Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-2015 ]
Κατηγορία: Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2016/438
της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2015 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΌΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΌΣ (ΕΕ) 2016/438 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

της 17ης Δεκεμβρίου 2015

για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις υποχρεώσεις των θεματοφυλάκων

(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,

Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

Έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/65/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, για το συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) (1), και ιδίως το άρθρο 26β,

Εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)

Είναι σημαντικό να διασφαλιστεί η ενιαία επίτευξη των στόχων της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς και να κατοχυρωθεί ασφάλεια δικαίου για τους συμμετέχοντες σε αυτήν, συμπεριλαμβανομένων των επενδυτών λιανικής και των θεσμικών επενδυτών, των αρμόδιων αρχών και άλλων εμπλεκομένων. Η έκδοση κανονισμού διασφαλίζει ένα συνεκτικό πλαίσιο για όλους τους παράγοντες της αγοράς και αποτελεί την καλύτερη δυνατή εγγύηση για τη διασφάλιση ομοιόμορφων συνθηκών, ισότιμων όρων ανταγωνισμού και κοινού κατάλληλου προτύπου προστασίας των επενδυτών. Συν τοις άλλοις, ο κανονισμός διασφαλίζει άμεση εφαρμογή λεπτομερών ενιαίων κανόνων όσον αφορά τη λειτουργία των οργανισμών συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) και των θεματοφυλάκων, κανόνων που εκ φύσεως τυγχάνουν άμεσης εφαρμογής, και επομένως δεν απαιτείται περαιτέρω μεταφορά σε εθνικό επίπεδο. Η έκδοση κανονισμού εξασφαλίζει επίσης τη δυνατότητα εφαρμογής από την ίδια ημερομηνία σε όλα τα κράτη μέλη των σχετικών τροποποιήσεων της οδηγίας 2009/65/ΕΚ που θεσπίστηκαν με την οδηγία 2014/91/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (2).

(2)

Η οδηγία 2009/65/ΕΚ καθορίζει ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτήσεων όσον αφορά τα καθήκοντα των θεματοφυλάκων, τις συμφωνίες ανάθεσης και το καθεστώς ευθύνης για τα υπό θεματοφυλακή περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών, λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι ο ΟΣΕΚΑ είναι ένα σύστημα επενδύσεων λιανικής. Επομένως, θα πρέπει να καθοριστούν σαφώς συγκεκριμένα δικαιώματα και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα, της εταιρείας διαχείρισης και της εταιρείας επενδύσεων. Η γραπτή σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που απαιτούνται για τη δέουσα φύλαξη όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ από τον θεματοφύλακα ή το τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται λειτουργίες φύλαξης βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και για τη δέουσα εκπλήρωση των εποπτικών και ελεγκτικών λειτουργιών του θεματοφύλακα.

(3)

Προκειμένου να είναι ο θεματοφύλακας σε θέση να αξιολογεί και να παρακολουθεί τον κίνδυνο θεματοφυλακής και αφερεγγυότητας, η γραπτή σύμβαση θα πρέπει να παρέχει επαρκείς λεπτομέρειες σχετικά με τις κατηγορίες χρηματοπιστωτικών μέσων στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ και να καλύπτει τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες σχεδιάζει να επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ. Η σύμβαση θα πρέπει να περιλαμβάνει επίσης τις λεπτομέρειες μιας διαδικασίας κλιμάκωσης ώστε να περιγράφονται οι περιστάσεις, οι υποχρεώσεις κοινοποίησης και τα μέτρα που πρέπει να λάβει οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού του θεματοφύλακα, σε οποιοδήποτε επίπεδο της οργανωτικής δομής του, όσον αφορά οποιεσδήποτε ασυμφωνίες που εντοπίζονται, συμπεριλαμβανομένης της αποστολής κοινοποίησης στην εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων και/ή τις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Επομένως, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ενημερώνει την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων για οποιονδήποτε ουσιώδη κίνδυνο που εντοπίζεται στο σύστημα διακανονισμού μιας συγκεκριμένης αγοράς. Η καταγγελία της σύμβασης θα πρέπει να αντικατοπτρίζει το γεγονός ότι η σύμβαση είναι η ύστατη λύση για τον θεματοφύλακα σε περίπτωση που κρίνει ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν προστατεύονται επαρκώς. Θα πρέπει επίσης να προλαμβάνει τον ηθικό κίνδυνο σε περίπτωση που ο ΟΣΕΚΑ λάβει επενδυτικές αποφάσεις αγνοώντας τους κινδύνους θεματοφυλακής σκεπτόμενος ότι θα ήταν υπεύθυνος ο θεματοφύλακας. Για τη διασφάλιση υψηλού επιπέδου προστασίας των επενδυτών, η απαίτηση που ορίζει τις λεπτομέρειες σχετικά με την παρακολούθηση τρίτων θα πρέπει να ισχύει σε σχέση με ολόκληρη την αλυσίδα της θεματοφυλακής.

(4)

Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι ο θεματοφύλακας θα είναι σε θέση να εκτελεί τις ευθύνες του, είναι απαραίτητο να αποσαφηνιστούν τα καθήκοντα που προβλέπονται στο άρθρο 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ιδίως δε οι έλεγχοι δευτέρου επιπέδου που πρέπει να διενεργεί ο θεματοφύλακας. Τα καθήκοντα αυτά δεν θα πρέπει να παρεμποδίζουν τον θεματοφύλακα από την εκτέλεση εκ των προτέρων επαληθεύσεων σε συμφωνία με τον ΟΣΕΚΑ, όταν το κρίνει απαραίτητο. Προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι σε θέση να εκτελεί τις ευθύνες του, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να θεσπίσει τη δική του διαδικασία κλιμάκωσης για το χειρισμό περιπτώσεων στις οποίες εντοπίζονται ανακολουθίες. Η εν λόγω διαδικασία θα πρέπει να διασφαλίζει την κοινοποίηση οποιωνδήποτε ουσιαστικών παραβιάσεων στις αρμόδιες αρχές. Οι εποπτικές ευθύνες του θεματοφύλακα έναντι τρίτων θα πρέπει να ισχύουν με την επιφύλαξη των ευθυνών που επιβάλλονται στον ΟΣΕΚΑ βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(5)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ελέγχει την ύπαρξη συνέπειας μεταξύ του αριθμού των εκδιδόμενων μεριδίων και των εισπραττόμενων εσόδων εγγραφής. Επιπλέον, προκειμένου να διασφαλιστεί η είσπραξη των πληρωμών από επενδυτές κατά την εγγραφή, ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να διασφαλίζει τη διενέργεια και άλλου ελέγχου μεταξύ των εντολών εγγραφής και των εσόδων εγγραφής. Ο ίδιος έλεγχος θα πρέπει να εκτελείται αναφορικά με τις εντολές εξόφλησης. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να επαληθεύει ότι ο αριθμός των μεριδίων που περιλαμβάνονται στους λογαριασμούς του ΟΣΕΚΑ ταιριάζει με τον αριθμό των μεριδίων σε κυκλοφορία που περιλαμβάνονται στο μητρώο του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να προσαρμόζει τις διαδικασίες του ανάλογα, λαμβάνοντας υπόψη τη ροή εγγραφών και εξοφλήσεων.

(6)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει την αποτελεσματική υλοποίηση ενδεδειγμένων πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ, μέσω διενέργειας δειγματοληπτικών ελέγχων ή μέσω σύγκρισης της συνοχής της αλλαγής του υπολογισμού της καθαρής αξίας ενεργητικού (ΚΑΕ) με την πάροδο του χρόνου έναντι εκείνης ενός ορίου αναφοράς. Κατά τη θέσπιση των διαδικασιών του, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να κατανοεί σαφώς τις μεθοδολογίες αποτίμησης που χρησιμοποιεί ο ΟΣΕΚΑ για την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ. Η συχνότητα των εν λόγω ελέγχων θα πρέπει να συνάδει με τη συχνότητα αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ.

(7)

Βάσει της υποχρέωσης εποπτείας που τον βαρύνει σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να θεσπίσει μια διαδικασία εκ των υστέρων επαλήθευσης της συμμόρφωσης του ΟΣΕΚΑ με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες, καθώς και με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφά του. Αυτή θα πρέπει να καλύπτει τομείς όπως ο έλεγχος του κατά πόσον οι επενδύσεις του ΟΣΕΚΑ συνάδουν με τις επενδυτικές στρατηγικές του, οι οποίες περιγράφονται στον κανονισμό και στα έγγραφα προσφοράς του ΟΣΕΚΑ, καθώς και η διασφάλιση της μη παραβίασης από μέρους του ΟΣΕΚΑ των επενδυτικών περιορισμών του. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να παρακολουθεί τις συναλλαγές του ΟΣΕΚΑ και να διερευνά οποιαδήποτε ασυνήθη συναλλαγή. Εάν παραβιάζονται τα όρια ή οι περιορισμοί που ορίζονται στους ισχύοντες εθνικούς νόμους ή κανονισμούς, ή στον κανονισμό και στα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ενεργήσει άμεσα για την αντιστροφή της συναλλαγής που παραβιάζει τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμους, ή κανονισμούς.

(8)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να διασφαλίζει τον επακριβή υπολογισμό του εισοδήματος του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την οδηγία 2009/65/ΕΚ. Για να το επιτύχει αυτό, ο θεματοφύλακας οφείλει να διασφαλίζει τον ενδεδειγμένο υπολογισμό και την ενδεδειγμένη διανομή του εισοδήματος και, σε περίπτωση εντοπισμού σφάλματος, τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων από τον ΟΣΕΚΑ. Αφού το διασφαλίσει αυτό ο θεματοφύλακας, θα πρέπει να επαληθεύει την πληρότητα και την ακρίβεια της διανομής του εισοδήματος.

(9)

Προκειμένου να έχει ο θεματοφύλακας σαφή εικόνα όλων των ταμειακών εισροών και εκροών του ΟΣΕΚΑ ανά πάσα στιγμή, ο ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση ακριβή στοιχεία σχετικά με όλες τις ταμειακές ροές, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που προέρχονται από οποιονδήποτε τρίτο με τις οποίες ανοίγεται λογαριασμός μετρητών του ΟΣΕΚΑ.

(10)

Προκειμένου να παρακολουθούνται δεόντως οι ταμειακές ροές του ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να εξασφαλίζει την ύπαρξη και την αποδοτική εφαρμογή διαδικασιών αποτελεσματικής παρακολούθησης των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ, καθώς και την περιοδική επανεξέταση αυτών των διαδικασιών. Συγκεκριμένα, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να εξετάζει τη διαδικασία ελέγχου προκειμένου να βεβαιωθεί ότι είναι κατάλληλη για τον ΟΣΕΚΑ και εκτελείται ανά ενδεδειγμένα διαστήματα, λαμβανομένης υπόψη της φύσης, της κλίμακας και της πολυπλοκότητας του ΟΣΕΚΑ. Η διαδικασία αυτή θα πρέπει, για παράδειγμα, να συγκρίνει μία προς μία τις ταμειακές ροές που αναφέρονται στις καταστάσεις κίνησης τραπεζικού λογαριασμού με τις ταμειακές ροές που καταγράφονται στους λογαριασμούς του ΟΣΕΚΑ. Όταν διενεργούνται έλεγχοι σε καθημερινή βάση, όπως συμβαίνει για τους περισσότερους ΟΣΕΚΑ, ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να διενεργεί τους ελέγχους του σε καθημερινή βάση. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει ιδίως να παρακολουθεί τις αναντιστοιχίες που εντοπίζουν οι διαδικασίες επαλήθευσης και τα διορθωτικά μέτρα που λαμβάνονται, προκειμένου να ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση τον ΟΣΕΚΑ για οποιαδήποτε παρατυπία που δεν έχει διορθωθεί και να διενεργεί πλήρη επανεξέταση των διαδικασιών ελέγχου. Αυτή η επανεξέταση θα πρέπει να διενεργείται τουλάχιστον μία φορά ετησίως. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να εντοπίζει έγκαιρα τις σημαντικές ταμειακές ροές, ιδίως δε εκείνες που ενδεχομένως δεν συνάδουν με τις εργασίες του ΟΣΕΚΑ, όπως αλλαγές στις θέσεις των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ ή στις εγγραφές και εξοφλήσεις, και θα πρέπει να λαμβάνει περιοδικά καταστάσεις κίνησης λογαριασμού μετρητών και να ελέγχει κατά πόσον συνάδουν τα δικά του αρχεία ταμειακών θέσεων με εκείνα του ΟΣΕΚΑ. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να τηρεί το αρχείο του επικαιροποιημένο βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(11)

Ο θεματοφύλακας οφείλει να διασφαλίζει ότι όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται από επενδυτές ή για λογαριασμό επενδυτών κατά την εγγραφή μεριδίων ή μετοχών ενός ΟΣΕΚΑ έχουν εισπραχθεί και καταλογιστεί σε έναν ή περισσότερους λογαριασμούς μετρητών βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Συνεπώς, ο ΟΣΕΚΑ θα πρέπει να διασφαλίζει ότι παρέχονται στον θεματοφύλακα οι σχετικές πληροφορίες που του είναι απαραίτητες για να παρακολουθεί δεόντως την είσπραξη των πληρωμών των επενδυτών. Ο ΟΣΕΚΑ οφείλει να διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση όταν το τρίτο πρόσωπο λαμβάνει εντολή εξόφλησης ή έκδοσης μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ. Επομένως οι πληροφορίες θα πρέπει να μεταβιβάζονται στον θεματοφύλακα στο τέλος της εργάσιμης ημέρας από την οντότητα που ευθύνεται για την εγγραφή και εξόφληση μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε κατάχρηση των πληρωμών των επενδυτών.

(12)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να τηρεί υπό θεματοφυλακή όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΟΣΕΚΑ τα οποία μπορούν να καταχωριστούν ή να τηρηθούν σε λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα στο όνομα του θεματοφύλακα ή τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες φύλαξης, ιδίως στο επίπεδο του κεντρικού αποθετηρίου. Επίσης, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να τηρεί υπό θεματοφυλακή εκείνα τα χρηματοοικονομικά μέσα που είναι μόνο άμεσα καταχωρισμένα στον ίδιο τον εκδότη ή στον εντολοδόχο του στο όνομα του θεματοφύλακα ή τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης. Τα χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, είναι μόνο καταχωρισμένα στον εκδότη ή στον εντολοδόχο του, στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, δεν θα πρέπει να τελούν υπό θεματοφυλακή. Όλα τα χρηματοοικονομικά μέσα που μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα θα πρέπει να τηρούνται υπό θεματοφυλακή. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι όροι βάσει των οποίων τα χρηματοοικονομικά μέσα πρέπει να τηρούνται υπό θεματοφυλακή, τα χρηματοοικονομικά μέσα που παρέχονται ως ασφάλεια σε τρίτον ή παρέχονται από τον τρίτον προς όφελος του ΟΣΕΚΑ πρέπει να τηρούνται και αυτά υπό θεματοφυλακή από τον ίδιο τον θεματοφύλακα ή από τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης για όσο διάστημα αυτά ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ.

(13)

Τα χρηματοοικονομικά μέσα που τηρούνται υπό θεματοφυλακή θα πρέπει να τελούν διαρκώς υπό δέουσα φροντίδα και προστασία. Προκειμένου να διασφαλιστεί η ενδεδειγμένη αξιολόγηση του κινδύνου θεματοφυλακής, κατά την άσκηση δέουσας φροντίδας, θα πρέπει να καθοριστούν σαφείς υποχρεώσεις για τον θεματοφύλακα, ο οποίος θα πρέπει να γνωρίζει συγκεκριμένα ποιοι τρίτοι αποτελούν την αλυσίδα της θεματοφυλακής, να διασφαλίζει ότι τηρούνται οι υποχρεώσεις περί δέουσας επιμέλειας και διαχωρισμού σε όλο το εύρος της αλυσίδας της θεματοφυλακής, να διασφαλίζει ότι έχει το ενδεδειγμένο δικαίωμα πρόσβασης στα βιβλία και αρχεία των τρίτων προσώπων στα οποία έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες φύλαξης, να διασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις δέουσας επιμέλειας και διαχωρισμού, με τα έγγραφα, και να θέτει τα εν λόγω έγγραφα στη διάθεση της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων.

(14)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να έχει πάντα πλήρη εικόνα όλων των περιουσιακών στοιχείων τα οποία δεν είναι χρηματοοικονομικά μέσα που πρέπει να τελούν υπό θεματοφυλακή. Αυτά τα περιουσιακά στοιχεία υπόκεινται στην υποχρέωση επαλήθευσης κυριότητας και τήρησης αρχείων βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Παραδείγματα τέτοιων περιουσιακών στοιχείων είναι τα ενσώματα περιουσιακά στοιχεία που δεν μπορούν να χαρακτηριστούν χρηματοοικονομικά μέσα βάσει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή δεν θα μπορούσαν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα, οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις, όπως ορισμένα παράγωγα, και οι καταθέσεις μετρητών.

(15)

Προκειμένου να διασφαλίσει με επαρκή βεβαιότητα ότι ο ΟΣΕΚΑ είναι πράγματι ο ιδιοκτήτης των περιουσιακών στοιχείων, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να βεβαιωθεί ότι λαμβάνει όλα τα στοιχεία που θεωρεί απαραίτητα προκειμένου να πειστεί ότι ο ΟΣΕΚΑ κατέχει τα δικαιώματα κυριότητας επί των περιουσιακών στοιχείων. Αυτά τα στοιχεία θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν ένα επίσημο έγγραφο που αποδεικνύει ότι ο ΟΣΕΚΑ είναι ο ιδιοκτήτης του περιουσιακού στοιχείου ή οποιοδήποτε επίσημο και αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο που ο θεματοφύλακας θεωρεί κατάλληλο. Εάν κριθεί σκόπιμο, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία από τον ΟΣΕΚΑ ή, κατά περίπτωση, από κάποιον τρίτον.

(16)

Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να τηρεί αρχείο όλων των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει πειστεί ότι ο ΟΣΕΚΑ κατέχει την κυριότητα. Μπορεί να θεσπίσει μια διαδικασία λήψης στοιχείων από τρίτους, μέσω της οποίας θα είναι εφικτές διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία δεν θα μπορούν να μεταβιβαστούν χωρίς να ενημερωθεί για τις σχετικές συναλλαγές ο θεματοφύλακας ή το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης.

(17)

Κατά την ανάθεση λειτουργιών φύλαξης σε τρίτο πρόσωπο σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο θεματοφύλακας υποχρεούται να υλοποιεί και να εφαρμόζει μια ενδεδειγμένη και τεκμηριωμένη διαδικασία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της ανάθεσης με τις απαιτήσεις του άρθρου 22α παράγραφος 3 της οδηγίας αυτής ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκές επίπεδο προστασίας των περιουσιακών στοιχείων, είναι απαραίτητο να οριστούν ορισμένες αρχές που θα πρέπει να ισχύουν για την ανάθεση των λειτουργιών φύλαξης.

(18)

Οι αρχές αυτές δεν θα πρέπει να θεωρούνται εξαντλητικές, είτε όσον αφορά τον καθορισμό όλων των λεπτομερειών της από μέρους του θεματοφύλακα άσκησης δέουσας ικανότητας, προσοχής και επιμέλειας είτε όσον αφορά τον καθορισμό όλων των βημάτων στα οποία θα πρέπει να προβαίνει ο θεματοφύλακας αναφορικά με τις εν λόγω αρχές αυτές καθαυτές. Η υποχρέωση διαρκούς παρακολούθησης του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί οι λειτουργίες φύλαξης θα πρέπει να περιλαμβάνει επαλήθευση του κατά πόσον το εν λόγω τρίτο πρόσωπο εκτελεί όλες τις ανατιθέμενες λειτουργίες και συμμορφώνεται με τη σύμβαση ανάθεσης και άλλες νομικές απαιτήσεις, όπως οι απαιτήσεις ανεξαρτησίας και η απαγόρευση επαναχρησιμοποίησης. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει επίσης να επανεξετάζει στοιχεία που αξιολογήθηκαν κατά τη διαδικασία επιλογής και διορισμού και να συγκρίνει αυτά τα στοιχεία με την εξέλιξη της αγοράς. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να είναι ανά πάσα στιγμή σε θέση να αξιολογεί δεόντως τους κινδύνους που σχετίζονται με την απόφαση ανάθεσης περιουσιακών στοιχείων σε τρίτο πρόσωπο. Η συχνότητα της επανεξέτασης θα πρέπει να προσαρμόζεται ώστε να συνάδει ανά πάσα στιγμή με τις συνθήκες της αγοράς και τους σχετικούς κινδύνους. Προκειμένου να είναι ο θεματοφύλακας σε θέση να αντιδράσει σε πιθανή αφερεγγυότητα του τρίτου προσώπου, θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο έκτακτης ανάγκης, το οποίο να περιλαμβάνει την πιθανή επιλογή εναλλακτικών παρόχων, κατά περίπτωση. Μολονότι τα μέτρα αυτά μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο θεματοφυλακής που αντιμετωπίζει ο θεματοφύλακας, δεν μεταβάλλουν ούτε μειώνουν την υποχρέωση που έχει να επιστρέψει τα χρηματοοικονομικά μέσα ή να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό σε περίπτωση απώλειάς τους, υποχρέωση που εξαρτάται από το αν πληρούνται οι απαιτήσεις του άρθρου 24 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(19)

Για να βεβαιωθεί ότι τα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα του ΟΣΕΚΑ είναι προστατευμένα έναντι αφερεγγυότητας τρίτου προσώπου, ο θεματοφύλακας πρέπει να κατανοήσει το δίκαιο περί αφερεγγυότητας της τρίτης χώρας στην οποία εδρεύει το τρίτο πρόσωπο και να εξασφαλίσει τη δυνατότητα εφαρμογής της συμβατικής σχέσης τους. Πριν να αναθέσει τις λειτουργίες φύλαξης σε ένα τρίτο πρόσωπο εκτός της Ένωσης, ο θεματοφύλακας πρέπει να λάβει ανεξάρτητη νομική γνωμοδότηση σχετικά με τη δυνατότητα εφαρμογής της συμβατικής σχέσης με το τρίτο πρόσωπο δυνάμει της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας περί αφερεγγυότητας της τρίτης χώρας στην οποία εδρεύει το τρίτο πρόσωπο, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η δυνατότητα εφαρμογής της συμβατικής συμφωνίας και σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου. Η υποχρέωση ενός θεματοφύλακα να αξιολογήσει το κανονιστικό και νομικό πλαίσιο της τρίτης χώρας περιλαμβάνει επίσης τη λήψη μιας ανεξάρτητης νομικής γνωμοδότησης που αξιολογεί τη νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και τη σχετική νομολογία της τρίτης χώρας στην οποία εδρεύει το συγκεκριμένο τρίτο μέρος. Αυτές οι γνωμοδοτήσεις μπορεί να συνδυάζονται, κατά περίπτωση, ή να εκδίδονται για κάθε περιοχή δικαιοδοσίας από τις οικείες κλαδικές ομοσπονδίες ή από τα οικεία νομικά γραφεία προς όφελος περισσότερων του ενός θεματοφυλάκων.

(20)

Η συμβατική συμφωνία με το επιλεγμένο τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται λειτουργίες φύλαξης θα πρέπει να περιλαμβάνει ρήτρα πρόωρης καταγγελίας, καθώς ο θεματοφύλακας είναι απαραίτητο να μπορεί να λύσει τη συμβατική σχέση στην περίπτωση που η νομοθεσία ή η νομολογία μιας τρίτης χώρας αλλάξει κατά τρόπο ώστε να μην εξασφαλίζεται πλέον η προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ. Στις περιπτώσεις αυτές ο θεματοφύλακας πρέπει να αποστείλει κοινοποίηση προς την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων πρέπει να αποστείλει κοινοποίηση στις αρμόδιες αρχές και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα που είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του. Η κοινοποίηση προς τις αρμόδιες αρχές σχετικά με τον αυξημένο κίνδυνο θεματοφυλακής και αφερεγγυότητας που αντιμετωπίζουν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ σε μια τρίτη χώρα δεν θα πρέπει να απαλλάσσει τον θεματοφύλακα, την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων από τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους δυνάμει της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(21)

Κατά την ανάθεση των λειτουργιών φύλαξης ο θεματοφύλακας θα πρέπει να διασφαλίζει την εκπλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22α παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και τον ενδεδειγμένο διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα. Η υποχρέωση αυτή θα πρέπει να διασφαλίζει ιδίως τη μη απώλεια των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ εξαιτίας αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης και τη μη επαναχρησιμοποίηση των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ από το τρίτο πρόσωπο για ίδιο λογαριασμό. Επιπλέον, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να μπορεί να απαγορεύσει τα προσωρινά ελλείμματα σε περιουσιακά στοιχεία πελατών, να χρησιμοποιήσει αποθέματα ασφαλείας ή να εφαρμόσει ρυθμίσεις που απαγορεύουν τη χρήση του χρεωστικού υπολοίπου ενός πελάτη για την αντιστάθμιση του πιστωτικού υπολοίπου άλλου πελάτη. Μολονότι τα μέτρα αυτά μπορεί να μειώσουν τον κίνδυνο θεματοφυλακής που αντιμετωπίζει ο θεματοφύλακας κατά την ανάθεση λειτουργιών φύλαξης, δεν μεταβάλλουν την υποχρέωση που έχει να επιστρέψει τα χρηματοοικονομικά μέσα ή να καταβάλει το αντίστοιχο ποσό σε περίπτωση απώλειάς τους, υποχρέωση η οποία εξαρτάται από το αν πληρούνται ή όχι οι απαιτήσεις της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

(22)

Πριν από την ανάθεση λειτουργιών φύλαξης και κατά τη διάρκειά της ο θεματοφύλακας θα πρέπει να εξασφαλίζει μέσω προσυμβατικών και συμβατικών συμφωνιών ότι το τρίτο πρόσωπο λαμβάνει μέτρα και θέτει σε εφαρμογή ρυθμίσεις για να διασφαλίζει την προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ από διανομή μεταξύ πιστωτών του τρίτου προσώπου ή ρευστοποίηση επ' ωφελεία αυτών. Η οδηγία 2009/65/ΕΚ ορίζει ότι όλα τα κράτη μέλη οφείλουν να εναρμονίσουν τη σχετική νομοθεσία τους περί αφερεγγυότητας με την παρούσα απαίτηση. Επομένως, είναι απαραίτητη η λήψη από τον θεματοφύλακα ανεξάρτητων πληροφοριών σχετικά με την ισχύουσα νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και τη σχετική νομολογία της τρίτης χώρας στην οποία πρέπει να τηρηθούν τα στοιχεία ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.

(23)

Η ευθύνη του θεματοφύλακα δυνάμει του άρθρου 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ενεργοποιείται σε περίπτωση απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που τελεί υπό θεματοφυλακή από τον ίδιο τον θεματοφύλακα ή από τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη, υπό την προϋπόθεση ότι ο θεματοφύλακας δεν μπορεί να αποδείξει ότι η απώλεια προκύπτει από εξωτερικό γεγονός που είναι πέραν του εύλογου ελέγχου του, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ' όλες τις περί του αντιθέτου λογικές προσπάθειες. Η απώλεια αυτή θα πρέπει να διαχωρίζεται από την απώλεια επένδυσης των επενδυτών η οποία προκύπτει από τη μείωση της αξίας των περιουσιακών στοιχείων ως αποτέλεσμα μιας επενδυτικής απόφασης.

(24)

Για να ανακύψει ευθύνη του θεματοφύλακα λόγω απώλειας, η απώλεια πρέπει να είναι οριστική και να μην υπάρχουν προοπτικές ανάκτησης του χρηματοοικονομικού στοιχείου. Συνεπώς, περιπτώσεις στις οποίες ένα χρηματοοικονομικό μέσο καθίσταται μη διαθέσιμο ή παγώνει σε προσωρινή βάση και μόνο δεν θεωρούνται απώλειες δυνάμει του άρθρου 24 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Αντιθέτως, μπορούν να προσδιοριστούν τρία είδη περιστάσεων στις οποίες η απώλεια θα πρέπει να θεωρείται οριστική: όταν το χρηματοοικονομικό μέσο δεν υπάρχει πλέον ή δεν υπήρξε ποτέ· όταν το χρηματοοικονομικό μέσο υπάρχει αλλά ο ΟΣΕΚΑ έχει απολέσει οριστικά το δικαίωμα κυριότητας επ' αυτού· και όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει δικαίωμα κυριότητας αλλά δεν μπορεί πλέον να μεταβιβάσει τον τίτλο ή να δημιουργήσει περιορισμένα περιουσιακά δικαιώματα στο χρηματοοικονομικό μέσο σε μόνιμη βάση.

(25)

Ένα χρηματοοικονομικό μέσο θεωρείται ότι δεν υπάρχει πλέον, για παράδειγμα, όταν έχει εξαφανιστεί έπειτα από λογιστικό σφάλμα που δεν μπορεί να διορθωθεί ή αν δεν υπήρξε ποτέ, διότι η εγγραφή του δικαιώματος κυριότητας του ΟΣΕΚΑ έγινε βάσει παραποιημένων εγγράφων. Οι περιπτώσεις στις οποίες η απώλεια χρηματοοικονομικών μέσων προκαλείται από δόλια συμπεριφορά θα πρέπει να θεωρούνται περιπτώσεις απώλειας.

(26)

Καμία απώλεια δεν μπορεί να επιβεβαιωθεί όταν το χρηματοοικονομικό μέσο έχει αντικατασταθεί από άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή έχει μετατραπεί σε άλλο χρηματοοικονομικό μέσο, σε περιπτώσεις στις οποίες ακυρώνονται μετοχές και αντικαθίστανται με την έκδοση νέων μετοχών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης μιας εταιρείας. Ο ΟΣΕΚΑ δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι έχει χάσει μονίμως το δικαίωμα κυριότητάς του επί του χρηματοοικονομικού μέσου εάν έχει μεταβιβάσει νομίμως την κυριότητα σε τρίτον. Συνεπώς, όταν υπάρχει διαχωρισμός μεταξύ της νόμιμης και της πραγματικής κυριότητας περιουσιακών στοιχείων, ο ορισμός της απώλειας θα πρέπει να αναφέρεται στην απώλεια του δικαιώματος πραγματικής κυριότητας.

(27)

Μόνο σε περίπτωση εξωτερικού γεγονότος που είναι πέραν του ελέγχου του θεματοφύλακα, οι συνέπειες του οποίου θα ήταν αναπόφευκτες παρ' όλες τις περί του αντιθέτου λογικές προσπάθειες, μπορεί να αποφύγει ο θεματοφύλακας την ευθύνη που προβλέπει το άρθρο 24 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Ο θεματοφύλακας θα πρέπει να αποδείξει τη σωρευτική εκπλήρωση αυτών των όρων προκειμένου να απαλλαγεί από την ευθύνη και θα πρέπει να καθοριστεί μια διαδικασία η οποία θα ακολουθείται για τον σκοπό αυτό.

(28)

Θα πρέπει πρώτα να καθοριστεί κατά πόσον ήταν εξωτερικό το γεγονός που οδήγησε στην απώλεια. Η ευθύνη του θεματοφύλακα δεν θα πρέπει να επηρεάζεται από την ανάθεση των λειτουργιών φύλαξης και, συνεπώς, ένα γεγονός θα πρέπει να θεωρείται εξωτερικό εκτός εάν συνέβη ως αποτέλεσμα οποιασδήποτε πράξης ή παράλειψης του θεματοφύλακα ή του τρίτου προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη των χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή. Κατόπιν θα πρέπει να αξιολογηθεί κατά πόσον το γεγονός αυτό είναι πέραν του ελέγχου του θεματοφύλακα, μέσω επιβεβαίωσης ότι δεν υπήρχε τίποτα που θα μπορούσε εύλογα να έχει πράξει ένας συνετός θεματοφύλακας για να αποτρέψει την επέλευσή του. Βάσει των ως άνω βημάτων, τόσο τα φυσικά συμβάντα όσο και οι πράξεις δημόσιων αρχών μπορούν να θεωρηθούν εξωτερικά γεγονότα που είναι πέραν του λογικού ελέγχου. Αντιθέτως, απώλεια προκαλούμενη από τη μη εφαρμογή των περί διαχωρισμού απαιτήσεων του άρθρου 21 παράγραφος 11 στοιχείο δ) σημείο iii) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή απώλεια περιουσιακών στοιχείων οφειλόμενη σε διακοπή των δραστηριοτήτων του τρίτου προσώπου η οποία σχετίζεται με την αφερεγγυότητά του δεν μπορεί να θεωρηθεί εξωτερικό γεγονός που είναι πέραν του λογικού ελέγχου.

(29)

Τελικά, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να αποδείξει ότι η απώλεια δεν θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί παρ' όλες τις περί του αντιθέτου λογικές προσπάθειες. Στο πλαίσιο αυτό, ο θεματοφύλακας θα πρέπει να ενημερώνει την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων και να προβαίνει σε ενδεδειγμένες ενέργειες ανάλογα με τις περιστάσεις. Για παράδειγμα, σε περίπτωση στην οποία ο θεματοφύλακας πιστεύει ότι η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια είναι να εκποιήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα, θα πρέπει να ενημερώσει δεόντως την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, η οποία οφείλει στη συνέχεια να δώσει γραπτή εντολή στον θεματοφύλακα είτε να διατηρήσει τα χρηματοοικονομικά μέσα στην κατοχή του είτε να τα εκποιήσει. Οποιαδήποτε εντολή διατήρησης των περιουσιακών στοιχείων προς τον θεματοφύλακα θα πρέπει να κοινοποιηθεί στους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων θα πρέπει να λάβει δεόντως υπόψη τις συστάσεις του θεματοφύλακα. Ανάλογα με τις περιστάσεις, εάν ο θεματοφύλακας εξακολουθεί να κρίνει ότι το επίπεδο προστασίας του χρηματοοικονομικού μέσου δεν επαρκεί, παρά τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις, θα πρέπει να εξετάσει την πιθανότητα ανάληψης περαιτέρω πιθανών ενεργειών, όπως η καταγγελία της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι θα δοθεί στον ΟΣΕΚΑ χρόνος για την εξεύρεση άλλου θεματοφύλακα βάσει του εθνικού δικαίου.

(30)

Οι διασφαλίσεις για την προστασία των επενδυτών στο καθεστώς θεματοφύλακα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη πιθανές διασυνδέσεις μεταξύ του θεματοφύλακα και της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, όπως αυτές που ανακύπτουν λόγω κοινής ή συνδεδεμένης διοίκησης ή σταυροειδών συμμετοχών. Αυτές οι διασυνδέσεις, όταν και στον βαθμό που επιτρέπεται από το εθνικό δίκαιο, θα μπορούσαν να προκαλέσουν σύγκρουση συμφερόντων η οποία αντανακλάται στον κίνδυνο απάτης (μη αναφορά παρατυπιών προς τις αρμόδιες αρχές προς αποφυγή της δυσφήμισης), στον κίνδυνο προσφυγής (απροθυμία ανάληψης ή μη ανάληψη νομικών ενεργειών κατά του θεματοφύλακα), στην προκατειλημμένη επιλογή (η επιλογή του θεματοφύλακα δεν βασίζεται στην ποιότητα και την τιμή), στον κίνδυνο αφερεγγυότητας (χαμηλότερα πρότυπα κατά τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων ή την προσοχή στη φερεγγυότητα του θεματοφύλακα) ή στον κίνδυνο έκθεσης σε μεμονωμένο όμιλο (ενδοομιλικές επενδύσεις).

(31)

Η επιχειρησιακή ανεξαρτησία της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων και του θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων στις οποίες έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης, παρέχει πρόσθετες διασφαλίσεις που εξασφαλίζουν την προστασία των επενδυτών χωρίς περιττό κόστος μέσω της βελτίωσης των προτύπων συμπεριφοράς των οντοτήτων που ανήκουν στον ίδιο όμιλο ή που συνδέονται διαφορετικά. Οι απαιτήσεις επιχειρησιακής ανεξαρτησίας θα πρέπει να καλύπτουν βασικά ζητήματα, όπως η ταυτότητα ή οι προσωπικοί δεσμοί των διαχειριστών, των εργαζομένων ή των προσώπων που επιτελούν εποπτικές λειτουργίες προς άλλες οντότητες ή εταιρείες του ομίλου, συμπεριλαμβανομένων καταστάσεων στις οποίες τα εν λόγω πρόσωπα είναι συνδεδεμένα.

(32)

Για να εξασφαλιστεί η αναλογική μεταχείριση στην περίπτωση που η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας ανήκουν στον ίδιο όμιλο, τουλάχιστον το ένα τρίτο των μελών ή δύο πρόσωπα των οργάνων που είναι επιφορτισμένα με τις εποπτικές λειτουργίες ή των διοικητικών οργάνων που είναι επίσης επιφορτισμένα με τις εποπτικές λειτουργίες, αναλόγως ποιος αριθμός είναι μικρότερος, θα πρέπει να είναι ανεξάρτητα.

(33)

Όσον αφορά την εταιρική διακυβέρνηση, θα πρέπει να αντανακλώνται τα ειδικά χαρακτηριστικά τόσο των μονιστικών συστημάτων, όπου μια εταιρεία διοικείται από ένα εταιρικό όργανο που αναλαμβάνει και τις διοικητικές και τις εποπτικές λειτουργίες, όσο και των δυαδικών συστημάτων, όπου το διοικητικό συμβούλιο συνυπάρχει παράλληλα με το εποπτικό συμβούλιο.

(34)

Προκειμένου να είναι σε θέση οι αρμόδιες αρχές, οι ΟΣΕΚΑ και οι θεματοφύλακες να προσαρμοστούν στις νέες διατάξεις που περιλαμβάνονται στον παρόντα κανονισμό ώστε να διασφαλιστεί η εφαρμογή αυτών των διατάξεων με αποδοτικό και αποτελεσματικό τρόπο, η ημερομηνία έναρξης εφαρμογής του παρόντος κανονισμού θα πρέπει να τεθεί έξι μήνες μετά την ημερομηνία έναρξης ισχύος του.

(35)

Τα μέτρα που προβλέπονται στον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της ομάδας εμπειρογνωμόνων της ευρωπαϊκής επιτροπής κινητών αξιών,

ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΤΗΣ ΓΡΑΠΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

(άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

Άρθρο 1

Ορισμοί

Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:

α)   «δεσμός»: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερα φυσικά ή νομικά πρόσωπα συνδέονται με κατοχή, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον του 10 % του κεφαλαίου ή των δικαιωμάτων ψήφου μιας επιχείρησης, ή κάθε άλλη δυνατότητα άσκησης ουσιώδους επιρροής στη διαχείριση της επιχείρησης στην οποία υπάρχει συμμετοχή αυτή·

β)   «δεσμός ομίλου»: κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότερες επιχειρήσεις ή οντότητες ανήκουν στον ίδιο όμιλο κατά την έννοια του άρθρου 2 παράγραφος 11 της οδηγίας 2013/34/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (3) ή των διεθνών λογιστικών προτύπων που εκδίδονται σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (4).

Άρθρο 2

Σύμβαση για τον διορισμό θεματοφύλακα

1.   Η σύμβαση που αποδεικνύει τον διορισμό του θεματοφύλακα σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 2 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ καταρτίζεται μεταξύ του θεματοφύλακα, αφενός, και της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης, αφετέρου, για καθένα από τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η εταιρεία διαχείρισης.

2.   Η σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α)

περιγραφή των υπηρεσιών που θα παρέχει ο θεματοφύλακας και των διαδικασιών που θα εφαρμοστούν από τον θεματοφύλακα για κάθε είδος περιουσιακών στοιχείων στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ και τα οποία ανατίθενται στον θεματοφύλακα·

β)

περιγραφή του τρόπου με τον οποίο θα εκτελεστούν οι λειτουργίες φύλαξης και εποπτείας σύμφωνα με το είδος των περιουσιακών στοιχείων και τις γεωγραφικές περιοχές στις οποίες σχεδιάζει να επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ, μεταξύ άλλων όσον αφορά τα καθήκοντα φύλαξης, τους καταλόγους χωρών και τις διαδικασίες προσθήκης ή αφαίρεσης χωρών από τους καταλόγους. Η περιγραφή αυτή πρέπει να συνάδει με τις πληροφορίες που παρέχονται στον κανονισμό, στα καταστατικά έγγραφα και στα έγγραφα προσφοράς του ΟΣΕΚΑ σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία μπορεί να επενδύσει ο ΟΣΕΚΑ·

γ)

τη διάρκεια ισχύος και τους όρους τροποποίησης και λύσης της σύμβασης, συμπεριλαμβανομένων των περιπτώσεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην καταγγελία της σύμβασης και λεπτομερειών σχετικά με τη διαδικασία καταγγελίας και τις διαδικασίες με τις οποίες ο θεματοφύλακας αποστέλλει όλες τις σχετικές πληροφορίες στον διάδοχό του·

δ)

τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τα συμβαλλόμενα μέρη σύμφωνα με τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Οι υποχρεώσεις αυτές δεν πρέπει να αποβαίνουν επιζήμιες για τις αρμόδιες αρχές όσον αφορά την απόκτηση πρόσβασης σε σχετικά έγγραφα και πληροφορίες·

ε)

τα μέσα και τις διαδικασίες με τις οποίες ο θεματοφύλακας διαβιβάζει στην εταιρεία διαχείρισης ή στην εταιρεία επενδύσεων όλες τις σχετικές πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων που συνδέονται με περιουσιακά στοιχεία, και προκειμένου να είναι σε θέση η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων να έχει έγκαιρη και ακριβή εικόνα των λογαριασμών του ΟΣΕΚΑ·

στ)

τα μέσα και τις διαδικασίες με τις οποίες η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διαβιβάζει όλες τις σχετικές πληροφορίες ή διασφαλίζει την πρόσβαση του θεματοφύλακα σε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται για την εκτέλεση των καθηκόντων του, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών που διασφαλίζουν την από μέρους του θεματοφύλακα λήψη πληροφοριών από άλλα μέρη που έχουν οριστεί από την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων·

ζ)

τις διαδικασίες που ακολουθούνται όταν εξετάζεται η περίπτωση τροποποίησης του κανονισμού, των καταστατικών εγγράφων ή των εγγράφων προσφοράς του ΟΣΕΚΑ και λεπτομερή περιγραφή των περιπτώσεων στις οποίες πρέπει να ενημερώνεται ο θεματοφύλακας ή στις οποίες απαιτείται η προηγούμενη συμφωνία του θεματοφύλακα για την πραγματοποίηση της τροποποίησης·

η)

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ, αφενός, της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης ή ενός τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και, αφετέρου, του θεματοφύλακα σε σχέση με την πώληση, την εγγραφή, την εξόφληση, την έκδοση, την ακύρωση και την επαναγορά μεριδίων του ΟΣΕΚΑ·

θ)

όλες τις απαραίτητες πληροφορίες που πρέπει να ανταλλάσσονται μεταξύ, αφενός, της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης ή ενός τρίτου προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και, αφετέρου, του θεματοφύλακα σε σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του θεματοφύλακα·

ι)

όταν τα συμβαλλόμενα μέρη προβλέπεται να διορίζουν τρίτα πρόσωπα για την εκτέλεση ορισμένων από τα αντίστοιχα καθήκοντά τους, δέσμευση παροχής, σε τακτική βάση, λεπτομερειών για κάθε τρίτο πρόσωπο που διορίζεται και, κατόπιν αιτήματος, πληροφοριών σχετικά με τα κριτήρια επιλογής του τρίτου προσώπου και τις ενέργειες που προβλέπονται για την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων που ασκεί το επιλεγμένο τρίτο πρόσωπο·

ια)

πληροφορίες σχετικά με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες των συμβαλλόμενων μερών όσον αφορά τις υποχρεώσεις που σχετίζονται με την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας·

ιβ)

πληροφορίες για όλους τους λογαριασμούς μετρητών που ανοίγονται στο όνομα της εταιρείας επενδύσεων ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ και τις διαδικασίες που διασφαλίζουν την πληροφόρηση του θεματοφύλακα όταν ανοίγεται οποιοσδήποτε νέος λογαριασμός·

ιγ)

λεπτομέρειες σχετικά με τις διαδικασίες κλιμάκωσης του θεματοφύλακα, συμπεριλαμβανομένης της ταυτοποίησης των προσώπων εντός της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων με τα οποία επικοινωνεί ο θεματοφύλακας όταν ενεργοποιεί μια τέτοια διαδικασία·

ιδ)

δέσμευση από μέρους του θεματοφύλακα ότι θα αποστέλλει κοινοποίηση ότι ο διαχωρισμός περιουσιακών στοιχείων δεν επαρκεί πλέον, για τη διασφάλιση της προστασίας έναντι αφερεγγυότητας τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σε συγκεκριμένο τομέα δικαιοδοσίας·

ιε)

τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ο θεματοφύλακας έχει, σε σχέση με τα καθήκοντά του, τη δυνατότητα να διερευνήσει τις εργασίες της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων και να αξιολογήσει την ποιότητα των λαμβανόμενων πληροφοριών, μεταξύ άλλων και μέσω πρόσβασης στα βιβλία της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων και μέσω επιτόπιων επισκέψεων·

ιστ)

τις διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων μπορεί να επανεξετάζει τις επιδόσεις του θεματοφύλακα σε σχέση με τα καθήκοντα του τελευταίου.

Οι λεπτομέρειες σχετικά με τα μέσα και τις διαδικασίες που ορίζονται στα στοιχεία α) έως ιστ) περιγράφονται στη σύμβαση διορισμού του θεματοφύλακα και σε οποιαδήποτε μεταγενέστερη τροποποίησή της.

3.   Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν να διαβιβάζουν μέρος ή το σύνολο των πληροφοριών που ανταλλάσσουν μεταξύ τους ηλεκτρονικά, υπό την προϋπόθεση ότι διασφαλίζεται η ενδεδειγμένη καταγραφή των εν λόγω πληροφοριών.

4.   Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά από το εθνικό δίκαιο, δεν είναι υποχρεωτική η σύναψη ειδικής γραπτής σύμβασης για κάθε αμοιβαίο κεφάλαιο.

Η εταιρεία διαχείρισης και ο θεματοφύλακας ενδέχεται να συνάψουν μια ενιαία συμβατική συμφωνία στην οποία θα αναφέρονται τα αμοιβαία κεφάλαια τα οποία διαχειρίζεται η συγκεκριμένη εταιρεία διαχείρισης και στα οποία εφαρμόζεται η σύμβαση.

5.   Η σύμβαση που τεκμηριώνει τον διορισμό του θεματοφύλακα και οποιαδήποτε μεταγενέστερη συμφωνία ορίζουν το δίκαιο που διέπει τη σύμβαση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΘΕΜΑΤΟΦΥΛΑΚΑ, ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΔΕΟΥΣΑΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ, ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ

(άρθρο 22 παράγραφοι 3, 4 και 5 και άρθρο 22α παράγραφος 2 στοιχεία γ) και δ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

Άρθρο 3

Εποπτικά καθήκοντα — γενικές απαιτήσεις

1.   Κατά τον διορισμό του ο θεματοφύλακας αξιολογεί τους κινδύνους που συνδέονται με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα της επενδυτικής πολιτικής και στρατηγικής του ΟΣΕΚΑ και με την οργάνωση της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων. Βάσει αυτής της αξιολόγησης, ο θεματοφύλακας σχεδιάζει διαδικασίες εποπτείας που είναι κατάλληλες για τον ΟΣΕΚΑ και τα περιουσιακά στοιχεία στα οποία επενδύει, τις οποίες στη συνέχεια υλοποιεί και εφαρμόζει. Οι διαδικασίες αυτές επικαιροποιούνται τακτικά.

2.   Κατά την άσκηση των εποπτικών του καθηκόντων βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ο θεματοφύλακας εκτελεί εκ των υστέρων ελέγχους και επαληθεύσεις επί των διεργασιών και των διαδικασιών που υπόκεινται στην ευθύνη της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων ή ενός διορισμένου τρίτου προσώπου. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει σε κάθε περίπτωση την ύπαρξη ενδεδειγμένης διαδικασίας επαλήθευσης και ελέγχου η οποία υλοποιείται, εφαρμόζεται και επανεξετάζεται συχνά. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία και τις λειτουργίες του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζονται στον θεματοφύλακα, ώστε να είναι ο τελευταίος σε θέση να εκτελεί τη δική του διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου.

3.   Ο θεματοφύλακας θεσπίζει σαφή και ολοκληρωμένη διαδικασία κλιμάκωσης για την αντιμετώπιση περιπτώσεων στις οποίες εντοπίζονται πιθανές παρατυπίες κατά την εκτέλεση των εποπτικών του καθηκόντων, οι λεπτομέρειες της οποίας τίθενται στη διάθεση των αρχών που είναι αρμόδιες για την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, εφόσον αυτό ζητηθεί.

4.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων παρέχει στον θεματοφύλακα, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και σε διαρκή βάση στη συνέχεια, όλες τις συναφείς πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να είναι σε θέση να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 3 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που παρέχονται στον θεματοφύλακα από τρίτους.

Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ιδίως ότι ο θεματοφύλακας είναι σε θέση να έχει πρόσβαση στα βιβλία και να πραγματοποιεί επιτόπιες επισκέψεις στις εγκαταστάσεις της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων, καθώς και οποιουδήποτε παρόχου υπηρεσιών που ορίζεται από την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, ή να επανεξετάζει εκθέσεις και δηλώσεις αναγνωρισμένων εξωτερικών πιστοποιήσεων από εξωτερικούς ελεγκτές ή άλλους εμπειρογνώμονες που έχουν τα κατάλληλα προσόντα, προκειμένου να διασφαλίζει την επάρκεια και τη συνάφεια των εφαρμοζόμενων διαδικασιών.

Άρθρο 4

Καθήκοντα σχετικά με τις εγγραφές και τις εξοφλήσεις

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ εφόσον εξασφαλίζει ότι η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων έχει θεσπίσει, υλοποιεί και εφαρμόζει ενδεδειγμένη και συνεπή διαδικασία:

α)

για τον έλεγχο των εντολών εγγραφής σε σύγκριση με τα έσοδα εγγραφής και του αριθμού των μεριδίων που εκδίδονται σε σύγκριση με τα έσοδα εγγραφής που εισπράττει ο ΟΣΕΚΑ·

β)

για τον έλεγχο των εντολών εξόφλησης σε σύγκριση με τις καταβαλλόμενες εξοφλήσεις και του αριθμού των μεριδίων που ακυρώνονται σε σύγκριση με τις εξοφλήσεις που καταβάλλει ο ΟΣΕΚΑ·

γ)

προκειμένου να επαληθεύεται σε τακτική βάση ότι η διαδικασία ελέγχου είναι η ενδεδειγμένη.

Για τον σκοπό των στοιχείων α), β) και γ), ο θεματοφύλακας ελέγχει τακτικά ιδίως κατά πόσον υπάρχει συνέπεια μεταξύ του συνολικού αριθμού μεριδίων στους λογαριασμούς του ΟΣΕΚΑ και του συνολικού αριθμού των μεριδίων σε κυκλοφορία που αναφέρονται στο μητρώο του ΟΣΕΚΑ.

2.   Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει και ελέγχει τακτικά ότι οι διαδικασίες σε σχέση με την πώληση, την έκδοση, την επαναγορά, την εξόφληση και την ακύρωση μεριδίων του ΟΣΕΚΑ συμμορφώνονται με το ισχύον εθνικό δίκαιο, καθώς και με τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και επαληθεύει ότι οι διαδικασίες αυτές υλοποιούνται αποτελεσματικά.

3.   Η συχνότητα των ελέγχων του θεματοφύλακα συνάδει με τη ροή των εγγραφών και εξοφλήσεων.

Άρθρο 5

Καθήκοντα αναφορικά με την αποτίμηση μεριδίων

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν εφαρμόζει διαδικασίες για:

α)

να επαληθεύει σε διαρκή βάση ότι έχουν καθιερωθεί και εφαρμόζονται ενδεδειγμένες και συνεκτικές διαδικασίες αποτίμησης των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, όπως ορίζεται στο άρθρο 85 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

β)

να διασφαλίζει την αποτελεσματική υλοποίηση και περιοδική επανεξέταση των πολιτικών και διαδικασιών αποτίμησης.

2.   Ο θεματοφύλακας διενεργεί τις επαληθεύσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 με συχνότητα που συνάδει με τη συχνότητα της πολιτικής αποτίμησης του ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 85 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, καθώς και με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ.

3.   Όταν ο θεματοφύλακας κρίνει ότι ο υπολογισμός της αξίας των μεριδίων του ΟΣΕΚΑ δεν έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, ειδοποιεί την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων και διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων προς το βέλτιστο συμφέρον εκείνων που επενδύουν στον ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 6

Καθήκοντα σχετικά με την εκτέλεση των εντολών του ΟΣΕΚΑ

Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν θεσπίζει και υλοποιεί τουλάχιστον:

α)

ενδεδειγμένες διαδικασίες προκειμένου να επαληθεύει ότι η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους και κανόνες και με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ·

β)

διαδικασία κλιμάκωσης όταν ο ΟΣΕΚΑ έχει παραβιάσει ένα από τα όρια ή έναν από τους περιορισμούς που αναφέρονται στο δεύτερο εδάφιο.

Για τους σκοπούς του στοιχείου α), ο θεματοφύλακας παρακολουθεί ιδίως τη συμμόρφωση του ΟΣΕΚΑ με τους επενδυτικούς περιορισμούς και τα όρια μόχλευσης στα οποία υπόκειται ο ΟΣΕΚΑ. Οι αναφερόμενες στο στοιχείο α) διαδικασίες πρέπει να είναι αναλογικές με τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 7

Καθήκοντα σχετικά με τον έγκαιρο διακανονισμό συναλλαγών

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο δ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν θεσπίζει διαδικασία για τον εντοπισμό οποιασδήποτε κατάστασης κατά την οποία το αντίτιμο για συναλλαγές που αφορούν τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ δεν αποδίδεται στον ΟΣΕΚΑ εντός των συνήθων χρονικών ορίων, για την αποστολή σχετικής κοινοποίησης προς την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, και στις περιπτώσεις που δεν αποκαθίσταται η κανονικότητα, για την υποβολή αιτήματος απόδοσης των περιουσιακών στοιχείων από τον αντισυμβαλλόμενο, όταν είναι δυνατό.

2.   Στις περιπτώσεις που οι συναλλαγές δεν λαμβάνουν χώρα σε μια ρυθμισμένη αγορά, ο θεματοφύλακας εκτελεί τα καθήκοντά του σύμφωνα με την παράγραφο 1 λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται οι συναλλαγές αυτές.

Άρθρο 8

Καθήκοντα σχετικά με τον υπολογισμό και τη διανομή του εισοδήματος του ΟΣΕΚΑ

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 3 στοιχείο ε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν:

α)

διασφαλίζει ότι ο υπολογισμός του καθαρού εισοδήματος πραγματοποιείται σύμφωνα με τον κανονισμό και τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ και το ισχύον εθνικό δίκαιο κάθε φορά που πρόκειται να διανεμηθεί εισόδημα·

β)

διασφαλίζει τη λήψη ενδεδειγμένων μέτρων όταν οι ελεγκτές του ΟΣΕΚΑ εκφράζουν επιφυλάξεις για τις ετήσιες οικονομικές εκθέσεις. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων παρέχει στον θεματοφύλακα όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις επιφυλάξεις που έχουν εκφραστεί αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις·

γ)

ελέγχει την πληρότητα και την ακρίβεια των πληρωμών μερισμάτων κάθε φορά που πρόκειται να διανεμηθεί εισόδημα.

2.   Όταν ο θεματοφύλακας κρίνει ότι ο υπολογισμός του εισοδήματος δεν έχει γίνει σύμφωνα με το ισχύον εθνικό δίκαιο ή τον κανονισμό ή τα καταστατικά έγγραφα του ΟΣΕΚΑ, ειδοποιεί την εταιρεία διαχείρισης ή την επενδυτική εταιρεία και διασφαλίζει τη έγκαιρη λήψη διορθωτικών μέτρων προς το βέλτιστο συμφέρον των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 9

Παρακολούθηση ταμειακών ροών — γενικές απαιτήσεις

1.   Στην περίπτωση τήρησης ή ανοίγματος λογαριασμού μετρητών σε μια οντότητα που αναφέρεται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ στο όνομα της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει, κατά την έναρξη των καθηκόντων του και στη συνέχεια διαρκώς, όλες τις σχετικές πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διαμόρφωση μιας σαφούς εικόνας όλων των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ, έτσι ώστε ο θεματοφύλακας να μπορεί να συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του.

2.   Κατά τον διορισμό του θεματοφύλακα η εταιρεία επενδύσεων ή η εταιρεία διαχείρισης ενημερώνουν τον θεματοφύλακα για όλους τους υφιστάμενους λογαριασμούς μετρητών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα της εταιρείας επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

3.   Η εταιρεία επενδύσεων ή η εταιρεία διαχείρισης εξασφαλίζει ότι παρέχονται στον θεματοφύλακα όλες οι πληροφορίες σχετικά με το άνοιγμα οποιουδήποτε νέου λογαριασμού μετρητών από την εταιρεία επενδύσεων ή την εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 10

Παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν διασφαλίζει την αποτελεσματική και ενδεδειγμένη παρακολούθηση των ταμειακών ροών του ΟΣΕΚΑ, και ιδίως εάν τουλάχιστον:

α)

εξασφαλίζει την καταχώριση όλων των ταμειακών διαθεσίμων του ΟΣΕΚΑ σε λογαριασμούς που ανοίγονται είτε σε κεντρική τράπεζα ή σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σύμφωνα με την οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (5) ή σε πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια λειτουργίας σε τρίτη χώρα στην οποία απαιτούνται λογαριασμοί μετρητών για τους σκοπούς των λειτουργιών του ΟΣΕΚΑ, εφόσον οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και οι κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα σε αυτήν την τρίτη χώρα θεωρούνται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην Ένωση·

β)

εφαρμόζει αποτελεσματικές και ενδεδειγμένες διαδικασίες για τον έλεγχο όλων των κινήσεων ταμειακών ροών και πραγματοποιεί καθημερινά αυτούς τους ελέγχους ή, σε περίπτωση που οι κινήσεις ταμειακών ροών δεν είναι συχνές, όταν αυτές συμβαίνουν·

γ)

υλοποιεί ενδεδειγμένες διαδικασίες εντοπισμού, κατά το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας, σημαντικών ταμειακών ροών και ταμειακών ροών που ενδέχεται να μη συνάδουν με τις λειτουργίες του ΟΣΕΚΑ·

δ)

επανεξετάζει περιοδικά την επάρκεια των εν λόγω διαδικασιών, μεταξύ άλλων και μέσω πλήρους επανεξέτασης της διαδικασίας ελέγχου τουλάχιστον μία φορά το έτος, και διασφαλίζει ότι οι λογαριασμοί μετρητών που ανοίγονται στο όνομα της εταιρείας επενδύσεων ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα του θεματοφύλακα που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ συμπεριλαμβάνονται στη διαδικασία ελέγχου·

ε)

παρακολουθεί σε διαρκή βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και τα μέτρα που λαμβάνονται εξαιτίας οποιωνδήποτε αναντιστοιχιών εντοπίζονται κατά τις διαδικασίες ελέγχου και ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων σε περίπτωση μη διόρθωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας, καθώς και τις αρμόδιες αρχές σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί·

στ)

ελέγχει κατά πόσον το αρχείο ταμειακών θέσεων που τηρεί ο ίδιος συνάδει με το αρχείο του ΟΣΕΚΑ.

Για τους σκοπούς της αξιολόγησης της ισοδυναμίας των απαιτήσεων προληπτικής εποπτείας και των κανονιστικών απαιτήσεων που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα τρίτης χώρας που αναφέρεται στο στοιχείο α), οι αρμόδιες αρχές λαμβάνουν υπόψη τις εκτελεστικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από την Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 107 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (6).

2.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές και πληροφορίες που σχετίζονται με λογαριασμό μετρητών ο οποίος έχει ανοιχτεί σε τρίτο πρόσωπο διαβιβάζονται στον θεματοφύλακα, ώστε να μπορεί ο θεματοφύλακας να εκτελεί τη δική του διαδικασία ελέγχου.

Άρθρο 11

Καθήκοντα σχετικά με πληρωμές κατά την εγγραφή

Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι παρέχονται στον θεματοφύλακα πληροφορίες σχετικά με πληρωμές που γίνονται από επενδυτές, ή εκ μέρους επενδυτών, κατά την εγγραφή μεριδίων ενός ΟΣΕΚΑ κατά το πέρας κάθε εργάσιμης ημέρας κατά την οποία η εταιρεία επενδύσεων ή η εταιρεία διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή ένα μέρος που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ, για παράδειγμα ο φορέας μεταβίβασης, εισπράττει τέτοιες πληρωμές ή λαμβάνει εντολή από τον επενδυτή. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων μεριμνά ώστε ο θεματοφύλακας να λαμβάνει όλες τις άλλες συναφείς πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να διασφαλίζει ότι οι πληρωμές καταλογίζονται σε λογαριασμούς μετρητών που ανοίγονται στο όνομα της εταιρείας επενδύσεων ή στο όνομα της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ ή στο όνομα του θεματοφύλακα βάσει των διατάξεων του άρθρου 22 παράγραφος 4 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 12

Χρηματοοικονομικά μέσα που τίθενται σε θεματοφυλακή

1.   Χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ και τα οποία δεν μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα συμπεριλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα όταν πληρούνται όλες οι κατωτέρω προϋποθέσεις:

α)

είναι χρηματοοικονομικά μέσα που αναφέρονται στο άρθρο 50 παράγραφος 1 στοιχεία α) έως ε) και η) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή κινητές αξίες που ενσωματώνουν παράγωγα, όπως αναφέρεται στο άρθρο 51 παράγραφος 3 τέταρτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)

μπορούν να καταχωριστούν ή να τηρηθούν σε λογαριασμό άμεσα ή έμμεσα στο όνομα του θεματοφύλακα.

2.   Χρηματοοικονομικά μέσα τα οποία, σύμφωνα με το εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο, είναι μόνο άμεσα καταχωρισμένα στον ίδιο τον εκδότη ή στον εντολοδόχο του, για παράδειγμα έναν υπεύθυνο μητρώου μετοχών ή φορέα μεταβίβασης, στο όνομα του ΟΣΕΚΑ, δεν τελούν υπό θεματοφυλακή.

3.   Χρηματοοικονομικά μέσα που ανήκουν στον ΟΣΕΚΑ και τα οποία δεν μπορούν να παραδοθούν ενσωμάτως στον θεματοφύλακα συμπεριλαμβάνονται πάντοτε στο πεδίο εφαρμογής των καθηκόντων θεματοφυλακής του θεματοφύλακα.

Άρθρο 13

Καθήκοντα φύλαξης σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία που τίθενται σε θεματοφυλακή

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σχετικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που τίθενται σε θεματοφυλακή όταν διασφαλίζει ότι:

α)

τα χρηματοοικονομικά μέσα καταχωρίζονται με ενδεδειγμένο τρόπο βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) σημείο ii) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)

τα αρχεία και οι διαχωρισμένοι λογαριασμοί τηρούνται κατά τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβειά τους και κυρίως την αντιστοιχία των αρχείων με τα χρηματοοικονομικά μέσα και τα μετρητά που κατέχονται για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ·

γ)

διενεργούνται τακτικοί έλεγχοι που συγκρίνουν τους εσωτερικούς λογαριασμούς και τα εσωτερικά αρχεία του θεματοφύλακα με εκείνα οποιουδήποτε τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

δ)

ασκείται δέουσα επιμέλεια αναφορικά με τα χρηματοοικονομικά μέσα που τίθενται σε θεματοφυλακή προκειμένου να διασφαλίζεται υψηλό επίπεδο προστασίας των επενδυτών·

ε)

όλοι οι σχετικοί κίνδυνοι θεματοφυλακής σε όλο το εύρος της αλυσίδας της θεματοφυλακής αξιολογούνται και παρακολουθούνται, και η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων ενημερώνεται για οποιονδήποτε σημαντικό κίνδυνο που εντοπίζεται·

στ)

θεσπίζονται επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου απώλειας ή απομείωσης των χρηματοοικονομικών μέσων ή των δικαιωμάτων που συνδέονται με τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα εξαιτίας απάτης, κακής διαχείρισης, πλημμελούς καταχώρισης ή αμέλειας·

ζ)

επαληθεύεται το δικαίωμα κυριότητας του ΟΣΕΚΑ ή το δικαίωμα κυριότητας της εταιρείας διαχείρισης που ενεργεί για λογαριασμό του ΟΣΕΚΑ επί των περιουσιακών στοιχείων.

2.   Όταν ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει σε τρίτο πρόσωπο τα καθήκοντά φύλαξης για τα οποία είναι υπεύθυνος, όσον αφορά περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται υπό θεματοφυλακή, βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, εξακολουθεί να υπόκειται στις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως ε) του παρόντος άρθρου. Ο θεματοφύλακας διασφαλίζει επίσης ότι το εν λόγω τρίτο πρόσωπο συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία β) έως ζ) του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 14

Καθήκοντα φύλαξης αναφορικά με την επαλήθευση της κυριότητας και την τήρηση αρχείων

1.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων παρέχει στον θεματοφύλακα, κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και σε διαρκή βάση στη συνέχεια, όλες τις συναφείς πληροφορίες που χρειάζεται προκειμένου να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις που υπέχει βάσει του άρθρου 22 παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, και εξασφαλίζει ότι ο θεματοφύλακας λαμβάνει όλες τις συναφείς πληροφορίες από τρίτους.

2.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις του άρθρου 22 παράγραφος 5 στοιχείο β) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν τουλάχιστον:

α)

έχει πρόσβαση χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση σε όλες τις συναφείς πληροφορίες που χρειάζεται για να εκτελεί τα καθήκοντά του σε σχέση με την επαλήθευση της κυριότητας και την τήρηση αρχείων, συμπεριλαμβανομένων συναφών πληροφοριών που παρέχονται στον θεματοφύλακα από τρίτους·

β)

διαθέτει επαρκείς και αξιόπιστες πληροφορίες ώστε να βεβαιώνεται για το δικαίωμα κυριότητας του ΟΣΕΚΑ επί των περιουσιακών στοιχείων·

γ)

τηρεί αρχείο όλων των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι ο ΟΣΕΚΑ κατέχει την κυριότητα:

i)

καταχωρίζει στο αρχείο του το όνομα του ΟΣΕΚΑ, τα περιουσιακά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ονομαστικών ποσών τους, για τα οποία έχει βεβαιωθεί ότι ο ΟΣΕΚΑ κατέχει την κυριότητα·

ii)

μπορεί να παράσχει ανά πάσα στιγμή ολοκληρωμένο και επίκαιρο κατάλογο όλων των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένων των αντίστοιχων ονομαστικών ποσών τους.

Για τους σκοπούς του στοιχείου γ) σημείο ii) της παρούσας παραγράφου, ο θεματοφύλακας εξασφαλίζει ότι εφαρμόζει διαδικασίες ώστε να μην επιτρέπεται η εκχώρηση, μεταβίβαση, ανταλλαγή ή παράδοση των καταχωρισμένων περιουσιακών στοιχείων εάν δεν έχει ενημερωθεί για τις εν λόγω συναλλαγές ο θεματοφύλακας ή το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Ο θεματοφύλακας πρέπει να έχει πρόσβαση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, σε αποδεικτικά έγγραφα κάθε συναλλαγής και θέσης παρεχόμενα από το οικείο τρίτο πρόσωπο. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι ο οικείος τρίτος παρέχει στον θεματοφύλακα χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση πιστοποιητικά ή αποδεικτικά έγγραφα κάθε φορά που μια πώληση ή απόκτηση περιουσιακών στοιχείων ή εταιρική πράξη οδηγεί στην έκδοση χρηματοοικονομικών μέσων, τουλάχιστον δε μία φορά το έτος.

3.   Ο θεματοφύλακας μεριμνά ώστε η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων να διαθέτει και να υλοποιεί ενδεδειγμένες διαδικασίες που επιβεβαιώνουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία που έχει αποκτήσει ο ΟΣΕΚΑ είναι δεόντως καταχωρισμένα στο όνομα του ΟΣΕΚΑ και επαληθεύει τη συνέπεια μεταξύ των θέσεων στα αρχεία του ΟΣΕΚΑ και των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία ο θεματοφύλακας έχει πειστεί ότι ο ΟΣΕΚΑ κατέχει την κυριότητα. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διασφαλίζει ότι όλες οι εντολές και οι συναφείς πληροφορίες που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ διαβιβάζονται στον θεματοφύλακα, ώστε αυτός να μπορεί να εκτελεί τη δική του διαδικασία επαλήθευσης και ελέγχου.

4.   Ο θεματοφύλακας θεσπίζει και υλοποιεί διαδικασία κλιμάκωσης όταν εντοπίζονται ανακολουθίες, η οποία συμπεριλαμβάνει την ειδοποίηση της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων και των αρμόδιων αρχών σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να διορθωθεί.

Άρθρο 15

Δέουσα επιμέλεια

1.   Ο θεματοφύλακας θεωρείται ότι συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις που ορίζονται στο άρθρο 22α παράγραφος 2 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν υλοποιεί και εφαρμόζει ενδεδειγμένη τεκμηριωμένη διαδικασία δέουσας επιμέλειας για την επιλογή και τη διαρκή παρακολούθηση του τρίτου προσώπου στο οποίο πρόκειται να ανατεθούν ή έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας αυτής. Η διαδικασία αυτή επανεξετάζεται τακτικά, και τουλάχιστον μία φορά ετησίως.

2.   Κατά την επιλογή και τον διορισμό του τρίτου προσώπου στο οποίο θα ανατεθούν λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο θεματοφύλακας ασκεί τη δέουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια προκειμένου να διασφαλίσει ότι η ανάθεση χρηματοοικονομικών μέσων στο εν λόγω τρίτο πρόσωπο θα εξασφαλίζει επαρκές επίπεδο προστασίας. Ο θεματοφύλακας οφείλει τουλάχιστον να:

α)

αξιολογεί το ρυθμιστικό και νομικό πλαίσιο, συμπεριλαμβανομένων του κινδύνου χώρας, του κινδύνου θεματοφυλακής και του κατά πόσον είναι εκτελεστές οι συμβάσεις που συνάπτονται με αυτό το τρίτο πρόσωπο. Συγκεκριμένα, η εν λόγω αξιολόγηση δίνει στον θεματοφύλακα τη δυνατότητα να καθορίζει τις επιπλοκές που θα δημιουργούσε ενδεχόμενη αφερεγγυότητα του τρίτου προσώπου στα περιουσιακά στοιχεία και τα δικαιώματα του ΟΣΕΚΑ·

β)

μεριμνά ώστε η αξιολόγηση της δυνατότητας εκτέλεσης των συμβατικών διατάξεων που αναφέρονται στο στοιχείο α), στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο εδρεύει σε τρίτη χώρα, να βασίζεται σε νομικές συμβουλές παρεχόμενες από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ανεξάρτητο από τον θεματοφύλακα ή το εν λόγω τρίτο πρόσωπο·

γ)

αξιολογεί κατά πόσον η πρακτική, οι διαδικασίες και οι εσωτερικοί έλεγχοι του τρίτου προσώπου επαρκούν προκειμένου να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο φροντίδας και προστασίας για τα χρηματοοικονομικά μέσα του ΟΣΕΚΑ·

δ)

αξιολογεί κατά πόσον η οικονομική ισχύς και η φήμη του τρίτου προσώπου συνάδουν με τα καθήκοντα που του ανατίθενται. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες παρεχόμενες από το πιθανό τρίτο πρόσωπο, καθώς και σε άλλα δεδομένα και πληροφορίες·

ε)

διασφαλίζει ότι το τρίτο πρόσωπο έχει τις επιχειρησιακές και τεχνολογικές δυνατότητες που απαιτούνται για την εκτέλεση των ανατεθειμένων καθηκόντων φύλαξης με υψηλό βαθμό προστασίας και ασφάλειας.

3.   Ο θεματοφύλακας ασκεί όλη τη δέουσα ικανότητα, προσοχή και επιμέλεια κατά την περιοδική επανεξέταση και διαρκή παρακολούθηση προκειμένου να διασφαλίζει ότι το τρίτο πρόσωπο εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια που προβλέπονται στην παράγραφο 2 και τους όρους που αναφέρονται στο άρθρο 22α παράγραφος 3 στοιχεία α) έως ε) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ και προβαίνει τουλάχιστον στα ακόλουθα:

α)

παρακολουθεί τις επιδόσεις του τρίτου προσώπου και τη συμμόρφωσή του με τα πρότυπα του θεματοφύλακα·

β)

διασφαλίζει ότι το τρίτο πρόσωπο ασκεί υψηλό επίπεδο φροντίδας, σύνεσης και επιμέλειας κατά την εκτέλεση των καθηκόντων φύλαξης που του έχουν ανατεθεί, ιδίως δε ότι διαχωρίζει αποτελεσματικά τα χρηματοοικονομικά μέσα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 16 του παρόντος κανονισμού·

γ)

επανεξετάζει τους κινδύνους θεματοφυλακής που συνδέονται με την απόφαση ανάθεσης των περιουσιακών στοιχείων στο τρίτο πρόσωπο και ειδοποιεί χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων για οποιαδήποτε αλλαγή στους κινδύνους αυτούς. Η εν λόγω αξιολόγηση βασίζεται σε πληροφορίες παρεχόμενες από το τρίτο πρόσωπο, καθώς και σε άλλα δεδομένα και πληροφορίες. Όταν επικρατεί αναταραχή στις αγορές ή όταν εντοπιστεί κίνδυνος, αυξάνεται η συχνότητα και το πεδίο εφαρμογής της επανεξέτασης·

δ)

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την οριζόμενη στο άρθρο 22 παράγραφος 7 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ απαγόρευση·

ε)

παρακολουθεί τη συμμόρφωση με την οριζόμενη στο άρθρο 25 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ απαγόρευση και τις οριζόμενες στα άρθρα 21 έως 24 του παρόντος κανονισμού απαιτήσεις.

4.   Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 ισχύουν αναλογικά όταν το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ έχει αποφασίσει να αναθέσει περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών φύλαξης σε άλλο τρίτο πρόσωπο βάσει του άρθρου 22α παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

5.   Ο θεματοφύλακας καταρτίζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για κάθε αγορά στην οποία διορίζει τρίτο πρόσωπο στο οποίο ανατίθενται λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ. Το σχέδιο έκτακτης ανάγκης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό εναλλακτικού παρόχου, εάν αυτός υφίσταται.

6.   Ο θεματοφύλακας λαμβάνει μέτρα, συμπεριλαμβανομένης της καταγγελίας της σύμβασης, τα οποία είναι προς το βέλτιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του, στην περίπτωση που το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ δεν συμμορφώνεται πλέον με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού.

7.   Όταν ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει τις λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σε τρίτο πρόσωπο που εδρεύει σε τρίτη χώρα, μεριμνά ώστε η συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο να επιτρέπει την πρόωρη καταγγελία, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του, στην περίπτωση που η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί αφερεγγυότητας δεν αναγνωρίζει πλέον τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου ή στην περίπτωση που δεν πληρούνται πλέον οι όροι που τίθενται στη νομοθεσία και τη νομολογία.

8.   Όταν η ισχύουσα νομοθεσία και νομολογία περί αφερεγγυότητας δεν αναγνωρίζει πλέον τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ στην περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ή δεν εξασφαλίζει πλέον ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα δεν αποτελούν τμήμα της περιουσίας του τρίτου προσώπου στην περίπτωση αφερεγγυότητας και δεν είναι διαθέσιμα για διανομή μεταξύ, ή για ρευστοποίηση επ' ωφελεία, των πιστωτών του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, ο θεματοφύλακας ενημερώνει αμέσως την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων.

9.   Μόλις λάβει τις αναφερόμενες στην παράγραφο 8 πληροφορίες, η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων κοινοποιεί αμέσως στις αρχές που είναι αρμόδιες για αυτήν τις πληροφορίες αυτές και εξετάζει όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα όσον αφορά τα συναφή περιουσιακά στοιχεία του ΟΣΕΚΑ, συμπεριλαμβανομένης της διάθεσής τους, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη να ενεργεί προς το βέλτιστο συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του.

Άρθρο 16

Υποχρέωση διαχωρισμού

1.   Όταν έχουν ανατεθεί σε τρίτο πρόσωπο λειτουργίες φύλαξης εν όλω ή εν μέρει, ο θεματοφύλακας διασφαλίζει ότι το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ ενεργεί σύμφωνα με την υποχρέωση διαχωρισμού που ορίζεται στο άρθρο 22α παράγραφος 3 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ επαληθεύοντας ότι το τρίτο πρόσωπο:

α)

τηρεί όλα τα απαραίτητα αρχεία και λογαριασμούς που απαιτούνται προκειμένου ο θεματοφύλακας να είναι σε θέση ανά πάσα στιγμή και χωρίς καθυστέρηση να ξεχωρίσει τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία, καθώς και από τα περιουσιακά στοιχεία άλλων πελατών του, τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει ο θεματοφύλακας για δικό του λογαριασμό και τα περιουσιακά στοιχεία που κατέχει για πελάτες του θεματοφύλακα οι οποίοι δεν είναι ΟΣΕΚΑ·

β)

τηρεί αρχεία και λογαριασμούς κατά τρόπο που διασφαλίζει την ακρίβειά τους, ιδίως δε την αντιστοιχία τους με τα περιουσιακά στοιχεία που φυλάσσονται για λογαριασμό των πελατών του θεματοφύλακα·

γ)

διενεργεί σε τακτική βάση ελέγχους που συγκρίνουν τους εσωτερικούς λογαριασμούς και τα εσωτερικά αρχεία του θεματοφύλακα με εκείνα του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί περαιτέρω λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

δ)

θεσπίζει επαρκείς οργανωτικές ρυθμίσεις για να ελαχιστοποιήσει τον κίνδυνο απώλειας ή απομείωσης των χρηματοοικονομικών μέσων ή των δικαιωμάτων που σχετίζονται με τα εν λόγω χρηματοοικονομικά μέσα εξαιτίας κατάχρησης των χρηματοοικονομικών μέσων, απάτης, κακής διαχείρισης, πλημμελούς τήρησης αρχείων ή αμέλειας·

ε)

τηρεί τα μετρητά του ΟΣΕΚΑ σε λογαριασμό ή λογαριασμούς σε κεντρική τράπεζα τρίτης χώρας ή πιστωτικό ίδρυμα που έχει λάβει άδεια σε τρίτη χώρα, εφόσον οι απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας και οι κανονιστικές απαιτήσεις που ισχύουν για τα πιστωτικά ιδρύματα σε αυτήν την τρίτη χώρα θεωρούνται από τις αρμόδιες αρχές του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ τουλάχιστον ισοδύναμες με τις απαιτήσεις που ισχύουν στην Ένωση, σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 4 στοιχείο γ) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

2.   Η παράγραφος 1 ισχύει αναλογικά όταν το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ έχει αποφασίσει να αναθέσει περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών φύλαξης σε άλλο τρίτο πρόσωπο βάσει του άρθρου 22α παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

Άρθρο 17

Προστασία των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ έναντι αφερεγγυότητας κατά την ανάθεση λειτουργιών θεματοφυλακής

1.   Ο θεματοφύλακας μεριμνά ώστε ένα τρίτο πρόσωπο που εδρεύει σε τρίτη χώρα, στο οποίο πρόκειται να ανατεθούν ή έχουν ανατεθεί λειτουργίες θεματοφυλακής σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ότι, σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου, τα περιουσιακά στοιχεία ενός ΟΣΕΚΑ που τηρεί το τρίτο πρόσωπο υπό θεματοφυλακή δεν είναι διαθέσιμα για διανομή μεταξύ, ή για ρευστοποίηση επ' ωφελεία, των πιστωτών του εν λόγω τρίτου προσώπου.

2.   Ο θεματοφύλακας μεριμνά ώστε το τρίτο πρόσωπο να προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

α)

λαμβάνει νομικές συμβουλές από ανεξάρτητο φυσικό ή νομικό πρόσωπο οι οποίες επιβεβαιώνουν ότι το ισχύον δίκαιο περί αφερεγγυότητας αναγνωρίζει τον διαχωρισμό των περιουσιακών στοιχείων των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα από τα δικά του περιουσιακά στοιχεία και από τα περιουσιακά στοιχεία των άλλων πελατών του, από τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται για ίδιο λογαριασμό του θεματοφύλακα και από τα περιουσιακά στοιχεία που τηρούνται για πελάτες του θεματοφύλακα που δεν είναι ΟΣΕΚΑ, όπως ορίζεται στο άρθρο 16 του παρόντος κανονισμού, και ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα δεν αποτελούν τμήμα της περιουσίας του τρίτου προσώπου σε περίπτωση αφερεγγυότητας και δεν είναι διαθέσιμα για διανομή μεταξύ, ή για ρευστοποίηση επ' ωφελεία, των πιστωτών του τρίτου προσώπου στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)

μεριμνά ώστε να πληρούνται οι όροι της ισχύουσας νομοθεσίας και νομολογίας περί αφερεγγυότητας της εν λόγω τρίτης χώρας που αναγνωρίζουν ότι τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα είναι διαχωρισμένα και δεν είναι διαθέσιμα για διανομή μεταξύ, ή για ρευστοποίηση επ' ωφελεία, πιστωτών, όπως αναφέρεται στο στοιχείο α), κατά τη σύναψη της συμφωνίας ανάθεσης με τον θεματοφύλακα, καθώς και συνεχώς καθ' όλη τη διάρκεια της ανάθεσης·

γ)

ενημερώνει αμέσως τον θεματοφύλακα όταν δεν πληρούται πλέον ένας ή περισσότεροι από τους όρους που αναφέρονται στο στοιχείο β)·

δ)

τηρεί επακριβή και επικαιροποιημένα αρχεία και λογαριασμούς των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ βάσει των οποίων ο θεματοφύλακας μπορεί να διαπιστώσει ανά πάσα στιγμή με ακρίβεια τη φύση, τη θέση και το καθεστώς κυριότητας αυτών των περιουσιακών στοιχείων·

ε)

υποβάλλει κατάσταση στον θεματοφύλακα σε τακτική βάση και σε κάθε περίπτωση που λαμβάνει χώρα κάποια αλλαγή, στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα·

στ)

ενημερώνει τον θεματοφύλακα σχετικά με τις αλλαγές στην ισχύουσα νομοθεσία περί αφερεγγυότητας και την αποτελεσματική εφαρμογή της.

3.   Όταν ο θεματοφύλακας έχει αναθέσει λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ σε τρίτο πρόσωπο που εδρεύει σε τρίτη χώρα, το εν λόγω τρίτο πρόσωπο υποβάλλει στον θεματοφύλακα, τακτικά και σε κάθε περίπτωση που λαμβάνει χώρα μια αλλαγή, μια κατάσταση στην οποία αναφέρονται λεπτομερώς τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών του ΟΣΕΚΑ του θεματοφύλακα.

4.   Ο θεματοφύλακας μεριμνά ώστε τα καθήκοντα που ορίζονται στις παραγράφους 1 και 2 να ισχύουν αναλογικά όταν το τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχουν ανατεθεί λειτουργίες φύλαξης βάσει του άρθρου 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ έχει αποφασίσει να αναθέσει περαιτέρω μέρος ή το σύνολο των λειτουργιών φύλαξης σε άλλο τρίτο πρόσωπο βάσει του άρθρου 22α παράγραφος 3 τρίτο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

ΑΠΩΛΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΕΥΘΥΝΗ

(άρθρο 24 παράγραφος 1 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

Άρθρο 18

Απώλεια χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή

1.   Απώλεια χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ θεωρείται ότι έλαβε χώρα, σε σχέση με χρηματοοικονομικό μέσο που τηρείται σε θεματοφυλακή από τον θεματοφύλακα ή τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων, σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, όταν πληρούται οποιοσδήποτε από τους εξής όρους:

α)

αποδεικνύεται ότι δεν ισχύει δηλωμένο δικαίωμα κυριότητας του ΟΣΕΚΑ διότι είτε έπαψε να υφίσταται είτε δεν υφίστατο ποτέ·

β)

έχει αφαιρεθεί οριστικά το δικαίωμα κυριότητας του ΟΣΕΚΑ επί του χρηματοοικονομικού μέσου·

γ)

ο ΟΣΕΚΑ έχει χάσει οριστικά την ικανότητα να εκποιεί, άμεσα ή έμμεσα, το χρηματοοικονομικό μέσο.

2.   Η βεβαίωση της απώλειας του χρηματοοικονομικού μέσου από την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων ακολουθεί μια τεκμηριωμένη διαδικασία η οποία είναι άμεσα διαθέσιμη στις αρμόδιες αρχές. Αφού βεβαιωθεί η απώλεια, κοινοποιείται αμέσως στους επενδυτές σε σταθερό μέσο.

3.   Χρηματοοικονομικό μέσο που τίθεται σε θεματοφυλακή δεν θεωρείται απολεσθέν κατά την έννοια του άρθρου 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ όταν έχει αφαιρεθεί οριστικά το δικαίωμα κυριότητας ενός ΟΣΕΚΑ αναφορικά με συγκεκριμένο μέσο, εφόσον το εν λόγω μέσο αντικαθίσταται από, ή μετατρέπεται σε, άλλο χρηματοοικονομικό μέσο ή άλλα χρηματοοικονομικά μέσα.

4.   Σε περίπτωση αφερεγγυότητας του τρίτου προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ, η απώλεια χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή βεβαιώνεται από την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων όταν πληρούται με βεβαιότητα ένας από τους όρους που απαριθμούνται στην παράγραφο 1.

Πρέπει να έχει διαπιστωθεί με βεβαιότητα το κατά πόσον πληρούται με βεβαιότητα ένας από τους όρους που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 το αργότερο κατά το πέρας των διαδικασιών αφερεγγυότητας. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας παρακολουθούν στενά τις διαδικασίες αφερεγγυότητας προκειμένου να καθορίσουν κατά πόσον έχουν απολεσθεί ουσιαστικά όλα ή μερικά από τα χρηματοοικονομικά μέσα που έχουν ανατεθεί στο τρίτο πρόσωπο στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

5.   Η απώλεια χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή βεβαιώνεται ανεξάρτητα από το αν οι όροι που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 οφείλονται σε απάτη, αμέλεια ή άλλη εκούσια ή ακούσια συμπεριφορά.

Άρθρο 19

Απαλλαγή από ευθύνη

1.   Η ευθύνη του θεματοφύλακα βάσει του άρθρου 24 παράγραφος 1 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2009/65/ΕΚ δεν ενεργοποιείται όταν ο θεματοφύλακας μπορεί να αποδείξει ότι πληρούνται όλοι οι εξής όροι:

α)

το γεγονός που οδήγησε στην απώλεια δεν οφείλεται σε ενέργεια ή παράλειψη του θεματοφύλακα ή τρίτου προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται υπό θεματοφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ·

β)

ο θεματοφύλακας δεν θα μπορούσε εύλογα να έχει αποτρέψει την επέλευση του εν λόγω γεγονότος το οποίο οδήγησε στην απώλεια παρά τη λήψη όλων των προφυλάξεων που απαιτούνται από μέρους ενός συνετού θεματοφύλακα, όπως αυτές αντικατοπτρίζονται στη συνήθη πρακτική του κλάδου·

γ)

ο θεματοφύλακας δεν θα μπορούσε να έχει αποτρέψει την απώλεια, παρά την αυστηρή και ολοκληρωμένη δέουσα επιμέλεια:

i)

θεσπίζοντας, υλοποιώντας, εφαρμόζοντας και διατηρώντας δομές και διαδικασίες, καθώς και ασφαλιστική εμπειρογνωμοσύνη, που είναι επαρκείς και αναλογικές προς τη φύση και την πολυπλοκότητα των περιουσιακών στοιχείων του ΟΣΕΚΑ προκειμένου να εντοπίζουν έγκαιρα και να παρακολουθούν διαρκώς εξωτερικά γεγονότα τα οποία ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλεια χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή·

ii)

αξιολογώντας διαρκώς το κατά πόσον οποιοδήποτε από τα γεγονότα που εντοπίζονται βάσει του σημείου i) δημιουργεί σημαντικό κίνδυνο απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή·

iii)

ενημερώνοντας την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων για τους σημαντικούς κινδύνους που εντοπίζονται και λαμβάνοντας ενδεδειγμένα μέτρα, κατά περίπτωση, για την αποφυγή ή τον μετριασμό της απώλειας χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται σε θεματοφυλακή, όταν έχουν εντοπιστεί πραγματικά ή πιθανά εξωτερικά γεγονότα που πιστεύεται ότι δημιουργούν σημαντικό κίνδυνο απώλειας χρηματοοικονομικού μέσου που τίθεται σε θεματοφυλακή.

2.   Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) μπορεί να θεωρηθεί ότι πληρούνται υπό τις εξής περιστάσεις:

α)

φυσικά συμβάντα που είναι πέραν του ελέγχου ή της επιρροής του ανθρώπου·

β)

έκδοση οποιουδήποτε νόμου, διατάγματος, κανονισμού, απόφασης ή εντολής από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή οποιοδήποτε κυβερνητικό όργανο, συμπεριλαμβανομένου δικαστηρίου ή άλλου δικαστικού οργάνου, που έχει επίπτωση στα χρηματοοικονομικά μέσα που τίθενται σε θεματοφυλακή·

γ)

πόλεμος, ταραχές ή άλλες μεγάλες αναστατώσεις.

3.   Οι απαιτήσεις της παραγράφου 1 στοιχεία α) και β) δεν θεωρείται ότι πληρούνται σε περιπτώσεις όπως λογιστικό λάθος, λειτουργική αστοχία, απάτη, μη εκπλήρωση των απαιτήσεων διαχωρισμού στο επίπεδο του θεματοφύλακα ή του τρίτου προσώπου στο οποίο έχει ανατεθεί η φύλαξη χρηματοοικονομικών μέσων που τίθενται υπό θεματοφυλακή σύμφωνα με το άρθρο 22 παράγραφος 5 στοιχείο α) της οδηγίας 2009/65/ΕΚ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

(άρθρο 25 της οδηγίας 2009/65/ΕΚ)

Άρθρο 20

Διοικητικό όργανο

Για τους σκοπούς του παρόντος κεφαλαίου, ο όρος «διοικητικό όργανο της εταιρείας διαχείρισης» περιλαμβάνει το διοικητικό όργανο της εταιρείας διαχείρισης ή το διοικητικό όργανο της εταιρείας επενδύσεων.

Άρθρο 21

Κοινή διοίκηση

Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας οφείλουν να συμμορφώνονται ανά πάσα στιγμή με τις ακόλουθες απαιτήσεις:

α)

κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα μέλος του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης και μέλος του διοικητικού οργάνου του θεματοφύλακα·

β)

κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα μέλος του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης και εργαζόμενος του θεματοφύλακα·

γ)

κανένα πρόσωπο δεν δύναται να είναι ταυτόχρονα μέλος του διοικητικού οργάνου του θεματοφύλακα και εργαζόμενος της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων·

δ)

όταν το διοικητικό όργανο της εταιρείας διαχείρισης δεν είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες εντός της εταιρείας, δεν επιτρέπεται ποσοστό άνω του ενός τρίτου των μελών του οργάνου της που είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες να αποτελείται από μέλη που είναι ταυτόχρονα μέλη του διοικητικού οργάνου, του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες ή εργαζόμενοι του θεματοφύλακα·

ε)

όταν το διοικητικό όργανο του θεματοφύλακα δεν είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες εντός του θεματοφύλακα, δεν επιτρέπεται ποσοστό άνω του ενός τρίτου των μελών του οργάνου του που είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες να αποτελείται από μέλη που είναι ταυτόχρονα μέλη του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης, του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων ή εργαζόμενοι της εταιρείας διαχείρισης ή της εταιρείας επενδύσεων.

Άρθρο 22

Διορισμός θεματοφύλακα και ανάθεση φύλαξης

1.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων εφαρμόζει διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή και τον διορισμό του θεματοφύλακα η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά προκαθορισμένα κριτήρια και είναι προς το αποκλειστικό συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

2.   Όταν η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων διορίζει θεματοφύλακα με τον οποίο έχει δεσμό ή δεσμό ομίλου, οφείλει να διατηρεί αποδεικτικά έγγραφα των εξής:

α)

μιας αξιολόγησης που συγκρίνει τα πλεονεκτήματα του διορισμού ενός θεματοφύλακα με δεσμό ή δεσμό ομίλου με τα πλεονεκτήματα του διορισμού ενός θεματοφύλακα που δεν έχει δεσμό ή δεσμό ομίλου με την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, λαμβάνοντας υπόψη τουλάχιστον το κόστος, την εμπειρογνωμοσύνη, την οικονομική κατάσταση και την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν οι αξιολογούμενοι θεματοφύλακες·

β)

μιας έκθεσης, βάσει της αναφερόμενης στο στοιχείο α) αξιολόγησης, η οποία περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο διορισμός πληροί τα αντικειμενικά προκαθορισμένα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 1 και πραγματοποιείται προς το αποκλειστικό συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

3.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων αποδεικνύει προς την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ ότι έχει πεισθεί για τον διορισμό του θεματοφύλακα και ότι ο διορισμός είναι προς το αποκλειστικό συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ. Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων καθιστούν διαθέσιμα τα αποδεικτικά έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους καταγωγής του ΟΣΕΚΑ.

4.   Η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων αιτιολογεί προς τους επενδυτές του ΟΣΕΚΑ, εάν της ζητηθεί, την επιλογή του θεματοφύλακα.

5.   Ο θεματοφύλακας εφαρμόζει διαδικασία λήψης αποφάσεων για την επιλογή τρίτων προσώπων στα οποία μπορεί να αναθέσει λειτουργίες φύλαξης σύμφωνα με το άρθρο 22α της οδηγίας 2009/65/ΕΚ η οποία βασίζεται σε αντικειμενικά προκαθορισμένα κριτήρια και είναι προς το αποκλειστικό συμφέρον του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 23

Συγκρούσεις συμφερόντων

Όταν υπάρχει δεσμός ή δεσμός ομίλου μεταξύ τους, η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας οφείλουν να εφαρμόζουν πολιτικές και διαδικασίες που εξασφαλίζουν ότι:

α)

εντοπίζονται όλες οι περιπτώσεις σύγκρουσης συμφερόντων που ανακύπτουν από τον εν λόγω δεσμό·

β)

λαμβάνονται όλα τα εύλογα μέτρα για την αποφυγή αυτών των περιπτώσεων σύγκρουσης συμφερόντων.

Όταν δεν μπορεί να αποφευχθεί η αναφερόμενη στο πρώτο εδάφιο σύγκρουση συμφερόντων, η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας διαχειρίζονται, παρακολουθούν και γνωστοποιούν την εν λόγω σύγκρουση συμφερόντων ώστε να προλαμβάνονται οι δυσμενείς επιπτώσεις στα συμφέροντα του ΟΣΕΚΑ και των επενδυτών του ΟΣΕΚΑ.

Άρθρο 24

Ανεξαρτησία των διοικητικών συμβουλίων και των εποπτικών λειτουργιών

1.   Όταν υφίσταται δεσμός ομίλου μεταξύ τους, η εταιρεία διαχείρισης ή η εταιρεία επενδύσεων και ο θεματοφύλακας μεριμνούν ώστε:

α)

όταν το διοικητικό όργανο της εταιρείας διαχείρισης και το διοικητικό όργανο του θεματοφύλακα είναι επίσης επιφορτισμένα με εποπτικές λειτουργίες εντός των αντίστοιχων εταιρειών, τουλάχιστον ένα τρίτο των μελών ή δύο πρόσωπα, αναλόγως ποιος αριθμός είναι μικρότερος, του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης και του διοικητικού οργάνου του θεματοφύλακα να είναι ανεξάρτητα·

β)

όταν το διοικητικό όργανο της εταιρείας διαχείρισης και το διοικητικό όργανο του θεματοφύλακα δεν είναι επιφορτισμένα με εποπτικές λειτουργίες εντός των αντίστοιχων εταιρειών, τουλάχιστον ένα τρίτο των μελών ή δύο πρόσωπα, αναλόγως ποιος αριθμός είναι μικρότερος, του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με εποπτικές λειτουργίες ενός της εταιρείας διαχείρισης και εντός του θεματοφύλακα να είναι ανεξάρτητα.

2.   Για τους σκοπούς της πρώτης παραγράφου, τα μέλη του διοικητικού οργάνου της εταιρείας διαχείρισης, τα μέλη του διοικητικού οργάνου του θεματοφύλακα ή τα μέλη του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με τις εποπτικές λειτουργίες των ανωτέρω εταιρειών θεωρούνται ανεξάρτητα εφόσον δεν είναι ούτε μέλη του διοικητικού οργάνου ή του οργάνου που είναι επιφορτισμένο με τις εποπτικές λειτουργίες ούτε εργαζόμενοι οποιασδήποτε από τις άλλες επιχειρήσεις μεταξύ των οποίων υφίσταται δεσμός ομίλου και δεν έχουν οποιαδήποτε επιχειρηματική, οικογενειακή ή άλλη σχέση με την εταιρεία διαχείρισης ή την εταιρεία επενδύσεων, τον θεματοφύλακα ή οποιαδήποτε άλλη επιχείρηση εντός του ομίλου η οποία να προκαλεί σύγκρουση συμφερόντων που να επηρεάζει αρνητικά την κρίση τους.

Άρθρο 25

Έναρξη ισχύος και εφαρμογή

Ο παρών κανονισμός τίθεται σε ισχύ την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Εφαρμόζεται από τις 13 Οκτωβρίου 2016.

Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.

Βρυξέλλες, 17 Δεκεμβρίου 2015.

Για την Επιτροπή

Ο Πρόεδρος

Jean-Claude JUNCKER


(1)  ΕΕ L 302 της 17.11.2009, σ. 32.

(2)  Οδηγία 2014/91/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, για την τροποποίηση της οδηγίας 2009/65/ΕΚ για τον συντονισμό των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες (ΟΣΕΚΑ) όσον αφορά τις λειτουργίες θεματοφύλακα, τις πολιτικές αποδοχών και τις κυρώσεις (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 186).

(3)  Οδηγία 2013/34/EE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου (ΕΕ L 182 της 29.6.2013, σ. 19).

(4)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 19ης Ιουλίου 2002, για την εφαρμογή διεθνών λογιστικών προτύπων (ΕΕ L 243 της 11.9.2002, σ. 1).

(5)  Οδηγία 2013/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με την πρόσβαση στη δραστηριότητα πιστωτικών ιδρυμάτων και την προληπτική εποπτεία πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, για την τροποποίηση της οδηγίας 2002/87/ΕΚ και για την κατάργηση των οδηγιών 2006/48/ΕΚ και 2006/49/ΕΚ (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 338).

(6)  Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 575/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Ιουνίου 2013, σχετικά με τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 648/2012 (ΕΕ L 176 της 27.6.2013, σ. 1).

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία Επενδύσεις - Αναπτυξιακά κίνητρα

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης