Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1144/20.5.1998 Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών.


Σχόλια:

Οι διατάξεις των αποφάσεων 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998 και 1063790/1444/ ΠΟΛ.1168/2001, καθώς και κάθε άλλης απόφασης που αφορά ή σχετίζεται με τις αποφάσεις αυτές, παύουν να ισχύουν από της δημοσίευσης της ΠΟΛ. 1037/01.03.05 , με εξαίρεση τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 13 της απόφασης 1061203/1148/ ΠΟΛ.1144/1998, οι οποίες συνεχίζουν να ισχύουν επί των υποθέσεων που ελέγχθηκαν και περαιώθηκαν βάσει των εν λόγω αποφάσεων. Ειδικά, επίσης, για υποθέσεις για τις οποίες επήλθε διοικητική επίλυση της διαφοράς κατά τα οριζόμενα από τις πιο πάνω αποφάσεις και δεν έχουν βεβαιωθεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας απόφασης τα οικεία ποσά, συνεχίζει να έχει εφαρμογή ο τρόπος βεβαίωσης και καταβολής των διαφορών φόρων που προβλέπεται από τις αποφάσεις αυτές. Εξαιρετικά, οι παραπάνω αποφάσεις συνεχίζουν να ισχύουν για υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων που έληξαν μέχρι και 31/12/2002 για τις οποίες έχουν ήδη εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου με βάση τις αποφάσεις αυτές, με την προϋπόθεση ότι η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων έγινε μέχρι 28/2/2005, καθώς και για υποθέσεις των ίδιων διαχειριστικών περιόδων για τις οποίες έχουν εκδοθεί εντολές τακτικού ελέγχου κατά τις γενικές διατάξεις και με την ίδια ως άνω προϋπόθεση, εφόσον πρόκειται για υποθέσεις για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της ως άνω απόφασης 1061203/1148/ΠΟΛ.1144/1998, ανεξάρτητα αν έχουν ήδη εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης.Δημοσιεύθηκε στις : [ 20-05-1998 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1144/20.5.1998
Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών.


Αθήνα 20 Μαΐου 1998
Αρ.Πρωτ.: 1061203/1148/ΔΣΣΦΕ/Α'
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΠΟΛ.: 1144
Δ/ΝΣΗ ΣΧΕΔ.& ΣΥΝΤ.ΦΟΡ.ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'

ΘΕΜΑ: Έλεγχος ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων και επίλυση φορολογικών διαφορών.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις των παραγράφων 3 και 8 του άρθρου 66 του ν.2238/1994 , όπως ισχύουν.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13 του ν.2601/1998 (ΦΕΚ Α' 81).

3. Την ανάγκη ελέγχου, με συγκεκριμένες και αντικειμενικές επαληθεύσεις, των ανέλεγκτων φορολογικών υποθέσεων φόρου εισοδήματος και συναφών φορολογικών αντικειμένων, καθώς και έγκαιρης βεβαίωσης και είσπραξης των εσόδων του Δημοσίου.

4. Την ανάγκη απλούστευσης των διαδικασιών για τη διευκόλυνση του έργου των φορολογικών υπηρεσιών και την εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογουμένων και φορολογούσας αρχής.

5. Την απόφαση μας 1058270/1142/ΔΣΣΦΕ/Α'/14.5.1998 "Ανακαθορισμός της καθ'ύλην αρμοδιότητας του Εθνικού Ελεγκτικού Κέντρου (ΕΘ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών".

6. Την 1107147/1239/0006Α'/4.10.96 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ Β' 922) περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

7. Ότι από την απόφαση αυτή δεν προκύπτουν δαπάνες για τον Προϋπολογισμό.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Καθορίζουμε τον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου των ανέλεγκτων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών των επιτηδευματιών, καθώς και ειδικό τρόπο επίλυσης των φορολογικών διαφορών από τον έλεγχο των δηλώσεων γενικά, ως ακολούθως:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛΕΓΚΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 1

ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ


1. Στον τρόπο και τη διαδικασία ελέγχου που ορίζεται με την απόφαση αυτή, υπάγονται οι ανέλεγκτες υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και λοιπών φορολογιών επιτηδευματιών που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι και 31/12/1997.

2. Από τις κατά την προηγούμενη παράγραφο υποθέσεις, εξαιρούνται:

α. Υποθέσεις για τις οποίες κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως έχουν κοινοποιηθεί σημειώματα με τις διαπιστώσεις του ελέγχου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 30 του Κ.Β.Σ.

β. Υποθέσεις των οποίων ο τακτικός έλεγχος έχει ανατεθεί ή ανατίθεται σε ειδικό συνεργείο ελέγχου των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 39 του ν.1914/1990 , όπως αυτές ισχύουν.

γ. Υποθέσεις των οποίων ο τακτικός έλεγχος ανατίθεται στο Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο (ΕΘ.Ε.Κ.) του Υπουργείου Οικονομικών.

δ. Όλως εξαιρετικώς, υποθέσεις για τις οποίες υπάρχουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι πρέπει να ενεργηθεί πλήρης έλεγχος. Για τις υποθέσεις αυτές αποφαίνονται με αιτιολογημένη απόφασή τους ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής, ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. καθώς και ο προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου, εφόσον υφίσταται τμήμα ελέγχου.

3. Για τον έλεγχο των υποθέσεων της προηγούμενης παραγράφου, διενεργούνται πλήρεις ελεγκτικές επαληθεύσεις και εφαρμόζονται οι ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 1 του άρθρου 12 της απόφασης αυτής.

4. Για υποθέσεις για τις οποίες κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, έχουν εκδοθεί αλλά δεν έχουν κοινοποιηθεί φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού οικονομικών αποτελεσμάτων ή φόρων ύστερα από τακτικό φορολογικό έλεγχο, κοινοποιούνται τα φύλλα ή οι πράξεις και ακολουθείται η οριζόμενη από τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις διαδικασία, επιφυλλασσομένων των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 12 της απόφασης αυτής.

ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ


1. Ο έλεγχος ενεργείται κατά προτεραιότητα στις εξής υποθέσεις:

α. ΄Οταν υπάρχουν ουσιαστικές παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή δελτία πληροφοριών για φοροδιαφυγή.

β. Όταν δεν υποβλήθηκαν δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος Φ.Π.Α. ή άλλων φορολογικών αντικειμένων.

γ. Όταν υφίστανται μεγάλα πιστωτικά υπόλοιπα Φ.Π.Α και δε δικαιολογούνται αυτά από το αντικείμενο δραστηριότητας της επιχείρησης.

δ. Όταν υπάρχουν κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία.

ε. Σε περιπτώσεις απώλειας βιβλίων και στοιχείων.

στ. Όταν επί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών που δεν διαθέτουν αξιόλογα αποθέματα ή επί ελευθέρων επαγγελματιών δηλώθηκαν μεγάλα ποσά δαπανών ή τα καθαρά κέρδη προσδιορίστηκαν με την εφαρμογή συντελεστή και όχι με λογιστικό τρόπο (έσοδα μείον έξοδα).

ζ. Όταν δε χρησιμοποιήθηκε ο προβλεπόμενος συντελεστής καθαρών κερδών.

η. Όταν υπάρχει διαφορά μεταξύ συμπληρωματικών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και δηλώσεων Φ.Π.Α.

θ. Όταν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 4 και 5, δε βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους.

ι. Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων που από τις υποβληθείσες δηλώσεις προκύπτει χαμηλός συντελεστής μικτού και καθαρού κέρδους.

ια. Σε δηλώσεις των οποίων επίκειται ο χρόνος παραγραφής, με τα μεγαλύτερα εισοδήματα.

ιβ. Όταν έγινε χρήση αναπτυξιακών νόμων.

2. Η επιλογή των προς έλεγχο υποθέσεων ενεργείται με ευθύνη των προϊσταμένων Δ.Ο.Υ. σε συνεργασία με τους προϊσταμένους των τμημάτων ελέγχου. Ποσοστό 5% έως 10% των επιλεγομένων για έλεγχο υποθέσεων επιλέγεται από τυχαίο δείγμα χωρίς να συντρέχουν τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου.

ΑΡΘΡΟ 3

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ


Κατά τον έλεγχο των υποθέσεων, ανεξάρτητα από το είδος της ασκούμενης δραστηριότητας και την κατηγορία των τηρούμενων βιβλίων, ελέγχονται και διαπιστώνονται τα εξής:

Α. Επαληθεύσεις βάσει στοιχείων επιτηδευματία


1. Αν τηρήθηκαν τα βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, για το κεντρικό και τα υποκαταστήματα.

2. Αν τα τηρηθέντα βιβλία του κεντρικού και των υποκαταστημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων, τηρήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση.

3. Αν εφαρμόστηκε ο προβλεπόμενος σε κάθε χρήση συντελεστής καθαρού κέρδους επί των αγορών ή ακαθάριστων εσόδων κατά περίπτωση, σε όσες περιπτώσεις ο προσδιορισμός των καθαρών κερδών γίνεται με συντελεστή καθαρού κέρδους.

4. Αν για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε. - Ε.Ε.), τις Ε.Π.Ε. και τα νομικά πρόσωπα κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπάρχει νόμιμο συστατικό έγγραφο και στη συνέχεια οι τυχόν τροποποιήσεις καλύπτονται νομότυπα.

5. Αν για τις κοινοπραξίες των επιτηδευματιών υπάρχει κατάθεση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. της σχετικής έγγραφης συμφωνίας πριν από την έναρξη των εργασιών τους και αν τηρήθηκαν οι λοιπές προϋποθέσεις που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 2 του Π.Δ. 186/1992 .

6. Αν για τις επιστροφές και εκπτώσεις σημαντικών ποσών υπάρχουν νόμιμα δικαιολογητικά. Σημαντικά ποσά θεωρούνται για επιχειρήσεις που δεν τηρούν βιβλία ή τηρούν βιβλία Α' ή Β' κατηγορίας, επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 200.000 δρχ. και για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας, επιστροφές και εκπτώσεις άνω των 500.000 δρχ. για κάθε φορολογικό στοιχείο.

7. Αν για τις παραγωγικές επενδύσεις και αφορολόγητες κρατήσεις των αναπτυξιακών νόμων έχουν εφαρμοσθεί οι κείμενες διατάξεις.

Β. Επαληθεύσεις βάσει υπηρεσιακών στοιχείων


1. Αν υπάρχουν παραβάσεις Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, ή άλλα έγγραφα από τα οποία προκύπτει φοροδιαφυγή ή επηρεάζεται το κύρος των βιβλίων και στοιχείων.

2. Αξιοποίηση τυχόν στοιχείων ελεγκτικών επαληθεύσεων ή διασταυρώσεων που αποστέλλονται στις Δ.Ο.Υ., δελτίων πληροφοριών, καταστάσεων ΚΕΠΥΟ και λοιπών στοιχείων από Οργανισμούς, Τράπεζες, Συνεταιριστικές Οργανώσεις και λοιπές υπηρεσίες ή αρχές.

Γ. Έλεγχος έκδοσης πλαστών ή εικονικών και λήψης εικονικών φορολογικών στοιχείων


Αξιοποίηση στοιχείων, καταστάσεων και πληροφοριών, για εκδότες πλαστών ή εικονικών καθώς και λήπτες εικονικών φορολογικών στοιχείων, έλεγχος μέσω των συγκεντρωτικών καταστάσεων του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. μεμονομένων αγορών ή δαπανών ιδιαίτερα μεγάλης αξίας από προμηθευτές με τους οποίους δεν υπάρχουν συστηματικές συναλλαγές, καθώς και έλεγχος των φορολογικών στοιχείων, ιδιαίτερα αυτών με μεγάλη αξία, για τυχόν πλαστότητα, εικονικότητα ή νόθευσή τους.

ΑΡΘΡΟ 4

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΕΣ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ


Εκτός από τις γενικές ελεγκτικές επαληθεύσεις του προηγούμενου άρθρου, σε κάθε κατηγορία βιβλίων γίνονται και οι πιο κάτω ειδικότερες επαληθεύσεις:

Α. Στους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων


1. Ελεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων.

2. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής μεταφοράς αυτών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας


1. Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών για όλο το έτος.

2. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών στο βιβλίο αγορών, για τους μήνες Αύγουστο και Δεκέμβριο κάθε έτους.

3. Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Έρευνα αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις οριστικής παύσης εργασιών ή αλλαγής κατηγορίας βιβλίων, βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ερευνάται αν το σύνολο των δηλούμενων σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις αγορών αναγόμενο σε πωλήσεις ή το συνολικό ποσό των δηλούμενων ακαθάριστων εσόδων ισούται τουλάχιστον με το ποσόν που προκύπτει από το άθροισμα των εξής μεγεθών που αφορούν τις ίδιες χρήσεις:

α. Των αγορών, πλην των αγορών παγίων. Επί αλλαγής κατηγορίας βιβλίων και εφόσον συντρέχει περίπτωση, προστίθεται η τυχόν απογραφή λήξης της προηγούμενης πριν από την πρώτη ελεγχόμενη χρήση ή επί μη ύπαρξης απογραφής ποσοστό 10% των αγορών της χρήσης αυτής και αφαιρείται η τυχόν απογραφή έναρξης της πρώτης μετά την τελευταία ελεγχόμενη χρήση.

β. Των μισθών - ημερομισθίων και εργοδοτικών εισφορών.

γ. Των ενοικίων.

δ. Των λοιπών εξόδων και δαπανών.

ε. Ποσοστού 1% για επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή 3% για μεταποιητικές επιχειρήσεις επί του συνόλου των παραπάνω μεγεθών (α' έως δ'), ως αποσβέσεων. Σε περίπτωση που υφίστανται και οι δύο κλάδοι, ως ποσοστό για τον υπολογισμό αποσβέσεων λαμβάνεται αυτό που αντιστοιχεί στον κλάδο από τον οποίο προκύπτουν βάσει δηλώσεων τα περισσότερα καθαρά κέρδη, συνολικά για όλες τις ελεγχόμενες επιχειρήσεις.

στ. Του καθαρού κέρδους που προκύπτει με εσωτερική υφαίρεση επί του συνόλου των παραπάνω μεγεθών (α΄ έως ε') και με βάση το μοναδικό συντελεστή καθαρών κερδών που ισχύει επί των ακαθάριστων εσόδων για το επάγγελμα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που υφίσταται και κλάδος πώλησης εμπορευμάτων και κλάδος μεταποίησης, ως μοναδικός συντελεστής καθαρών κερδών λαμβάνεται αυτός που αντιστοιχεί στον κύριο κλάδο, όπως αυτός ορίζεται στην προηγούμενη περίπτωση ε'.

5. Για τις αμιγώς μεταποιητικές επιχειρήσεις, το άθροισμα των μεγεθών α' έως στ' της προηγούμενης παραγράφου συγκρίνεται με το άθροισμα των δηλωθέντων ακαθάριστων εσόδων των ελεγχόμενων χρήσεων.

Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας


1. Έλεγχος των αθροίσεων εσόδων, αγορών και δαπανών για το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

2. Έλεγχος στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση.

3. Έλεγχος στο μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

4. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

5. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς των ληφθέντων στοιχείων αγορών στο βιβλίο εσόδων εξόδων για το μήνα με τις μεγαλύτερες αγορές.

6. Έλεγχος αν για τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση τις τελευταίες δέκα ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση.

7. Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

8. Όπου έχει διενεργηθεί απογραφή θα πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε ένα τουλάχιστον είδος επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.

9. Έλεγχος αν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και στους ελεύθερους επαγγελματίες, πλην αρχιτεκτόνων και μηχανικών, τα αποτελέσματα προσδιορίστηκαν με λογιστικό τρόπο, με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα και η διαφορά δηλώθηκε ως καθαρό κέρδος.

10. Έλεγχος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα, κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 .

11. Έρευνα αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις, που δεν μπορεί να είναι λιγότερες από τρεις, με εξαίρεση τις περιπτώσεις οριστικής παύσης εργασιών ή αλλαγής κατηγορίας βιβλίων, βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, ερευνάται αν το σύνολο των δηλούμενων σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις ακαθάριστων εσόδων ισούται τουλάχιστον με το άθροισμα των εξής μεγεθών που αφορούν τις ίδιες χρήσεις:

α. Των αγορών, πλην των αγορών παγίων. Στις αγορές αυτές προστίθεται η τυχόν απογραφή έναρξης της πρώτης ελεγχόμενης χρήσης ή επί μη ύπαρξης απογραφής ποσοστό 10% των αγορών της αμέσως προηγούμενης χρήσης, εκτός της περίπτωσης αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από την Α' στη Β' κατηγορία και αφαιρείται η τυχόν απογραφή λήξης της τελευταίας ελεγχόμενης χρήσης ή επί μη ύπαρξης απογραφής ποσοστό 10% των αγορών της χρήσης αυτής.

β. Των μισθών - ημερομισθίων και εργοδοτικών εισφορών.

γ. Των ενοικίων.

δ. Των λοιπών εξόδων και δαπανών.

ε. Ποσοστού 1% για επιχειρήσεις πώλησης εμπορευμάτων ή 3% για μεταποιητικές επιχειρήσεις επί του συνόλου των παραπάνω μεγεθών (α' έως δ'), ως αποσβέσεων. Επί επιχειρήσεων ή ελευθέρων επαγγελματιών που προβλέπεται λογιστικός τρόπος προσδιορισμού του αποτελέσματος, ως αποσβέσεις λαμβάνονται οι αναγραφόμενες στα βιβλία ή στα έντυπα συμπληρωματικών στοιχείων φορολογίας εισοδήματος, οι οποίες δεν μπορεί να είναι μικρότερες του ποσοστού 1% επί του συνολου των παραπάνω μεγεθών (α΄ έως δ'). Σε περιπτώσεις επιχειρήσεων με περισσότερους από ένα κλάδους ή επί μικτών επιχειρήσεων, προκειμένου να υπολογισθούν οι αποσβέσεις λαμβάνεται υπόψη ο κλάδος ή η δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα βάσει δηλώσεων, συνολικά για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις.

στ. Των καθαρών κερδών που υπολογίζονται κατά τις ακόλουθες διακρίσεις:

α. Επί επιχειρήσεων που για τον προσδιορισμό των καθαρών τους κερδών προβλέπεται η εφαρμογή συντελεστή καθαρών κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν με εσωτερική υφαίρεση επί του συνόλου των παραπάνω μεγεθών (α΄έως ε') και με βάση τον συντελεστή καθαρών κερδών που ισχύει για το επάγγελμα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που στην επιχείρηση εφαρμόζονται περισσότεροι του ενός συντελεστές, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής της κύριας δραστηριότητας.

β. Επί επιχειρήσεων ή ελευθέρων επαγγελματιών που προβλέπεται λογιστικός τρόπος προσδιορισμού του αποτελέσματος, τα καθαρά κέρδη που προκύπτουν από την εφαρμογή επί των δηλωθέντων όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις ακαθάριστων εσόδων του συντελεστή καθαρών κερδών που ισχύει για το ασκούμενο επάγγελμα. Σε περίπτωση άσκησης περισσοτέρων από μιας δραστηριοτήτων με διαφορετικούς συντελεστές, λαμβάνεται υπόψη το άθροισμα των καθαρών κερδών που προκύπτουν κατά τα ανωτέρω χωριστά για κάθε δραστηριότητα.

γ. Επί επιχειρήσεων με δραστηριότητα τόσο πώλησης εμπορευμάτων ή μεταποίησης όσο και παροχής υπηρεσιών, για τις οποίες προβλέπεται διαφορετικός τρόπος προσδιορισμού των καθαρών κερδών κάθε δραστηριότητας, ως καθαρά κέρδη λαμβάνεται το άθροισμα των καθαρών κερδών επί των ακαθάριστων εσόδων που δηλώθηκαν όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις ανά κλάδο ή δραστηριότητα με διαφορετικό συντελεστή.

Δ. Έλεγχος ελευθέρων επαγγελματιών ( άρθρο 48 παρ. 1 ν.2238/1994 )


Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από τις πιο πάνω επαληθεύσεις που αφορούν τα βιβλία Β' κατηγορίας, ελέγχονται και διαπιστώνονται επιπλέον τα εξής:

1. Ο έλεγχος των αθροίσεων εσόδων και δαπανών επεκτείνεται σε όλο το έτος.

2. Η επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων επεκτείνεται εκτός από το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα και στο μήνα Δεκέμβριο κάθε έτους.

3. Ο έλεγχος των δαπανών επεκτείνεται σε όλες γενικά τις δαπάνες ανεξαρτήτως ποσού. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Ιδιαίτερη έμφαση θα δίδεται στη διαπίστωση τυχόν εικονικών φορολογικών στοιχείων ή δαπανών που στην πραγματικότητα δεν αφορούν την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας ή δαπανών που δεν καλύπτονται με νόμιμα παραστατικά.

4. Προκειμένου για έλεγχο αρχιτεκτόνων και μηχανικών κάθε ειδικότητας, θα ερευνάται επιπρόσθετα αν το καθαρό εισόδημα προσδιορίστηκε με την εφαρμογή στις ακαθάριστες αμοιβές τους των συντελεστών που προβλέπονται ειδικά για τους επιτηδευματίες αυτούς και αν οι δαπάνες που προκύπτουν από την εφαρμογή των συντελεστών, κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις.

Ε. Στα βιβλία τρίτης κατηγορίας


1. Έλεγχος αν το άθροισμα των κινήσεων των ημερολογίων είναι ίσο με τα σύνολα των κινήσεων του γενικού καθολικού και του ισοζυγίου.

2. Έλεγχος στις τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ ή Κ.Β.Σ, κατά περίπτωση.

3. Έλεγχος στις τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

4. Έλεγχος για τη διαπίστωση της ορθής καταχώρησης στα τηρούμενα βιβλία της αξίας και της ποσότητας, κατά περίπτωση,των δικαιολογητικών εσόδων, αγορών και δαπανών για τις τελευταίες δύο ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, για τις οποίες εκδόθηκαν ή λήφθηκαν φορολογικά στοιχεία.

5. Έλεγχος αν για τα δελτία αποστολής που έχουν εκδοθεί από την ελεγχόμενη επιχείρηση τις τελευταίες δέκα ημέρες του μηνός Δεκεμβρίου, για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 31 Δεκεμβρίου και του μηνός Ιουνίου για τις επιχειρήσεις που κλείνουν διαχείριση στις 30 Ιουνίου, για κάθε έτος, έχουν εκδοθεί αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση.

6. Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης, επιλεκτικά για τρία είδη με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, συμφωνούν με τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος κάθε χρήσης.

7. Θα πραγματοποιείται κλειστή αποθήκη σε ένα τουλάχιστον είδος, επιλεκτικά με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, υποχρεωτικά σε όσους πωλούν αποκλειστικά χονδρικώς και όπου είναι εφικτό στις επιχειρήσεις που πωλούν χονδρικώς και λιανικώς ή αποκλειστικά λιανικώς.

8. Έλεγχος ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης, επιλεκτικά σε δύο είδη με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.

9. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 .

10. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές συντελεστές επί των ακαθάριστων εσόδων και αν οι δαπάνες κατασκευής βρίσκονται σε προφανή δυσαναλογία με το πραγματικό κόστος κατά τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις.

11. Έλεγχος σε εμπορικές και μεταποιητικές επιχειρήσεις, όπου αυτό είναι εφικτό, του επιτυγχανόμενου συντελεστή μικτού κέρδους, βάσει τιμολογίων αγορών και πωλήσεων, καθώς και απόκλισης συντελεστή μικτού κέρδους από έτος σε έτος.

12. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, θα λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμούνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 5

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗΣ


Στις υποθέσεις που ελέγχονται κατά το έτος στο τέλος του οποιόυ επέρχεται παραγραφή του δικαιώματος του δημοσίου για κοινοποίηση καταλογιστικών πράξεων, καθώς και στις υποθέσεις οικονομικών ετών 1993 και παλαιότερων, γίνονται οι ελεγκτικές επαληθεύσεις του άρθρου 3 και οι πιο κάτω ειδικότερες επαληθεύσεις σε κάθε κατηγορία βιβλίων:

Α. Στους επιτηδευματίες που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων


1. Έλεγχος αν πληρούνται οι προϋποθέσεις απαλλαγής από την τήρηση βιβλίων.

2. Έλεγχος των δικαιολογητικών των αγορών και των δαπανών καθώς και της ορθής μεταφοράς αυτών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Β. Στα βιβλία πρώτης κατηγορίας


1. Επαλήθευση των αθροίσεων του βιβλίου αγορών για τους τελευταίους τρεις μήνες κάθε έτους καθώς και της ορθής μεταφοράς των αθροισμάτων από σελίδα σε σελίδα για όλο το έτος.

2. Επαλήθευση της ορθής καταχώρησης της αξίας των ληφθέντων στοιχείων αγορών στο βιβλίο αγορών, για τα πρώτα δεκαπενθήμερα των μηνών Αυγούστου και Δεκεμβρίου κάθε έτους.

3. Διαπίστωση της κανονικής μεταφοράς του συνόλου των αγορών και δαπανών στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

4. Έρευνα αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους Β.4 και Β.5 του άρθρου 4.

Γ. Στα βιβλία δεύτερης κατηγορίας


1. Έλεγχος των αθροίσεων των εσόδων για το μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

2. Έλεγχος τις τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ ή Κ.Β.Σ , κατά περίπτωση.

3. Έλεγχος τις τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία, εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ, κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

4. Επαλήθευση της ορθής μεταφοράς της αξίας των εκδοθέντων στοιχείων εσόδων στο βιβλίο εσόδων - εξόδων για τις τελευταίες δέκα ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα.

5. Επαλήθευση αν τα δεδομένα του βιβλίου εσόδων εξόδων μεταφέρθηκαν επακριβώς στα συμπληρωματικά στοιχεία δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

6. Έλεγχος αν στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα και στους ελεύθερους επαγγελματίες, πλην αρχιτεκτόνων και μηχανικών, τα αποτελέσματα προσδιορίστηκαν με λογιστικό τρόπο, με αφαίρεση των εξόδων από τα έσοδα και η διαφορά δηλώθηκε ως καθαρό κέρδος.

7. Έλεγχος στις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών χωρίς αξιόλογα αποθέματα, κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 100.000 δρχ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994 .

8. Έρευνα αν τα εμφανιζόμενα αριθμητικά δεδομένα και οικονομικά μεγέθη βρίσκονται σε συνάφεια μεταξύ τους, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο Γ.11 του άρθρου 4.

Δ. Έλεγχος ελευθέρων επαγγελματιών


Ειδικά για τους ελεύθερους επαγγελματίες, εκτός από τις πιο πάνω επαληθεύσεις που αφορούν τα βιβλία Β' κατηγορίας, γίνονται και όλες οι επαληθεύσεις που ορίζονται στην παράγραφο Δ' του άρθρου 4.

Ε. Έλεγχος βιβλίων τρίτης κατηγορίας


1. Έλεγχος στις τελευταίες πέντε ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν τα φορολογικά στοιχεία εκδόθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ, κατά περίπτωση.

2. Έλεγχος στις τελευταίες πέντε ημέρες του μήνα με τα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα, αν για τις καταχωρήσεις που έγιναν στα τυχόν τηρούμενα πρόσθετα βιβλία, εκδόθηκαν αντίστοιχα φορολογικά στοιχεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, όπου υφίσταται τέτοια υποχρέωση.

3. Επαλήθευση αν τα λογιστικά ποσοτικά υπόλοιπα των μερίδων του βιβλίου αποθήκης, επιλεκτικά για δύο είδη με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, συμφωνούν με τις ποσότητες που απογράφηκαν στο τέλος κάθε χρήσης.

4. Έλεγχος ορθής αποτίμησης των απογραφέντων αποθεμάτων τέλους χρήσης, επιλεκτικά σε ένα είδος με βάση την τιμή μονάδας ή την ποσότητα ή τη συνολική αξία, για κάθε αποθηκευτικό χώρο. Σε περίπτωση διαπίστωσης διαφορών, ο έλεγχος επεκτείνεται και σε περισσότερα είδη.

5. Έλεγχος κάθε δαπάνης που υπερβαίνει τις 300.000 δρχ. Όσες από τις δαπάνες αυτές δεν αναγνωρίζονται για έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, προστίθενται ως λογιστικές διαφορές. Εξαιρετικά, ελέγχονται ανεξαρτήτως ποσού, τα έξοδα ταξιδίων, υποδοχής και φιλοξενίας καθώς και οι δαπάνες που αφορούν επιβατικά αυτοκίνητα και αναφέρονται στην περίπτωση β' της παραγράφου 1 του άρθρου 31 του ν.2238/1994

6. .

6. Έλεγχος αν για τον προσδιορισμό των καθαρών κερδών των τεχνικών επιχειρήσεων εφαρμόστηκαν οι προβλεπόμενοι ειδικά για τις επιχειρήσεις αυτές συντελεστές επί των ακαθάριστων εσόδων.

7. Στις περιπτώσεις που οι επιχειρήσεις έχουν ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες, θα λαμβάνονται υπόψη και θα συνεκτιμούνται οι παρατηρήσεις που αναφέρονται στα σχετικά πιστοποιητικά και στις τυχόν εκθέσεις ελέγχου.

ΑΡΘΡΟ 6


ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ


1. Ο έλεγχος των κατασχεθέντων βιβλίων και στοιχείων που αφορούν ανέλεγκτες υποθέσεις υπαγόμενες στην απόφαση, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 1 και 2, διενεργείται από κοινού με τον έλεγχο των οικείων ανέλεγκτων υποθέσεων του επιτηδευματία.

2. Οι ελεγκτές επεξεργάζονται δεδομένα από τα κατασχεθέντα βιβλία και στοιχεία και καταχωρούν τις διαπιστώσεις τους σε συνοπτικό σημείωμα με πρόταση για τις συνέπειες στο κύρος των βιβλίων και τα συνολικά αποτελέσματα.

3. Το σημείωμα τίθεται υπόψη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. και του εποπτεύοντος Οικονομικού Επιθεωρητή, οι οποίοι από κοινού και με τον προϊστάμενος του τμήματος ελέγχου κρίνουν αν αρκούν οι ήδη διενεργηθείσες ελεγκτικές διασταυρώσεις και επαληθεύσεις ή αν επιβάλλεται περαιτέρω επέκταση του ελέγχου των κατασχεθέντων και νέα κρίση με βάση τις συνολικές διαπιστώσεις ή η πλήρης επεξεργασία αυτών ή και η εξαίρεσή τους από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, η κρίση των παραπάνω οργάνων είναι επαρκώς αιτιολογημένη και διατυπώνεται σε σύντομη ενυπόγραφη πράξη επί του συνοπτικού σημειώματος.

4. Οι διαπιστώσεις του ελέγχου των κατασχεθέντων που διενεργείται σύμφωνα με τα παραπάνω, αναγράφονται στο ειδικό σημείωμα ελέγχου που συντάσσεται για τη φορολογία εισοδήματος κατά τις διατάξεις του άρθρου 9 και λαμβάνονται υπόψη μαζί με τα αποτελέσματα των λοιποών ελεγκτικών επαληθεύσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 3, 4 και 5 καθώς και όλα τα λοιπά υφιστάμενα στοιχεία, για τη συνολική κρίση επί του κύρους των βιβλίων και τον προσδιορισμό των τελικών αποτελεσμάτων. Σε περίπτωση που από τα πιο πάνω αναφερόμενα όργανα κριθεί ότι συντρέχουν λόγοι εξαίρεσης των κατασχεθέντων, τότε εξαιρούνται από τη διαδικασία ελέγχου της παρούσας απόφασης και όλες οι ανέλεγεκτες υποθέσεις του επιτηδευματία, εφαρμοζομένων ανάλογα όσων ορίζονται στις παραγράφους 2.δ' και 3 του άρθρου 1.

ΑΡΘΡΟ 7


ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ


Α. Προσδιορισμός Ακαθάριστων Εσόδων


1. Επί επαρκών και ακριβών βιβλίων και στοιχείων.

Αν δεν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή δεν υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, ή διαπιστώθηκαν ή υφίστανται παραβάσεις που όμως δεν καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία ανεπαρκή ή ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα προσδιορίζονται όπως αυτά προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία, επιφυλασσομένων των διατάξεων της πιο κάτω περίπωσης 4.

2. Επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων.

Για τον προσδιορισμό των ακαθάριστων εσόδων επί ανεπαρκών βιβλίων και στοιχείων έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση.

3. Επί ανακριβών βιβλίων και στοιχείων.

α. Αν διαπιστώθηκαν από τον έλεγχο ή υφίστανται στο αρχείο της υπηρεσίας παραβάσεις του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ, κατά περίπτωση, οι οποίες κρίνεται ότι καθιστούν τα βιβλία και στοιχεία ανακριβή, τα ακαθάριστα έσοδα επί βιβλίων Β' ή Γ' κατηγορίας ή και βιβλίων Α' κατηγορίας προκειμένου περί μεταποιητικών επιχειρήσεων, προσδιορίζονται με προσθήκη των τυχόν αποκρυβέντων εσόδων στα βάσει βιβλίων ακαθάριστα έσοδα και την προσαύξηση του προκύπτοντος αθροίσματος κατά ποσοστό 5 έως 10%, ανάλογα με το είδος, την έκταση και τη βαρύτητα των παραβάσεων.

β. Ειδικά επί επιχειρήσεων που απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων καθώς και επιχειρήσεων πώλησης εμπορευμάτων με βιβλία Α' κατηγορίας, οι τυχόν αποκρυβείσες αγορές προστίθενται σε αυτές που προκύπτουν από τα βιβλία και το προκύπτον άθροισμα προσαυξάνεται κατά 5 έως 10%, ανάλογα με το είδος, την έκταση και τη βαρύτητα των παραβάσεων.

γ. Εξαιρετικά, τα παραπάνω ποσοστά προσαύξησης διπλασιάζονται εφόσον η ανακρίβεια οφείλεται σε έναν τουλάχιστον από τους πιο κάτω λόγους:

- Στην έκδοση πλαστών ή εικονικών ή στη λήψη εικονικών ή στη νόθευση φορολογικών στοιχείων.

- Στη διάπραξη μέσα στην ίδια χρήση περισσοτέρων της μιας παραβάσεων μη έκδοσης του προβλεπόμενου από τον Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, στοιχείου αξίας ή διακίνησης. Η διακίνηση αγαθών χωρίς το προβλεπόμενο συνοδευτικό στοιχείο θεωρείται ως μη έκδοση του στοιχείου αυτού.

- Στη μη προσκόμιση για έλεγχο με τις διατάξεις της παρούσας των βιβλίων και στοιχείων.

- Στην απόκρυψη φορολογητέας ύλης που υπερβαίνει το 10% της δηλωθείσας.

δ. Σε περίπτωση που για μία ή περισσότερες από τις ελεγχόμενες χρήσεις υφίσταται ανακρίβεια και συγχρόνως εφαρμόζονται και οι διατάξεις της πιο κάτω περίπτωσης 4, τότε τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές, κατά περίπτωση, που προσδιορίζονται από τον έλεγχο υπό το βάρος της ανακρίβειας, δε μπορεί να είναι λιγότερα από αυτά που προκύπτουν από την εφαρμογή των οριζόμενων στην περίπτωση 4.

4. Επί έλλειψης συνάφειας μεταξύ των εμφανιζόμενων αριθμητικών δεδομένων και οικονομικών μεγεθών.

Αν από την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων Β.4, Β.5 και Γ.11 του άρθρου 4 και Β.4 και Γ.8 του άρθρου 5, προκύπτει ότι οι δηλωθείσες αγορές ή τα δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα, κατά περίπτωση, υπολείπονται των αθροισμάτων ή των ποσών που προσδιορίζονται κατά την οριζόμενη από τις πιο πάνω διατάξεις διαδικασία, τότε η προκύπτουσα διαφορά κατανέμεται ισομερώς σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις και τα επιμέρους ποσά των διαφορών που αναλογούν σε κάθε χρήση προσαυξάνουν τα δηλωθέντα αντίστοιχα ακαθάριστα έσοδα ή τις δηλωθείσες αγορές.

Β. Προσδιορισμός καθαρών κερδών


1. Τα καθαρά κέρδη προσδιορίζονται με βάση τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις φορολογίας εισοδήματος, λαμβανομένων υπόψη των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών που προσδιορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο Α.

2. Ειδικά επί υποθέσεων επιτηδευματιών που έχουν φορολογηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/1994 , τα καθαρά κέρδη επαναπροσδιορίζονται μόνο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις που ορίζονται στις παραγράφους 20 και 21 του άρθρου 33 και 13 του άρθρου 51 του πιο πάνω νόμου. Εφόσον μετά τον κατά τα ανωτέρω επαναπροσδιορισμό, είναι μεγαλύτερα τα ποσά καθαρών κερδών ή εισοδημάτων ή αμοιβών που φορολογήθηκαν με βάση τις πιο πάνω διατάξεις, ως οριστικά λαμβάνονται τα ήδη φορολογηθέντα ποσά.

ΑΡΘΡΟ 8

ΕΛΕΓΧΟΣ ΛΟΙΠΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ


1. Οι λοιπές φορολογίες ελέγχονται συγχρόνως με τη φορολογία εισοδήματος.

2. Για τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης στις φορολογίες αυτές εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση οικείες διατάξεις. Τα ακαθάριστα έσοδα ή οι αγορές που δηλώθηκαν ή αυτά που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία ή αυτά που προσδιορίζονται από τον έλεγχο για τη φορολογία εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων επιτηδευματιών που στη φορολογία αυτή έχουν φορολογηθεί με τις διατάξεις των άρθρων 33 και 51 του ν.2238/1994, λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη για τον προσδιορισμό των φόρων, τελών και εισφορών στις λοιπές φορολογίες.

3. Ειδικά στη φορολογία Φ.Π.Α. γίνεται υποχρεωτικός έλεγχος:

α. Αν μεταφέρθηκαν σωστά τα δεδομένα των βιβλίων στις υποβληθείσες δηλώσεις Φ.Π.Α.

β. Αν για δαπάνες ποσού άνω των 50.000 δρχ. της παραγράφου 4 του άρθρου 23 του ν.1642/1986 εκπέσθηκε ο αναλογούν Φ.Π.Α., χωρίς να υπάρχει τέτοιο δικαίωμα.

γ. Αν για δαπάνες αξίας μεγαλύτερης των 100.000 δρχ.προκειμένου για βιβλία Α' και Β' κατηγορίας και 300.000 δρχ. προκειμένου για βιβλία Γ' κατηγορίας, για τις οποίες έχει εκπεσθεί Φ.Π.Α., υπάρχουν τα νόμιμα δικαιολογητικά και παρέχεται γι'αυτές δικαίωμα έκπτωση του αναλογούντος Φ.Π.Α.

δ. Αν τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. μεταφέρθηκε για συμψηφισμό, χωρίς να υπάρχει δικαίωμα, λόγω παραγραφής του κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

ε. Αν διενεργήθηκε διακανονισμός εμπορεύσιμων ή και παγίων στοιχείων εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.1642/1986 .

στ. Αν διενεργήθηκε επιμερισμός του φόρου των κοινών εισροών (Pro-rata) εφόσον υπάρχει υποχρέωση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν.1642/1986 .

ζ. Προκειμένου για απαλλασσόμενες πωλήσεις αν έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες διαδικασίες και υπάρχουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

η. Αν επί πωλήσεων αγαθών σε περιοχές με μειωμένους συντελεστές πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζονται από τις κείμενες διατάξεις και τις σχετικές εγκυκλίους, για φορολογικά στοιχεία αξίας άνω των 500.000 δρχ.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ


1. Ο έλεγχος ενεργείται ύστερα από έγγραφη εντολή του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ή άλλου κατά νόμο αρμοδίου οργάνου.

2. Οι διαπιστώσεις και τα αποτελέσματα του ελέγχου φορολογίας εισοδήματος με βάση τις επαληθεύσεις που ορίζονται στην απόφαση αυτή, καθώς και του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, περιλαμβάνονται για όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις σε ειδικό σημείωμα ελέγχου. Στο σημείωμα αυτό αναγράφεται και η κρίση επί του κύρους των βιβλίων καθώς και το πόρισμα του ελέγχου περί του ύψους των αγορών ή των ακαθάριστων εσόδων, κατά περίπτωση,. καθώς και των καθαρών κερδών, για κάθε ελεγχόμενη χρήση. Ανάλογα ειδικά σημειώματα συντάσσονται και για κάθε μια χωριστά από τις λοιπές φορολογίες, γενομένης προς τούτο σχετικής μνείας στο ειδικό σημείωμα ελέγχου φορολογίας εισοδήματος. Τα ειδικά σημειώματα ελέγχου υπογράφονται, ελέγχονται και θεωρούνται αρμοδίως και στη συνέχεια, εφόσον περιέχουν διαπιστώσεις φορολογικών διαφορών, επιδίδονται με ευθύνη των ελεγκτών στον υπόχρεο, συντασσομένης σχετικής πράξης επίδοσης επί του σώματος αυτών. Σε περίπτωση που από τον διενεργηθήντα έλεγχο δεν προκύψουν διαφορές για κανένα φορολογικό αντικείμενο, αυτό γνωστοποιείται στον επιτηδευματία με απλή ταχυδρομική επιστολή.

3. Για παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί από άλλους ελέγχους για τις οποίες δεν έχει κινηθεί η διαδικασία επιβολής προστίμου, εκδίδονται οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις, οι οποίες και επιδίδονται στον υπόχρεο μαζί με τις οικείες εκθέσεις ελέγχου και τα ειδικά σημειώματα της προηγούμενης παραγράφου. Για τις εκδιδόμενες κατά τα ανωτέρω πράξεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 11 της απόφασης αυτής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 10

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΥΠΑΓΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ


1. Εντός πέντε (5) ημερών από της επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου της παραγράφου 2 του άρθρου 9, ο υπόχρεος μπορεί, αν αμφισβητεί το περιεχόμενό τους, να υποβάλλει αίτηση προς τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με πρόταση επίλυσης των φορολογικών διαφορών, υποβάλλοντας συγχρόνως και όλα τα αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη των ισχυρισμών του. Η αίτηση υποβάλλεται ενιαία για όλες ή και μερικές από τις ελεγχόμενες χρήσεις και για όλα τα φορολογικά αντικείμενα κάθε χρήσης. Με την υποβολή της αίτησης ορίζεται και η ημερομηνία εξέτασής της. Σε κάθε περίπτωση η επίλυση των φορολογικών διαφορών δεν μπορεί να συντελεσθεί μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων ελέγχου. Ειδικά στις περιπτώσεις που στην εξέταση της αίτησης συμπράττει και ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής κατά τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο, η επίλυση των φορολογικών διαφορών δεν μπορεί να συντελεστεί μετά την πάροδο σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία επίδοσης των ειδικών σημειωμάτων.

2. Η εξέταση της αίτησης γίνεται από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. με τη συμμετοχή και του προϊσταμένου του τμήματος ελέγχου, εφόσον υφίσταται τμήμα ελέγχου. Εάν πρόκειται για περιπτώσεις που οι φορολογικές διαφορές προκύπτουν από βιβλία Γ' κατηγορίας, τα οποία κρίθηκαν από τον έλεγχο ανεπαρκή ή ανακριβή, στην εξέταση της αίτησης συμπράττει και ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής.

3. Κατά την εξέταση της αίτησης λαμβάνονται υπόψη και εκτιμούνται οι απόψεις του υπόχρεου και εφόσον αυτές γίνουν αποδεκτές ολικά ή μερικά, μπορεί να τροποποιηθεί το πόρισμα του ελέγχου ως προς το ύψος της κατά περίπτωση φορολογητέας ύλης ή και ως προς το χαρακτηρισμό επί του κύρους των τηρηθέντων βιβλίων και στοιχείων. Ειδικά επί ανακρίβειας βιβλίων και στοιχείων Α' ή Β' κατηγορίας, το κατά τις διατάξεις της παραγράφου Α.3 του άρθρου 7 ποσοστό προσαύξησης των ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, δε μπορεί να περιοριστεί κάτω από το μισό (1/2). Επίσης, μέχρι ποσοστό 25% μπορεί να μειωθεί η προκύπτουσα διαφορά ακαθάριστων εσόδων ή αγορών, κατά περίπτωση, της παραγράφου Α.4 του ίδιου ως άνω άρθρου. Αν τελικά συμπέσουν οι απόψεις των δύο μερών, συντάσσονται και υπογράφονται σχετικά πρακτικά επί του σώματος των αντίστοιχων ειδικών σημειωμάτων ελέγχου και με βάση αυτά εκδίδονται, χωριστά για κάθε φορολογική διαφορά, φύλλα ελέγχου ή πράξεις προσδιορισμού αποτελεσμάτων ή φόρων ή αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά περίπτωση, επί των οποίων συντάσσονται και υπογράφονται οι οικείες πράξεις επίλυσης της διαφοράς. Με την υπογραφή των πιο πάνω πράξεων και εφόσον τηρηθούν τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 14, η οικεία υπόθεση περαιώνεται οριστικά.

4. Τα πρακτικά και οι πράξεις επίλυσης της διαφοράς υπογράφονται από πλευράς φορολογικής αρχής από τον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. και τον προϊστάμενο του τμήματος ελέγχου, με αιτιολόγηση της γνώμης τους. Σε περίπτωση διαφορετικών απόψεων αναγράφονται και οι δύο απόψεις και υπερισχύει η άποψη του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Στις περιπτώσεις βιβλίων Γ' κατηγορίας που κρίθηκαν ανεπαρκή ή ανακριβή, τα πρακτικά και τις πράξεις υπογράφει με αιτιολόγηση της γνώμης του και ο αρμόδιος Οικονομικός Επιθεωρητής. Εφόσον στις περιπτώσεις αυτές υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αναγράφονται όλες οι απόψεις και υπερισχύει η πλειοψηφούσα άποψη, εκτός αν δεν υφίσταται τμήμα ελέγχου, οπότε υπερισχύει η άποψη του Επιθεωρητή.

5. Στις περαιούμενες με τον τρόπο αυτό υποθέσεις, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της παραγράφου 10 του άρθρου 70 του ν.2238/1994 περί μείωσης της προσαύξησης του συντελεστή καθαρών κερδών, σε περίπτωση διοικητικής επίλυσης της διαφοράς. Εφαρμόζονται επίσης ανάλογα ως προς τους επιβαλλόμενους πρόσθετους φόρους, τις προσαυξήσεις, τα πρόστιμα και τις ποινικές κυρώσεις, οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 , ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι προκύπτουσες φορολογικές διαφορές ή πράξεις ή οι παραλείψεις. Οι κατά περίπτωση πρόσθετοι φόροι ή προσαυξήσεις επιβάλλονται με βάση τις ισχύουσες για κάθε ελεγχόμενη χρήση διατάξεις και σε περίπτωση περαίωσης περιορίζονται στο 1/4, εκτός αν πρόκειται για φόρο προστιθέμενης αξίας, φόρο κύκλου εργασιών και λοιπούς παρακρατούμενους και επιρριπτόμενους φόρους, τέλη και εισφορές, οπότε οι πρόσθετοι φόροι ή οι προσαυξήσεις περιορίζονται στο 1/3. Ειδικά επί μη απόδοσης φόρων, τελών και εισφορών, λόγω μη υποβολής δήλωσης, που προκύπτουν από τα τηρηθέντα βιβλία και στοιχεία, δεν ισχύουν σε περίπτωση περαίωσης οι μειώσεις του προηγούμενου εδaφίου, αλλά εφαρμόζονται οι ισχύουσες για κάθε ελεγχόμενη χρήση σχετικές διατάξεις. Για το ύψος και τον περιορισμό των κάθε είδους προστίμων όλων γενικά των φορολογιών καθώς και του ΚΦ.Σ. ή Κ.Β.Σ., κατά περίπτωση, εφαρμόζονται επίσης οι διατάξεις που ίσχυαν κατά το χρόνο διάπραξης της παράβασης, εκτός αν από τις διατάξεις του ν.2523/1997 προβλέπεται επιεικέστερη μεταχείριση, οπότε εφαρμόζονται οι διατάξεις του νόμου αυτού, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι διαπιστωθείσες παραβάσεις.

6. Η περαίωση των υποθέσεων μπορεί να γίνει και για μερικές μόνο από τις ελεγχόμενες χρήσεις, υποχρεωτικά όμως συνεχόμενες και με αφετηρία την παλαιότερη ανέλεγκτη χρήση. Ειδικά στις περιπτώσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 7, περαιώνονται υποχρεωτικά όλες οι ελεγχόμενες χρήσεις. Προϋπόθεση περαίωσης, σε κάθε περίπτωση, είναι η επίλυση όλων ανεξαίρετα των φορολογικών διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα έλεγχο για κάθε χρήση, καθώς και η ταυτόχρονη επίλυση των τυχόν εκκρεμών φορολογικών διαφορών που αφορούν την ίδια χρήση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΠΙΛΥΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΚΚΡΕΜΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ


1. Εάν κατά το χρόνο επίλυσης των φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 10, εκκρεμούν στη Δ.Ο.Υ. ή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου, καταλογιστικές πράξεις οποιουδήποτε φορολογικού αντικειμένου, η ταυτόχρονη επίλυση των φορολογικών διαφορών που προκύπτουν από τις πράξεις αυτές, με εξαίρεση τα πρόστιμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.1642/1986 , αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση περαίωσης των αντίστοιχων χρήσεων που ελέγχονται σύμφωνα με την απόφαση αυτή.

2. Για την επίλυση των φορολογικών διαφορών των καταλογιστικών πράξεων της προηγούμενης παραγράφου, εφαρμόζονται ως προς τον περιορισμπό των πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων και προστίμων οι ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Ειδικά για πράξεις που εκδόθηκαν μέχρι και 10 Σεπτεμβρίου 1997 και αφορούν πρόστιμα του Κ.Φ.Σ.ή Κ.Β.Σ. και της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.1642/1986 , εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν.2523/1997, εφόσον αυτές είναι ευμενέστερες και με τον όρο ότι σε κάθε περίπτωση το πρόστιμο δεν μπορεί να περιοριστεί σε ποσό μικρότερο του 20% του προστίμου που αρχικά είχε επιβληθεί.Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο ως προς την εφαρμογή του ν.2523/1997, ισχύουν και για εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις που αφορούν πρόστιμα της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.1642/1986 που εκκρεμούν σε οποιοδήποτε στάδιο καθώς και πρόστιμα του Κ.Φ.Σ. ή Κ.Β.Σ. ή της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 48 του ν.1642/1986 που εκκρεμούν ενώπιον των Διοικητικών Εφετείων ή του Σ.τ.Ε., εφόσον ζητείται από τον υπόχρεο η ταυτόχρονη επίλυση των σχετικών με τα πρόστιμα αυτά φορολογικών διαφορών.

3. Η επίλυση των φορολογικών διαφορών κατά τα οριζόμενα στις προηγούμενες παραγράφους, ενεργείται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου, το οποίο περιέχεται στην αίτηση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 ή με βάση ιδιαίτερο αίτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση συνεξετάζεται με την παραπάνω αίτηση. Αν τελικά συμπέσουν οι απόψεις της φορολογικής αρχής και του υπόχρεου, συντάσσεται σχετική πράξη επίλυσης της διαφοράς επί του σώματος της οικείας καταλογιστικής πράξης, εφαρμοζομένων ανάλογα των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 10 ως προς την εξέταση του αιτήματος του υπόχρεου και την υπογραφή της πράξης επίλυσης της διαφοράς.

4. Οι διατάξεις του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 25 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 , εφαρμόζονται ανάλογα και κατά την επίλυση των φορολογικών διαφορών σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, ανεξάρτητα από το χρόνο στον οποίο ανάγονται οι οικείες φορολογικές διαφορές ή οι πράξεις ή οι παραλείψεις.

5. Η επίλυση της φορολογικής διαφοράς επιφέρει κατάργηση της τυχόν εκκρεμούς φορολογικής δίκης, για την επέλευση δε του αποτελέσματος αυτού αρκεί η προσαγωγή στο Διοικητικό Δικαστήριο ή στο Σ.τ.Ε. απλού αντιγράφου της πράξης επίλυσης της διαφοράς από τον προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ. ή επικυρωμένου αντιγράφου από τον υπόχρεο.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΙΛΥΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΠΙ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΔΟΘΕΙ ΦΥΛΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ Ή ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ


1. Οι διατάξεις της παραγράφου 5 καθώς και του πρώτου και τρίτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθου 10, εφαρμόζονται ανάλογα και κατά τη διοικητική επίλυση των διαφορών που διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 70 του ν.2238/1994

2. και των παραγράφων 1 , 2 , 3 , 4 , 6 και 7 του άρθρου 42 του ν.1642/1986 , επί υποθέσεων που εξαιρούνται από τον τρόπο ελέγχου που καθορίζεται με την απόφαση αυτή και ελέγχονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1. Σε περίπτωση που για τις ελεγχθείσες χρήσεις υφίστανται εκκρεμείς καταλογιστικές πράξεις από τις οριζόμενες στο άρθρο 11, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 4 και 5 του εν λόγω άρθρου. Στην περίπτωση αυτή η επίλυση των σχετικών εκκρεμών φορολογικών διαφορών ενεργείται με βάση σχετικό αίτημα του υπόχρεου, το οποίο περιέχεται στην πρόταση διοικητικής επίλυσης των διαφορών που προέκυψαν από τον διενεργηθέντα τακτικό έλεγχο ή με βάση ιδιαίτερο αίτημα το οποίο σε κάθε περίπτωση συνεξετάζεται με την παραπάνω πρόταση.

2. Με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην προηγούμενη παράγραφο, μπορούν να επιλύονται και οι φορολογικές διαφορές επί των υποθέσεων της παραγράφου 4 του άρθρου 1 καθώς και επί των υποθέσεων για τις οποίες έχουν κοινοποιηθεί καταλογιστικές πράξεις τακτικού φορολογικού ελέγχου κατά την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, αλλά δεν έχει παρέλθει κατά την ημέρα αυτή η προθεσμία διοικητικής επίλυσης της διαφοράς κατά τις διατάξεις των άρθρων 70 του ν.2238/1994 και 42 του ν.1642/1986 ή δεν έχουν ακόμη εξετασθεί οι τυχόν υποβληθείσες προτάσεις διοικητικής επίλυσης των διαφορών κατά τις ανωτέρω διατάξεις.

3. Με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στην παράγραφο 1, μπορούν επίσης να επιλύονται και οι φορολογικές διαφορές καταλογιστικών πράξεων τακτικού ελέγχου, κατά των οποίων εκκρεμούν εμπρόθεσμες προσφυγές στο Διοικητικό Πρωτοδικείο, εφόσον οι προσφυγές αυτές είχαν ασκηθεί μέχρι την ημέρα δημοσίευσης της παρούσας απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ή θα ασκηθούν εντός μηνός από την πιο πάνω ημέρα. Στις περιπτώσεις αυτές το αίτημα επίλυσης των φορολογικών διαφορών υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ. εντός δύο μηνών από την ημέρα δημοσίευσης της απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και η διοικητική επίλυση των διαφορών πραγματοποιείται εντός τριών μηνών από την ίδια πιο πάνω ημέρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ - ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ

ΑΡΘΡΟ 13

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


1. Οι διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 68 του ν.2238/1994 και της παραγράφου 3 του άρθρου 39 του ν.1642/1986 , εφαρμόζονται ανάλογα και για τις υποθέσεις που ελέγχονται και περαιώνονται με τις διατάξεις της παρούσας απόφασης.

2. Τα φορολογικά στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγραφών που αφορούν διαχειριστικές περιόδους που περαιώθηκαν κατά το άρθρο 10 της παρούσας απόφασης, δύνανται να καταστραφούν από τον υπόχρεο, χωρίς έγκριση, με την προϋπόθεση ότι έχει εξοφληθεί το σύνολο των βεβαιωθέντων ποσών για όλα τα φορολογικά αντικείμενα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 14.

3. Αν για μέρος ή το σύνολο των χρήσεων που ελέγχθηκαν σύμφωνα με τον τρόπο και τη διαδικασία που ορίζεται στα άρθρα 2 έως 9, δεν υποβληθεί από τον υπόχρεο αίτηση με πρόταση επίλυσης των φορολογικών διαφορών εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 ή υποβληθεί τέτοια αίτηση αλλά για μια ή περισσότερες χρήσεις δεν επέλθει επίλυση του συνόλου των φορολογικών διαφορών κάθε χρήσης ή δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 10, τότε ο έλεγχος για τις αντίστοιχες χρήσεις επεκτείνεται σε πλήρεις ελεγκτικές επαληθεύσεις και εφαρμόζονται οι κατά περίπτωση ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις. Εξαιρετικά, σε περιπτώσεις υποθέσεων επιτηδευματιών που δεν είχαν υποχρέωση τήρησης βιβλίων ή ήσαν υπόχρεοι τήρησης βιβλίωνΑ' ή Β' κατηγορίας, με δηλωθέντα ακαθάριστα έσοδα ή δηλωθείσες ακαθάριστες αμοιβές μέχρι 18.000.000 δραχμές κατά χρήση, συντάσσονται εκθέσεις ελέγχου με βάση τις διαπιστώσεις του ήδη διενεργηθέντος ελέγχου και ακολουθείται η περαιτέρω οριζόμενη από τις ισχύουσες γενικές φορολογικές διατάξεις διαδικασία. Τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζονται για υποθέσεις της παραγράφου Α.4 του άρθρου 7, για τις οποίες ο έλεγχος επεκτείνεται υποχρεωτικά σε όλες τις ελεγχόμενες χρήσεις.

4. Οι ανέλεγκτες υποθέσεις επιτηδευματιών, που αφορούν χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 31.12.1992, μπορεί να περαιώνονται κατ'εφαρμογή της απόφασης 1049691/3184/ΠΟΛ.1099/27.4.94 (ΦΕΚ Β' 354), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε μεταγενέστερα, εφόσον δεν εξαιρούνται κατά το άρθρο 4 της απόφασης αυτής. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο περαίωση ενεργείται πριν την έναρξη του ελέγχου, μετά από έγγραφη πρόσκληση προς αποδοχή από τον υπόχρεο εντός ανατρεπτικής προθεσμίας πέντε (5) ημερών του Ειδικού Εκκαθαριστικού Σημειώματος που προβλέπεται από το άρθρο 8 της πιο πάνω απόφασης.

5.Οι διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 2

6. και της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του ν.2343/1995 εφαρμόζονται για ποσοστό τουλάχιστον 5% των ελεγχομένων υποθέσεων με την παρούσα απόφαση.

ΑΡΘΡΟ 14

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΟΡΩΝ


1. Τα ποσά φόρων, τελών, εισφορών και προστίμων που αφορούν τις υποθέσεις που περαιώνονται και τις φορολογικές διαφορές που επιλύονται με βάση της απόφαση αυτή, με εξαίρεση τις υποθέσεις της παραγράφου 4 του άρθρου 13, βεβαιώνονται και καταβάλλονται ως ακολούθως:

α. Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών υποθέσεων των άρθρων 10 και 12, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις οικείες διατάξεις κάθε φορολογίας, αυξανομένων των προβλεπομένων σε κάθε περίπτωση δόσεων κατά τέσσερεις (4). Το ποσό κάθε δόσης δε μπορεί να είναι κατώτερο των 30.000 δραχμών για τη φορολογία εισοδήματος και τις λοιπές φορολογίες και των 50.000 δραχμών για το Φ.Π.Α., εκτός από την τελευταία δόση.

β. Τα ποσά που προκύπτουν από την επίλυση φορολογικών διαφορών του άρθρου 11, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις κατά περίπτωση οικείες διατάξεις.

2. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του ν.2523/1997 , εφαρμόζονται ανάλογα και για τις φορολογικές διαφορές που επιλύονται με βάση την απόφαση αυτή. Το οριζόμενο από τις διατάξεις αυτές ποσοστό μπορεί να καταβληθεί και εντός των δύο επόμενων από της υπογραφής των οικείων πράξεων εργάσιμων για τις Δ.Ο.Υ. ημερών, ανατρεπομένης της επιτευχθείσας επίλυσης της διαφοράς σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης