Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016 Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1173943 ΕΞ 2016/1.12.2016 την ΔΔΑΔ Γ 1063261 ΕΞ 2017/27.4.2017, την ΔΔΑΔ Γ 1046609 ΕΞ 2018, την ΔΔΑΔ Γ 1101476 ΕΞ 2018 και την ΔΔΑΔ Γ 1077778 ΕΞ 2020/3.7.2020.
Καταργήθηκε με την ΔΔΑΔ Γ 1076146 ΕΞ 2021/3.9.2021.Δημοσιεύθηκε στις : [ 14-09-2016 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016
Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής


Αθήνα, 08/09/2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ Γ 1130900 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 2922/13-09-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ και ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ Γ' ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ και ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Τηλέφωνο : 210- 33.75.194-137
Fax : 210- 33.75.990
e-mail : [email protected]

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής».


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των άρθρων 26 «Ρυθμίσεις επιλογής και αξιολόγησης προϊσταμένων της Αρχής», 30 «Υπηρεσιακά Συμβούλια, Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης και λοιπά συλλογικά όργανα», 38 «Προσωπικό της Αρχής», 41 «Λοιπές μεταβατικές διατάξεις» και 42 «Καταργούμενες διατάξεις» του Ν. 4389/2016 (Α' 94).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 του Ν. 3528/2007 (Α' 26), όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 29 του Ν. 4369/2016 (Α' 33).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 85 «Κριτήρια επιλογής προϊσταμένων» του Ν. 4369/2016 (Α' 33).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν. 4369/2016 (Α' 33).

5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 4403/2016 (Α' 125).

6. Τις διατάξεις του άρθρου 62 του Ν. 4410/2016 (Α' 141).

7. Τις διατάξεις του στοιχείου (2) της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4, της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α' 222), όπως ισχύει.

8. Τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες λοιπές διατάξεις», όπως αντικαταστάθηκαν και ισχύουν.

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 69/2016 (Α' 127) «Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα».

10. Τις διατάξεις του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

11. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

12. Την υπ'αριθμ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας του ΥΠ.ΟΙΚ. και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

13. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων με θέμα, «Καθορισμός της διαδικασίας, των οργάνων και των κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, καθώς και των Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων αυτής.

14. Την υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, «Συμπλήρωση της απόφασης ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ2014/07.11.2014 (Β'3380) του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων».

15. Την αριθμ. 1/20 Ιανουαρίου 2016 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».

16. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β'130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

17. Την υπ' αριθμ. Δ6Α 1143923 ΕΞ 2014/27.10.2014 (Β'2891) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιότητας στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

18. Την ανάγκη αναμόρφωσης της υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με την διαδικασία, τα όργανα και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος των υπηρεσιών, καθώς και των υπευθύνων Αυτοτελών γραφείων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, και της θέσπισης νέας διαδικασίας, προκειμένου να επιτευχθεί η προσαρμογή αυτής στις σχετικές διατάξεις του Ν. 4389/2016 (Α' 94), με σκοπό τη λήψη και την εφαρμογή των αναγκαίων μέτρων για την αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των φορολογικών, τελωνειακών και λοιπών υπηρεσιών της, στους τομείς της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της φορολογικής απάτης και της παραοικονομίας, της εφαρμογής των διατάξεων της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, της βεβαίωσης και είσπραξης και της βελτίωσης της εισπραξιμότητας των δημοσίων εσόδων.

19. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Διαδικασία επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και υπευθύνων αυτοτελών γραφείων


1. Η επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, καθώς και των υπευθύνων αυτοτελών Γραφείων αυτής, βασίζεται στην αντικειμενική εκτίμηση της καταλληλότητας του κάθε υποψηφίου, με βάση το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης εργασίας. Η επιλογή διενεργείται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, κατόπιν απλής γνώμης των αρμοδίων γνωμοδοτικών Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων, που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας, ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος πλήρωσης θέσεων ευθύνης που εκδίδεται από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, μέσω της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι θέσεις ευθύνης προκηρύσσονται σε περιπτώσεις όπως σύσταση νέας θέσης ευθύνης ή κένωση, λήξη θητείας, διακοπή θητείας εξαιτίας της μη επίτευξης των τεθέντων ποσοτικών και ποιοτικών στόχων, μη ανανέωση θητείας, παραίτηση ή αυτοδίκαιη αποχώρηση, μετάθεση - μετακίνηση, προαγωγή ή απαλλαγή προϊσταμένου από τα καθήκοντά του.

2.α) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκ-δίδεται πέντε (5) μήνες πριν από τη λήξη της θητείας (πλήρους θητείας τριών (3) ετών) των υπηρετούντων προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης και τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη θητείας (πλήρους θητείας τριών (3) ετών) των υπηρετούντων προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης και Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος. Υπάλληλος που επιλέγεται και τοποθετείται προϊστάμενος έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης υποψηφιότητας για την επιλογή του σε θέση ευθύνης ίδιου ή κατώτερου επιπέδου, εφόσον κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων στις προκηρυσσόμενες θέσεις ευθύνης υπολείπεται διάστημα μικρότερο των έξι (6) μηνών από την προβλεπόμενη ολοκλήρωση της τριετούς πλήρους θητείας του. Σε κάθε περίπτωση, έως την επιλογή και τοποθέτηση νέου προϊσταμένου, οι προϊστάμενοι των οποίων η θητεία έχει λήξει, εξακολουθούν και ασκούν τα καθήκοντά τους έως την επανατοποθέτησή τους ως προϊσταμένων ή την τοποθέτηση νέου προϊσταμένου. Ειδικά στην περίπτωση που κενωθεί θέση προϊσταμένου κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους της θητείας, στην κενω-θείσα θέση δύναται να τοποθετείται για το υπόλοιπο της θητείας, κατόπιν ειδικής αιτιολογίας του Διοικητή, άλλος του οικείου πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθί-νουσα σειρά βαθμολογίας για κάθε προκηρυσσόμενη θέση τον οποίον καταρτίζει το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, εφόσον το πρόσωπο αυτό δεν έχει τοποθετηθεί σε άλλη θέση ευθύνης του ίδιου επιπέδου. Άλλως, η θέση προκηρύσσεται εκ νέου. Ο Διοικητής δύναται να προβεί σε επαναπροκήρυξη των θέσεων ευθύνης που δεν έχουν καλυφθεί, όταν οι υποβληθείσες αιτήσεις υποψηφιότητας ανά προκηρυσ-σόμενη θέση είναι έως και δύο (2).

3.α) Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτάται στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και στην ιστοσελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (www.aade.gr). Με την πρόσκληση προσδιορίζονται οι κενές θέσεις προϊσταμένων, οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής, τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα που απαιτούνται για την κατάληψη της θέσης ευθύνης, όπως αυτά προσδιορίζονται από το αντίστοιχο εγκεκριμένο περίγραμμα θέσης εργασίας, τα κωλύματα επιλογής, η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια που αφορά στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων. Εάν έως την έκδοση της πρόσκλησης δεν έχει προσδιοριστεί το αντίστοιχο περίγραμμα θέσης εργασίας, λαμβάνονται υπόψη μόνο οι προϋποθέσεις και τα κύρια ή πρόσθετα προσόντα επιλογής, που ορίζονται στην πρόσκληση. Η πρόσκληση συνοδεύεται από προκαθορισμένο έντυπο εκδήλωσης ενδιαφέροντος, που περιλαμβάνει την αίτηση υποψηφιότητας του υπαλλήλου (ως Παράρτημα Ι) και αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα (ως Παράρτημα ΙΙ), το οποίο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται υποχρεωτικά να συμπληρώσουν και να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά, στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στο σώμα της πρόσκλησης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημέρα καταχώρησης της πρόσκλησης στον ιστότοπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Η αίτηση υποψηφιότητας πρέπει να φέρει την υπογραφή του υποψηφίου και απαιτείται σάρωση αυτής, ήτοι επεξεργασία μέσω σαρωτή (scanner). Η αίτηση και το βιογραφικό σημείωμα, συντάσσονται υποχρεωτικά σε μορφότυπο word και όχι χειρόγραφα. Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων και των βιογραφικών σημειωμάτων, επιτρέπεται μόνο έως την καταληκτική ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων που ορίζεται στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

β) Ο υποψήφιος φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της αίτησης υποψηφιότητας (συμπεριλαμβανομένου και του βιογραφικού σημειώματος), η οποία επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης για τα στοιχεία που διαλαμβάνονται σ' αυτή. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται σ' αυτή επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ελέγχει και αποδέχεται τα όσα υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος με βάση το προσωπικό μητρώο, που τηρείται στην υπηρεσία. Σε περίπτωση αναντιστοιχίας των όσων υπευθύνως δηλώνει ο υποψήφιος στην αίτησή του ή στο βιογραφικό σημείωμα με όσα τηρούνται στο προσωπικό μητρώο του και στο αρχείο της υπηρεσίας, ο υπάλληλος καλείται εγγράφως να επιβεβαιώσει εντός τακτού χρονικού διαστήματος τα πρόσθετα στοιχεία που υπευθύνως δηλώνει ότι κατέχει, προσκομίζοντας τα σχετικά δικαιολογητικά, διαφορετικά λαμβάνονται υπόψη όσα βεβαιώνει η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.
 

γ) Στην αίτηση υποψηφιότητας ο υποψήφιος εκδηλώνει ενδιαφέρον για τις θέσεις ευθύνης της σχετικής πρόσκλησης, χωρίς περιορισμό στον αριθμό των θέσεων για τις οποίες επιθυμεί να επιλεγεί, εκτός εάν ορίζεται άλλως στο σώμα αυτής. Σε περίπτωση που η πρόσκληση αφορά την πλήρωση ομοειδών θέσεων ευθύνης, παρέχεται η δυνατότητα στον Διοικητή της Αρχής να περιορίζει στην εκάστοτε πρόσκληση την υποβολή υποψηφιότητας για συγκεκριμένο αριθμό θέσεων, ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) θέσεις. Η ομαδοποίηση των ομοειδών θέσεων και ο τρόπος προκήρυξής τους, υπόκεινται στη διακριτική ευχέρεια του Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει κατά την κρίση του για την ομαδοποίηση και ταξινόμηση των θέσεων. Στην πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αναγράφεται υποχρεωτικά, εάν αυτή αφορά, σε πλήρωση θέσεων ευθύνης με ομοειδή χαρακτήρα.

δ) Η αίτηση υποψηφιότητας συνοδεύεται υποχρεωτικά από υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, ως το συνημμένο αρχείο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ), στην οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι, τόσο ο ίδιος, όσο και ο/η σύζυγος και τα προστατευόμενα μέλη αυτού, (1) έχουν υποβάλει τις δηλώσεις φορολογίας, που ορίζονται στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, καθώς και έχουν δηλώσει το σύνολο των εισοδημάτων τους και των περιουσιακών τους στοιχείων, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις αυτές, (2) ότι είναι ενήμεροι για τυχόν οφειλές τους προς το δημόσιο, (3) ότι δεν είναι δικαιούχοι ή τελικοί πραγματικοί δικαιούχοι τραπεζικού λογαριασμού ή άλλου περιουσιακού στοιχείου το οποίο ανήκει σε εταιρεία εγκατεστημένη σε κράτος μη συνεργάσιμο στον φορολογικό τομέα ή κράτος με προνομιακό φορολογικό καθεστώς, κατά την έννοια του άρθρου 65 του Ν. 4172/2013, ή αν είναι, ότι πρόκειται για εισοδήματα ή περιουσιακά στοιχεία, κατά περίπτωση, τα οποία έχουν φορολογηθεί ή νόμιμα απαλλαγεί στην Ελλάδα και (4) έχει υποβάλει στην Υπηρεσία την προβλεπόμενη δήλωση περιουσιακής κατάστασης, κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν. 3528/2007, όπως ισχύει. Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη και να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, όπως ισχύει) και να αποσταλεί ηλεκτρονικά στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση. Απαιτείται σάρωση της υπεύθυνης δήλωσης, ήτοι επεξεργασία αυτής μέσω σαρωτή (scanner), μετά την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής. Η εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων ή η μη υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων συνεπάγεται τον αποκλεισμό των υποψηφίων από τη διαδικασία επιλογής.

4. Οι προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής πρέπει να συντρέχουν κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας. Για τον υποψήφιο που δεν πληροί τις προϋποθέσεις και τα προσόντα επιλογής, βάσει των οικείων διατάξεων -άρθρο 26 του ν.4389/2016 (Α'94), σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 65 έως και 68 της υπ'αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Α 1036960/10.3.2017 (Β'968) Απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) «Οργανισμός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)», καθώς και τους όρους ή επιπρόσθετα προσόντα της πρόσκλησης, η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ενημερώνει τον αναφερόμενο, για τη μη επιλέξιμη ή ελλιπή υποψηφιότητά του, καθώς και τους λόγους απόρριψής της. Στο Συμβούλιο επιλογής υποβάλλεται πίνακας με τις μη επιλέξιμες υποψηφιότητες για εξέταση τυχόν ενστάσεων επί των απορριφθέντων υποψηφιοτήτων, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Άρθρο 2
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων

 

1. Για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω τέσσερις (4) ομάδες κριτηρίων δυνάμει των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α' 94):

Α) Μοριοδότηση βάσει τυπικών, εκπαιδευτικών προσόντων και προσόντων επαγγελματικής κατάρτισης,

Β) μοριοδότηση βάσει εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης,

Γ) μοριοδότηση βάσει αξιολόγησης και

Δ) μοριοδότηση βάσει δομημένης συνέντευξης.

2. Για την τελική μοριοδότηση ο συνολικός αριθμός των μορίων κάθε κατηγορίας πολλαπλασιάζεται με τον εξής συντελεστή ανά θέση ευθύνης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α'94):

Ομάδες κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων Θέση Προϊσταμένου Αυτ. Τμήματος/Τμήματος Θέση Προϊσταμένου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης Θέση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης
Α' Τυπικά, εκπαιδευτικά προσόντα και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης 45% 40% 35%
Β' εργασιακής εμπειρίας και άσκησης καθηκόντων ευθύνης 10% 10% 10%
Γ' Αξιολόγηση 20% 20% 20%
Δ' Δομημένη συνέντευξη 25% 30% 35%
  • 3. Τα ως άνω κριτήρια αξιολογούνται, ως ακολούθως:

Α. ΤΥΠΙΚΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά, εκπαιδευτικά και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 85 του ν. 3528/2007 (Α'26), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 45 του ν. 4674/2020 (Α'53), στο σύνολο των μορίων υπολογίζεται ως εξής:

Α1. Βασικοί τίτλοι σπουδών

- Βασικός τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης             100 μόρια

- Δεύτερος τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης            30 μόρια

Ο δεύτερος τίτλος σπουδών, λαμβάνεται υπόψη εφόσον είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (πανεπιστημιακού ή τεχνολογικού τομέα). Λοιποί τίτλοι σπουδών δεν μοριοδοτούνται.

Α2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και διδακτορικά διπλώματα

- Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας αποκτηθείς μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. 200 μόρια
- Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών, ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας αποκτηθείς μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών. 70 μόρια
- Συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, που ενσωματώνεται σε βασικό τίτλο σπουδών, κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 (integrated master). 150 μόρια
- Μη συναφής μεταπτυχιακός τίτλος, που ενσωματώνεται σε βασικό τίτλο, κατά το άρθρο 46 του ν. 4485/2017 (integrated master) 70 μόρια
- Λοιποί Μεταπτυχιακοί τίτλοι, πλέον του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 50 μόρια
- Συναφές διδακτορικό δίπλωμα 350 μόρια
- Μη Συναφές διδακτορικό δίπλωμα 100 μόρια
- Διδακτορικό δίπλωμα πλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωμάτων ανεξαρτήτως συνάφειας με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης 70 μόρια

Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών (ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας) συναφών ή μη με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, συμπεριλαμβανομένων των συναφών μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στον βασικό τίτλο σπουδών κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017 (integrated master), οι επιπλέον αυτοί τίτλοι λαμβάνουν συνολικά 50 μόρια. Σε περίπτωση κατοχής πλέον του ενός (1) διδακτορικών διπλωμάτων συναφών ή μη συναφών με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, οι επιπλέον αυτοί τίτλοι λαμβάνουν συνολικά 70 μόρια.

Η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών και των διδακτορικών διπλωμάτων, κρίνεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων με βάση το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, όπως προκύπτει από τις οικείες οργανικές διατάξεις και το περίγραμμα θέσης εργασίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού. Οι ως άνω αποφάσεις αναγνώρισης ή μη της συνάφειας από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο αφορούν αποκλειστικά και μόνο στην εκάστοτε διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων για την επιλογή προϊσταμένων και δεν λαμβάνονται υπόψη για τη μισθολογική εξέλιξη των υπαλλήλων.

Η συνάφεια των μεταπτυχιακών τίτλων που ενσωματώνονται στους βασικούς τίτλους σπουδών, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 4485/2017, κρίνεται αιτιολογημένα από το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, στη βάση όμως, του αδιάσπαστου των εν λόγω τίτλων, δηλαδή του συνολικού τους περιεχομένου, με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης. Τόσο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, δηλαδή τον συνυπολογισμό των τυχόν επερχόμενων βαθμολογικών μεταβολών των υπαλλήλων από την κατοχή τίτλου σπουδών integrated master κατά τα άρθρα 80 και 82 του Υπαλληλικού Κώδικα (Υ.Κ.), όσο και για τη μοριοδότησή του, οι υπάλληλοι λογίζονται ως κάτοχοι του εν λόγω τίτλου σπουδών από τη δημοσίευση της προ-βλεπόμενης από την παρ. 2 του άρθρου 46 του ως άνω νόμου διαπιστωτικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, εφόσον η απόφαση αυτή έχει δημοσιευθεί έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην οικεία κάθε φορά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Γ ια τον έλεγχο της συνάφειας, ο υποψήφιος υποβάλει στη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, τον εν λόγω τίτλο σπουδών, τη σχετική διαπιστωτική πράξη δημοσιευμένη στο Φ.Ε.Κ., καθώς και την αναλυτική βαθμολογία με τις θεματικές ενότητες διδασκαλίας.

Α3. Επιτυχής αποφοίτηση από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Σ.Δ.Δ.Α.)

Η επιτυχής αποφοίτηση από την Ε.Σ.Δ.Δ.Α., μοριοδοτείται με 275 μόρια.

Α4. Πιστοποιημένη επιμόρφωση

Η πιστοποιημένη επιμόρφωση μοριοδοτείται δυνάμει των διατάξεων της υποπερ. αζ' της περ. α' της παρ. 3 του άρθρου 85 του Υ.Κ., όπως ισχύει και για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση κατά την τελευταία δεκαετία, με πέντε (5) μόρια ανά σεμινάριο επιμόρφωσης, με ανώτατο όριο τα είκοσι (20) μόρια.

Ειδικότερα, για τη μοριοδότηση λαμβάνεται υπόψη η επιμόρφωση που έχει παρασχεθεί κατ' εφαρμογή των διατάξεων των με υπ' αρ. ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/31/ οικ.30214/10.11.2008 (Β'2349) και ΔΙΕΚ/ΤΜ.Β/Φ.2/58/ οικ.19975/16.9.2010 (B' 1592) υπουργικών αποφάσεων και δη η παρασχεθείσα, από το ΕΚΔΔΑ επιμόρφωση. Με όμοιο τρόπο μοριοδοτείται και η επιμόρφωση που παρέχεται από τις σχολές/εθνικά κέντρα επιμόρφωσης δημοσίων υπαλλήλων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης, όπως Ε.Σ.Δ.Υ., Σ.Ε.Υ.Υ.Ο., Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης ή Εθνικά Κέντρα Δημόσιας Διοίκησης των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε διε-ξήχθησαν αυτοτελώς από το φορέα είτε σε συνεργασία με το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., από τη Σχολή Προγραμματιστών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών των Ενόπλων Δυνάμεων. Ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια, καθώς και η υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση που παρέχεται από το Ε.Κ.Δ.Δ.Α., δεν μοριοδοτούνται.

Α5. Πιστοποιημένη γλωσσομάθεια:

- Η άριστη γνώση ξένης γλώσσας με 50 μόρια,

- Η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας με 30 μόρια,

- Η καλή γνώση ξένης γλώσσας με 10 μόρια.

Η πιστοποιημένη γλωσσομάθεια μοριοδοτείται με ανώτατο όριο τα 100 μόρια. Για την απόδειξη γνώσης της ξένης γλώσσας λαμβάνονται αποκλειστικά υπόψη οι διατάξεις του προσοντολογίου (π.δ. 50/2001, όπως ισχύει) και ειδικότερα το Παράρτημα Γλωσσομάθειας, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. και περιλαμβάνει ανά επίπεδο ξένης γλώσσας επικαι-ροποιημένο κατάλογο με τα πτυχία ή διπλώματα ξένων γλωσσών, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πλαίσιο αναφοράς.

Α6. Πιστοποιητικό διοικητικής επάρκειας της παρ. 4 του άρθρου 82 του Υ.Κ., από υποψήφιο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μο-ριοδοτείται με 30 μόρια.

Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, καθορίζεται ο τύπος του πιστοποιητικού που χορηγείται, αλλά και κάθε άλλη λεπτομέρεια που αφορά στο ειδικό πρόγραμμα διοικητικής επάρκειας που απευθύνεται στους μόνιμους υπαλλήλους και τους υπαλλήλους με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου κατηγορίας ΔΕ.

Β. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από την εργασιακή εμπειρία και την άσκηση καθηκόντων ευθύνης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια συνολικά.

Β1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ

- Χρόνος υπηρεσίας στο δημόσιο μη συνυπολογιζόμενου του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης: 1,5 μόρια για κάθε μήνα πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, με ανώτατο όριο τους 396 μήνες, ήτοι 33 έτη 1,5 μόρια/μήνα
- Χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα: 1 μόριο για κάθε μήνα προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα (ιδιωτικού τομέα) που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 98 του Υ.Κ., όπως ισχύει, με ανώτατο όριο τους 84 μήνες, ήτοι 7 έτη. 1 μόριο/μήνα

Χρόνος εργασιακής εμπειρίας μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας.

Ο χρόνος υπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα μοριοδοτείται, εφόσον έχει αναγνωρισθεί σε συναφή θέση στον ιδιωτικό τομέα με απόφαση του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου, κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις παραγράφων 2,3 και 6 του άρθρου 98 του Υ.Κ. και του π.δ. 69/2016 (Α' 127). Σε κάθε περίπτωση, η υποβολή της αίτησης και των απαραίτητων, για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα δικαιολογητικών, πρέπει να προηγείται της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της υποψηφιότητας, βάσει της αντίστοιχης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και συνακόλουθα ο χρόνος αυτός μοριοδοτείται κατά τα ανωτέρω, εφόσον έως την οριστικοποίηση του πίνακα προκρινομένων από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο κριθεί η συνάφεια από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο. Ο υποψήφιος υποχρεούται να δηλώνει εγγράφως κατά την υποβολή του βιογρα-φικού του, ότι έχει υποβάλει αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί.

Β2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Β2.1. Χρόνος που διανύθηκε κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης

- Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα 6 μόρια/μήνα
- Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 5,5 μόρια/μήνα
- Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης 4 μόρια/μήνα
- Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος 3 μόρια/μήνα

Η μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης δεν δύναται υπερβαίνει συνολικά τους 120 μήνες, ήτοι τα δέκα (10) έτη συνολικά. Υποψήφιος που έχει ασκήσει καθήκοντα ευθύνης, οποιουδήποτε επιπέδου, πάνω από 120 μήνες, ήτοι πάνω δέκα έτη συνολικά, για το χρονικό διάστημα που υπερβαίνει τους 120 μήνες μοριοδοτείται με 1,5 μόριο για κάθε μήνα πραγματικής άσκησης των ανωτέρω καθηκόντων.

Χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα μεγαλύτερος του δεκαπενθημέρου, εφόσον είναι συνεχής, λογίζεται ως πλήρης μήνας.

Για την ως άνω μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης, θα πρέπει το ήμισυ τουλάχιστον του συνόλου της θητείας του υποψηφίου ως Προϊσταμένου, να έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης. Σε αντίθετη περίπτωση, ο χρόνος άσκησης καθηκόντων ευθύνης που δεν έχει διανυθεί κατόπιν διαδικασιών επιλογής ή/και τοποθέτησης, αλλά με αναπλήρωση, πολλαπλασιάζεται με συντελεστή 0,85 για κάθε πλήρη μήνα άσκησης καθηκόντων ευθύνης οποιουδήποτε επιπέδου:

Β2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Β2.2. Χρόνος που διανύθηκε κατόπιν διαδικασιών περί αναπλήρωσης Προϊσταμένων

- Άσκηση καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα 5,1 μόρια/μήνα
- Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης 4,68 μόρια/μήνα
- Άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης 3,40 μόρια/μήνα
- Άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος 2,55 μόρια/μήνα

Σε περίπτωση υποψηφίου που συντρέχουν όλες οι ως άνω περιπτώσεις επιπέδου θέσεις ευθύνης, λαμβάνονται καταρχάς υπόψη τα μόρια άσκησης καθηκόντων Υπηρεσιακού Γραμματέα, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, ακολούθως τα μόρια άσκησης καθηκόντων επιπέδου Διεύθυνσης/ Υποδιεύθυνσης και τέλος τα μόρια άσκησης καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος, έως τη συμπλήρωση του ανώτατου αριθμού μηνών, ήτοι τους 120 μήνες (10 έτη).

Ως προς τις προϋποθέσεις του παραδεκτού της αίτησης υποψηφιότητας, όπως αυτές προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 26 του ν. 4389/2016 (Α' 94), αλλά και τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης στο δημόσιο τομέα, λαμβάνεται υπόψη αποκλειστικά η εν τοις πράγμασι άσκηση καθηκόντων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης, Τμήματος αντίστοιχα, που έχει διανυθεί σε Υπουργεία, Γενικές και Ειδικές Γραμματείες, αποκεντρωμένες διοικήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., Ανεξάρτητες Αρχές, Ο.Τ.Α. Α' και Β' βαθμού και Ν.Π.Δ.Δ. αυτών, σε αυτοτελείς δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως εκάστοτε οριοθετείται από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Ο χρόνος υπηρεσίας, ο οποίος διανύθηκε σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας με νόμιμη αναπλήρωση είτε σε περίπτωση κένωσης ή σύστασης θέσης, είτε λόγω προσωρινής απουσίας του Προϊσταμένου, κατά τη διάρκεια θεσμοθετημένων αδειών, πλην της κανονικής, για συνεχόμενο διάστημα άνω του ενός (1) μηνός, λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας σε θέση Προϊσταμένου οργανικής μονάδας του αυτού επιπέδου, αρκεί αυτός να αποδεικνύεται. Κατά πλάσμα δικαίου θητείες Προϊσταμένων (ενδεικτικά αναφέρονται μετακλητοί, αιρετές θέσεις, επιθεωρητές, αποσπασμένοι σε ευρωπαϊκά όργανα, στη Μ.Ε.Α., διοικητές, υποδιοικητές, κ.ά.) δεν δύνανται να ληφθούν υπόψη τόσο για το παραδεκτό της αίτησης υποψηφιότητας, όσο και για τη μοριοδότηση του χρόνου άσκησης καθηκόντων ευθύνης.

Γ. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από τα τυπικά, εκπαιδευτικά και προσόντα επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια, κατόπιν της απαιτούμενης αναγωγής της βαθμολογίας στην κλίμακα του χίλια (1.000).

Α/Α ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Βαθμολογία
1. Έκθεση Αξιολόγησης έτους.  
2. Έκθεση Αξιολόγησης έτους.  
3. Έκθεση Αξιολόγησης έτους.  

Η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης εξάγεται με βάση τον μέσο όρο των εκθέσεων αξιολόγησης της τελευταίας τριετίας. Προκειμένου να ληφθεί υπόψη η αξιολόγηση, ο υποψήφιος πρέπει να έχει αξιολογηθεί για δύο (2) τουλάχιστον αξιολογικές περιόδους, οπότε και λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος των εκθέσεων αξιολόγησης των δύο (2) αυτών περιόδων.

Μεταβατικά, ήτοι έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής Προϊσταμένων όλων των επιπέδων οργανικών μονάδων, για την αξιολόγηση ως μοριοδοτούμενο κριτήριο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 4389/2016, σύμφωνα με τις οποίες όλοι οι υποψήφιοι για την επιλογή Προϊσταμένων λαμβάνουν τον ανώτατο αριθμό μορίων, ήτοι 1.000 μόρια.

Δ. Δομημένη συνέντευξη

Η δομημένη συνέντευξη περιλαμβάνει τις κάτωθι δύο (2) θεματικές ενότητες.

Κάθε θεματική ενότητα μοριοδοτείται κατ' ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος από κάθε μέλος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια.

Δ1. Δομημένη συζήτηση επί θεμάτων σχετικών με το αντικείμενο του φορέα και τις αρμοδιότητες των οργανωτικών μονάδων των σχετικών με την προκηρυσσόμενη θέση, σε συνάρτηση με τις δεξιότητες και τα προσόντα του υποψηφίου, όπως προκύπτουν από το βιογραφικό του και τα στοιχεία του προσωπικού του Μητρώου και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. Έως 500 μόρια
Δ2. Ανάπτυξη ενός υποθετικού σεναρίου γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που έχει ως σκοπό να αξιολογήσει τις διοικητικές ικανότητες του υποψηφίου να προγραμματίζει, να συντονίζει, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να λαμβάνει αποτελεσματικές αποφάσεις και να διαχειρίζεται κρίσεις. Έως 500 μόρια

Σκοπός της δομημένης συνέντευξης είναι το αρμόδιο Συμβούλιο να διαμορφώσει γνώμη για την προσωπικότητα, την ικανότητα και την καταλληλότητα του υποψηφίου για την άσκηση των καθηκόντων της θέσης ευθύνης, για την οποία κρίνεται. Κατά το στάδιο αυτό λαμβάνο-νται υπόψη τα στοιχεία του προσωπικού Μητρώου του υπαλλήλου, η αίτηση υποψηφιότητας, το βιογραφικό του σημείωμα και το περίγραμμα της προκηρυσσόμενης θέσης ευθύνης. Για τη μοριοδότηση λαμβάνονται επιπλέον υπόψη ιδίως οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η ικανότητα διαχείρισης χρόνου, τα χαρακτηριστικά ηγεσίας, ιδίως υπό συνθήκες πίεσης, η ικανότητα συντονισμού ομάδων εργασίας και η δημιουργικότητα του υποψηφίου.

4. Το συνολικό αποτέλεσμα της μοριοδότησης κάθε ομάδας κριτηρίων Α', Β', Γ και Δ' ανά υποψήφιο, πολ-λαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας, κατά τα οριζόμενα της παρ. 2 του παρόντος και εξάγεται το συνολικό άθροισμα. Η συνολική βαθμολογία των κριτηρίων εξάγεται με προσέγγιση δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και αποτυπώνεται στο έντυπο «Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίου», ως Παράρτημα VI.

5. Διαδικασία μοριοδότησης των κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων και αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων.

α) Την επεξεργασία των προσόντων του υποψηφίου και την αντίστοιχη μοριοδότηση των κριτηρίων επιλογής (Α), (Β) και (Γ), πλην της ομάδας (Δ) δομημένη συνέντευξη, διενεργεί καταρχάς, η αρμόδια Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.). Για τη μοριοδότηση των κριτηρίων λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας. Η κατά τα ανωτέρω μοριοδότηση αποτυπώνεται, στο Φύλλο Αξιολόγησης του υποψηφίου που συντάσσεται από τη Δ.Δ.Α.Δ. ως Παράρτημα IV, το οποίο κοινοποιείται στον υποψήφιο για την υποβολή τυχόν ενστάσεων επί της μοριοδότησής του εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση. Ενστάσεις που υποβάλλονται μετά το πέρας της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Η ένσταση εξετάζεται από την ίδια Διεύθυνση, η οποία είτε κάνει αποδεκτή την ένσταση και αναμορφώνει τη μοριοδότηση του υποψηφίου, κοινοποιώντας εκ νέου στον ενδιαφερόμενο το αναμορφωμένο Φύλλο Αξιολόγησής του, είτε απορρίπτει την ένσταση και την υποβάλλει, με σχετική εισήγησή της προς εξέταση στο αρμόδιο Συμβούλιο, το οποίο αποφαίνεται οριστικά επί της μοριοδότησης σύμφωνα με τα Φύλλα Αξιολόγησης των υποψηφίων. Τυχόν αναμόρφωση των Φύλλων Αξιολόγησης μετά την ολοκλήρωση των ενστάσεων από τα αρμόδια Συμβούλια, διενεργείται από τη Δ.Δ.Α.Δ., η οποία στη συνέχεια κοινοποιεί τα αναμορφωμένα Φύλλα στους ενδιαφερόμενους, προκειμένου να λάβουν γνώση της τελικής τους βαθμολογίας. Με απόφαση του Συμβουλίου συντάσσεται οριστικός πίνακας προκρινο-μένων που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (Α), (Β) και (Γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής Προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης ή/και της γραπτής εξέτασης (η οποία προηγείται της συνέντευξης) για τις περιπτώσεις πλήρωσης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης. Στον πίνακα προκρινομένων εγγράφονται και όσοι ισοβάθμησαν με τον τελευταίο υποψήφιο. Σε περίπτωση που το σύνολο των υποψηφίων υπολείπεται του αριθμού δεκαπέντε (15) καλούνται όλοι οι υποψήφιοι προς συνέντευξη. Δεν συμπεριλαμβάνεται στον πίνακα προκρινομένων υποψήφιος, ο οποίος έως στην οριστικοποίηση του πίνακα από το αρμόδιο Συμβούλιο έχει ανακαλέσει την υποψηφιότητά του ή έχει επιλεγεί και τοποθετηθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου σε θέση Προϊσταμένου ιδίου ή ανώτερου επιπέδου με αυτό της προς πλήρωση προκηρυχθείσας θέσης και στη θέση του εγγράφεται και καλείται ο επόμενος στη σειρά κατάταξης. Οι Προϊστάμενοι έχουν δικαίωμα κατά τη διάρκεια της θητείας τους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας επιλογής σε κενή θέση ευθύνης ανώτερου επιπέδου.

Για τις υποψηφιότητες των υπαλλήλων που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις επιλογής κατά το νόμο και τους όρους της πρόσκλησης, παρέχεται δικαίωμα υποβολής ένστασης εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ενημέρωση των ενδιαφερομένων μέσω της Δ.Δ.Α.Δ. Για τους μη επιλέξιμους υποψηφίους δεν συντάσσονται Φύλλα Αξιολόγησης, πλην των περιπτώσεων που το αρμόδιο Συμβούλιο, μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων επί των μη επιλέξιμων υποψηφιοτήτων, αποφανθεί διαφορετικά. Με ευθύνη της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού ανακοινώνεται στους μη επιλέξιμους υποψηφίους ότι αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία, σύμφωνα με σχετική απόφαση του αρμοδίου Συμβουλίου.

β) Η δομημένη συνέντευξη διενεργείται βάσει των αρχών της αξιοκρατίας, της αμεροληψίας και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων. Πριν τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης το αρμόδιο Γνωμοδοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για το γενικό πλαίσιο εντός του οποίου θα διεξαχθεί η συνέντευξη, το είδος και τον αριθμό των ερωτήσεων ανά θεματική ενότητα, τη χρονική διάρκεια της συνέντευξης, την καταγραφή των ερωτήσεων οι οποίες πρέπει να είναι όμοιες ή παρεμφερείς για το σύνολο των υποψηφίων, καθώς και τα θέματα της γραπτής εξέτασης στην οποία υποβάλλονται κατ' εξαίρεση οι υποψήφιοι για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Υποδιεύθυνσης. Ειδικότερα πριν από τη διεξαγωγή της συνέντευξης, οι υποψήφιοι καλούνται σε γραπτή εξέταση με θέμα που αφορά στο υποθετικό σενάριο γενικού διοικητικού ενδιαφέροντος που θα κληθούν να αναπτύξουν σύμφωνα με την ως άνω θεματική ενότητα Δ2. της δομημένης συνέντευξης. Με τη γραπτή εξέταση επιδιώκεται η διακρίβωση της συνθετικής και αναλυτικής σκέψης των υποψηφίων, καθώς και των δεξιοτήτων τους στον γραπτό λόγο. Το αρμόδιο Συμβούλιο, για κάθε ξεχωριστή διαδικασία γραπτής εξέτασης επεξεργάζεται τρία (3) θέματα υποθετικού σεναρίου και πριν την έναρξη της διαδικασίας, γίνεται κλήρωση μεταξύ των τριών ενώπιον των υποψηφίων. Στην εν λόγω περίπτωση, για τη μοριοδότηση της θεματικής ενότητας Δ2., συνεκτιμώνται το περιεχόμενο της γραπτής ανάπτυξης του υποθετικού σεναρίου και η συνακόλουθη παρουσίασή του κατά το χρόνο της συνέντευξης. Ο υποψήφιος που δεν θα προσέλθει στη γραπτή εξέταση, αποκλείεται αυτοδικαίως από τη συμμετοχή του στη διαδικασία της συνέντευξης. Ειδικά για οργανικές μονάδες, των οποίων το αντικείμενο των αρμοδιοτήτων τους ταυτίζεται ή είναι παρεμφερές ή πρόκειται για ομοειδείς θέσεις ευθύνης, τόσο τα Φύλλα Αξιολόγησης, όσο και η διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης (συμπεριλαμβανομένης της γραπτής εξέτασης όπου προβλέπεται), αφορούν το σύνολο των οργανικών μονάδων αυτών, οι οποίες αντιμετωπίζονται ως μία ενιαία προκηρυσσόμενη θέση.

γ) Κάθε θεματική ενότητα της συνέντευξης μοριοδο-τείται κατ' ανώτατο όριο με 500 μόρια. Το σύνολο των μορίων που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 1.000 μόρια. Η τελική μοριοδότηση της συνέντευξης κάθε υποψηφίου προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών των μελών του αρμόδιου Συμβουλίου κατόπιν συζήτησης και ανταλλαγής τεκμηριωμένων απόψεων που πραγματοποιείται μετά το πέρας της συνέντευξης του υποψηφίου και αποτυπώνεται στο έντυπο «Αποτίμηση Δομημένης Συνέντευξης Υποψηφίου» ως Παράρτημα V. Το περιεχόμενο της συνέντευξης με τα κρίσιμα και ουσιαστικά σημεία της αναφέρεται συνοπτικά στο πρακτικό του Συμβουλίου. Απαραίτητο και κρίσιμο στοιχείο του πρακτικού αποτελεί η μοριοδότηση για τον κάθε υποψήφιο, η οποία αιτιολογείται συνοπτικά από κάθε μέλος ως προς κάθε ένα από τα δύο σκέλη (θεματικές ενότητες) της συνέντευξης. Τα μέλη του Συμβουλίου υποχρεούνται να παραδίδουν τις βαθμολογίες των υποψηφίων στη γραμματεία του οικείου Συμβουλίου, αμέσως μετά το πέρας του συνόλου των συνεντεύξεων και όχι αργότερα από την επόμενη εργάσιμη ημέρα αυτών.

δ) Μετά το πέρας της διαδικασίας, το αρμόδιο Συμβούλιο καταρτίζει πίνακα κατάταξης υποψηφίων για κάθε προκηρυσσόμενη θέση αρμοδιότητάς του κατά φθίνου-σα σειρά βαθμολογίας, τον οποίο υπογράφει ο Πρόεδρος και τα μέλη αυτού και εν συνεχεία υποβάλλεται στον Διοικητή της Αρχής, ο οποίος και αποφασίζει οριστικά, αιτιολογώντας ειδικά την απόφασή του σε περίπτωση που διαφοροποιηθεί από τη γνώμη του συμβουλίου και δεν προκρίνει για επιλογή τον πρώτο, ανά θέση, βάσει της σειράς κατάταξης του πίνακα. Η εκδοθείσα από τον Διοικητή της Αρχής απόφαση επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων αναρτάται υποχρεωτικά στους ιστό-τοπους της Α.Α.Δ.Ε. και της ΔΙΑΥΓΕΙΑΣ. Οι γνώμες και οι αποφάσεις των αρμόδιων γνωμοδοτικών συμβουλίων, οι οποίες διατυπώνονται σε πρακτικά και υπογράφονται από τον Πρόεδρο, χορηγούνται στους αποδεικνύοντες άμεσο έννομο συμφέρον με σχετική αίτησή τους. Έως την καθαρογραφή των πρακτικών μπορεί να χορηγείται στους ενδιαφερόμενους βεβαίωση των οριστικών πινάκων κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά.Άρθρο 3
Γνωμοδοτικά Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων και υπευθύνων αυτοτελών γραφείων


1. Σύσταση, συγκρότηση και θητεία Γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

Στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), συνιστώνται γνωμοδοτικά Συμβούλια επιλογής προϊσταμένων οργανικών μονάδων και υπευθύνων αυτοτελών γραφείων, η συγκρότηση των οποίων καθορίζεται στις υποπαραγράφους α' έως και έ της παρούσης παραγράφου και οι αρμοδιότητες στην παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Η θητεία των Συμβουλίων ορίζεται σε ένα (1) έτος, με εξαίρεση το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, που συγκροτείται κατά περίπτωση.
Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ορίζονται ο Πρόεδρος και τα μέλη εκάστου Συμβουλίου με τους αναπληρωτές αυτών, καθώς και οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε., κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, που θα ασκούν εκ περιτροπής καθήκοντα γραμματέων σε κάθε συνεδρίαση. Ο γραμματέας ή οι γραμματείς, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, ορίζονται σε κάθε συνεδρίαση από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου.
Με την ως άνω απόφαση δύναται να ορίζονται οι αναπληρωτές των τεχνικών εμπειρογνωμόνων που μετέχουν ως μέλη στα οριζόμενα στις υποπαραγράφους α΄ και β΄, καθώς και στις περιπτώσεις γ-1 και γ-3 της υποπαραγράφου γ΄ του παρόντος άρθρου Συμβούλια. Ομοίως, στα Συμβούλια με Πρόεδρο το Διοικητή, δύναται να ορίζεται αναπληρωτής αυτού, κατά την κρίση του ιδίου. Ο Διοικητής, εκτός των Συμβουλίων που ορίζεται ως Πρόεδρος, δύναται να παρίσταται στις συνεδριάσεις και των λοιπών Συμβουλίων, με ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς όμως δικαίωμα βαθμολόγησής τους.

Στο πλαίσιο αυτό, επιλέγει την εν λόγω συμμετοχή του, βάσει των προς πλήρωση θέσεων ευθύνης και παρίσταται υποχρεωτικά σε όλες τις συνεδριάσεις των κατά περίπτωση Συμβουλίων επιλογής.

α) Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:
i. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρος.
ii. Ο Πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), ως μέλος, με αναπληρωτή τον Αντιπρόεδρο του Α.Σ.Ε.Π..
iii. Δύο (2) τεχνικοί εμπειρογνώμονες προερχόμενοι από την Πανεπιστημιακή Κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλη. Οι τεχνικοί εμπειρογνώμονες που συνθέτουν το εν λόγω Συμβούλιο, δεν προέρχονται από τον ίδιο Φορέα.
Ως εισηγητής, ορίζεται μέλος του συμβουλίου αυτού από τον Πρόεδρό του.

β) Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης.
Το Ανώτερο Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:
i. Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής (πλην του Προϊσταμένου της Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγονται οι προς πλήρωση θέσεις ευθύνης επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης), που ορίζονται από το Διοικητή της Αρχής.
ii. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Δ/νσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Δ/νσης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ίδιας Γενικής Δ/ νσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.
iii. Ένας (1) τεχνικός εμπειρογνώμονας προερχόμενος από την πανεπιστημιακή κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλος.
Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ιδίας Διεύθυνσης.

γ) Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης.
γ-1) Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων αντιστοίχου επιπέδου, Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων και συγκροτείται ως εξής:
i. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, ως Πρόεδρος.
ii. Έναν (1) Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής, που ορίζονται από το Διοικητή της Αρχής.
iii. Ένας (1) τεχνικός εμπειρογνώμονας προερχόμενος από την πανεπιστημιακή κοινότητα με εξειδικευμένες γνώσεις στο αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, ή από διεθνή μη κερδοσκοπικό φορέα που εξειδικεύεται σε θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και με διεθνή πιστοποίηση σε αντίστοιχα θέματα, ως μέλος.
Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ιδίας Διεύθυνσης.
γ-2) Το Συμβούλιο που γνωμοδοτεί για την επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και υπευθύνων
Αυτοτελών Γραφείων των υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Διοικητή της Αρχής, ορίζεται ως Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος/ Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων, και συγκροτείται ως εξής:
i. Έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Α.Α.Δ.Ε. ως πρόεδρο, με αναπληρωτή του, έναν Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης αυτής, που ορίζονται από τον Διοικητή της Αρχής.
ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οργάνωσης.
iii. Έναν εκ των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στο Διοικητή της Αρχής, ως μέλος, με αναπληρωτή του, έναν εκ των Προϊσταμένων Διεύθυνσης των εν λόγω Υπηρεσιών, που ορίζονται από το Διοικητή της Αρχής.
Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ' Σταδιοδρομίας Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, με αναπληρωτή του, Προϊστάμενο Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.
γ-3) Το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης, γνωμοδοτεί, για την επιλογή των Προϊσταμένων Διεύθυνσης/Υποδιεύθυνσης των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Αρχής. Εάν πρόκειται για την πλήρωση των  παραπάνω  θέσεων, στο Ειδικό Συμβούλιο μετέχει ως μέλος, ο Προϊστάμενος της καθ’ ύλην αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Διεύθυνσης, με αναπληρωτή έναν έτερο Προϊστάμενο Γενικής Διεύθυνσης της Αρχής, που ορίζεται από το Διοικητή αυτής.

δ) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος, Αυτοτελούς Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Δ/νσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών.
Το Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος και Αυτοτελούς Τμήματος, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελών Γραφείων των Διευθύνσεων της Κεντρικής Υπηρεσίας των Γενικών Δ/νσεων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και των Ειδικών Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών αυτών, είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί για την επιλογή Προϊσταμένων και Υπευθύνων αντιστοίχου επιπέδου και συγκροτείται ως εξής:
i. Ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Επιχειρησιακής Γενικής Δ/νσης, ως πρόεδρος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Δ/νσης, της Κεντρικής Υπηρεσίας, της ίδιας Γενικής Δ/νσης που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα προϊσταμένου.
ii. Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Δ/νσης Οργάνωσης.
iii. Ένας Προϊστάμενος Δ/νσης της Επιχειρησιακής Γενικής Δ/νσης, ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Δ/νσης, της ίδιας Επιχειρησιακής Γενικής Δ/νσης, που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας.
Ως εισηγητής, χωρίς δικαίωμα αξιολόγησης, ορίζεται ο Προϊστάμενος του Τμήματος Γ' της Δ/νσης Διαχείρισης Ανθρωπίνου Δυναμικού, με αναπληρωτή Προϊστάμενο Τμήματος της ιδίας Διεύθυνσης.
 

ε) Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Τμήματος ή αντιστοίχου επιπέδου οργανικής μονάδας, καθώς και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., το οποίο είναι αρμόδιο να γνωμοδοτεί, για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων της Α.Α.Δ.Ε., με την ακόλουθη σύνθεση, ανά περίπτωση:

1. Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών - Δημόσιων Οικονομικών Υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.) Α', Α'-Β' και Β' τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (Γ.Δ.Φ.Δ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτείται από:

1.1. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της ιδίας Περιφέρειας που ορίζεται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης,

1.2. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Φ.Δ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή. Ειδικά για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων των Τμημάτων «Προϋπολογισμού και Προμηθειών» των Δ.Ο.Υ., τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κτιριακών Υποδομών της Γ.Δ.Ο.Υ. της Α.Α.Δ.Ε. ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προϋπολογισμού και Δημοσιονομικών Αναφορών ιδίας της Γενικής Διεύθυνσης,

1.3. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. Α' ή Α'-Β' τάξης, της οποίας επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος ή Υπεύθυνοι Αυτοτελούς Γραφείου ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της ιδίας Δ.Ο.Υ. και εφόσον δεν προβλέπεται -θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης- τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. της ιδίας περιφέρειας και ελλείψει αυτού τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. όμορης περιφέρειας, εντός της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

1.3.1 Στην περίπτωση, που προκηρύσσονται θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευ-θύνων Αυτοτελούς Γραφείου υποκείμενων σε Δ.Ο.Υ. Α' ή/και Α'-Β' τάξης, περισσότερων της μιας (1) Δ.Ο.Υ. ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης εκ των οικείων Δ.Ο.Υ. (των οποίων οι υποκείμενες οργανικές μονάδες προκηρύσσονται) με αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο στη σειρά αρχαιότητας Προϊστάμενο Διεύθυνσης των εν λόγω Δ.Ο.Υ.

1.3.2. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. Β' τάξης (οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος), ως μέλος ορίζεται από τον Διοικητή, ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Δ.Ο.Υ. Α' τάξης της ιδίας περιφέρειας, εντός της οικείας Φορολογικής Περιφέρειας, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης της εν λόγω Δ.Ο.Υ.

2. Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Υπηρεσιών - Τελωνείων Α' (συμπεριλαμβανομένων των κύριων Τελωνείων), Β' και Γ' Τάξης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ. (Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτείται από:

2.1. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της οικείας Τελω-νειακής Περιφέρειας ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου της ιδίας Περιφέρειας που ορίζεται από τον Διοικητή,

2.2. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Τ. και Ε.Φ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή,

2.3. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου Α' τάξης, για το οποίο επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης του ιδίου Τελωνείου και εφόσον δεν προβλέπεται -θέση Προϊσταμένου Υποδιεύθυνσης- τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου της ιδίας περιφέρειας και ελλείψει αυτού τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου όμορης περιφέρειας, εντός της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

2.3.1 Στην περίπτωση, που προκηρύσσονται θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος υποκείμενων σε Τελωνεία Α' τάξης, περισσότερων του ενός (1) Τελωνείων, ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης εκ των οικείων Τελωνείων (των οποίων οι υποκείμενες οργανικές μονάδες προκηρύσσονται), με αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο στη σειρά αρχαιότητας Προϊστάμενο Διεύθυνσης των εν λόγω Τελωνείων.

2.3.2. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Τελωνείων Β' τάξης (οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος) και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου -Τελωνείων Γ' Τάξης, ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης του αντίστοιχου κύριου Τελωνείου Α' τάξης, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου της ιδίας περιφέρειας και αν δεν υπάρχει τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τελωνείου όμορης περιφέρειας, εντός της οικείας Τελωνειακής Περιφέρειας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης. Εφόσον, οι προς πλήρωση θέσεις Προϊσταμένων Τελωνείων Β' τάξης είναι περισσότερες της μιας (1) θέσεων ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης εκ των οικείων κύριων Τελωνείων Α' τάξης με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο στη σειρά αρχαιότητας Προϊστάμενο Διεύθυνσης των εν λόγω Τελωνείων.

3. Για την επιλογή Προϊσταμένων οργανικών μονάδων επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος/Τμήματος και Υπευθύνων Αυτοτελούς Γραφείου των Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.), το οικείο Συμβούλιο συγκροτείται από:

3.1. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γενικής Διεύθυνσης Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Δ.Γ.Χ.Κ.) με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης ως Πρόεδρο, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κ.Υ. της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης που ορίζεται από τον Διοικητή,

3.2. έναν Προϊστάμενο Διεύθυνσης της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) της Γ.Δ.Γ.Χ.Κ. ως μέλος, με αναπληρωτή έτερο Προϊστάμενο Διεύθυνσης της ιδίας Γενικής Διεύθυνσης, που ορίζονται από τον Διοικητή,

3.3. τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, της οποίας επιλέγονται Προϊστάμενοι Τμήματος ή Υπεύθυνοι Αυτοτελών Γραφείων ως μέλος, με αναπληρωτή τον Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας, που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης.

3.3.1. Στην περίπτωση, που προκηρύσσονται θέσεις Προϊσταμένων οργανικών μονάδων Τμήματος/Υπευθύ-νων Αυτοτελούς Γραφείου υποκείμενων σε Χημικές Υπηρεσίες επιπέδου Διεύθυνσης, περισσότερων της μιας (1) Χημικών Υπηρεσιών, ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης με τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένου Διεύθυνσης εκ των οικείων Χημικών Υπηρεσιών (των οποίων οι υποκείμενες οργανικές μονάδες προκηρύσσονται) με αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο στη σειρά αρχαιότητας Προϊστάμενο Διεύθυνσης των εν λόγω Χημικών Υπηρεσιών.

3.3.2. Ειδικά για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Περιφερειακών Χημικών Υπηρεσιών οργανικής μονάδας επιπέδου Αυτοτελούς Τμήματος, ως μέλος ορίζεται ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας που έχει ασκήσει τον περισσότερο χρόνο καθήκοντα Προϊσταμένου Διεύθυνσης, με αναπληρωτή τον αμέσως επόμενο στη σειρά αρχαιότητας Προϊστάμενο Διεύθυνσης Περιφερειακής Χημικής Υπηρεσίας.

Ως εισηγητής του Συμβουλίου της περ. ε' της παρ. 1 του παρόντος, ορίζεται μέλος του Συμβουλίου αυτού με απόφαση του Προέδρου. Ο γραμματέας ή οι γραμματείς του Συμβουλίου, με τους τυχόν αναπληρωτές τους, είναι υπάλληλοι κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, ανεξαρτήτως κλάδου, που ορίζονται με απόφαση του Πρόεδρου του Συμβουλίου. Με όμοια απόφαση, ορίζονται οι ημερομηνίες, ο τόπος και ο τρόπος διεξαγωγής των συνεδριάσεων. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (Δ.Δ.Α.Δ.), δύναται, να παρίσταται στις συνεδριάσεις του εν λόγω Συμβουλίου με ενεργή συμμετοχή στη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων, χωρίς ωστόσο δικαίωμα βαθμολόγησης.2. Αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών Συμβουλίων.

Οι αρμοδιότητες των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων έχουν ως εξής:
- τον ορισμό του θέματος των συνεδριάσεων,
- την εξέταση των αιτήσεων και την αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων των υποψηφίων,
- την εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων, αναφορικά με τις επιλέξιμες ή μη υποψηφιότητες, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,
- την εξέταση τυχόν ενστάσεων των υποψηφίων, αναφορικά με τη μοριοδότηση των ομάδων κριτηρίων (α), (β) και (γ), κατόπιν σχετικής εισήγησης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και τη γνωστοποίηση της σχετικής απόφασης, περί τυχόν αποδοχής των ενστάσεων στην ανωτέρω Διεύθυνση, προκειμένου να προβεί στην αναμόρφωση των Φύλλων αξιολόγησης,
- την οριστικοποίηση της μοριοδότησης των υποψηφίων και την οριστικοποίηση του ενιαίου πίνακα κατάταξης υποψηφίων που έχει καταρτίσει η Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, ανά προκηρυσσόμενη θέση, κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της βαθμολογίας που λαμβάνουν από τις τρεις (3) ομάδες κριτηρίων (α), (β) και (γ),
- την οριστικοποίηση του συνταχθέντος από τη Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, πίνακα προκρινομένων υποψηφίων στη διαδικασία της δομημένης συνέντευξης, που περιλαμβάνει τους δεκαπέντε (15) πρώτους συγκεντρώσαντες την υψηλότερη συνολική βαθμολογία των αναφερόμενων (α), (β) και (γ) ομάδων κριτηρίων επιλογής προϊσταμένων, οι οποίοι προκρίνονται στη διαδικασία της συνέντευξης,
- την ευθύνη της διεξαγωγής γραπτής εξέτασης, ανά περίπτωση,
- τη διεξαγωγή της δομημένης συνέντευξης,
- τη σύνταξη πίνακα κατάταξης των υποψηφίων κατά φθίνουσα σειρά, βάσει της τελικής συνολικής τους βαθμολογίας.

3.α. Για τις συνεδριάσεις των γνωμοδοτικών Συμβουλίων συντάσσεται πρακτικό, που υπογράφεται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον γραμματέα του Συμβουλίου το συντομότερο δυνατόν και πάντως όχι πέραν του εξαμήνου.
β. Κατά τα λοιπά, για όσα θέματα για τη λειτουργία των γνωμοδοτικών Συμβουλίων δεν ρυθμίζονται με την παρούσα απόφαση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 13 έως 15 του 2690/1999 (Α'45), όπως εκάστοτε ισχύουν.
γ. Τα ανωτέρω οριζόμενα στις υποπαραγράφους Α' και Β' της παραγράφου 3 ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της τρέχουσας θητείας των Συμβουλίων.

Άρθρο 4
 

Τα κατωτέρω έξι (6) Παραρτήματα ακολουθούν την παρούσα απόφαση και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής:

1. Παράτημα Ι: Αίτηση Υποψηφιότητας

2. Παράρτημα ΙΙ.: Βιογραφικό Σημείωμα υποψηφίου

3. Παράρτημα ΙΙΙ.: Υπεύθυνη Δήλωση.

Η Υπεύθυνη Δήλωση που συντάσσεται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης έχει την ίδια ισχύ, τόσο στην ηλεκτρονική, όσο και στην έντυπη μορφή της, με έγγραφο που φέρει βεβαίωση γνήσιου υπογραφής του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α' 45). Οι αποδέκτες που λαμβάνουν την ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση τεκμαίρεται ότι τελούν σε καλή πίστη ως προς την προέλευση της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον εκδότη της και ουδεμία ευθύνη υπέχουν ως προς τη γνησιότητα αυτής.

4. Παράρτημα IV.: Φύλλο Αξιολόγησης Υποψηφίου

5. Παράρτημα V.: Αποτίμηση Δομημένης Συνέντευξης Υποψηφίου

6. Παράρτημα VI: Αποτελέσματα Αξιολόγησης Υποψηφίου.


Άρθρο 5

Οι υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1148109 ΕΞ 2014/7.12.2014 (Β'3380) και ΔΔΑΔ Γ 1031817 ΕΞ 2016/29.2.2016 (Β'517) αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, καταργούνται.

Οι αποφάσεις ορισμού μελών των Συμβουλίων επιλογής προϊσταμένων που βρίσκονται σε ισχύ κατά τη δημοσίευση της παρούσης, εξακολουθούν να ισχύουν, κατά το μέρος που δεν τροποποιούνται.
Από την ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων, όπου στην παρούσα αναφέρεται:
α. «Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων», και οι υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες αυτής, νοούνται η «Αρχή» και οι υπηρεσίες ή οργανικές μονάδες αυτής, και
β. «Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων» ή «Γενικός Γραμματέας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων» ή «Γενικός Γραμματέας», νοείται ο «Διοικητής» της Αρχής.

Η επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων επιπέδου Διεύθυνσης, Υποδιεύθυνσης και Τμήματος που προκηρύχθηκαν, με τις υπ' αριθμ. ΔΔΑΔ Γ 1090752 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090790 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090921 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090957 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1090942 ΕΞ 2016/14.6.2016, ΔΔΑΔ Γ 1099525 ΕΞ 2016/ 30.6.2016 και ΔΔΑΔ Γ 1102655 ΕΞ 2016/6.7.2016 σχετικές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων πλήρωσης των αναφερόμενων σ' αυτές θέσεις, θα διενεργηθεί κατ' εφαρμογή των ρυθμίσεων που προβλέπει η παρούσα απόφαση.

Η απόφαση μας αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Συνημμένα:

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης