Αρ. πρωτ.: Φ10221/4617/165/ 12.4.2016

Σχετικά με τις διατάξεις του αρ. 31 του ν. 4075/2012 για την αναγνώριση χρόνου στα ΒΑΕ από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα

12 Απρ 2016

Taxheaven.gr

Αθήνα 12/04/2016
Αρ. Πρωτ.: Φ10221/4617/165

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ. ΜΙΣΘΩΤΩΝ και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ 13)
ΤΜΗΜΑ : Β'

Ταχ. Δ/νση : Σταδίου 29
Ταχ. Κώδικας : 10110 Αθήνα
Πληροφορίες : Στ. Γιωτάκου
Τηλέφωνο : 210 3368112
[email protected]
Φαξ: 210 33 68 120

ΘΕΜΑ: «Σχετικά με τις διατάξεις του αρ. 31 του ν. 4075/2012 για την αναγνώριση χρόνου στα ΒΑΕ από εξαιρεθείσα ειδικότητα του οικείου Πίνακα».

Σε απάντηση της αναφοράς σας, σχετικά με το ανωτέρω θέμα ερώτημα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Α. Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν. 4075/2012, δόθηκε η δυνατότητα σε όσους απασχολούνταν σε εργασίες ή ειδικότητες, οι οποίες με την Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011 (ΦΕΚ Β' 2778/2011) Υπουργική Απόφαση εξαιρέθηκαν από τον Πίνακα ΒΑΕ και προκειμένου μην θιγούν ώριμα συνταξιοδοτικά δικαιώματα, να αναγνωρίσουν με εξαγορά το χρόνο πραγματικής απασχόλησής τους κατά το διάστημα από 1.01.2012 (ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου Πίνακα ΒΑΕ) έως 31.12.2015 σε εξαιρεθείσες ειδικότητες, ούτως ώστε να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης στα ΒΑΕ (ήτοι, 3.600 στα ΒΑΕ εκ των οποίων 1.000 την τελευταία 13ετία πριν από τη συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας για τους ασφαλισμένους μέχρι 31.12.1992 ή 3.375 στα ΒΑΕ για τους ασφαλισμένους από 1.1.1993 και εφεξής), προκειμένου να θεμελιώσουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με το καθεστώς των ΒΑΕ. 

Β. Με τις διατάξεις της υποπαρ. Ε3, της παρ. Ε, του άρθρου 2 του ν.4336/2015 (Α94) και την κατ' εξουσιοδότηση αυτού Φ11321/οικ.47523/1570/23.10.2015 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β' 2311/26.10.2015), θεσπίσθηκαν σταδιακές αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ασφαλιστικών φορέων αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, αρχής γενομένης από 19.08.15. Από τις αυξήσεις αυτές, ωστόσο, εξαιρέθηκαν ρητώς συγκεκριμένες κατηγορίες, μεταξύ των οποίων όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα ΒΑΕ (Φ10221/οικ.26816/929/30.11.2011- ΦΕΚ Β' 2778/2011) και οι οποίοι θα δικαιωθούν πλήρες σύνταξης με τις διατάξεις του οικείου Κανονισμού ΒΑΕ

Γ. Από το συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων και δεδομένων ότι: 
α) η διάταξη του άρθρου 31 του ν. 4075/2012 εξακολουθεί να ισχύει, 
β) η ανωτέρω αναγνώριση προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος για απονομή σύνταξης με το καθεστώς των ΒΑΕ (ΕΓΚ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4/14-1-2013), 
γ) από τις αυξήσεις των ορίων' ηλικίας που θεσμοθετήθηκαν με το ν. 4336/2015 εξαιρούνται όσοι υπάγονται στην ασφάλιση του νέου Πίνακα ΒΑΕ , - προκύπτει ότι εφόσον με την αναγνώριση του χρόνου του άρθρου 31 του ν. 4075/2012 συντρέχουν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης με το καθεστώς των ΒΑΕ, τότε εφαρμόζεται η ρητή πρόβλεψη του ν. 4336/2015 περί εξαίρεσης από την σταδιακή αύξηση των ορίων ηλικίας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ Κ.Α.
ΣΠ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΠΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ 
ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ


Taxheaven.gr