουθείται η ανωτέρω διαδικασία.

2. Η δεύτερη Συμβουλευτική πραγματοποιείται στο τέλος του Προγράμματος με τη λήξη της απασχόλησης και αφορά στον επαγγελματικό προσανατολισμό- αναπροσανατολισμό των συμμετεχόντων. Ο ωφελούμενος προσέρχεται στο ΚΠΑ2 της περιοχής του προκειμένου με τον Εργασιακό Σύμβουλο να επικαιροποιήσει εκ νέου την Εξατομικευμένη με τις νέες δεξιότητες που απέκτησε κατά τη διάρκεια του συνολικού προγράμματος και να προσθέσει κάποια επιπλέον δράση το Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ) εφόσον απαιτείται.

Επισημαίνεται ότι, εφόσον οι ωφελούμενοι δεν προσέλθουν στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ανάρτηση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, προκειμένου να πραγματοποιήσουν με τον Εργασιακό Σύμβουλο την πρώτη συμβουλευτική δράση και να παραλάβουν το συστατικό σημείωμα, για την υπόδειξή τους στους Επιβλέποντες Φορείς (Δήμους) και μετά την άπρακτη παρέλευση του ανωτέρω χρονικού διαστήματος η αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2), όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, προχωρά στην ενημέρωση του πρώτου επιλαχόντα από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Σε περίπτωση που ο πρώτος επιλαχών από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος σε άλλη Υπηρεσία (ΚΠΑ2) τότε αποστέλλεται σχετική ενημέρωση στην αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος ο πρώτος επιλαχών προκειμένου εκείνη να προβεί στην ενημέρωσή του βάσει της προβλεπόμενης ως άνω διαδικασίας. Ομοίως, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) θα ακολουθήσουν την ανωτέρω διαδικασία σε κάθε περίπτωση αντικατάστασης ωφελούμενου με τον πρώτο κάθε φορά επιλαχόντα δηλαδή θα ενημερώσουν το ΚΠΑ2, όπου ο πρώτος κάθε φορά επιλαχών είναι εγγεγραμμένος ως άνεργος, ενημερώνοντας παράλληλα και το ΚΠΑ2 του Επιβλέποντα Φορέα (σε περίπτωση που πρόκειται για διαφορετικό ΚΠΑ2).

Επισημαίνεται ότι δικαίωμα τοποθέτησης σε θέσεις εργασίας στους Επιβλέποντες Φορείς έχουν οι υποψήφιοι που έχουν ενταχθεί στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, μόνο εφόσον διατηρούν την ιδιότητα του ανέργου, τόσο κατά την υπόδειξή τους από τα ΚΠΑ2 όπου είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι, όσο και κατά την τοποθέτησή τους από τον Επιβλέποντα Φορέα, σύμφωνα με την παρ. 9.6 της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης και υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα γενικά και τυπικά προσόντα, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο 6 και στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της οικείας πρόσκλησης. Ο ωφελούμενος υποχρεούται να διατηρεί σε ισχύ το δελτίο ανεργίας με το οποίο εκδόθηκε το συστατικό σημείωμα από το ΚΠΑ2 μέχρι και την ημερομηνία ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησής του στο Φορέα.

Κατά την υπόδειξη, τα ΚΠΑ2 όπου οι ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι χορηγούν σε αυτούς συστατικό σημείωμα, που απευθύνεται προς τους Επιβλέποντες Φορείς τοποθέτησης, όπου, εκτός από τα στοιχεία του ωφελούμενου, αναφέρεται ρητά ότι:

"Η υπόδειξη γίνεται στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΕ 17 ΔΗΜΟΥΣ (ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ) ΘΥΛΑΚΕΣ ΥΨΗΛΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ, ΓΙΑ 3.737 ΘΕΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Α'ΚΥΚΛΟΣ)», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.''

Επίσης, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ωφελουμένων στο πλαίσιο της καταβολής των πληρωμών τους, ο αριθμός καταθετικού λογαριασμού ΙΒΑΝ με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο προσκομίζεται κατά τη διαδικασία της υπόδειξης.

Πριν την υπόδειξη των επιτυχόντων ωφελουμένων ΑμεΑ, οι Υπηρεσίες του Οργανισμού θα επικαιροποιούν υποχρεωτικά τη σχετική γνωμάτευση της αναπηρίας. Στην περίπτωση που αυτή έχει λήξει και δεν υποβληθεί νέα γνωμάτευση ή αίτηση επανεξέτασης από την αρμόδια Επιτροπή και ταυτόχρονα έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της γνωμάτευσης, θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων του Οργανισμού από την ημερομηνία λήξης ισχύος της.

Στην περίπτωση που δεν έχει παρέλθει τρίμηνο από τη λήξη ισχύος της πιστοποίησης αναπηρίας του επιτυχόντα ωφελούμενου ΑμεΑ, μεταφέρεται η εγγραφή του στο γενικό μητρώο ανέργων του Οργανισμού.

Ο επιτυχών ΑμεΑ και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να είναι ωφελούμενος του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι προσέρχονται στον Επιβλέποντα Φορέα στον οποίο θα απασχοληθούν, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υπόδειξής τους και την έκδοση του σχετικού συστατικού σημειώματος από το ΚΠΑ2. Για την αποτελεσματικότερη διεξαγωγή της διαδικασίας, θα αποστέλλεται ηλεκτρονικά κατάσταση των υποδειχθέντων ημερησίως στους Επιβλέποντες Φορείς και οι Επιβλέποντες Φορείς θα αποστέλλουν κατάσταση των υποδειχθέντων, που εμφανίστηκαν ενώπιόν τους προσκομίζοντας το σχετικό συστατικό σημείωμα στο ΚΠΑ2 όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας.

Ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία πρόσληψης, των υποδειχθέντων από τα ΚΠΑ2 επιτυχόντων ωφελουμένων, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη της προθεσμίας των πέντε (5) ημερών για την προσέλευση των ωφελουμένων που έχουν υποδειχθεί. Η υποχρέωση ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης δεν αφορά στους φορείς που εξαιρούνται της ηλεκτρονικής αναγγελίας, βάσει του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου. 

Η ανωτέρω προθεσμία ισχύει και για τις τυχόν αντικαταστάσεις στις οποίες θα προβεί ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης.

Το συστατικό σημείωμα του επιλεγέντα ωφελούμενου, στο οποίο θα αποτυπώνεται η ημερομηνία παραλαβής του ως εισερχομένου από τον Επιβλέποντα Φορέα, θα τηρείται στον φάκελο του Προγράμματος.

Ο ωφελούμενος προσκομίζει στον Επιβλέποντα Φορέα, προκειμένου ο τελευταίος να προβεί στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης, όλα τα προβλεπόμενα από την οικεία Δημόσια Πρόσκληση δικαιολογητικά, για τα γενικά και τυχόν τυπικά προσόντα καθώς και τους τίτλους σπουδών, όπως αυτά περιγράφονται στο Κεφάλαιο 6 και τα Παραρτήματα II και III της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Κρίσιμος χρόνος συνδρομής των προσόντων, που ελέγχονται κατά την τοποθέτηση των ωφελουμένων είναι η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής της εκάστοτε Δημόσιας Πρόσκλησης (στο πλαίσιο της Δημόσιας Πρόσκλησης Νο 7/2016 η λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής είναι η 21η/07/2016). Ο Επιβλέπων Φορέας διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό απαιτείται για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της τοποθέτησης.

Επίσης, θα προσκομίζονται από τον ωφελούμενο: α) νομιμοποιητικό έγγραφο της ταυτότητάς τους, β) αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ), γ) αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), δ) αριθμός Μητρώου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, ε) αριθμός τραπεζικού λογαριασμού IBAN, όπου ο ωφελούμενος να εμφανίζεται υποχρεωτικά ως πρώτος δικαιούχος.

Ακόμη, για την ομαλή εφαρμογή του προγράμματος (τοποθέτηση ωφελούμενου κ.λπ.) και μέχρι την ολοκλήρωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης του ποινικού μητρώου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Επιβλέποντα Φορέα, οι επιλεγέντες/ ωφελούμενοι υπογράφουν υπεύθυνη δήλωση κατά το άρθρο 8 του ν.1599/1986 ότι:

α) δεν έχουν καταδικαστεί για κακούργημα και σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση (κοινή ή στην υπηρεσία), απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, απιστία δικηγόρου, δωροδοκία, καταπίεση, απιστία περί την υπηρεσία, παράβαση καθήκοντος, καθ' υποτροπή συκοφαντική δυσφήμηση, καθώς και για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, β) δεν είναι υπόδικοι που έχουν παραπεμφθεί με τελεσίδικο βούλευμα για κακούργημα ή για πλημμέλημα της περίπτωσης α, έστω και αν το αδίκημα αυτό έχει παραγραφεί, γ) δεν έχουν στερηθεί λόγω καταδίκης τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή, δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις και ε) δεν έχουν απολυθεί από θέση δημόσιας υπηρεσίας ή Ο.Τ.Α. ή άλλου Νομικού Προσώπου του δημόσιου τομέα, λόγω επιβολής της πειθαρχικής ποινής της οριστικής παύσεως ή λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας για σπουδαίο λόγο, οφειλόμενο σε υπαιτιότητα του εργαζομένου, αν δεν παρέλθει πενταετία από την απόλυση.

Σε περίπτωση του κωλύματος της παραπάνω παραγράφου και προκειμένου για ειδικότητες βοηθητικού ή ανειδίκευτου προσωπικού, εξαιρούνται από κώλυμα οι υποψήφιοι που έχουν εκτίσει την ποινή ή τα μέτρα ασφαλείας που τους έχουν επιβληθεί έχουν αρθεί ή έχουν απολυθεί υπό όρους.

Οι ωφελούμενοι, που έχουν ολοκληρώσει την εκπαίδευσή τους στην αλλοδαπή, όπου απαιτείται, προσκομίζουν στους Επιβλέποντες Φορείς, για την απόδειξη της βαθμίδας ή/και ειδικότητας εκπαίδευσής τους, βεβαιώσεις ισοτιμίας ή αντιστοιχίας από τους κατά περίπτωση αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση και τα σχετικά Παραρτήματα.

Μετά την πάροδο των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση των ωφελουμένων. Σε περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας προχωρήσει στην εκπρόθεσμη τοποθέτηση μετά την αναφερόμενη προθεσμία των τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών, οι δαπάνες που προκαλούνται λόγω της τοποθέτησης δεν θα είναι επιλέξιμες στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος.

Η τήρηση της διαδικασίας της παρούσας παραγράφου θα ελέγχεται τόσο κατά τους επιτόπιους όσο και κατά τους διοικητικούς ελέγχους.

Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες (αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές) στην περίπτωση που ο Επιβλέπων Φορέας προχωρήσει σε τοποθέτηση ωφελουμένου, ο οποίος σύμφωνα με το συστατικό σημείωμα έχει υποδειχθεί σε άλλο Επιβλέποντα Φορέα.

O Επιβλέπων Φορέας προβαίνει στην ηλεκτρονική αναγγελία τοποθέτησης των υποδειχθέντων μέσω του συστήματος ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ. Συγκεκριμένα, η τοποθέτηση καταχωρείται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ - ΟΑΕΔ- ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης / μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα", αναγράφοντας τον Αριθμό της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης και επιλέγοντας την τιμή ΝΑΙ στα πεδία: «Τοποθέτηση με συστατικό σημείωμα» και «Τοποθέτηση με πρόγραμμα προώθησης απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα σε επιβλέποντες φορείς», που υποβάλλεται, το αργότερο την ίδια ημέρα της τοποθέτησης του ωφελούμενου και πάντως πριν από την ανάληψη υπηρεσίας από τον ωφελούμενο. 

Επισημαίνεται ότι:

α) Καμία αναγγελία πρόσληψης με άλλο τρόπο εκτός από τον ανωτέρω περιγραφόμενο δεν γίνεται δεκτή. Σε αντίθετη περίπτωση, η δαπάνη δεν θα μπορεί να είναι επιλέξιμη και οι θέσεις θα παραμείνουν κενές. Στο συνημμένο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος, περιγράφεται η ηλεκτρονική υποβολή της αναγγελίας των προσλήψεων

β) Σε κάθε περίπτωση, η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή είναι το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς εργασίας και πάντως πριν από την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα. Επισημαίνεται ότι στο σχετικό Έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου (βλ. Παράρτημα).

Με την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας τοποθέτησης το αρμόδιο όργανο υποχρεούται να εκδώσει διοικητική πράξη τοποθέτησης ωφελούμενο του προγράμματος, στην οποία θα αναφέρεται ρητά ο ΤΟΜΕΑΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ή/και ΧΩΡΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (π.χ. Δ/ νση Διοικητικού) του ωφελούμενου στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης τηρουμένων των κανόνων δημοσιότητας, που προβλέπονται μέσω της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης ως εξής:

«Η τοποθέτηση του ωφελούμενου γίνεται στο πλαίσιο της Δράσης «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο».

Η ανωτέρω διοικητική πράξη θα αποστέλλεται μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2) όπου ανήκει ο Επιβλέπων Φορέας (Δήμος) μετά τη λήξη του πρώτου μήνα απασχόλησης, προκειμένου να καταβληθεί η επιχορήγηση. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα ενημερώνεται η αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. (ΚΠΑ2).

Μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αναγγελίας πρόσληψης ο Επιβλέπων Φορέας ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, και διαγράφονται αυτόματα οι προσληφθέντες από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης. Οι προσληφθέντες αναγράφονται σε πίνακα που αναρτάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Επιβλέποντα Φορέα, ο οποίος έχει την ευθύνη της
τοποθέτησης των ωφελουμένων σε τομείς δραστηριότητας και περιοχές αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με το Παράρτημα I της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Ο Επιβλέπων Φορέας, για τις περιπτώσεις των υποδειχθέντων ανέργων οι οποίοι: α) δεν αποδέχονται τη τοποθέτησή τους ή β) δεν προσκομίζουν τα αιτούμενα δικαιολογητικά εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία εμφάνισής τους, ενημερώνει σχετικά το ΚΠΑ2 του Ο.Α.Ε.Δ. και δύναται με αίτημά του, που το υποβάλει είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο να ζητήσει την αντικατάστασή τους. Σε περίπτωση υποβολής αιτήματος από τον Επιβλέποντα Φορέα, για αντικατάσταση του υποδειχθέντα ωφελούμενου, θα ελέγχεται ο λόγος υποβολής του αιτήματος αντικατάστασης και θα διασταυρώνονται οι ισχυρισμοί του Επιβλέποντα Φορέα με ακρόαση του ωφελούμενου.

Οι υποδειχθέντες άνεργοι, οι οποίοι δεν αποδέχονται τη θέση εργασίας ή δεν προσκομίζουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαγράφονται οριστικά από τον ισχύοντα Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων.

Σε περίπτωση που εξαντληθεί ο αριθμός των υποψηφίων για τοποθέτηση ανέργων από τον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων (τοποθετηθέντες και επιλαχόντες) και υπάρχουν αιτούμενες κενές θέσεις εργασίας από Επιβλέποντες Φορείς, τότε δύναται με Απόφαση της Διοικήτριας του Ο.Α.Ε.Δ. να επαναληφθεί η διαδικασία κατάρτισης συμπληρωματικού Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για αυτούς, με τη σύμφωνη γνώμη του ΑΣΕΠ.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που προκύψει ότι η άρνηση της τοποθέτησης στηρίζεται σε λόγους που δεν οφείλονται στο πρόσωπο του ωφελουμένου αλλά στον Επιβλέποντα Φορέα ή στην Υπηρεσία Τοποθέτησης, δεν καλύπτεται η συγκεκριμένη θέση, η οποία παραμένει κενή και δεν υποδεικνύεται ωφελούμενος από τους επιλαχόντες. Ο Επιβλέπων Φορέας οφείλει να αιτιολογήσει τη μη πρόσληψη του υποδειχθέντα ωφελουμένου.

Σε περίπτωση που σύμφωνα με τον Επιβλέποντα Φορέα η τοποθέτηση δεν πραγματοποιείται, για λόγους, που αφορούν στον ωφελούμενο, τότε συντάσσεται Έκθεση Επιτόπιας Διοικητικής Επαλήθευσης και διαβιβάζεται στον Δικαιούχο, προκειμένου να ληφθεί σχετική απόφαση.

Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος συντρέχει σπουδαίος υπηρεσιακός λόγος που αφορά στον ωφελούμενο (ενδεικτικά: απιστία στην υπηρεσία, ανάρμοστη συμπεριφορά κ.λπ.), ο Επιβλέπων Φορέας με Αιτιολογημένη Έκθεσή του κοινοποιούμενη στον Δικαιούχο και στον ΟΑΕΔ, δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα, που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Σε περίπτωση που δεν συντρέχουν σπουδαίοι υπηρεσιακοί λόγοι και δεν τηρηθεί η ανωτέρω διαδικασία, δεν είναι δυνατή η κάλυψη της κενής θέσης εργασίας.

Ο ωφελούμενος για τον οποίο πρόωρα διακόπτεται η συμμετοχή του στο πρόγραμμα και δεν προκύπτει υποκειμενική του ευθύνη, θα τοποθετείται για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε αντίστοιχη θέση άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής του ή άλλης επιλογής του, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με τη σύμφωνη γνώμη του νέου Επιβλέποντα Φορέα.

Στην περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, (ο ωφελούμενος αποχωρήσει οικειοθελώς ή με καταγγελία σύμβασης εργασίας κατά τη διάρκεια του προγράμματος), τότε ο Επιβλέπων Φορέας υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας την Ενότητα Ζ του Εντύπου "E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Διακοπή" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ- ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σε περίπτωση αποχώρησης του ωφελούμενου κατά τη διάρκεια του προγράμματος, ο Επιβλέπων Φορέας δύναται να τον αντικαταστήσει με τον πρώτο κάθε φορά επιλαχόντα από τον Πίνακα Επιλαχόντων, για το υπολειπόμενο χρονικό διάστημα μέχρι την κάλυψη των 200 ημερών ασφάλισης ανά θέση ωφελούμενου, μετά από σχετικό αίτημα που υποβάλει στο ΚΠΑ2 είτε εγγράφως είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. O Επιβλέπων Φορέας προβαίνει σε νέα ηλεκτρονική αναγγελία έναρξης της απασχόλησης για τον επιλαχόντα μέσω του συστήματος ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Οι υπάλληλοι των αρμοδίων ΚΠΑ2, όπως έχει περιγραφεί ανωτέρω, καλούν τους επιλαχόντες, με κάθε πρόσφορο μέσο. Τα στοιχεία επικοινωνίας αντλούνται από την ηλεκτρονική αίτηση που υπέβαλε ο ωφελούμενος και από το ΟΠΣ του ΟΑΕΔ. Η ευθύνη επικαιροποίησης των στοιχείων επικοινωνίας, όπως email, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση κ.λ.π., ανήκει στους ωφελούμενους. Στην περίπτωση μη εμφάνισης μετά από τηλεφωνική επικοινωνία ή ηλεκτρονική αλληλογραφία, αποστέλλεται υποχρεωτικά από τους αρμόδιους υπαλλήλους έγγραφη πρόσκληση.

Στην περίπτωση παράτασης/επιμήκυνσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας, τότε ο Επιβλέπων Φορέας ή Υπηρεσία Τοποθέτησης υποχρεούται να ενημερώσει για την ανωτέρω μεταβολή, εντός οκτώ (8) ημερών, συμπληρώνοντας το Έντυπο "E3.1: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα-Επιμήκυνση" στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι Επιβλέποντες Φορείς στο πλαίσιο εφαρμογής και εκτέλεσης του προγράμματος, υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγιεινή και ασφάλεια των ωφελουμένων στον τόπο παροχής εργασίας.

Με τη λήξη του προγράμματος:

i. οι ωφελούμενοι απολύονται αυτοδικαίως, χωρίς καμία αποζημίωση και χωρίς να απαιτείται η έκδοση διαπιστωτικής πράξης, όπως ορίζουν οι σχετικές διατάξεις της παρ. ΙΔ1 του ν. 4152/2013

ii. δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή του Εντύπου Ε7-Βεβαίωση-Δήλωση εργοδότη για συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή έργου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ από τους Επιβλέποντες Φορείς και

iii. οι επιβλέποντες φορείς έχουν την υποχρέωση να χορηγούν βεβαίωση απασχόλησης στους ωφελούμενους με τη λήξη του προγράμματος.

Στην περίπτωση που οι υποδειχθέντες άνεργοι δεν τοποθετούνται με ευθύνη των Επιβλεπόντων Φορέων, τοποθετούνται με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ, σε θέση αντίστοιχης ή μη ειδικότητας άλλου Επιβλέποντα Φορέα, βάσει της ηλεκτρονικής αίτησής τους ή άλλης επιλογής τους, καθ' υπέρβαση του εγκεκριμένου σε αυτόν αριθμού θέσεων και με σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Φορέα. Η ίδια διαδικασία ακολουθείται και στην περίπτωση που ωφελούμενος για λόγους υγείας πρέπει να τοποθετηθεί σε διαφορετική θέση. Με την ίδια ή όμοια απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ επιλύεται οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σχετικά με τη μοριοδότηση, την υπόδειξη και την τοποθέτηση των ωφελουμένων σε Επιβλέποντες Φορείς μετά την κατάρτιση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης.

Το ΑΣΕΠ ελέγχει τη νομιμότητα της διαδικασίας επιλογής από τον επιβλέποντα φορέα επιλαμβανόμενο αυτεπαγγέλτως, ή κατόπιν καταγγελίας, ή αιτήματος της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού και Δια Βίου Μάθησης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις τοποθέτησης, ή δεν αποδεικνύονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ο υποψήφιος κατατάχθηκε στον Οριστικό Πίνακα Κατάταξης Ανέργων, ή τα απαιτούμενα κατά περίπτωση προσόντα, η τοποθέτηση ανακαλείται υποχρεωτικά, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Επιβλέποντα Φορέα και ενημερώνεται σχετικά ο ΟΑΕΔ. Για τυχόν διαφορές που αφορούν θέματα αμφισβήτησης των τυπικών προσόντων, αρμόδιο όργανο είναι το ΑΣΕΠ. 

Ο Ο.Α.Ε.Δ. υποχρεούται να κοινοποιεί/αποστέλλει άμεσα στο ΑΣΕΠ τα σχετικά δικαιολογητικά/έγγραφα, που απαιτούνται για να προβεί αυτό στις προβλεπόμενες από τις αρμοδιότητες του ενέργειες στο πλαίσιο των συγκεκριμένων δράσεων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

Μετά τη λήξη κάθε μήνα απασχόλησης, οι Επιβλέποντες Φορείς υποβάλλουν στο αρμόδιο ΚΠΑ2 σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή τα παρακάτω δικαιολογητικά: α) Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα, στην οποία δηλώνεται ότι το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τους όρους της με αριθμό 6.8208/5.7245 (ΦΕΚ 1669/Β/10-06-2016) ΚΥΑ και της οικείας Δημόσιας Πρόσκλησης. β) Μηνιαία συγκεντρωτική κατάσταση, υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο του επιβλέποντα φορέα, όπου θα αναφέρονται τα ακόλουθα στοιχεία των ωφελούμενων:

• Ονοματεπώνυμα και πατρώνυμα
• Α.Φ.Μ.
• Α.Μ.Κ.Α.
• Α.Μ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ
• Χρονολογία γεννήσεως
• Ημερομηνία αναγγελίας τοποθέτησης
• Αριθμούς καταθετικού λογαριασμού IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, με υποχρεωτικά πρώτο δικαιούχο τον ωφελούμενο
• Αριθμούς ημερών ασφάλισης
• Καθαρά ημερήσια ποσά αμοιβής
• Καθαρές μηνιαίες αμοιβές
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές ωφελουμένων-ασφαλισμένων
• Μηνιαίες ασφαλιστικές εργοδοτικές εισφορές
• Συνολικές μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλέποντα φορέα).

γ) μηνιαίες ηλεκτρονικές Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν με τη μορφή οπτικού (CD) ή μαγνητικού (δισκέτα) μέσου αποθήκευσης αρχείων,

δ) λογαριασμό IBAN οποιασδήποτε εμπορικής τράπεζας δραστηριοποιείται στον ελληνικό χώρο συμπεριλαμβανομένου και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, του εμπλεκόμενου επιβλέποντα φορέα,

Μετά τη διαδικασία της έγκρισης της πληρωμής, ο ΟΑΕΔ πιστώνει άμεσα τους λογαριασμούς των ωφελουμένων με τα ποσά που αντιστοιχούν στις καθαρές αμοιβές τους βάσει της μηνιαίας κατάστασης, και τους λογαριασμούς των επιβλεπόντων φορέων με το ποσό που αντιστοιχεί στις συνολικές ασφαλιστικές εισφορές (ωφελουμένων και επιβλεπόντων φορέων). Επισημαίνεται ότι, για την πίστωση των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς, απαιτείται υποχρεωτικά οι Επιβλέποντες Φορείς να δηλώνουν τον ΑΦΜ τους στα στοιχεία επικοινωνίας τους.

Η πίστωση των λογαριασμών των επιβλεπόντων φορέων θα γίνεται μετά την προσκόμιση των μηνιαίων ηλεκτρονικών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ).

Σε περίπτωση που η Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ μήνα αναφοράς) υποβληθεί από τον Επιβλέποντα Φορέα σε μεταγενέστερο χρόνο, τότε θα εγκρίνεται η πληρωμή με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης μόνο για τις καθαρές αποδοχές των ωφελούμενων. Στην ανωτέρω περίπτωση η έγκριση της πληρωμής με την έκδοση απόφασης καταβολής της επιχορήγησης για το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών θα λαμβάνει χώρα αμέσως μετά και την υποβολή της ΑΠΔ από τον Επιβλέποντα Φορέα.

Για τον έλεγχο και την παρακολούθηση του προγράμματος, σημειώνεται ότι θα τηρούνται παρουσιολόγια για την απασχόληση των ωφελουμένων, υπογεγραμμένα από τους ίδιους και τους υπεύθυνους προϊσταμένους τους στον Επιβλέποντα Φορέα. Στις περιπτώσεις που ο Επιβλέπων Φορέας δεν συστεγάζεται με την Υπηρεσία τοποθέτησης, αντίγραφο του παρουσιολογίου θα τηρείται στην Υπηρεσία τοποθέτησης.

Η διαδικασία καταβολής της επιχορήγησης όπως περιγράφεται στο παρόν κεφάλαιο γίνεται είτε από τον Επιβλέποντα Φορέα είτε από την Υπηρεσία Τοποθέτησης, ενημερώνοντας σχετικά τα αρμόδια ΚΠΑ2.

i. Για τον υπολογισμό των μηνιαίων ασφαλιστικών εισφορών, οι καθαρές αμοιβές- αποδοχές (έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,84 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών- αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4106 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ΚΑΙ ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 101).

ii. Με αντίστοιχο τρόπο υπολογίζονται και οι εισφορές για όσους απασχοληθούν σε ειδικότητες που ασφαλίζονται στον κλάδο βαρέων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δηλαδή οι καθαρές αμοιβές-αποδοχές έως 495,25 ευρώ για τους ωφελούμενους άνω των 25 ετών και έως 431,75 ευρώ για τους ωφελούμενους κάτω των 25 ετών) μετατρέπονται σε μεικτές αποδοχές, διαιρούμενες δια του συντελεστή 0,8055 (ποσοστό συμμετοχής των καθαρών αμοιβών-αποδοχών στις μεικτές) και στη συνέχεια οι μεικτές αποδοχές πολλαπλασιάζονται με τον συντελεστή 0,4666 της μεικτής ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ & ΕΤΕΑ (Κωδικός Πακέτου Κάλυψης 105).

iii. Ο τρόπος υπολογισμού των εισφορών των ασφαλισμένων του Ε.Τ.Α.Α. γίνεται σύμφωνα με τον κανονισμό ασφάλισης του τομέα στον οποίο υπάγονται.

Επιλέξιμη είναι επίσης η δαπάνη στο πλαίσιο και όσων άλλων ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης, πέραν του κωδικού του ασφαλιστικού πακέτου κάλυψης 105, εμπίπτουν αποκλειστικά στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (ΚΒΑΕ).

Επιπρόσθετα, επισημαίνουμε ότι οι Επιβλέποντες Φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν τα απαραίτητα και πλήρη δικαιολογητικά το πρώτο πενθήμερο εκάστου επόμενου μήνα στα αρμόδια ΚΠΑ2.

Τα ΚΠΑ2 εντός πενθημέρου από την παραλαβή τους (έως και την 10η του μήνα) είναι υποχρεωμένα να δημιουργούν και να οριστικοποιούν τις λίστες πληρωμών τόσο για την καταβολή των αποδοχών στους ωφελούμενους όσο και για την καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών στους Επιβλέποντες Φορείς και κατόπιν ο Προϊστάμενος μετά από σχετικό έλεγχο να προβαίνει στην έγκριση των ανωτέρω λιστών. Οι πιστώσεις θα γίνονται από την αρμόδια Δ/ νση Μηχανογράφησης την 15η και την 26η εκάστου επόμενου μήνα.

Αρμόδιος φορέας για την πιστοποίηση της απασχόλησης και της ασφάλισης είναι ο Επιβλέπων Φορέας.


Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
Β. ΠΑΠΑΜΑΡΚΟΥ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3.1 ΣΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ «ΕΡΓΑΝΗ».

Οδηγίες καταχώρησης - Υποστήριξη. Σας γνωρίζουμε ότι:

α) στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ-κατά την λειτουργία Εισαγωγή εντύπου- εμπεριέχονται, σε σχετικό αρχείο με ονομασία «Οδηγίες», αναλυτικές οδηγίες συμπλήρωσης των εντύπων ΟΑΕΔ

β) για θέματα υποστήριξης κατά την καταχώρηση του εντύπου Ε3.1, οι επιβλέποντες φορείς μπορούν να απευθύνονται στις ομάδες υποστήριξης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Help Desk) στα εξής τηλέφωνα επικοινωνίας ΟΑΕΔ: i. τεχνική υποστήριξη: 2109989102 (τηλεφωνικό κέντρο)-Δ/νση Μηχανογράφησης, ii. επιχειρησιακή υποστήριξη: 210-9989142 Δ/νση Απασχόλησης

Α. Προθεσμίες ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων ΟΑΕΔ : Το έντυπο Ε3.1-«Αναγγελία έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα», υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο την ίδια ημέρα της έναρξης απασχόλησης του ωφελούμενου και πάντως πριν την έναρξη του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ (Σ ΕΠΕ-Ο ΑΕΔ-ΙΚΑ / ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης [αρθ.4, παρ. β, στ.ίί) της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)]. Σε περίπτωση διακοπής του προγράμματος κοινωφελούς χαρακτήρα του ωφελούμενου πριν τη λήξη αυτού, για οποιοδήποτε λόγο, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να αναγγείλει το γεγονός της μεταβολής, ηλεκτρονικά, εντός οκτώ (8) ημερών.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση παρέλευσης των προβλεπόμενων προθεσμιών είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3.1 και μετά την παρέλευση των προβλεπόμενων προθεσμιών χωρίς επιβολή κυρώσεων [αρθ.4, παρ. στ, της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014)].

Επιπλέον, σύμφωνα με αρθ.8 της υπ' αριθμ. 29502/85/1.9.2014 ΥΑ του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 2390/Β'/08.09.2014), «οι κείμενες διατάξεις για την επιβολή ποινικών και διοικητικών κυρώσεων καθώς και για τα όργανα_επιβολής αυτών ισχύουν αναλόγως και για την διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής, πλην των περιπτώσεων των εντύπων Ε3.1, Ε3.2, Ε3.3, Ε3.4».

Β. Πρόσβαση οτο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»:

Η ηλεκτρονική υποβολή πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://eservices.yeka.gr/.

Σχετικοί σύνδεσμοι διατίθενται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και στην διαδικτυακή πύλη ΟΑΕΔ. Η είσοδος στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ επιτυγχάνεται με καταχώρηση των κωδικών πρόσβασης του Φορέα που ισχύουν για το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Σύμφωνα με την με αρ.37917/122/25.8.2015 (ΑΔΑ: ΨΛΧΟ465Θ1Ω-Θ5Ω) εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ολοκληρώθηκε (εν μέρει) ο ηλεκτρονικός συγχρονισμός του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και από την Τέταρτη 02-09-2015, καθίσταται εφικτή η πρόσβαση και η δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων για τις ακόλουθες περιπτώσεις:

1) Εργοδοτών που τους έχουν αποδοθεί από το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ περισσότερα από ένα ΑΜΕ (Αριθμός Μητρώου Εργοδότη)

2) Εργοδοτών που είχαν απογραφεί, αρχικά, στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με λάθος ΑΦΜ και στη συνέχεια, παρόλο που είχε πραγματοποιηθεί σχετική διόρθωση του ΑΦΜ στο ΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, δεν καθίστατο εφικτή η πρόσβαση και ηλεκτρονική υποβολή εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικού συγχρονισμού των δύο Συστημάτων.

Οι εργοδότες που ανήκουν στις παραπάνω περιπτώσεις από την Τέταρτη 02-09-2015 θα έχουν, προαιρετικά, τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» τα έντυπα του άρθρου 2 της υπ' αριθ. 29502/85/01-09-2014 ΥΑ, ισχυουσών των καθοριζόμενων από τις σχετικές διατάξεις προθεσμιών, ενώ από την Πέμπτη 01-10-2015 θα εφαρμόζεται πλέον υποχρεωτικά και γι' αυτούς η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής.

Τονίζεται ότι η διαδικασία κατάθεσης των σχετικών εντύπων του άρθρου 2 με προσέλευση στην αρμόδια υπηρεσία του ΣΕΠΕ ή/και του ΟΑΕΔ, ισχυουσών των προθεσμιών και της διαδικασίας που αφορούν τη χειρόγραφη υποβολή, συνεχίζεται μέχρι τον πλήρη ηλεκτρονικό συγχρονισμό του ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ» για τις εξής περιπτώσεις:

α) εργοδοτών που έχουν απογραφεί χωρίς ΑΦΜ στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (όπως συμβαίνει με τους διαχειριστές πολυκατοικιών).

β) εργοδοτών που δεν έχουν την υποχρέωση απογραφής στο ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, λόγω του ότι απασχολούν εργαζόμενους που δεν ασφαλίζονται στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (π.χ. εργάτες γης) και

γ) εργοδοτών που διαθέτουν ΑΜΟΕ (Αριθμός Μητρώου Οικοδομοτεχνικού Έργου). 

Γ. Εισαγωγή αναγγελίας έναρξης/ μεταβολών απασχόλησης ωφελούμενου.

Στην επιλογή «Ειδικά έντυπα»/«Αναγγελίες Κοινωφελούς Εργασίας» στο κύριο μενού, επιλέγεται «Εισαγωγή».

Στην εμφανιζόμενη οθόνη συμπληρώνονται υποχρεωτικά:

i.«ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ» με επιλογή του Παραρτήματος απασχόλησης του ωφελούμενου (Εδρα ή Παράρτημα Εργοδότη/Φορέα )

ii. «ΕΙΔΟΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ» με επιλογή «ΑΝΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

iii. «ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ» με συμπλήρωση του ΑΦΜ Εργαζόμενου*

Δ. Συμπλήρωση φόρμας εντύπου Ε3.1 Αναγγελία έναρξης απασχόλησης ωφελούμενου κοινωφελούς εργασίας. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων του εντύπου Ε3.1 συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα παρακάτω πεδία:

i. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΟΑΕΔ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου.

ii. «ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕΠΕ»: Επιλέγεται από λίστα η Υπηρεσία ΣΕΠΕ στην αρμοδιότητα της οποίας βρίσκεται ο χώρος απασχόλησης του ωφελούμενου

iii. «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ»: Επιλέγεται από λίστα το σχετικό πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα. Στην συγκεκριμένη περίπτωση επιλέγεται το "Δημόσια Πρόσκληση Νο..../2016".

Ενότητα Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

Εμφανίζονται, με αυτόματη προσυμπλήρωση, τα στοιχεία του εργοδότη, όπως έχουν καταγραφεί στο Μητρώο Εργοδοτών ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (μέσω της διασύνδεσης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το ΟΠΣ ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Ενότητα Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Επιβλέποντα Φορέα) .

«Κ.Α.Δ.-ΚΥΡΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ (ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ)»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του Φορέα όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) με εισαγωγή μόνο των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω Κ.Α.Δ..

Ενότητα Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (αφορά στα στοιχεία Υπηρεσίας τοποθέτησης του επιβλέποντα φορέα).

«Κ.Α.Δ.»: Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας του Φορέα όπως έχει αποδοθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. (από το TAXIS) για έδρα/ παράρτημα, με εισαγωγή των τεσσάρων πρώτων ψηφίων του ως άνω ΚΑΔ.

«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ», «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ», «ΔΗΜΟΣ», «ΔΗΜΟΤΙΚΗ / ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ» : Επιλέγονται από τη λίστα τα σχετικά στοιχεία δ / νσης όπου βρίσκεται το παράρτημα, σύμφωνα με το Ν.3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη) 

Ενότητα Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

«ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ», «ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ», «ΗΜ/ΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ»: Συμπληρώνονται τα ανωτέρω στοιχεία, όπως αυτά προκύπτουν από αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο. «ΦΥΛΟ», «ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ», «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ», «ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΕΚΝΩΝ», «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ»: Επιλέγονται από σχετική λίστα. Πεδίο «Υπηκοότητα»: ελληνική για έλληνες πολίτες, αλβανική για ομογενείς από Αλβανία, τουρκική για ομογενείς από Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο και Τένεδο. Πεδίο «Εκπαιδευτικό επίπεδο»: συμπληρώνεται βάσει του τίτλου σπουδών που κατέχει ο ωφελούμενος και όχι βάσει της ειδικότητας που έχει επιλέξει στην οικεία Δημόσια Πρόσκληση.

«ΤΥΠΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ», «ΑΡΙΘΜΟΣ»: Επιλέγεται από σχετική λίστα και συμπληρώνεται ο αριθμός του. Συγκεκριμένα: i. ΑΔΤ ή διαβατήριο: για Έλληνες πολίτες , ii. Διαβατήριο: για πολίτες κρατών μελών της Ε.Ε. (δύναται επίσης να καταχωρηθεί η βεβαίωση εγγραφής πολιτών Ε.Ε. ή το Δελτίο μόνιμης διαμονής πολιτών Ε.Ε), iii Ειδικό Δελτίο Ταυτότητος Ομογενούς (ΕΔΤΟ) ή / και Άδεια Διαμονής Ενιαίου Τύπου (ΑΔΕΤ) : για Ομογενείς από Αλβανία, Τουρκία1 χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ.2, «Α.Φ.Μ.»: ελέγχεται ο ήδη καταχωρηθείς ΑΦΜ Εργαζομένου. «Α.Μ.Κ.Α.»: Συμπληρώνεται με προσοχή*

Ενότητα Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ

«ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ», «ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (κατά την πρώτη ημέρα πρόσληψης)», «ΏΡΕΣ ΕΝΑΡΞΗΣ & ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ», «ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ», «ΏΡΕΣ ΔΙΑΛΕΙΜΜΑΤΟΣ- ΔΙΑΚΟΠΗΣ», «ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ», «ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ ΣΕ ΕΤΗ», «ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΚΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ», «ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ», «ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΩΣ ΜΙΣΘΩΤΟΣ», «ΛΗΨΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΑΠΟ Ο.Α.Ε.Δ.», «ΑΝ ΝΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ»: Συμπληρώνονται ή επιλέγονται από λίστα τα σχετικά στοιχεία. 

Πεδίο «Ειδικότητα Δημόσιας Πρόσκλησης»: από τη σχετική λίστα επιλέγεται η ειδικότητα, όπως αυτή αναγράφεται στο παράρτημα της δημόσιας πρόσκλησης του προγράμματος κοινωφελούς εργασίας

Πεδίο «Ειδικότητα»: από τη σχετική λίστα με το ακόλουθο φίλτρο αναζήτησης: 4 πρώτα ψηφία του κωδικού που χρησιμοποιείται στην ΑΠΔ ή μέρος του λεκτικού και * (σύμβολο αστεράκι), εμφανίζονται οι πλησιέστερες τιμές που αφορούν στην περιγραφή της ειδικότητας και επιλέγεται η κατάλληλη

Πεδίο «Σύνολο μεικτών αποδοχών»: στους ωφελούμενους ηλικίας άνω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 589,58€, στους δε κάτω των 25 ετών, ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα 514€ με την προσαρμογή όπου απαιτείται αναλόγως των ασφαλιστικών πακέτων κάλυψης π.χ. 105, 106 ή των τομέων του ΕΤΑΑ π.χ. ΤΣΜΕΔΕ κλπ.

Πεδίο «Ωρομίσθιο»: υπολογίζεται ως εξής: μηνιαίες μεικτές αποδοχές 25(ημέρες ασφάλισης) χ 6(ημέρες) 40(ώρες)
[(589,58/25)*6]/40=3,53 € και (514/25)*6]/40=3,08 €]

«ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΤΥΠΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)»: Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή: «Ορισμένου χρόνου» και συμπληρώνονται οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης της σύμβασης.

«ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (ΕΙΔΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ)» : Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή : «Πλήρης»

«ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΜΕ ΣΥΣΤΑΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟΥ ΟΑΕΔ»: Επιλέγεται υποχρεωτικά η τιμή : «Ναι»

«Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ»: επιλέγεται η τιμή «Ναι» στην περίπτωση μεταβολής απασχόλησης ωφελούμενου

«Ο ΠΡΟΪΣΤ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ή ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ή ΛΟΓΙΣΤΗΣ, Ο ΒΕΒΑΙΩΝ» : «ΕΠΩΝΥΜΟ», «ΟΝΟΜΑ», «ΙΔΙΟΤΗΤΑ», «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ», «Α.Φ.Μ.»: Συμπληρώνονται με τα σχετικά στοιχεία

«Ο Υπεύθυνος Εργοδότης / Νόμιμος Εκπρόσωπος»

«Δώστε Α.Φ.Μ. για έλεγχο στοιχείων και αποθήκευση» : Συμπληρώνεται ο Α.Φ.Μ. του νομίμου εκπροσώπου και με το πλήκτρο «Έλεγχος» συμπληρώνονται αυτόματα τα σχετικά στοιχεία.

Συνιστάται ιδιαίτερη προσοχή κατά τη διαδικασία συμπλήρωσης όλων των στοιχείων του εντύπου, ιδίως δε των κρίσιμων στοιχείων του ωφελούμενου (ΑΦΜ και ΑΜΚΑ αυτού), καθώς αποτελούν κύριες παραμέτρους τόσο για την υποβολή της πρόσληψης όσο και για τις μετέπειτα διαδικασίες (αποπληρωμή προγράμματος κλπ). 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Επισημαίνεται ότι στο έντυπο Ε3.1 δεν απαιτείται η υπογραφή του ωφελούμενου και δεν απαιτείται, για την ολοκλήρωση της υποβολής, η επισύναψη υπογεγραμμένου, από τον ωφελούμενο, του εντύπου της πρόσληψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν την οριστική υποβολή απαιτείται επανέλεγχος των δηλωθέντων στοιχείων δεδομένου ότι, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που αφορά στην ηλεκτρονική υποβολή:

α) η ορθότητα και ακρίβεια των στοιχείων που συμπληρώνονται στα πεδία όλων των εντύπων αποτελούν ευθύνη του εργοδότη ή του εξουσιοδοτημένου από αυτόν προσώπου

β) δεν προβλέπεται διαδικασία που αφορά στην ηλεκτρονική διόρθωση εσφαλμένων στοιχείων ή ακύρωση οριστικής υποβολής
Στην περίπτωση της ολοκλήρωσης του 8μηνου διαστήματος απασχόλησης η σχέση λύεται αυτοδίκαια και δεν απαιτείται ηλεκτρονική υποβολή σχετικού εντύπου στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

_________________________________________________________
1 Για τους ομογενείς από Τουρκία (Κωνσταντινούπολη, Ίμβρο, Τένεδο) επισημαίνονται τα εξής: Για κατόχους Αδειών Παραμονής ή Δελτίων Ταυτότητας Αλλοδαπού, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της με αριθμό 4000/3/84713.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 53/Β'/16 Ιανουαρίου 2014), σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 12 ισχύουν τα παρακάτω:
α. Οι Άδειες Παραμονής Αλλοδαπού ή τα Δελτία Ταυτότητας Αλλοδαπού, που είναι σε ισχύ κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης (4000/3/84/13.1.2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 53/Β /16 Ιανουαρίου 2014), διατηρούν την ισχύ τους έως την ημερομηνία λήξης τους και ανανεώνονται με την αντικατάσταση τους με Ε.Δ.Τ.Ο. και Α.Δ.Ε.Τ. σύμφωνα με τις διατάξεις της νέας Κ.Υ.Α..
β. Εκκρεμή αιτήματα για τη χορήγηση ή ανανέωση Άδειας Παραμονής ή Δελτίου Ταυτότητας Αλλοδαπού εξετάζονται, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην Κ.Υ.Α. με βάση τις προϋποθέσεις που προβλέπονταν στο χρόνο υποβολής της αίτησης.
2 Ομογενείς που προέρχονται από χώρες τέως Ε.Σ.Σ.Δ, έχουν το δικαίωμα απόκτησης ΕΔΤΟ είτε Ελληνικής ιθαγένειας βάσει του άρθρου 1 του Ν. 2790/2000 και κατ' εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών Κ.Υ.Α.


Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης