Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1262/2.8.1993 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.


Σχόλια:

-Βλέπε και για επέκταση ορίου απαλλαγής. -Οι διατάξεις του άρθρου 3 «Προθεσμία πραγματοποίησης της εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών βάσει της αριθμ.1103551 /8478/Α0014/2.8.93 Α.Υ.Ο.» της με αριθ.πρωτ. 1017


Προσοχή βλέπε και "ΠΟΛ.1081/19.3.2014 Κατάργηση υποχρέωσης θεώρησης των βιβλίων και των στοιχείων για σκοπούς Φ.Π.Α. που προβλέπονται από Υπουργικές Αποφάσεις" , σύμφωνα με την οποία καταργείται η θεώρηση των βιβλίων και στοιχείων για σκοπούς ΦΠΑ που προβλέπονται στην απόφαση αυτή (ΦΕΚ Β' 964/16-04-2014)

Καταργήθηκε με την ΠΟΛ.1167/29.7.2015 "Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές."Δημοσιεύθηκε στις : [ 02-07-1993 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1262/2.8.1993
Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 14η ΦΠΑ & Ε.Φ.
ΤΜΗΜΑ ΑΆ
Αθήνα, 2 Αυγούστου 1993
Αριθμ.Πρωτ.: 1103551/8478/Α.0014
ΠΟΛ.: 1262

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ. - Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α, της παράδοσης, ενδοκοινοτικής απόκτησης και εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή παράδοση σε υποκειμένους στο φόρο εγκαταστημένους σε άλλο κράτος μέλος, καθώς και της παροχής υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών.


Έχοντας υπόψη:

1. Τις κατωτέρω διατάξεις του ν. 1642/1986, όπως ισχύει:

α) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 ,

β) των παραγράφων 1 , περιπτώσεις α΄, γ΄ δ΄, ε΄, στ΄ και ζ΄ και 2 του άρθρου 20 ,

γ) των παραγράφων 1, περιπτώσεις α΄, γ΄ και δ΄ και 2 του άρθρου 22α ,

δ) του άρθρου 48 και

ε) της παραγράφου 3 του άρθρου 58 .

2. Τις αποφάσεις μας αριθ. Π. 1701/1600/ (ΦΕΚ 114-Β), 1082911/4328/ΠOΛ.1164/24.8.1992 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/18.3.1993

3. Την αριθ. Υ. 2009/20.5.93 (ΦΕΚ 365 Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών».

4. Την ανάγκη εναρμόνισης προς το κοινοτικό δίκαιο της διαδικασίας απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή για ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.

5. Ότι η απόφαση αυτή αφορά διαδικασία απαλλαγής σε ενδιάμεσο στάδιο των συναλλαγών και δεν έχει επιπτώσεις στον Προϋπολογισμό του Κράτους.

Αποφασίζουμε
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ των αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

Aρθρο 1
Απαλλαγή της εξαγωγής αγαθών

Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των παραδόσεων αγαθών που ενεργούνται από υποκείμενο στο φόρο πωλητή - εξαγωγέα εγκατεστημένο στην Ελλάδα ή από άλλο πρόσωπο που ενεργεί για λογαριασμό του, σε αγοραστή εγκατεστημένο εκτός Κοινότητας απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Β.Σ. Στο τιμολόγιο, που πρέπει να θεωρείται από την αρμόδια Τηλωνειακή Αρχή της εξαγωγής, αναγράφεται η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΛΟΓΩ ΕΞΑΓΩΓΗΣ».

β) Αντίγραφο του οικείου τελωνειακού παραστατικού εξαγωγής, που προορίζεται για το αρχείο του εξαγωγέα, καθώς και το αντίτυπο 3 του οικείου Ενιαίου Διοικητικού Εγγράφου (Ε.Δ.Ε.), από το οποίο αποδεικνύεται η οριστική εξαγωγή των αγαθών.

γ) Το οικείο αποδεικτικό της τυχόν μεσολαβούσας τράπεζας, για την εισαγωγή ή το συμψηφισμό ή τη νόμιμη εκχώρηση του συναλλάγματος της συγκεκριμένης πράξης.

Aρθρο 2
Απαλλαγή της ενδοκοινοτικής παράδοσης αγαθών

1. Για την απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας των αγαθών, τα οποία παραδίδονται και αποστέλλονται ή μεταφέρονται σε άλλο κράτος μέλος από τον πωλητή, τον εγκατεστημένο στην Ελλάδα η από άλλον που ενεργεί για λογαριασμό του σε υποκείμενο στο φόρο που έχει την εγκατάστασή του σε άλλο κράτος μέλος, απαιτούνται:

α) Τιμολόγιο πώλησης, στο οποίο, εκτός των άλλων, αναγράφεται ο ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή ή του παραγγελιοδόχου αγοράς - πώλησης και η ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ άρθρο 22α ν.1642/1986 ».

β) Αντίγραφο του οικείου παραστατικού της τράπεζας, που τυχόν μεσολαβεί.

γ) Τα οικεία αποδεικτικά της μετακίνησης (μεταφοράς) ή αποστολής των αγαθών που παρα­δόθηκαν από το εσωτερικό της χωράς σε υποκείμενο άλλου κράτους μέλους.

Ως αποδεικτικά της μεταφοράς των αγαθών, θεωρούνται τα οικεία φορτωτικά έγγραφα του μεταφορέα (φορτωτική ή τιμολόγιο κατά περί­πτωση). Εφόσον πρόκειται για μεταφορά ή απο­στολή αγαθών που πραγματοποιείται με ιδιωτικής χρήσης μεταφορικά μέσα του πωλητή, απαιτού­νται: αα) φορτωτική ή άλλο αποδεικτικό του θα­λάσσιου μέσου μεταφοράς του μεταφορικού μέ­σου (ΦΙΧ αυτοκινήτου) ή ββ) εφόσον πρόκειται για οδική μεταφορά, αποδείξεις διοδίων, τελών διέλευσης και τυχόν λοιπών επιβαρύνσεων που καταβλήθηκαν ή κάθε άλλο στοιχείο, από το ο­ποίο προκύπτει η διέλευση του μεταφορικού μέ­σου, (Φ.Ι.Χ.) από τρίτες χώρες.

δ) Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 του υπο­κείμενου που πραγματοποιεί την παράδοση, με την οποία βεβαιώνεται:

- η επαλήθευση του ΑΦΜ/ΦΠΑ του αγοραστή άλλου κράτους μέλους, μέσω του συστήματος VIES,

- η μη ακύρωση μερικά ή ολικά της συγκεκριμένης συναλλαγής.

ε) Εγγραφή της συγκεκριμένης πράξης στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα ενδοκοινοτικών παραδό­σεων της οικείας περιόδου.

2. Οι διατάξεις του άρθρου αυτού εφαρμόζονται και στην περίπτωση που η μετακίνηση αγαθών επιχείρησης από την Ελλάδα σε άλλο κρά­σος μέλος θεωρείται παράδοση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 7 του ν. 1642/1986 .

Aρθρο 3

Απαλλαγή από το ΦΠΑ της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξα­γωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές

1. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρ­θρου 7 της παρούσας, παρέχεται η ευχέρεια στους υποκείμενους στο φόρο να αγοράζουν η να εισάγουν αγαθά με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματο­ποίηση πράξεων των προηγουμένων άρθρων 1 και 2, καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, χωρίς να καταβάλλουν φόρο. Η συνολική αξία των παραπάνω πράξεων, που μπορούν να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο μέσα σε μια διαχειριστική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της προηγούμενης της αίτησης δωδεκάμηνης χρονικής η δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.

2. Για τον υπολογισμό του ορίου απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου λαμβάνονται υπόψη τα καθαρά ποσά των οικείων τιμολογίων ή άλλων στοιχείων (εκκαθαρίσεων) που επέχουν θέση τιμολογίου, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τυχόν επιδοτήσεις, επιχορηγήσεις, συναλλαγματικές διάφορες .

Το εκάστοτε υπόλοιπο του ορίου απαλλαγής που προκύπτει από το εκδιδόμενο Ειδικό Δελτίο Απαλλαγής που προβλέπεται στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της παρούσας, μειώνεται με τα ποσά των τυχόν πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται από τον πωλητή - εξαγωγέα και αυξάνεται με τα ποσά των πιστωτικών τιμολογίων που εκδίδονται προς αυτόν από τους προμηθευτές τους

3. Προκειμένου για επιχειρήσεις που προέρχο­νται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έ­χουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική ή διαχειριστική περίοδο το όριο της απαλλαγής της προηγούμενης παραγράφου υπολογίζεται λαμβανομένης υπόψη της συνολικής αξίας των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας που έχουν πραγματοποιηθεί από τη νέα επιχείρηση από της συστάσεως της μέχρι τον προηγού­μενο της υποβολής της αίτησης μήνα, προσαυ­ξανόμενης με την αξία των πράξεων που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε μία από τις επιχειρή­σεις που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση της πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

Η διαδικασία που ακολουθείται για την απαλ­λαγή του άρθρου αυτού καθορίζεται με τα πα­ρακάτω άρθρα 4 έως 8.

Aρθρο 4
Διαδικασία απαλλαγής

1. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρ­θρου 3, ο υποκείμενος στο φόρο που ενδιαφέρε­ται να τύχει απαλλαγής για την αγορά ή εισα­γωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο των πράξεων, των άρθρων 1 .«οι 2 της παρούσας. καθώς και της λήψης υπηρεσιών που είναι άμε­σα συνδεδεμένες με την πραγματοποίηση των πράξεων αυτών, υποχρεούται:

α) Να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΟΥ έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα Νο 1, για την θεώ­ρηση «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου απαλλαγής . από το ΦΠΑ», όπως το υπόδειγμα Νο 2, που επισυνάπτεται στην παρούσα, χρώματος πορτο­καλί. Με την αίτηση αυτή συνυποβάλλεται συγκε­ντρωτική κατάσταση, από την οποία θα προκύπτει, κατά χωρά, ο αριθμός και η αξία των διασαφήσεων επαγωγής, καθώς και των ενδοκοινοτι­κών παραδόσεων της προηγούμενης δωδεκάμηνης χρονικής ή δωδεκάμηνης διαχειριστικής περιόδου.

Το όριο της απαλλαγής του προηγούμενου άρθρου, προκειμένου για ενδοκοινοτικές παραδόσεις προκύπτει από τα επιμέρους σύνολα των τριμηνιαίων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που εμπίπτουν στις περιόδους της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και υποβάλλονται στην αρμόδια ΔΥΟ , σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης β΄ της παραγρ. 5 του άρθρου 29 του ν. 1642/1986 . Προκειμένου περί εξαγωγών, το σύνολο αυτών αποδεικνύεται από τις εκδοθείσες διασαφήσεις οριστικής εξαγωγής (αντίτυπο Νο 3 του Ε.Δ.Ε.).

β) Να προσκομίζει μαζί με την αίτηση για θεώρηση, το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο απαλλαγής από το ΦΠΑ». Η θεώρηση του παραπάνω «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από ΦΠΑ», ενεργείται από το τμήμα του Κ.Β.Σ με έγγραφη σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της αρμόδιας ΔΟΥ. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο φέρει ενιαία αρίθμηση για ολόκληρη τη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο που ισχύει. Τυχόν δελτία που δεν χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο αυτή δεν δύναται να χρησιμοποιηθούν σε επόμενη περίοδο και προσκομίζονται για ακύρωση κατά τη θεώρηση νέων διπλοτύπων.

γ) Να υποβάλλει στην αρμόδια ΔΥΟ κατάσταση απαλλαγής των αγορών ή λήψης υπηρεσιών ή εισαγωγών του.

Στην κατάσταση αυτή αναγράφονται:

- τα στοιχεία των προμηθευτών, των αγαθών και υπηρεσιών, ο συνολικός αριθμός και η συνολική αξία των φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν χωρίς φόρο κατά προμηθευτή.

- η αξία των εισαγωγών που πραγματοποίη­σαν χωρίς φόρο και τα στοιχεία της αρμόδιας τελωνειακής αρχής.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκ­καθαριστική δήλωση ΦΠΑ της οικείας διαχειριστικής περιόδου.

2. Ο Προϊστάμενος της ΔΟΥ ή ο υπάλληλος που ορίζεται από αυτόν, αφού ελέγξει την ακρί­βεια των στοιχείων που αναγράφονται στο «Ειδι­κό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής» από το ΦΠΑ, καταχωρεί την αίτηση κατ΄ αύξοντα αριθμό σε ειδικό βιβλίο - Μητρώο, όπως το υπόδειγμα Νο3 που επισυνάπτεται στην παρούσα, αναγράφει τον αριθμό αυτό καθώς και το ποσό του ορίου στα αντίτυπα του δελτίου και προβαίνει στη θεώρηση και άμεση παράδοση αυτού στον ενδιαφερόμενο για να τύχει απαλλαγής, εφόσον δεν συντρέχει η περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 7 της παρούσας. Η θεώρηση ενεργείται με διάτρη­ση και επισημειωματική πράξη στην τελευταία σελίδα κάθε μπλοκ.

3. Για κάθε ενδιαφερόμενο τηρείται ειδική καρτέλλα, όπως το υπόδειγμα Νο4, που επισυνάπτε­ται στην παρούσα, η οποία ενημερώνεται και με κάθε επόμενη θεώρηση.

Aρθρο 5
Λοιπές υποχρεώσεις των ενδιαφερομένων ­Κυρώσεις

1. Ο ενδιαφερόμενος που ενεργεί τις πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, συμπληρώ­νει στα δύο αντίτυπα του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ» τα πλήρη στοι­χεία του προμηθευτή ή της αρμόδιας τελωνεια­κής αρχής της εισαγωγής, όπως ορίζονται από τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Η εκάστοτε συνολική αξία κάθε συναλλαγής για την οποία ζητείται απαλλαγή, συναθροίζεται με την αξία των προηγουμένων απαλλαγών που έχει τύχει ο ενδιαφερόμενος στην ίδια περίοδο και το άθροισμα που προκύπτει αφαιρείται από το όριο απαλλαγής που ορίστηκε από την αρμό­δια ΔΟΥ, σύμφωνα με το άρθρο 3 και την πα­ράγραφο 2 του άρθρου 4 της παρούσας.

Το «Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από Φ.Π.Α.», αφού συμπληρωθεί κατά τα ανωτέρω και υπογραφεί από τον ενδιαφερόμενο και στα δύο αντίτυπα, παραδίδεται ή αποστέλλεται άμε­σα, όπου τούτο είναι ευχερές, στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών στο εσωτερικό της χώρας, προκειμένου αυτός να αναγράψει τα στοιχεία του δελτίου στο οικείο φορολογικό στοι­χείο που εκδίδει κατά τις διατάξεις του Κ.Β.Σ.

Σε όσες περιπτώσεις είναι δυσχερής η άμεση παράδοση ή η αποστολή του ως άνω Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου στον προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών, πριν από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, αυτό αποστέλλε­σαι εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου, για την οριστικοποίηση της απαλλαγής.

Σε περίπτωση εισαγωγής, το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο αποστέλλεται ή παραδίδεται στην αρμόδια για τον τελωνισμό των αγαθών τελωνειακή αρχή, πριν από τον τελωνισμό των αγαθών.

2. Η πραγματοποίηση αγορών αγαθών ή εισα­γωγών αγαθών καθώς και η λήψη υπηρεσιών άνω του ορίου της απαλλαγής, χωρίς χρέωση του φόρου που αναλογεί, συνεπάγεται για τον ενδιαφερόμενο για κάθε πράξη πέραν του ορίου, την επιβολή κυρώσεων που προβλέπονται από την παράγραφο 1 του άρθρου 48 του ν. 1642/1986 . Οι ίδιες κυρώσεις επιβάλλονται:

α) Σε κάθε περίπτωση χρησιμοποίησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου» για την πραγματο­ποίηση των παραπάνω πράξεων με απαλλαγή από το ΦΠΑ από πρόσωπο που δεν δικαιούται της απαλλαγής αυτής.

β) Σε περίπτωση χρησιμοποίησης του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλαγής από το ΦΠΑ», χωρίς ανάλογη πραγματοποίηση των πράξεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας κατά την οικεία διαχειριστική περίοδο.

Aρθρο 6
Υποχρεώσεις του προμηθευτή - ενέργειες Τελωνιακών Αρχών

1. Ο προμηθευτής των αγαθών ή αυτός που παρέχει τις υπηρεσίες στο εσωτερικό της χώρας υποχρεούται:

α) να εκδίδει το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του Κ.Β.Σ. φορολογικό στοιχείο, χωρίς φόρο. με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ΩΣ Α.Υ.Ο. αριθ. 1103551/8478/2.8.1993 ». Στο στέλεχος του φορολογικού αυτού στοιχείου επισυνάπτει το πρωτότυπο του ειδικού διπλότυπου δελτίου απαλ­λαγής από το ΦΠΑ. το οποίο υπογράφεται και στα δύο αντίτυπα από τον ενδιαφερόμενο.

Στις περιπτώσεις που δεν προσκομισθεί άμεσα η το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών από την έκδοση του οικείου φορολογικού στοιχείου στον Προμηθευτή των αγαθών ή των υπηρεσιών το πρωτότυπο του παραπάνω Ειδικού Δελτίου, ο Προμηθευτής εκδίδει συμπληρωματικό τιμολόγιο και χρεώνει το φορό που αναλογεί στη συνολική αξία της παράδοσης των αγαθών ή της παροχής υπηρεσιών που πραγματοποίησε προς τον ενδιαφερόμενο με απαλλαγή από φόρο.

β) να υποβάλλει ειδική συγκεντρωτική ετήσια κατάσταση, στην οποία αναγράφει τα πλήρη στοιχεία των προσώπων στα οποία εξέδωσε φο­ρολογικά στοιχεία χωρίς φόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, καθώς επίσης το συνολικό αριθμό των στοιχείων που εκδόθηκαν και τη συνολική αξία αυτών κατά πελάτη.

Η κατάσταση αυτή συνυποβάλλεται με την εκ­καθαριστική δήλωση ΦΠΑ της οικείας διαχειριστι­κής περιόδου.

2. Προκειμένου για την εισαγωγή αγαθών, η αρμόδια τελωνειακή αρχή προσαρτά το πρωτό­τυπο του «Ειδικού Διπλότυπου Δελτίου Απαλλα­γής από το ΦΠΑ» στο σχετικό τελωνειακό παρα­στατικό εισαγωγής, το οποίο εκδίδεται με την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΦΠΑ ως Α.Υ.Ο, αριθ. 1103551/8478/2.8.1993».

Στην περίπτωση αυτή ως αξία της συναλλαγής που θα συμπληρωθεί στο Ειδικό Διπλότυπο Δελ­τίο θα είναι το σύνολο της φορολογητέας αξίας επί της οποίας επιβάλλεται φόρος κατά τις δια­τάξεις του άρθρου 16 του ν. 1642/1986 .

Aρθρο 7
Στέρηση δικαιώματος άμεσης απαλλαγής

1. Στερούνται του δικαιώματος άμεσης απαλ­λαγής της απόφασης αυτής:

α) Τα πρόσωπα τα οποία, κατά τις τρεις προηγούμενες της αίτησης διαχειριστικές περιό­δους ή σε μια απ΄ αυτές, έχουν υποπέσει σε ουσιαστικές φορολογικές παραβάσεις. Ως ουσια­στική φορολογική παράβαση για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου αυτής νοείται κάθε παράβαση, που επισύρει την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3 του άρθρου 48 του ν. 1642/1986 , καθώς και κάθε άλλη παράβαση για την οποία τα εκδιδόμενα στοιχεία ή τα τη­ρούμενα βιβλία κρίνονται ανακριβή ή ανεπαρκή σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ. Β.Σ.

Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού, αρκεί η διαπίστωση και μόνο της σχετι­κής παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η ορι­στικοποίηση της.

Τυχόν «Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής από το ΦΠΑ», που έχουν χορηγηθεί, ανακαλού­νται και ακυρώνονται από τη διαπίστωση των παραβάσεων αυτών ή αναλόγων παραβάσεων της τρέχουσας διαχειριστικής περιόδου.

Οι διατάξεις του άρθρου αυτού δεν εφαρμόζο­νται όταν οι παραπάνω παραβάσεις δεν επιδρούν επί του κύρους των βιβλίων και ο οφειλόμενος συνολικά φόρος δεν υπερβαίνει το ποσό των δραχμών εκατό χιλιάδων (100.000). β) Οι αγορές ή εισαγωγές για το ποσό αυτών, πέραν του ορίου της παραγράφου 2 του άρ­θρου 3 της παρούσας.

γ) Οι συναλλαγές των οποίων η αξία, χωρίς φόρο, είναι μικρότερη των δραχμών πενήντα χι­λιάδων (50.000).

δ) Τα πρόσωπα που παρέχουν υπηρεσίες άμε­σα συνδεόμενες με πράξεις των άρθρων 1 και 2 της παρούσας, για τις εισροές αυτών.

2. Ο φόρος που αναλογεί στις πράξεις των περιπτώσεων β και γ της προηγούμενης παρα­γράφου, σε περίπτωση που ο συμψηφισμός δεν είναι δυνατός, επιστρέφεται με τη διαδικασία που ορίζεται με την απόφαση μας αριθ. 1031790/2051 /575/.

Aρθρο 8
Ενέργειες Δ.Ο.Υ.

Η ΔΟΥ αποστέλλει σε ειδικό δέμα τις κατα­στάσεις της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 και της περίπτωσης (β) της παρα­γράφου 1 του άρθρου 6 της παρούσας στη Δ. 14 ΦΠΑ και Ε.Φ. - Τμήμα Γ΄, εκτός του δευτέ­ρου δεκαπενθημέρου του μηνός Μαΐου κάθε έ­τους, προκειμένου να τύχουν μηχανογραφικής επεξεργασίας.

Aρθρο 9
Μεταβατικές διατάξεις - Λοιπές ρυθμίσεις

α) Πράξεις που τυχόν πραγματοποιήθηκαν από 1ης Ιουλίου 1993 μέχρι ενάρξεως ισχύος της παρούσας με βάση το άρθρο 12 της Π. 8271/ 4879/ (ΦΕΚ3Β΄) θεωρούνται σύν­νομες.

β) Από τις ενάρξεως ισχύος της παρούσας επαναφέρεται σε ισχύ το άρθρο 12 της ανωτέ­ρω απόφασης.

Η υποχρέωση υποβολής των καταστάσεων που προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 6 της παρού­σας, επεκτείνεται και στους ενδιαφερομένους που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με την εφαρμογή της διαδικασίας του άρθρου 12 της Π. 8271/4879/, καθώς και στους προμηθευτές τους.

Αρθρο 10
Κατάργηση διατάξεων

Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφα­σης, παύουν να ισχύουν:

α) Η απόφαση μας 1082911/4328/0014/ΠOΛ.1164/24.8.1992 κατά το μέρος που καλύπτεται από την παρούσα.

β) Η απόφαση μας 1040590/3463/ΠΟΛ.1104/18.3.1993.

Αρθρο 11
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την έκδοση της, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ­νήσεως

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης