Αποτελέσματα live αναζήτησης

Κ.Υ.Α. αριθ. 1135781/ 4484/ 17.12.1997 Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α' 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την κ.υ.α. 1106210/3960/ΔΕ - Γ'/7.11.2000.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 17-12-1997 ]
Κατηγορία: Έλεγχος - Πρόστιμα - ΣΔΟΕ

Κ.Υ.Α. αριθ. 1135781/ 4484/ 17.12.1997
Τρόπος και διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 2523/97 (ΦΕΚ Α' 179) για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών


Αριθ. 1135781/4484

(ΦΕΚ Β' 6/19-01-1998)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997.
β) Την ανάγκη καθορισμού του τρόπου και της διαδικασίας εφαρμογής των διατάξεων του ανωτέρω άρθρου 13 του Ν. 2523/1997 για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων επιτηδευματιών.
γ) Την αριθ. πρωτ. 1107147/1239/0006Α'/4.10.96 απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών για την «ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών», 

αποφασίζουμε:

1. Η απόφαση του Υπουργού Οικονομικών για την αναστολή λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 13 του Ν. 2523/1997, κοινοποιείται με αποδεικτικό επίδοσης στην επιχείρηση που αφορά και στην οικεία Αστυνομική Αρχή. Μαζί με την απόφαση επιδίδεται στην επιχείρηση και έγγραφη ειδοποίηση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. για τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης.

2. Η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης δεν μπορεί ν' αρχίσει πριν την πάροδο τριών (3) τουλάχιστον ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία επίδοσης της απόφασης και της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης για το χρόνο εκτέλεσης αυτής. Σε περίπτωση αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, κατά τις διατάξεις των άρθρων 200 έως 205 του Ν. 2717/1999, ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. ορίζει νέο χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, εφόσον η κατά οποιοδήποτε τρόπο άρση της αναστολής εκτέλεσης της απόφασης, επέλθει σε χρόνο μεταγενέστερο αυτού που είχε προσδιοριστεί αρχικά για την εκτέλεση της. Για τις επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχιακά ή τελούν σε προσωρινή αδράνεια, η απόφαση εκτελείται σε χρόνο που αυτές λειτουργούν εποχιακά ή επαναδραστηριοποιούνται. Στις περιπτώσεις αυτές, εφόσον δεν κατέστη δυνατή η εκτέλεση της απόφασης στο χρόνο που προσδιορίστηκε αρχικά, ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. επαναπροσδιορίζει τον ακριβή χρόνο εκτέλεσης της απόφασης, ορίζοντας την ημερομηνία έναρξης της αναστολής λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, μέσα στον πρώτο μήνα από την επαναδραστηριοποίηση της επιχείρησης.


3. Η αστυνομική αρχή υποχρεούται να προβεί στο κλείσιμο της επαγγελματικής εγκατάστασης για το χρονικό διάστημα που ορίζεται κατά τα ανωτέρω από τον Προϊστάμενο της αρμόδιας ΔΟΥ. Η σφράγιση του καταστήματος ενεργείται από αστυνομικό υπάλληλο που ορίζεται από το Διοικητή της οικείας αστυνομικής αρχής και ο οποίος συμπράττει πάντοτε με υπάλληλο της αρμόδιας ΔΟΥ που ορίζεται από τον Προϊστάμενο αυτής. Η κατά τα ανωτέρω σφράγιση θα γίνεται με δύο κλειδαριές ασφαλείας στην κεντρική πόρτα εισόδου και σε κάθε άλλη είσοδο της επαγγελματικής εγκατάστασης και τα κλειδιά της μιας θα βρίσκονται στην κατοχή της αστυνομικής αρχής και της άλλης στην κατοχή του επιτηδευματία.

Σε περίπτωση που ο επιτηδευματίας απουσιάζει ή αρνείται να τα παραλάβει, αυτά θα παραλαμβάνονται από τον συμπράξαντα υπάλληλο της ΔΟΥ και θα παραδίδονται στον Προϊστάμενο αυτής, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για την φύλαξη τους.

4. Στην κεντρική είσοδο της επιχείρησης τοποθετείται ταινία με τον τίτλο της αρμοδίας υπηρεσίας του Υπουργείου Οικονομικών και την ένδειξη «σφραγίσθηκε μέχρι......(ημερομηνία), βάσει της αριθ........απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, για φοροδιαφυγή».

5. Μετά το πέρας της διαδικασίας σφράγισης συντάσσεται πρακτικό το οποίο υπογράφεται από τους συμπράξαντες υπαλλήλους και τον επιτηδευματία εφόσον παρευρίσκεται. Σε περίπτωση που αυτός απουσιάζει ή αρνείται να υπογράψει, σημειώνεται τούτο στο πρακτικό και θυροκολλείται αντίγραφο του, στην είσοδο της επιχείρησης.

Το πρακτικό φυλάσσεται στην οικεία αστυνομική αρχή και αντίγραφο του αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο για την σφράγιση υπάλληλο της.

6. Η αποσφράγιση της επαγγελματικής εγκατάστασης γίνεται από υπαλλήλους των ανωτέρω υπηρεσιών παρουσία του επιτηδευματία ή αντιπροσώπου του και συντάσσεται σχετικό πρακτικό το οποίο τηρείται στην οικεία αστυνομική αρχή. αντίγραφο του οποίου αποστέλλεται στην οικεία ΔΟΥ ή παραδίδεται στον εντεταλμένο αυτής υπάλληλο που ορίσθηκε για την αποσφράγιση.

7. Όλα τα υλικά σφραγίσεως της επαγγελματικής εγκατάστασης (κλειδαριές ασφαλείας, κλειδιά - ταινίες κλπ) διατίθενται από την αρμόδια για την εκτέλεση της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών ΔΟΥ, η οποία φροντίζει για την έγκαιρη προμήθειά τους, - με επιβάρυνση του λογαριασμού των λειτουργικών της εξόδων - παραλαμβάνει και διαφυλάσσει αυτά μετά την ολοκλήρωση της κατά τα ανωτέρω οριζόμενης διαδικασίας.

8. Μετά την ολοκλήρωση της εκτέλεσης της απόφασης για την αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης, η αρμοδία ΔΟΥ υποχρεούται να αποστείλει αμέσως (και μέσω φαξ) αντίγραφα των πρακτικών σφράγισης και αποσφράγισης της επιχείρησης, στη Δ/νση Σχεδιασμού και Συντονισμού Φορολογικών Ελέγχων - Τμήμα Ποινών.

9. Όσο αφορά τις αποφάσεις του Διοικητικού Πρωτοδικείου με τις οποίες επιβάλλεται ως παρεπόμενη ποινή η αναστολή λειτουργίας της επαγγελματικής εγκατάστασης - σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του Ν. 2523/1997 - αυτές εκτελούνται σύμφωνα με την ίδια ως άνω οριζόμενη διαδικασία των παραγράφων 2 έως και 8.

10. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιεύσει στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Δεκεμβρίου 1997

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΡΥΣ

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
Γ. ΡΩΜΑΙΟΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης