Αποφ. 176/18.06.2004

ΦΕΚ 131/Α/15.7.2004 Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, όπως ισχύει, σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις.

15 Ιούλ 2004

Taxheaven.gr
Αποφ. 176/18.6.2004  Τροποποίηση της ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, όπως ισχύει, σχετικά με τα στοιχεία που υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις.ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

(Συνεδρίαση 176/18.6.2004, θέμα 4ο)

Αφού έλαβε υπόψη:

α) την ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, "Στοιχεία που θα υποβάλλουν τα πιστωτικά ιδρύματα προς την Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις", όπως ισχύει,

β) την ΠΔ/ΤΕ 2494/27.5.2002 και ειδικότερα τις διατάξεις του κεφαλαίου Ε με τις οποίες τροποποιήθηκαν μεταξύ άλλων και οι προθεσμίες υποβολής στοιχείων από τα πιστωτικά ιδρύματα στην Τράπεζα της Ελλάδος για την εποπτεία της κεφαλαιακής τους επάρκειας,

γ) την ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 "Εποπτεία των υποκαταστημάτων πιστωτικών ιδρυμάτων που εδρεύουν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης",

δ) τη σκοπιμότητα εναρμόνισης της συχνότητας υποβολής από τα πιστωτικά ιδρύματα των στοιχείων για την παρακολούθηση του κινδύνου από τις ανοικτές συναλλαγματικές τους θέσεις με τα στοιχεία για την εποπτεία της συνολικής κεφαλαιακής τους επάρκειας από την Τράπεζα της Ελλάδος, αποφάσισε τα εξής:


1. Τροποποιούνται οι διατάξεις της παρ. 1 της ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, όπως ισχύουν και καθορίζεται ότι τα στοιχεία για την εποπτεία του κινδύνου από ανοικτές συναλλαγματικές θέσεις των πιστωτικών ιδρυμάτων θα υποβάλλονται στην Τράπεζα της Ελλάδος (Διεύθυνση Εποπτείας Πιστωτικού Συστήματος) ανά τρίμηνο, σε ατομική και ενοποιημένη βάση, κατά τα προβλεπόμενα στο κεφάλαιο Ε, παράγραφος 3, της ΠΔ/ΤΕ 2494/27.5.2002.

2. Διευκρινίζεται ότι:

α) Η κατά τα ως άνω υποβολή αφορά μόνο τα οριστικά στοιχεία, τα δε προσωρινά στοιχεία παύουν να υποβάλλονται.

β) Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα πιστωτικών ιδρυμάτων με έδρα σε χώρες εκτός του Ενιαίου Οικονομικού Χώρου, για τα οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παρ. 1 (α) του κεφ. Ι της ΠΔ/ΤΕ 2461/5.4.2000 δεν υπάγονται στην υποχρέωση υποβολής στοιχείων με βάση την ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, όπως τροποποιείται με την παρούσα απόφαση.

γ) Η Τράπεζα της Ελλάδος διατηρεί το δικαίωμα να ζητά, κατά περίπτωση, ανάλυση της συναλλαγματικής θέσης και για άλλες ημερομηνίες αναφοράς.


3. Η πρώτη υποβολή με βάση την παρούσα απόφαση θα αφορά τα στοιχεία της 30ης Ιουνίου 2004.


Οι λοιπές διατάξεις των ΠΔ/ΤΕ 2291/21.2.1994, όπως ισχύει και 2494/27.5.2002 παραμένουν αμετάβλητες.


Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 


Taxheaven.gr