Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21.7.2016 Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ. - Κωδικοποιημένη


Σχόλια:

Όπως τροποποιήθηκε με την ΔΕΦΚΦ 1171898 ΕΞ 2016/25.11.2016.
Σύμφωνα με την ίδια απόφαση, οξοποιοί, οι οποίοι επιθυμούν να υπαχθούν σε καθεστώς φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή, υποβάλλουν αίτηση στην αρμόδια τελωνειακή αρχή για την έκδοση της άδειας φορολογικής αποθήκης και εγκεκριμένου αποθηκευτή με την προσκόμιση της άδειας λειτουργίας του οξοποιείου. Οι αρμόδιες τελωνειακές αρχές προβαίνουν άμεσα στην έκδοση των εν λόγω αδειών. Η προσκόμιση των λοιπών προβλεπομένων από τις υπ' αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο.Ο. και Φ.883/530/16.9.1999 Α.Υ.Ο. δικαιολογητικών από τους οξοποιούς πραγματοποιείται εκ των υστέρων, εντός το αργότερο τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της ΔΕΦΚΦ 1171898 ΕΞ 2016/25.11.2016. Ο έλεγχος των δικαιολογητικών καθώς και η αυτοψία του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. Φ. 639/447/14.8.2002 Α.Υ.Ο.Ο. από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές θα ολοκληρωθούν σταδιακά εκ των υστέρων. Σε περίπτωση που με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου προκύψει ότι δεν πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ανωτέρω αδειών, οι χορηγηθείσες άδειες ανακαλούνται και καθίστανται άμεσα απαιτητές οι φορολογικές και λοιπές επιβαρύνσεις που αναλογούν στα αποθηκευμένα προϊόντα, κατ' εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 7 του άρθρου 56 του ν. 2960/2001.Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-07-2016 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ 2016/21.7.2016
Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.


Αθήνα, 21 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: ΔΕΦΚΦ 1111872 ΕΞ2016

(ΦΕΚ Β' 2375/02-08-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΛΚΟΟΛΗΣ και ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ.Δ/νση : Αν. Τσόχα 16
Τ.Κ. : 115 21 Αθήνα
Πληροφορίες : Σ. Σάμιος, Στ. Καραγιάννης, Στ. Χατζηγεωργίου
Τηλέφωνο : 210 6479221, 231
FAX : 210 6468272
e-mail: [email protected]

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ και ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΙ ΦΟΡΟΥ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ
ΤΜΗΜΑΤΑ Β ' και Δ'
Ταχ. Δ/νση : Καρ. Σερβίας 10
Τ.Κ. : 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες : Αικ. Μυρισίδου, Β. Ακριτίδου, Δ.Ζορμπάνος
Τηλέφωνο : 210 6987412, 411, 469
FAX : 210 6987408, 424
e-mail : [email protected]
[email protected]

ΘΕΜΑ : «Όροι, προϋποθέσεις, διατυπώσεις και διαδικασίες για την παραλαβή και κατεργασία, από τα οξοποιεία, πρώτων υλών για την παραγωγή ξυδιού οι οποίες, είτε αυτούσιες είτε κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., ως και την απαλλαγή τους από τον Ε.Φ.Κ.»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (Α΄ 265), όπως ισχύει και ειδικότερα:

α) των άρθρων 53, 54, 55, 56, 57, 62, 63, 64, 65, 80, 90, 92, 93, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 117, 118, 119Α και 183,

β) της περίπτωσης γ’ της παραγράφου 1 καθώς και της παραγράφου 4 του άρθρου 83 και

γ) του άρθρου 91, ιδίως της παραγράφου 3, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 13 του ν.4346/2015 (Α΄ 152) και το άρθρο 61 του ν.4370/2016 (Α΄ 37).

2. Τις σχετικές διατάξεις του ν.2969/2001 «Αιθυλική αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα» (Α΄ 281), όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του άρθρου έκτου «Παραγωγή και διάθεση ξυδιού» του ν.4303/2014 (Α΄ 231), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 67 του ν.4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» (Α΄ 94).

4. Τις διατάξεις του ν.δ. της 05-05-1928 «περί των όρων και υποχρεώσεων υφ’ ούς επιτρέπεται η κατεργασία ξηράς σταφίδος προς παραγωγή όξους» (Α΄ 87).

5. Την υπ’ αριθμ. 218/97 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αντικατάσταση των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάσεων του Α.Χ.Σ. με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (Β΄ 453).

6. Τις διατάξεις του ν.2859/2000 «Κώδικας ΦΠΑ» (Α΄ 248) και ιδιαίτερα των άρθρων 2,5,10,11,16,19,20 και 25.

7. Την υπ’ αριθμ. Φ.639/447/14.08.2002 Α.Υ.Ο.Ο. «Σύσταση και λειτουργία φορολογικών αποθηκών» (Β΄ 1109) και την υπ’ αριθμ. Φ.883/530/16.09.1999 Α.Υ.Ο. «Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης αδείας εγκεκριμένου αποθηκευτή» (Β΄ 1872).

8. Την ανάγκη καθορισμού διαδικασιών για τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης, ως και των λοιπών πρώτων υλών παραγωγής όξους οι οποίες, αυτούσιες ή κατόπιν κατεργασίας, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και οι οποίες παραλαμβάνονται από τα οξοποιεία με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

9. Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π. Δ/τος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α΄ 98).

10. Το Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α΄ 178/2014 και Α΄ 25/2015 για διόρθωση σφάλματος).

11. Το Π.Δ. 73/15 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄ 116 και Α΄ 121 για διόρθωση σφάλματος).

12. Την υπ’ αριθ. Υ14/3.10.2015 Απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Τρύφωνα Αλεξιάδη» (Β’ 2144).

13. To γεγονός ότι από την έκδοση της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1
Σκοπός –Πεδίο Εφαρμογής-Αρμόδιες Αρχές


1.α. Με την παρούσα καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι διατυπώσεις και οι διαδικασίες για τον έλεγχο και την εποπτεία των οξοποιείων, ιδίως όσον αφορά τους χώρους, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, την παραλαβή, την κατεργασία και την πίστωση των πρώτων υλών παραγωγής όξους, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014, είτε αυτές αυτούσιες, είτε τα ενδιαμέσως από την κατεργασία τους παραγόμενα προϊόντα υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), την απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. ως και τον έλεγχο της νόμιμης χρήσης αυτών.

β.Όπου, στην παρούσα απόφαση, αναφέρεται ο όρος «αιθυλική αλκοόλη» νοείται η αιθυλική αλκοόλη όπως αυτή ορίζεται στην υποπαράγραφο 1(δ) της παραγράφου 1 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014 προκειμένου για την παραγωγή ξυδιού από αλκοόλη από τα οξοποιεία.

γ. Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. προϊόντα των άρθρων 90 και 92, νοούνται τα προϊόντα που προκύπτουν μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης και την πρώτη απολάσπωση.

2. Αρμόδιες αρχές για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης ως και των λοιπών πρώτων υλών παραγωγής όξους που, είτε αυτούσιες είτε τα ενδιαμέσως από την κατεργασία τους παραγόμενα προϊόντα, υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. είναι, σύμφωνα με τις διατάξεις της υποπαραγράφου 2 της παραγράφου 2 του έκτου άρθρου του ν.4303/2014, οι Χημικές Υπηρεσίες του Γενικού Χημείου του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) και οι Τελωνειακές Υπηρεσίες στη χωρική αρμοδιότητα των οποίων είναι εγκατεστημένες οι οικείες μονάδες παραγωγής (οξοποιεία), οριζόμενες εφεξής στην παρούσα απόφαση, για λόγους συντομίας, ως «Χημική Υπηρεσία Ελέγχου» και «Τελωνείο Ελέγχου» αντιστοίχως, καθώς και «Υπηρεσίες Ελέγχου» όταν αναφέρονται από κοινού, υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των οποίων τελούν τα εν λόγω οξοποιεία.

3. Αρμόδια αρχή για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. είναι η Τελωνειακή Αρχή που είναι αρμόδια για την αποδοχή των τελωνειακών παραστατικών, προκειμένου οι εκάστοτε ποσότητες, προς οξοποίηση, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, των προϊόντων του άρθρου 90 (προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.04), ως και των προϊόντων του άρθρου 92 (προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06), να τεθούν σε ανάλωση, οριζόμενη εφεξής για λόγους συντομίας ως «Τελωνείο Παράδοσης».

Άρθρο 2
Δικαιούχοι παραλαβής


1.α. Δικαιούχοι παραλαβής της αιθυλικής αλκοόλης, προς οξοποίηση, με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2969/2001, είναι τα νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία, που την χρησιμοποιούν προς παραγωγή ξυδιού από αλκοόλη, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.

β.Τα νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία μπορούν, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, να παραλαμβάνουν, προς κατεργασία και οξοποίηση, τις λοιπές σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014, πρώτες ύλες παραγωγής όξους στις οποίες, είτε αυτούσιες είτε στα παραγόμενα ενδιαμέσως από την κατεργασία τους προϊόντα, επιβάλλεται Ε.Φ.Κ., με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας.

2.α. Τα οξοποιεία διακρίνονται σε:

i) εκείνα στα οποία, μεταξύ των κατεργαζόμενων πρώτων υλών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014, περιλαμβάνεται και η αιθυλική αλκοόλη, ως και

ii) εκείνα τα οποία κατεργάζονται τις άλλες πρώτες ύλες παραγωγής όξους σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης.

β. Τα οξοποιεία πρέπει να διαθέτουν τους απαραίτητους χώρους για την ασφαλή αποθήκευση των πρώτων υλών ιδιαιτέρως κατά είδος, των παραγομένων ενδιαμέσως προϊόντων, ως και του παραγομένου τελικά όξους, καθώς και τις κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκσακχάρωση και τη ζύμωση, αναλόγως των κατεργαζόμενων πρώτων υλών και της δυναμικότητάς του, οι οποίες πρέπει να συνιστούν ιδιαίτερα διαμερίσματα σε σχέση με τις εγκαταστάσεις της οξοποίησης, ενώ πρέπει να είναι ευκόλως και ασφαλώς προσβάσιμες στους αρμοδίους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Ελέγχου, για τη διενέργεια των απαραιτήτων ελέγχων.
Οι δεξαμενές όπου εναποτίθεται η παραλαμβανόμενη αιθυλική αλκοόλη, ως και οι εκ των πρώτων υλών παραγωγής όξους, οι οποίες αυτούσιες ή τα προϊόντα της κατεργασίας των οποίων υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ., πρέπει να είναι συγκεκριμένες και ιδιαίτερες, να είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις ως και ογκομετρημένες σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες και να υφίστανται οι οικείοι ογκομετρικοί πίνακες. Η χωροδιάταξή τους πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είναι ευκόλως και ασφαλώς προσβάσιμες προκειμένου να είναι ευχερής η διενέργεια των σχετικών ελέγχων καθώς και η καταμέτρηση του περιεχομένου τους, ενώ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για οποιαδήποτε άλλη χρήση. Τις ίδιες όπως παραπάνω απαιτήσεις πρέπει να πληρούν οι δεξαμενές και δοχεία που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση και τη ζύμωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄
ΟΞΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ (ΚΑΙ) ΑΙΘΥΛΙΚΗ ΑΛΚΟΟΛΗ

Άρθρο 3
Έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης – καθορισμός δυναμικότητας


1. Η παραλαβή κατά τα ανωτέρω της αιθυλικής αλκοόλης, από τα οξοποιεία, προς παραγωγή όξους με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., διενεργείται, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της σύμφωνα με την παρούσα, επί τη βάσει και μόνον σχετικής προς τούτο έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης χορηγουμένης από την αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας (Κ.Υ.) του Γ.Χ.Κ., κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερομένου οξοποιείου και υπό την προϋπόθεση ότι το οξοποιείο πληροί τους όρους και τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας.
Η μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται, στις εγκαταστάσεις της φορολογικής αποθήκης του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή, με προσθήκη αποκλειστικά και μόνο ξυδιού από αλκοόλη περιεκτικότητας σε οξικό οξύ 10% σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατ’ όγκο.
Για την κατά τα ανωτέρω μετουσίωση είναι δυνατή η χρησιμοποίηση ξυδιού από αλκοόλη περιεκτικότητας σε οξικό οξύ μικρότερης του 10% και πάντως όχι μικρότερης του 6%, στην περίπτωση όμως αυτή τροποποιείται αναλόγως το ποσοστό της προσθήκης αυτού.

2. Η κατά τα ανωτέρω έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης χορηγείται κατά κανόνα σε ετήσια βάση, ισχύουσα σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους το οποίο αφορά η αιτούμενη παραλαβή και μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης.

Προς τούτο, η ενδιαφερομένη οξοποιία, ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη εκάστου έτους, είτε προκειμένου για ιδρυόμενο οξοποιείο μαζί με την αναγγελία έναρξης λειτουργίας ή άλλου τύπου ενημέρωση-κοινοποίηση ως προς την έναρξη λειτουργίας της κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1(α) της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του ν. 4303/2014, πρέπει να υποβάλλει τα ακόλουθα:

α) Αίτηση – δήλωση στις Υπηρεσίες Ελέγχου στην οποία θα αναφέρονται:

- Η επωνυμία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου του οξοποιείου αυτής καθώς και του (νομίμου) αντιπροσώπου του.

- Ο τόπος εγκατάστασης (ακριβής θέση) του οξοποιείου.

- Στην περίπτωση οξοποιείου κατεργαζομένου, για την παραγωγή ξυδιού, και άλλες πρώτες ύλες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, τις εν λόγω κατεργασθησόμενες από αυτό πρώτες ύλες, κατά είδος, την προέλευσή τους (εγχώριες ή εκ της αλλοδαπής), τις αντίστοιχες ποσότητες αυτών ετησίως, καθώς και τις αντιστοίχως παραχθησόμενες ποσότητες ξυδιών και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ.

- Η ποσότητα, το είδος, ως και ο (κατ’ όγκο) αλκοολικός τίτλος της αιθυλικής αλκοόλης η οποία είναι αναγκαία σε ετήσια βάση, καθώς και η ποσότητα του παραχθησομένου ξυδιού από αιθυλική αλκοόλη και η περιεκτικότητα αυτού σε οξικό οξύ.
- Η/Οι φορολογική/ές αποθήκη/ες από την/τις οποία/ες θα παραλάβει την αιθυλική αλκοόλη.

β) Πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία του οξοποιείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014.

γ) Σχεδιάγραμμα των χώρων και των εγκαταστάσεων κλπ. του οξοποιείου, στο οποίο αποτυπώνονται οι ιδιαίτεροι χώροι, δεξαμενές και δοχεία (αριθμός και χωρητικότητα αυτών) εναπόθεσης και αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης, καθώς και του υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, με αναλυτική περιγραφή αυτών και του προορισμού τους.

δ) Διάγραμμα ροής, σχετικά με την όλη παραγωγική διαδικασία και την εφαρμοζόμενη μέθοδο οξοποίησης της αιθυλικής αλκοόλης, ως και τεχνικό υπόμνημα στο οποίο και θα πρέπει να τεκμηριώνεται η χρησιμοποίηση της αιτούμενης ποσότητας της αιθυλικής αλκοόλης.

ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του υπευθύνου ή του (νομίμου) αντιπροσώπου της επιχείρησης με την οποία, αφενός μεν θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, δηλαδή ότι αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας, αφ’ ετέρου δε ότι δεν θα μεταφερθούν έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του οξοποιείου, ούτε θα διατεθούν σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση, χωρίς την προηγούμενη σχετική προς τούτο άδεια του Τελωνείου Ελέγχου.
Τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικά υποβάλλονται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη οξοποιία αιτείται την έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. και δεν επανυποβάλλονται εκτός εάν έχει επέλθει μεταγενέστερη τροποποίηση ή μεταβολή των στοιχείων τους.
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από τις αρμόδιες αρχές.

3.α. Κατόπιν της κατά τα ανωτέρω αίτησης-δήλωσης της ενδιαφερομένης οξοποιίας, συγκροτείται, εντός χρονικού διαστήματος πέντε (5) εργάσιμων ημερών, από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου, επιτροπή που αποτελείται, τουλάχιστον, από ένα τελωνειακό υπάλληλο του ίδιου Τελωνείου, ως και ένα χημικό υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας Eλέγχου, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις είναι δυνατόν το Τελωνείο Ελέγχου να ζητήσει τη συνδρομή και εμπειρογνώμονα από άλλη αρμόδια Υπηρεσία.
Η επιτροπή προβαίνει στη διενέργεια αυτοψίας, προς έλεγχο και επιθεώρηση των χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ. της ενδιαφερομένης, για την επαλήθευση της υποβληθείσας κατά τα ανωτέρω αίτησης-δήλωσης και τη διαπίστωση ή μη της συνδρομής των όρων και διατάξεων της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας, καθώς και για τον καθορισμό της δυναμικότητας της εν λόγω μονάδας για την κατεργασία της αιθυλικής αλκοόλης.
β. Για τον καθορισμό της δυναμικότητας, δηλαδή της αναγκαίας ετησίως ποσότητας αιθυλικής αλκοόλης, λαμβάνονται υπόψη οι χώροι και οι εγκαταστάσεις κλπ., ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός, οι ποσότητες αιθυλικής αλκοόλης που χρησιμοποιήθηκαν και οι ποσότητες του παραχθέντος ξυδιού από αιθυλική αλκοόλη κατά τα τρία τελευταία χρόνια, σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία στις υποβαλλόμενες μηνιαίως δηλώσεις ως και τις σχετικές εγγραφές στα βιβλία, εφόσον υπάρχουν, όπως και στοιχεία των παραγγελιών, συναφθέντων συμβολαίων κλπ. για το έτος στο οποίο αναφέρεται η αιτουμένη εκάστοτε ποσότητα.
Η δυναμικότητα εκφράζεται σε λίτρα ανύδρου αιθυλικής αλκοόλης και αφορά συνολικά στα προς παραλαβή από το ενδιαφερόμενο οξοποιείο προϊόντα που εμπίπτουν στον όρο «αιθυλική αλκοόλη» σύμφωνα με την παρούσα, για τα οποία όμως η δυναμικότητα αναφέρεται ιδιαιτέρως κατά είδος του τοιούτου προϊόντος.
γ. Σε περίπτωση που οι δικαιούχες επιχειρήσεις οξοποιίας διαθέτουν περισσότερες από μία εγκαταστάσεις παραγωγής (οξοποιεία), οι οποίες λειτουργούν αυτοτελώς, απαιτείται, για κάθε μία από αυτές, καθορισμός της παραγωγικής δυναμικότητας και χορηγείται ιδιαίτερη, για την κάθε μια εγκατάσταση (οξοποιείο), έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, τηρουμένης της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας.
δ.Για τη διενεργηθείσα αυτοψία, έλεγχο και επιθεώρηση ως και τον καθορισμό της δυναμικότητας, συντάσσεται σχετική λεπτομερής έκθεση-εισήγηση η οποία υποβάλλεται στις Υπηρεσίες Ελέγχου.

4.α.Η κατά τα ανωτέρω έκθεση – εισήγηση, με αντίγραφο του σχετικού φακέλου, διαβιβάζεται, από τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.
Η εν λόγω Διεύθυνση αφού εξετάσει όλα τα υποβληθέντα στοιχεία, ή και οποιοδήποτε άλλο πρόσθετο στοιχείο κρίνει αναγκαίο, εκδίδει την απόφασή της σχετικά με την έγκριση ή μη της αιτούμενης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης.
Η απόφαση αυτή κοινοποιείται στην ενδιαφερόμενη οξοποιία, στο/α οικείο/α Τελωνείο/α Παράδοσης, στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση της Γ.Δ.Τ. & Ε.Φ.Κ.
Η απόφαση αυτή τελεί υπό την επιφύλαξη των αποτελεσμάτων του ελέγχου νόμιμης χρησιμοποίησης της παραληφθείσας, κατά το προηγούμενο έτος, προς παραγωγή ξυδιού, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 5 του άρθρου 11 της παρούσας, δυναμένη να ανακαλείται, με σχετική απόφαση της εν λόγω Διεύθυνσης που την εξέδωσε και κατά την κρίση της, σε περίπτωση που από τον διενεργούμενο έλεγχο νόμιμης χρησιμοποίησης ήθελε διαπιστωθεί η μη χρησιμοποίηση, εν όλω ή εν μέρει, της παραληφθείσας ποσότητας μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή ξυδιού.
β. Κατά την πρώτη φορά χορήγησης, σε οξοποιό, της κατά τα ανωτέρω έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, η σχετική προς τούτο αίτηση-δήλωση του εν λόγω οξοποιού συνοδευόμενη από τη χορηγηθείσα έγκριση παραλαβής λαμβάνει από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου ειδικό, χαρακτηριστικό και μοναδικό κωδικό αριθμό, ο οποίος κοινοποιείται στις αρμόδιες Δ/νσεις των Γενικών Δ/νσεων Τελωνείων & Ε.Φ.Κ. και Γ.Χ.Κ. Ο εν λόγω κωδικός αριθμός κατόπιν της υλοποίησης της σχετικής μηχανογραφικής εφαρμογής στο Πληροφορικό Σύστημα Τελωνείων ICISnet θα χορηγείται ηλεκτρονικά.

5. Σε περίπτωση αύξησης εντός του έτους της παραγωγικής δυνατότητας της ενδιαφερόμενης δικαιούχου οξοποιίας, αυτή δύναται να ζητήσει τον επανακαθορισμό της ετήσιας δυναμικότητας, καθώς και νέα έγκριση (συμπληρωματικής) παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης με σχετική αίτησή της, με την οποία και συνυποβάλλονται όλα τα απαραίτητα για την τεκμηρίωση του αιτήματος στοιχεία, τηρουμένης κατ’ αναλογία της κατά τα ανωτέρω, στο παρόν άρθρο, διαδικασίας για τον έλεγχο της δυναμικότητας και την έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης.

6.α.Η συντασσόμενη έκθεση-εισήγηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη οξοποιία υποβάλλει ετησίως με την αίτησή της για τη χορήγηση έγκρισης μετουσίωσης υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία βάσει των οποίων έγινε ο καθορισμός της δυναμικότητας. Ωστόσο, κατά το χρονικό αυτό διάστημα, η εγκριθείσα δυναμικότητα δύναται να επανακαθορίζεται είτε κατόπιν σχετικού αιτήματος της ενδιαφερομένης οξοποιίας, τηρουμένης της κατά τα ανωτέρω διαδικασίας, είτε εφόσον κριθεί αναγκαίο από τις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου βάσει των προκύπτοντων στοιχείων από τους διενεργούμενους ελέγχους σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας.
β. Προκειμένου για οξοποιεία που, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, κατεργάζονται και άλλες πρώτες ύλες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014, επί τη βάσει των κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου υποβαλλομένων δικαιολογητικών, διενεργείται ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της κατά την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου επιτροπής, από τον μετέχοντα σ’ αυτήν χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, και ο έλεγχος για τη χορήγηση στην ενδιαφερόμενη οξοποιία της κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 7 της παρούσας ειδικής άδειας κατεργασίας για τις εν λόγω πρώτες ύλες.

Άρθρο 4
Διαδικασία παράδοσης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης


1. Προκειμένου να παραληφθεί αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ., προηγείται υποχρεωτικά η μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης εντός της φορολογικής αποθήκης, από την οποία θα παραληφθεί από την ενδιαφερόμενη οξοποιία.
Η ενδιαφερόμενη οξοποιία υποβάλλει στο Τελωνείο Παράδοσης αίτηση (έντυπη, με fax ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) με την οποία ζητά τη μετουσίωση της αιθυλικής αλκοόλης και την παραλαβή της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση με απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ. με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
α) Την έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης από την αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ. Το εν λόγω δικαιολογητικό δεν υποβάλλεται από τον υπόχρεο οξοποιό εφόσον τηρείται ήδη στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του (νομίμου) αντιπροσώπου της οξοποιίας με την οποία, αφενός μεν θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, δηλαδή ότι αυτή θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ξυδιού για την οποία έχει δοθεί η συγκεκριμένη σχετική έγκριση και επίσης ότι δεν θα μεταφερθεί έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του εργοστασίου, ούτε θα διατεθεί σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση χωρίς την προηγούμενη άδεια του Τελωνείου Ελέγχου, αφετέρου θα δηλώνονται οι ποσότητες και οι αριθμοί αναφοράς (MRN) των σχετικών παραστατικών με τα οποία παραλήφθηκε με απαλλαγή μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για παραγωγή ξυδιού από φορολογική/ές αποθήκη/ες εποπτείας άλλου/ων Τελωνείου/ων Παράδοσης με βάση την ίδια έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση θα δηλώνεται ότι δεν έχει παραληφθεί μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη από φορολογική αποθήκη εποπτείας άλλου τελωνείου.

2. Η μετουσίωση αυτής διενεργείται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του προηγουμένου άρθρου, στους χώρους της φορολογικής αποθήκης, παρουσία τελωνειακού και χημικού υπαλλήλου, οι οποίοι ορίζονται από το Τελωνείο Παράδοσης και την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ.
Για την πιστοποίηση της μετουσίωσης συντάσσεται πρωτόκολλο μετουσίωσης, εις πενταπλούν, το οποίο συνυπογράφεται από τους κατά τα ανωτέρω ορισθέντες υπαλλήλους, από τον νόμιμο εκπρόσωπο της φορολογικής αποθήκης, καθώς και από τον νόμιμο εκπρόσωπο της δικαιούχου οξοποιίας, εφόσον παρίσταται. Αντίτυπο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης τηρείται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-προμηθευτή, τη δικαιούχο οξοποιία, το Τελωνείο Παράδοσης και την αρμόδια Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ., η οποία αποστέλλει ένα αντίτυπο στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
Η μετουσίωση δύναται να διενεργείται και τμηματικά, τηρουμένης κάθε φορά της αυτής ως άνω διαδικασίας, και υπό την προϋπόθεση ότι το σύνολο των ποσοτήτων της αιθυλικής αλκοόλης που υποβάλλονται στη μετουσίωση δεν υπερβαίνει την εγκριθείσα ποσότητα με βάση τη σχετική εγκριτική, για την παραλαβή και μετουσίωση, απόφαση.
Βάσει του πρωτοκόλλου μετουσίωσης διενεργείται η μεταβολή της αιθυλικής αλκοόλης σε μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη προκειμένου για τη χρέωση των ποσοτήτων μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης στη φορολογική αποθήκη στο υποσύστημα Ε.Φ.Κ. του ICISnet, πριν την υποβολή της Δήλωσης Ε.Φ.Κ.
Αντίτυπο του πρωτοκόλλου μετουσίωσης επισυνάπτεται στη Δήλωση Ε.Φ.Κ., η οποία υποβάλλεται από τα υπόχρεα πρόσωπα (ενδιαφερόμενη οξοποιία) στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης για τη θέση σε ανάλωση του προϊόντος και τη χορήγηση της απαλλαγής. Η Δήλωση Ε.Φ.Κ. συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατελείας και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή προμηθευτή.

3. O αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή προμηθευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/2000 (Κώδικας ΦΠΑ).

4. Η οριστικοποίηση της απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. διενεργείται, μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου νόμιμης χρησιμοποίησης της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για την παραγωγή ξυδιού, από τις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 6 του άρθρου 11 της παρούσας. Για τη διευκόλυνση του ελέγχου αυτού, και εφόσον το Τελωνείο Παράδοσης είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου, θα διαβιβάζει το πρώτο στο δεύτερο, φωτοαντίγραφα των σχετικών παραστατικών.

5. Η κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, προς οξοποίηση, διακινείται από την φορολογική αποθήκη, προς τις εγκαταστάσεις του οικείου οξοποιείου της παραλήπτριας οξοποιίας, υπό την κάλυψη εκτυπωμένου αντιγράφου του τελωνειακού παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) μαζί με ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης, ο τύπος του οποίου καθορίζεται από το Γ.Χ.Κ. και στο οποίο επισυνάπτεται αντίγραφο του οικείου πρωτοκόλλου μετουσίωσης.
Η μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη διακινείται προς το οικείο οξοποιείο εντός δοχείων, με την προβλεπόμενη επισήμανση σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 8 του ν.2969/2001.

6. Η παραλαβή, προς οξοποίηση και παραγωγή ξυδιού, αιθυλικής αλκοόλης προερχόμενης από άλλο Κράτος-Μέλος ή τρίτη χώρα επιτρέπεται υπό την αποκλειστική προϋπόθεση ότι:
α) ο ενδιαφερόμενος οξοποιός έχει λάβει την προβλεπόμενη από τις αριθμ. Φ.883/99 Α.Υ.Ο. και Φ.639/02 Α.Υ.Ο.Ο άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, αντίστοιχα, αιθυλικής αλκοόλης.
β) έχουν προηγουμένως τηρηθεί, εκ μέρους του, οι προβλεπόμενες από το προηγούμενο άρθρο της παρούσας διαδικασίες και έχει εκδοθεί η σχετική έγκριση για την παραλαβή και τη μετουσίωση, ως και
γ) ότι η αιθυλική αλκοόλη εισάγεται και παραλαμβάνεται αμετουσίωτη στις εγκαταστάσεις του οξοποιείου, τηρουμένων των προς τούτο διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του ν.2960/01.
Στην περίπτωση αυτή, η (αμετουσίωτη) αιθυλική αλκοόλη πρέπει να συνοδεύεται από ηλεκτρονικό διοικητικό έγγραφο (e-ΔΕ), εισάγεται δε στις εγκαταστάσεις του οικείου οξοποιείου παρουσία των εντεταλμένων υπαλλήλων του Τελωνείου Ελέγχου και της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών εγγράφων και παραστατικών, στην καταμέτρηση της ποσότητας και τη δειγματοληψία αυτής κατά τον κεκανονισμένο τρόπο και τηρουμένων των προβλεπομένων διαδικασιών και διατυπώσεων κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στο άρθρο 9 της παρούσας, για χημική εξέταση, επί τη βάσει και μόνον του αποτελέσματος της οποίας και αναλόγως αυτού επιτρέπεται η μετουσίωση σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση και η εν συνεχεία αραίωση και χρησιμοποίησή της από την ενδιαφερόμενη.
Για την εισαγωγή στο οξοποιείο και δειγματοληψία, τη μετουσίωση, ως και την αραίωση της κατά ανωτέρω προερχόμενης από άλλο Κράτος-Μέλος ή τρίτη χώρα αιθυλικής αλκοόλης τηρούνται κατ΄ αναλογία οι διατυπώσεις και διαδικασίες του επομένου άρθρου.
Κατά τα λοιπά τηρούνται κατ΄ αναλογία οι προβλεπόμενες από το παρόν άρθρο διαδικασίες για την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. για τη θέση σε ανάλωση του προϊόντος και τη χορήγηση της απαλλαγής.
Στην προκειμένη περίπτωση, όλες οι διατυπώσεις τηρούνται από το Τελωνείο Ελέγχου το οποίο ενεργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης.

Άρθρο 5
Είσοδος στο οξοποιείο και κατεργασία μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης


1.α. Πριν από την κάθε παραλαβή στο οξοποιείο μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, βάσει της κατά τα ανωτέρω χορηγηθείσας σχετικής έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης, εν όλω ή εν μέρει, ο υπεύθυνος του οξοποιείου, οφείλει να ειδοποιεί τις Υπηρεσίες Ελέγχου εγκαίρως και οπωσδήποτε τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν την επικείμενη παραλαβή αυτής στο οξοποιείο.
Η μετουσιωμένη, κατά τα ανωτέρω, αιθυλική αλκοόλη εισάγεται στις εγκαταστάσεις του οξοποιείου, παρουσία του υπευθύνου του οξοποιείου, ως και παρουσία χημικού ή/και τελωνειακού υπαλλήλου, εφόσον κρίνεται αναγκαίο, των οικείων Υπηρεσιών Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων, καθώς και στην καταμέτρηση και δειγματοληψία αυτού κατά τον κεκανονισμένο τρόπο τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται στο άρθρο 9 της παρούσας, για τον εργαστηριακό έλεγχο κατά την κρίση της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
Για την εισαγωγή στο οξοποιείο και δειγματοληψία της παραλαμβανόμενης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής και δειγματοληψίας, εις τετραπλούν, το οποίο υπογράφεται από τους παραστάντες αρμοδίους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Ελέγχου καθώς και από τον υπεύθυνο του οξοποιείου ή τον (νόμιμο) αντιπρόσωπό του και στο οποίο προσαρτώνται αντίγραφα των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων.
β. Η παραλαμβανόμενη κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη, αμέσως μετά από την εισαγωγή της στο οξοποιείο, αραιώνεται υποχρεωτικά με προσθήκη νερού μέχρις αλκοολικού τίτλου 15%vol., κατ’ ανώτατο.
Η αραίωση διενεργείται εντός των συγκεκριμένων, εγκεκριμένων και ογκομετρημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες, δεξαμενών αποθήκευσης της αιθυλικής αλκοόλης ενώ, μετά την ολοκλήρωσή της και την ομογενοποίηση, διενεργείται από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο δειγματοληψία κατά τον κεκανονισμένο τρόπο της αραιωμένης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης για λόγους διασταύρωσης του ελέγχου.
Για τη διενεργηθείσα κατά τα ανωτέρω αραίωση και δειγματοληψία, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο, επίσης εις τετραπλούν, το οποίο υπογράφεται από τους παραστάντες αρμοδίους υπαλλήλους των Υπηρεσιών Ελέγχου καθώς και από τον υπεύθυνο του οξοποιείου ή τον (νόμιμο) αντιπρόσωπό του.

2. Με βάση τα κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλα εισαγωγής και δειγματοληψίας ως και αραίωσης και δειγματοληψίας καθώς και το σχετικό πρωτόκολλο μετουσίωσης της αιθυλικής αλκοόλης, διενεργείται η εκάστοτε χρέωση του οξοποιείου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη.
Από τα εν λόγω πρωτόκολλα εισαγωγής και δειγματοληψίας, ως και αραίωσης και δειγματοληψίας, της παραλαμβανόμενης μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ένα αντίτυπο παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου Ελέγχου και το υποβάλλει στην Υπηρεσία του, εφόσον παρίσταται, (σε αντίθετη περίπτωση διαβιβάζεται στο οικείο τελωνείο από τη χημική υπηρεσία), δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμόδιος χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου εκ των οποίων ένα υποβάλλεται από αυτόν στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και το δεύτερο συνοδεύει τα ληφθέντα προς εξέταση δείγματα, το δε τέταρτο παραδίδεται στον υπεύθυνο της οξοποιίας και φυλάσσεται στο οξοποιείο.

3.α. Για την εκάστοτε κατεργασία και οξοποίηση της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας ο οξοποιός ή ο (νόμιμος) αντιπρόσωπός του οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Στην εν λόγω δήλωση – γνωστοποίηση, πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα της προς κατεργασία μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, η αντιστοιχούσα σ’ αυτή ποσότητα ανύδρου αλκοόλης, το πρωτόκολλο εισαγωγής και δειγματοληψίας από το οποίο προέρχεται, η/οι δεξαμενή/ές στην οποία/στις οποίες η προς κατεργασία και οξοποίηση μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη ευρίσκεται αποθηκευμένη, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης των σχετικών εργασιών, καθώς και η ποσότητα και η περιεκτικότητα σε οξικό οξύ του παραγομένου ξυδιού.
Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης-γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου μπορεί να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων, κατά την κρίση της, προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται.
Για τους διενεργούμενους αυτούς ελέγχους, από τους αρμοδίους υπαλλήλους, συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
β. Δεν επιτρέπεται η συγκατεργασία, προς οξοποίηση, της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης με οποιαδήποτε άλλη πρώτη ύλη παραγωγής ξυδιού.
γ.Δεν επιτρέπεται η διάθεση εισαχθείσας, σε οξοποιείο, μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προς οποιονδήποτε τρίτο.
Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να επιτρέπεται η τοιαύτη διάθεση, κατόπιν και μόνον της προηγουμένης σχετικής εγκρίσεως και αδείας του οικείου Τελωνείου Ελέγχου σε περιπτώσεις αιτιολογημένης αδυναμίας χρησιμοποίησης της παραληφθείσας μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, προς νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία δικαιούμενα, σύμφωνα με την παρούσα, της παραλαβής της κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά της κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται υπό την κάλυψη άδειας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου και συνοδεύεται από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης.

Άρθρο 6
Εισαγωγή και κατεργασία λοιπών πρώτων υλών, εκτός αιθυλικής αλκοόλης


1. Η εισαγωγή και κατεργασία, στα οξοποιεία περί των οποίων το παρόν Κεφάλαιο, των λοιπών, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014, επιτρέπεται εφ’ όσον πληρούνται οι όροι και διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας, διενεργείται δε τηρουμένων των διατυπώσεων και διαδικασιών που προβλέπονται ειδικότερα στο Κεφαλαίο Β΄ της παρούσας.

2. Η κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών, μετά την εισαγωγή τους στα εν λόγω οξοποιεία, λαμβάνει χώρα χωριστά για κάθε κατηγορία, μη επιτρεπομένης της συγκατεργασίας αυτών, είτε ως προς άλληλες προκειμένου για την παραγωγή των προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06, είτε σε σχέση με τη μετουσιωμένη κατά τα ανωτέρω αιθυλική αλκοόλη προς οξοποίηση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ B’
ΟΞΟΠΟΙΕΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ, ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΑΙΘ. ΑΛΚΟΟΛΗΣ, ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Άρθρο 7
Έγκριση και άδεια κατεργασίας


1.α.Η παραλαβή και κατεργασία των λοιπών, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014, πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού εκτός της αιθυλικής αλκοόλης, από τα νομίμως λειτουργούντα οξοποιεία, επιτρέπεται κατόπιν σχετικής ειδικής προς τούτο αδείας της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, χορηγουμένης ιδιαιτέρως για καθεμιά από αυτές και εφ’ όσον έχει καθορισθεί προηγουμένως η απόδοσή της σε αιθυλική αλκοόλη.
Ως απόδοση σε αιθυλική αλκοόλη νοείται η ποσότητα σε λίτρα της άνυδρης αλκοόλης που λαμβάνεται από 100 χιλιόγραμμα σακχάρου, εκφραζομένου ως ιμβερτοσακχάρου, περιεχομένου στην προς κατεργασία πρώτη ύλη.
β. Η κατά τα ανωτέρω άδεια κατεργασίας δεν απαιτείται στις περιπτώσεις οξοποιείων που από τις εν λόγω λοιπές, εκτός της αιθυλικής αλκοόλης πρώτες ύλες, κατεργάζονται μόνον οίνους (κωδικός Σ.Ο. 22.04), ως και προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 2206 εκτός από τα λαμβανόμενα από την κατεργασία της ξηράς σταφίδας.

2.Η κατά την προηγουμένη παράγραφο 1(α) ειδική άδεια κατεργασίας χορηγείται κατά κανόνα σε ετήσια βάση, ισχύουσα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του έτους που αφορά η υποβαλλόμενη, εκ μέρους της ενδιαφερομένης οξοποιίας, σχετική προς τούτο αίτηση-δήλωση. Η εν λόγω ειδική άδεια κατεργασίας δεν μπορεί να χορηγηθεί προκειμένου για πρώτη ύλη για την οποία δεν έχει καθορισθεί προηγουμένως η απόδοσή της σε αιθυλική αλκοόλη.
Για τη χορήγηση της άδειας κατεργασίας η ενδιαφερομένη οξοποιία υποβάλλει στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ένα τουλάχιστον μήνα πριν από τη λήξη εκάστου έτους, είτε μαζί με την κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου 1(α) της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του ν.4303/2014 αναγγελία έναρξης λειτουργίας προκειμένου για νέο οξοποιείο, τα ακόλουθα:
α) Αίτηση-δήλωση η οποία περιλαμβάνει:
- Την επωνυμία της επιχείρησης, το ονοματεπώνυμο και τα πλήρη στοιχεία του υπευθύνου του οξοποιείου καθώς και του (νομίμου) αντιπροσώπου του.
- Τον τόπο εγκατάστασης (ακριβής θέση) του οξοποιείου.
- Τις κατεργασθησόμενες από το οξοποιείο πρώτες ύλες, για την παραγωγή ξυδιού, κατά είδος, την προέλευση αυτών (εγχώριες ή εκ της αλλοδαπής), τις αντίστοιχες ποσότητες αυτών, καθώς και τις αντιστοίχως παραχθησόμενες ποσότητες ξυδιών και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ.
Προκειμένου για τις τυχόν εξ’ αυτών εποχικού χαρακτήρα (διάφορα φρούτα, απόρρωγα σταφυλιών κλπ.), αναφέρεται και η διάρκεια της κατεργασίας αυτών, δηλαδή το χρονικό διάστημα από της εισαγωγής στο οξοποιείο και παραλαβής τους μέχρι την ολοκλήρωση της κατεργασίας και της παραγωγής από αυτές του ξυδιού.
β) Πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία του οξοποιείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014.
γ) Σχεδιάγραμμα των χώρων, των εγκαταστάσεων κλπ. του οξοποιείου, καθώς και του υπάρχοντος και χρησιμοποιούμενου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού, ως και του αριθμού και της χωρητικότητας των δεξαμενών και δοχείων, με αναλυτική περιγραφή αυτών και του προορισμού τους.
δ) Διάγραμμα ροής και τεχνικό υπόμνημα σχετικά με την όλη παραγωγική διαδικασία, κατά είδος, κατεργασθησόμενης πρώτης ύλης, την εφαρμοζόμενη μέθοδο οξοποίησης, ως και την ημερήσια δυνατή παραγωγικότητα του οξοποιείου για την κάθε πρώτη ύλη.
ε) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του υπευθύνου ή του (νομίμου) αντιπροσώπου της επιχείρησης με την οποία, αφενός μεν θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών, δηλαδή ότι αυτές θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα με τους όρους και διατάξεις της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας, αφ’ ετέρου δε ότι δεν έχει επέλθει καμία απολύτως τροποποίηση ή μεταβολή στα προαναφερθέντα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) σχετικά δικαιολογητικά.
Τα προαναφερόμενα υπό στοιχεία (β), (γ) και (δ) δικαιολογητικά υποβάλλονται την πρώτη φορά που η ενδιαφερόμενη οξοποιία αιτείται την παραλαβή και κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών και τη χορήγηση προς τούτου της κατά την παράγραφο 1(α) του παρόντος άρθρου ειδικής άδειας κατεργασίας και δεν επανυποβάλλονται εκτός εάν έχει επέλθει μεταγενέστερη τροποποίηση ή μεταβολή των στοιχείων τους.
στ) Κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται αναγκαίο από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

3. Προκειμένου για πρώτες ύλες εποχικού χαρακτήρα (απόρρωγα σταφυλιών, διάφορα φρούτα κλπ.), η κατά την προηγουμένη παράγραφο 1(α) ειδική άδεια κατεργασίας χορηγείται για το χρόνο διάρκειας της κατεργασίας αυτών.

4.α. Η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από της υποβολής της κατά τα ανωτέρω αίτησης-δήλωσης, προβαίνει δι’ ενός των χημικών υπαλλήλων της στην αυτοψία και έλεγχο-επιθεώρηση των χώρων, εγκαταστάσεων, εξοπλισμού κλπ. της ενδιαφερομένης, για την επαλήθευση της εν λόγω αίτησης-δήλωσης και τη διαπίστωση ή μη της συνδρομής των όρων και διατάξεων της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας και της παρούσας.
Για τη διενεργηθείσα αυτοψία και έλεγχο-επιθεώρηση, συντάσσεται από τον διενεργήσαντα αυτήν αρμόδιο χημικό υπάλληλο, σχετική λεπτομερής έκθεση-εισήγηση που υποβάλλεται στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, η οποία επί τη βάσει αυτής χορηγεί ή μη στον ενδιαφερόμενο οξοποιό την κατά την προηγουμένη παράγραφο ειδική άδεια κατεργασίας.
Η συντασσόμενη, κατόπιν του κατά τα ανωτέρω ελέγχου, από τον εν λόγω χημικό υπάλληλο, σχετική έκθεση–εισήγηση ισχύει για χρονικό διάστημα τριών ετών υπό την προϋπόθεση ότι η ενδιαφερόμενη υποβάλλει ετησίως με την αίτησή της, για τη χορήγηση της εν λόγω ειδικής άδειας κατεργασίας, υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η εν λόγω έκθεση-εισήγηση.
β. Η χορηγηθείσα κατά τα ανωτέρω ειδική άδεια κατεργασίας κοινοποιείται, από την οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου καθώς και στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.

Άρθρο 8
Διαδικασία παράδοσης-παραλαβής των προς οξοποίηση προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 και χορήγησης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.


Ι. Πρώτες ύλες υποκείμενες αυτούσιες σε Ε.Φ.Κ.

1. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., και την παραλαβή των προϊόντων των άρθρων 90 (οίνοι του κωδικού Σ.Ο. 22.04) και 92 (προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06) του ν.2960/2001, από φορολογική αποθήκη του εσωτερικού της χώρας, για την παραγωγή ξυδιού, τα υπόχρεα πρόσωπα (παραλήπτες οξοποιοί) υποβάλλουν Δήλωση Ε.Φ.Κ. στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης, η οποία συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατελείας και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή.

2. Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλονται τα ακόλουθα υποστηρικτικά του τελωνειακού παραστατικού δικαιολογητικά:
α) Πιστοποίηση για τη νόμιμη λειτουργία του οξοποιείου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014. Το εν λόγω δικαιολογητικό προσκομίζεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης κατά την υποβολή του αρχικού παραστατικού για παραλαβή των κατά τα ανωτέρω προς οξοποίηση προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001 και δεν επανυποβάλλεται παρά μόνο σε περίπτωση μεταγενέστερης τροποποίησης ή μεταβολής των στοιχείων.
β) Υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του οξοποιού ή του (νομίμου) αντιπροσώπου του οξοποιείου με την οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των προϊόντων που θα παραληφθούν εντός του έτους, ότι δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ξυδιού και δεν θα μεταφερθούν έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του οξοποιείου, ούτε θα διατεθούν σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση, χωρίς προηγούμενη άδεια του οικείου Τελωνείου Ελέγχου. Το εν λόγω δικαιολογητικό προσκομίζεται σε ετήσια βάση.
γ. Οικονομική εγγύηση (χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο), η οποία κατατίθεται στο αρμόδιο Τελωνείο Παράδοσης και θα καλύπτει το σύνολο του αναλογούντος σε κάθε παραλαβή Ε.Φ.Κ., για την περίπτωση που διαπιστωθεί η μη νόμιμη χρησιμοποίηση των παραληφθέντων προϊόντων για το σκοπό για τον οποίο χορηγείται η απαλλαγή, ήτοι παραγωγή ξυδιού ή διαπιστωθεί έλλειμμα κατά τη διακίνηση του προϊόντος αυτού. Το επιλεγόμενο από τον ενδιαφερόμενο είδος εγγύησης γίνεται αποδεκτό μόνο εφόσον διασφαλίζει πλήρως την αξίωση του Δημοσίου για την καταβολή των αναλογούντων στα προϊόντα φόρων.
Σε περίπτωση συχνών παραλαβών, αντί της εγγύησης αυτής, μπορεί να κατατίθεται στην οικεία Τελωνειακή Περιφέρεια πάγια οικονομική εγγύηση (χρηματική, τραπεζική, ασφαλιστήριο συμβόλαιο), ετήσιας τουλάχιστον διάρκειας, η οποία υπολογίζεται στο 6% επί του Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στα παραληφθέντα κατά το προηγούμενο έτος προϊόντα προς οξοποίηση. Η εν λόγω πάγια εγγύηση σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καλύπτει τον Ε.Φ.Κ., που αναλογεί στην παραληφθείσα ποσότητα προϊόντων για την οποία δεν έχει οριστικοποιηθεί η απαλλαγή. Στην περίπτωση που δεν καλύπτεται ο αναλογών Ε.Φ.Κ. από την πάγια εγγύηση κατά τα ανωτέρω, προσκομίζεται συμπληρωματική εγγύηση.
Για οξοποιεία που δεν είχαν προηγούμενη δραστηριότητα στον τομέα αυτό, για τον υπολογισμό της πάγιας εγγύησης, λαμβάνεται υπόψη ο Ε.Φ.Κ. που αναλογεί στα προϊόντα που κατά δήλωση του ενδιαφερόμενου οξοποιού θα παραληφθούν προς οξοποίηση κατά το πρώτο έτος άσκησης της δραστηριότητας. Το ύψος αυτής αναπροσαρμόζεται ανά τρίμηνο τουλάχιστον, βάσει φυσικού και λογιστικού ελέγχου του οξοποιείου (Δήλωση Ε.Φ.Κ., μηνιαίες δηλώσεις, κ.λπ.).

3. O αναλογών ΦΠΑ καταβάλλεται από τον προμηθευτή εγκεκριμένο αποθηκευτή με την υποβολή Συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/00 (Κώδικας ΦΠΑ).

4. Προκειμένου περί οίνων (κωδικός Σ.Ο. 22.04), ταυτόχρονα με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ., κατατίθεται από τον οξοποιό, στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, και δήλωση επί της οποίας αναγράφεται ο αριθμός αναφοράς (MRN) της σχετικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. και η οποία περιλαμβάνει τα αναλυτικά στοιχεία (τουλάχιστον: πυκνότητα, κατ’ όγκο αλκοολικός τίτλος, ολική και πτητική οξύτητα, περιεκτικότητα σε σάκχαρα, ως και στερεό υπόλειμμα) του παραληφθησόμενου προς οξοποίηση προϊόντος, υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο οινολόγο του οινοποιείου από το οποίο αποστέλλεται το εν λόγω προϊόν.

5. Ο οξοποιός οφείλει κατόπιν της υποβολής της Δήλωσης Ε.Φ.Κ. να ενημερώνει άμεσα με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) τις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου για τον προβλεπόμενο χρόνο παραλαβής των προϊόντων έτσι ώστε να είναι δυνατός ο προγραμματισμός της διαδικασίας παραλαβής και μετουσίωσης από αυτές.

6. Τα μεταφερόμενα προς οξοποίηση προϊόντα, για λόγους ορθής παρακολούθησης, συνοδεύονται από εκτυπωμένο αντίγραφο του τελωνειακού παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) μέχρι τις εγκαταστάσεις της παραλήπτριας οξοποιίας, προκειμένου δε για προϊόντα του κωδικού ΣΟ 22.06 και από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης του οποίου ο τύπος καθορίζεται από το Γ.Χ.Κ.

7.α.Εντός δύο (2) εργασίμων ημερών από την είσοδο των προϊόντων στο οξοποιείο, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των Υπηρεσιών Ελέγχου προβαίνουν στον έλεγχο των προβλεπομένων συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων, στην καταμέτρηση, στην δειγματοληψία προς χημική εξέταση για την ταυτοποίηση των προϊόντων και εν συνεχεία στην παραλαβή και μετουσίωση των προϊόντων.
β. Η δειγματοληψία διενεργείται, κατά τον κεκανονισμένο τρόπο, τηρουμένων των κατ΄ άρθρο 9 της παρούσας διατυπώσεων και διαδικασιών και συντασσομένου, εις τετραπλούν, σχετικού πρωτοκόλλου υπογραφομένου από τους προαναφερθέντες υπαλλήλους και τον οξοποιό ή τον (νόμιμο) αντιπρόσωπό του.
Από το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο δειγματοληψίας ένα αντίτυπο παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου Ελέγχου και το υποβάλλει στην Υπηρεσία του, δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμόδιος χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου εκ των οποίων ένα υποβάλλεται από αυτόν στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και το δεύτερο συνοδεύει τα ληφθέντα προς εξέταση δείγματα, το δε τέταρτο παραδίδεται στον υπεύθυνο της οξοποιίας και φυλάσσεται στο οξοποιείο.

8. Η μετουσίωση των κατά τα ανωτέρω παραλαμβανόμενων προϊόντων πραγματοποιείται με την προσθήκη ξυδιού, οξύτητας 10%, σε ποσοστό τουλάχιστον 5% κατ’ όγκο και προερχομένου αποκλειστικά και μόνον από την ίδια πρώτη ύλη με το προς μετουσίωση προϊόν.
Για την κατά τα ανωτέρω μετουσίωση μπορεί να χρησιμοποιείται και ξύδι οξύτητας χαμηλότερης του 10% και πάντως όχι μικρότερης του 6%, στην περίπτωση όμως αυτή τροποποιείται αναλόγως η αναλογία υπό την οποία τούτο θα χρησιμοποιείται.
Μετά από τη μετουσίωση διενεργείται δειγματοληψία του μετουσιωθέντος προϊόντος, για λόγους διασταύρωσης του ελέγχου, λαμβανομένων δύο δειγμάτων, κατά τον κεκανονισμένο τρόπο, τηρουμένων των κατ΄ άρθρο 9 της παρούσας διατυπώσεων και διαδικασιών, τα οποία φυλάσσονται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.

9. Για τη διενεργηθείσα εισαγωγή στο οξοποιείο και παραλαβή ως και την πιστοποίηση της μετουσίωσης των προς οξοποίηση προϊόντων, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο (εισαγωγής και μετουσίωσης), εις τετραπλούν, το οποίο υπογράφεται από τους διενεργήσαντες αυτήν υπαλλήλους και τον οξοποιό ή τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του και στο οποίο γίνεται μνεία της κατά την προηγουμένη παράγραφο διενεργηθείσας δειγματοληψίας του μετουσιωθέντος προϊόντος.
Με βάση το εν λόγω πρωτόκολλο εισαγωγής και μετουσίωσης και το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης σύμφωνα με τη σχετική έκθεση που προσαρτάται σ’ αυτό, διενεργείται η χρέωση του οξοποιείου σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη ή και σάκχαρο.
Από το εν λόγω πρωτόκολλο εισαγωγής και μετουσίωσης δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο αρμόδιος υπάλληλος του Τελωνείου Ελέγχου και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία του, ένα αντίτυπο παραλαμβάνει ο αρμόδιος χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και το υποβάλλει στην Υπηρεσία του, το δε τέταρτο παραδίδεται στον υπεύθυνο της οξοποιίας και φυλάσσεται στο οξοποιείο.

10. Με βάση το σχετικό πρωτόκολλο μετουσίωσης διενεργείται η οριστικοποίηση της χορηγούμενης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., η τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού, ως και η αποδέσμευση της εγγύησης που έχει κατατεθεί. Σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων με βάση τα οριστικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης, σε σχέση με την παραπάνω αναφερόμενη υποβληθείσα δήλωση του οξοποιού προς τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προκειμένου για προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.04 ή σε σχέση με το προαναφερθέν συνοδευτικό αυτών ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης προκειμένου για προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06, οι διαφορές βεβαιώνονται με πρωτόκολλο συντασσόμενο από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου που διαβιβάζεται εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο προβαίνει άμεσα στις δέουσες ενέργειες για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων.

11. Σε περίπτωση που το Τελωνείο Παράδοσης, από όπου παραδίδονται τα προς οξοποίηση προϊόντα είναι διαφορετικό από το Τελωνείο Ελέγχου του οξοποιείου, θα πρέπει:
α) το Τελωνείο Παράδοσης, να ενημερώνει άμεσα το Τελωνείο Ελέγχου με την αποστολή με κάθε πρόσφορο μέσο (τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, κλπ.) εκτυπωμένου αντιγράφου του τελωνειακού παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) για την επικείμενη παραλαβή προϊόντων προς οξοποίηση,
β. Το Τελωνείο Ελέγχου, να αποστέλλει στο Τελωνείο Παράδοσης το σχετικό πρωτόκολλο μετουσίωσης για την οριστικοποίηση της απαλλαγής, την τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού, ως και την αποδέσμευση της εγγύησης που έχει κατατεθεί. Επίσης, το Τελωνείο Ελέγχου θα πρέπει να κοινοποιεί, σε κάθε περίπτωση, στο Τελωνείο Παράδοσης τη σχετική έκθεση με τα οριστικά αποτελέσματα της χημικής εξέτασης για την πληρότητα του φακέλου και προκειμένου το τελευταίο, σε περίπτωση που δεν επαληθεύονται τα αναλυτικά χαρακτηριστικά των προϊόντων, να προβεί αρμοδίως στις δέουσες ενέργειες για τη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών επιβαρύνσεων από τον υπόχρεο (παραλήπτη οξοποιό).

12. Σε περίπτωση παραλαβής προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/2001 από φορολογική αποθήκη άλλου κράτους-μέλους τηρούνται κατά περίπτωση και οι διατυπώσεις του άρθρου 113 του ν.2960/2001 (διαδικασία εγγεγραμμένου ή περιστασιακά εγγεγραμμένου παραλήπτη και χρήση e-ΔΕ).
Η είσοδος των προϊόντων στο οξοποιείο και η παραλαβή τους πραγματοποιείται παρουσία των αρμοδίων υπαλλήλων των Υπηρεσιών Ελέγχου, οι οποίοι προβαίνουν στον έλεγχο των στοιχείων του ηλεκτρονικού διοικητικού εγγράφου (e-ΔΕ) και των σχετικών εμπορικών συνοδευτικών εγγράφων, στην καταμέτρηση των ποσοτήτων, στη δειγματοληψία προς χημική εξέταση και εν συνεχεία στη μετουσίωση των παραλαμβανομένων και εισαγομένων στο οξοποιείο προϊόντων για τη χορήγηση της σχετικής απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., τηρουμένων κατ’ αναλογία των προβλεπομένων στις προηγούμενες παραγράφους του παρόντος άρθρου διατυπώσεων και διαδικασιών.
Στην περίπτωση αυτή, ο αναλογών επί της ενδοκοινοτικής απόκτησης ΦΠΑ καταβάλλεται με την υποβολή Δήλωσης Ε.Φ.Κ. επί της φορολογητέας αξίας όπως διαμορφώνεται βάσει του άρθρου 19 του ν.2859/2000.

13.α. Για την εκάστοτε κατεργασία και οξοποίηση των κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένων προϊόντων (οίνων του κωδικού Σ.Ο. 22.04 και προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06) και ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας ο οξοποιός ή ο (νόμιμος) αντιπρόσωπός του οφείλουν να υποβάλλουν σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου.
Στην εν λόγω δήλωση–γνωστοποίηση, πρέπει να αναφέρεται η ποσότητα του εκάστοτε προς κατεργασία και οξοποίηση μετουσιωμένου κατά τα ανωτέρω προϊόντος, η αντιστοιχούσα σ’ αυτή ποσότητα ανύδρου αλκοόλης, το πρωτόκολλο εισαγωγής και μετουσίωσης από το οποίο προέρχεται, η/οι δεξαμενή/ές στην οποία/στις οποίες τούτο ευρίσκεται αποθηκευμένο, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης των σχετικών εργασιών, καθώς και η ποσότητα και η περιεκτικότητα σε οξικό οξύ του παραγομένου ξυδιού.
Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης - γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων κατά την κρίση της προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται.
Για τους διενεργούμενους αυτούς ελέγχους, από τους αρμοδίους υπαλλήλους, συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ.
β. Δεν επιτρέπεται η συγκατεργασία προς οξοποίηση των εν λόγω κατά τα ανωτέρω μετουσιωμένων προϊόντων με τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη.

14. Η διάθεση, από οξοποιείο, των κατά τα ανωτέρω προϊόντων (οίνων του κωδικού Σ.Ο. 22.04 και προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06), τα οποία έχουν παραληφθεί από αυτό και μετουσιωθεί προς οξοποίηση, μπορεί να επιτρέπεται σε άλλο νομίμως λειτουργούν οξοποιείο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο κέκτηται την κατά την παράγραφο 1(α) του άρθρου 7 της παρούσας ειδική άδεια κατεργασίας στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, είτε σε νομίμως λειτουργούν Οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, κατόπιν σχετικής προς τούτο εγκρίσεως και αδείας του οικείου Τελωνείου Ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των εν λόγω μετουσιωμένων προϊόντων διενεργείται υπό την κάλυψη αδείας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου και συνοδεύεται από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης.

15. Σε περίπτωση που οξοποιός επιθυμεί να παραλαμβάνει, να κατέχει και να μεταποιεί προς οξοποίηση προϊόντα των κωδικών Σ.Ο. 22.04 και 22.06 υπό καθεστώς αναστολής των φορολογικών επιβαρύνσεων οφείλει να λάβει την προβλεπόμενη από τις αριθμ. Φ.883/99 Α.Υ.Ο. και Φ.639/02 Α.Υ.Ο.Ο. άδεια εγκεκριμένου αποθηκευτή και φορολογικής αποθήκης, αντίστοιχα, των εν λόγω προϊόντων. Η παράδοση των ανωτέρω προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-προμηθευτή προς τη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-οξοποιού διενεργείται χωρίς την καταβολή Φ.Π.Α. βάσει του άρθρου 25 του ν. 2859/2000. Η παραλαβή των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη του εγκεκριμένου αποθηκευτή-οξοποιού διενεργείται με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα εισόδου στη φορολογική αποθήκη. Η παραλαβή και μετουσίωση των προϊόντων στη φορολογική αποθήκη του οξοποιού διενεργείται οπωσδήποτε προ της λήξεως του μηνός εντός του οποίου εισήχθησαν σε αυτή, τηρουμένων κατά τα λοιπά των προβλεπομένων στο παρόν άρθρο ως προς τη διαδικασία εισόδου στο οξοποιείο, παραλαβής και δειγματοληψίας. Για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., τα υπόχρεα πρόσωπα (εγκεκριμένοι αποθηκευτές-οξοποιοί) υποβάλλουν συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. το αργότερο μέχρι τις 25 του επομένου μήνα από το μήνα εξόδου από τη φορολογική αποθήκη, ήτοι τη θέση σε ανάλωση των προϊόντων που διενεργείται με την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετουσίωσης. Με το εν λόγω παραστατικό εισπράττεται και ο αναλογών Φ.Π.Α. για τα προϊόντα που εξέρχονται της φορολογικής αποθήκης και προορίζονται για οξοποίηση, κατά τα προβλεπόμενα από τις ισχύουσες διατάξεις επί της φορολογητέας αξίας που καθορίζεται βάσει του άρθρου 19 του ν. 2859/2000. Επί της συγκεντρωτικής Δήλωσης Ε.Φ.Κ. θα επισυνάπτονται τα σχετικά πρωτόκολλα μετουσίωσης του προηγουμένου μήνα βάσει των οποίων οριστικοποιείται η απαλλαγή από τον Ε.Φ.Κ.

II. Πρώτες ύλες από την κατεργασία των οποίων παράγονται προϊόντα του άρθρου 92

1.α. Υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης χορήγησης της κατά την παράγραφο 1(α) του άρθρου 7 σχετικής άδειας κατεργασίας της παρούσας, η παραλαβή των λοιπών πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού, κατά την είσοδό τους στο οξοποιείο, πραγματοποιείται πάντοτε παρουσία αρμοδίου χημικού υπαλλήλου της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου ο οποίος προβαίνει στον έλεγχο των προβλεπομένων συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων, στην καταμέτρηση, ως και στη δειγματοληψία κατά τον κεκανονισμένο τρόπο, προς χημική εξέταση και προσδιορισμό της περιεκτικότητας σε σάκχαρο ή/και αλκοόλη, τηρουμένων των προς τούτο κατ’ άρθρο 9 της παρούσας, διατυπώσεων και διαδικασιών.
β.Για την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή στο οξοποιείο και παραλαβή από αυτό των εν λόγω πρώτων υλών, συντάσσεται σχετικό πρωτόκολλο εισαγωγής και δειγματοληψίας, εις τριπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον χημικό υπάληλλο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τον οξοποιό ή τον (νόμιμο) αντιπρόσωπό του και στο οποίο προσαρτώνται επικυρωμένα αντίγραφα όλων των σχετικών συνοδευτικών και παραστατικών εγγράφων της εισαγόμενης στο οξοποιείο πρώτης ύλης.
Από τα εν λόγω πρωτόκολλα εισαγωγής και δειγματοληψίας, δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου εκ των οποίων ένα υποβάλλεται από αυτόν στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, το δεύτερο συνοδεύει τα ληφθέντα προς εξέταση δείγματα, το δε τρίτο παραλαμβάνει ο υπεύθυνος της οξοποιίας και φυλάσσεται στο οξοποιείο.
γ. Με βάση το κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο εισαγωγής και δειγματοληψίας και το οριστικό αποτέλεσμα της χημικής εξέτασης των ληφθέντων δειγμάτων σύμφωνα με τη σχετική έκθεση εξέτασης, διενεργείται η χρέωση του οξοποιείου με τη συγκεκριμένη πρώτη ύλη.

2.α. Προκειμένης της κατεργασίας κάθε ποσότητας πρώτης ύλης, ο οξοποιός ή ο αντιπρόσωπός του οφείλουν, ένα τουλάχιστον εικοσιτετράωρο πριν από την έναρξη κάθε σχετικής εργασίας, να υποβάλλουν σχετική δήλωση - γνωστοποίηση στις Υπηρεσίες Ελέγχου.
Στην εν λόγω δήλωση–γνωστοποίηση, πρέπει να αναφέρεται το είδος και η ποσότητα της παραλαμβανόμενης προς κατεργασία κατά τα ανωτέρω πρώτης ύλης, η περιεκτικότητά της σε σάκχαρο και η αντιστοιχούσα σ’ αυτή ποσότητα σακχάρου, το πρωτόκολλο εισαγωγής και δειγματοληψίας από το οποίο προέρχεται, ο χρόνος έναρξης και ο χρόνος λήξης των σχετικών εργασιών, καθώς και η ποσότητα και η περιεκτικότητα σε αιθυλική αλκοόλη του παραγομένου ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτής προϊόντος του άρθρου 92 του ν.2960/2001 (κωδικός Σ.Ο. 22.06).
Προς διαπίστωση της κατεργαζόμενης πρώτης ύλης και επαλήθευση της κατά τα ανωτέρω δήλωσης - γνωστοποίησης, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου δύναται να προβαίνει, κατά τη διάρκεια των εργασιών οξοποίησης σε σχετικούς ελέγχους και δειγματοληψίες, αναλόγως δε των αποτελεσμάτων μπορεί να απαιτήσει την εφαρμογή διασφαλιστικών μέτρων κατά την κρίση της προς τα οποία ο οξοποιός οφείλει να συμμορφώνεται.
Για τους διενεργούμενους αυτούς ελέγχους, από τους αρμοδίους υπαλλήλους, συντάσσεται σχετική έκθεση η οποία υποβάλλεται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και κοινοποιείται στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. του Γ.Χ.Κ.
β. Η κατά τα ανωτέρω κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών, προς παραγωγή ενδιαμέσως των προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06, λαμβάνει χωριστά για κάθε κατηγορία εξ' αυτών, μη επιτρεπομένης της συγκατεργασίας αυτών.
γ. Προκειμένου για την κατεργασία ξηράς σταφίδας, από τα οξοποιεία, εφαρμόζονται κατά τα λοιπά και οι σχετικές διατάξεις του ν.δ. της 5-5-1928 (Α’ 87).

3.α. Προκειμένου για τη χορήγηση της απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., στην περίπτωση των εν λόγω ενδιαμέσως παραγόμενων, από την κατεργασία των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού, προϊόντων του άρθρου 92, για την εκάστοτε παραγόμενη ποσότητα τούτων, το ενδιαφερόμενο οξοποιείο υποβάλει άμεσα στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου, το οποίο εν προκειμένω λειτουργεί και ως Τελωνείο Παράδοσης, Δήλωση Ε.Φ.Κ., για τη θέση της συγκεκριμένης ποσότητας του οικείου προϊόντος σε ανάλωση και τη χορήγηση απαλλαγής από τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., εφόσον προορίζεται για την παραγωγή ξυδιού, η οποία συμπληρώνεται δεόντως με τον κατάλληλο κωδικό ατέλειας και τα πλήρη στοιχεία του οξοποιού.
β. Μαζί με τη Δήλωση Ε.Φ.Κ. συνυποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του ν.1599/86 του οξοποιού ή του αντιπροσώπου του οξοποιείου με την οποία δηλώνεται ότι αναλαμβάνεται η υποχρέωση της νόμιμης χρησιμοποίησης των εν λόγω προϊόντων, ότι δηλαδή θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την παραγωγή ξυδιού και δεν θα μεταφερθούν έξω από τους αποθηκευτικούς χώρους του οξοποιείου, ούτε θα διατεθούν σε άλλο πρόσωπο ή για άλλη χρήση, χωρίς προηγούμενη άδεια του οικείου Τελωνείου Ελέγχου. Η εν λόγω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται άπαξ του οικονομικού έτους.

4. Με βάση την κατά τα ανωτέρω Δήλωση Ε.Φ.Κ., εντός το αργότερο τριών (3) εργασίμων ημερών από της υποβολής της, διενεργείται η μετουσίωση της αιτουμένης ποσότητας του εν λόγω προϊόντος, μετά την προηγούμενη καταμέτρηση και δειγματοληψία της τηρουμένων κατ’ αναλογία των διατυπώσεων και διαδικασιών που ορίζονται ειδικότερα στο μέρος I του παρόντος άρθρου. Κατά τα λοιπά, για την τεκμηρίωση της χορηγούμενης απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και την τακτοποίηση του εκκρεμούς παραστατικού (Δήλωση Ε.Φ.Κ.) τηρούνται κατ’ αναλογία οι προβλεπόμενες στο μέρος I του παρόντος άρθρου διαδικασίες και διατυπώσεις.
Η μετουσίωση διενεργείται, προκειμένου μεν περί προϊόντος του κωδικού Σ.Ο. 22.06 λαμβανομένου ενδιαμέσως από την κατεργασία ξηράς σταφίδας με προσθήκη ξυδιού από σταφίδα κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του ν.δ. της 5-5-1928, προκειμένου δε περί προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06 λαμβανομένων ενδιαμέσως από την κατεργασία των οικείων λοιπών πρώτων υλών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 8 του μέρους I του παρόντος άρθρου.

5. Στην περίπτωση που από τις εν λόγω πρώτες ύλες, προκύπτουν ενδιαμέσως προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06 τα οποία δεν εμπίπτουν στην έννοια του τελικού υποκειμένου σε Ε.Φ.Κ. προϊόντος σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1.γ του άρθρου 1 της παρούσας, παρέλκει η εκ μέρους των ενδιαφερομένων οξοποιών η τήρηση των διατυπώσεων καθώς και των λοιπών προβλεπομένων στο εν λόγω μέρος II του παρόντος άρθρου διαδικασιών και υποχρεώσεων έναντι της οικείας Τελωνειακής Αρχής.
Στην περίπτωση αυτή, τηρούνται κατά τα λοιπά οι διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο εν λόγω μέρος II του παρόντος άρθρου, η δε μετουσίωση των εν λόγω προϊόντων διενεργείται από τον αρμόδιο χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, ενώ εφαρμόζονται κατ' αναλογία, προκειμένου και για τις λοιπές εκτός της ξηράς σταφίδας πρώτες ύλες οξοποιίας, και οι σχετικές προβλέψεις του διατάγματος της 05-05-1928.

6. Η διάθεση, από οξοποιείο, των εν λόγω παραχθέντων από αυτό και μετουσιωθέντων προϊόντων του κωδικού Σ.Ο. 22.06, μπορεί να επιτρέπεται σε άλλο νομίμως λειτουργούν οξοποιείο υπό την προϋπόθεση ότι τούτο κέκτηται την κατά την παράγραφο 1(α) του άρθρου 7 της παρούσας ειδική άδεια κατεργασίας στις περιπτώσεις που αυτή απαιτείται, είτε σε νομίμως λειτουργούν Οινοπνευματοποιείο Β’ κατηγορίας, κατόπιν σχετικής προς τούτο εγκρίσεως και αδείας του οικείου Τελωνείου Ελέγχου.
Στην περίπτωση αυτή, η μεταφορά των εν λόγω μετουσιωμένων προϊόντων διενεργείται υπό την κάλυψη αδείας μεταφοράς, η οποία εκδίδεται από το οικείο Τελωνείο Ελέγχου και συνοδεύεται από ειδικό δελτίο χημικής ανάλυσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

Άρθρο 9
Δειγματοληψία και χημική εξέταση

1.α. Τα λαμβανόμενα δείγματα τόσο της μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των λοιπών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου έκτου του ν.4303/2014 πρώτων υλών που εισάγονται προς κατεργασία στα οξοποιεία, όσο και των παραγομένων και διακινουμένων από αυτά προϊόντων πάσης φύσεως, λαμβάνονται εις τριπλούν, συσκευάζονται, σφραγίζονται με τη σφραγίδα της εποπτεύουσας Χημικής Υπηρεσίας του Γ.Χ.Κ. και του εργοστασίου, εφ’ όσον αυτό διαθέτει σφραγίδα, στη συνέχεια δε επισημαίνονται με τη χρησιμοποίηση δελτίων δειγματοληψίας σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του Kώδικα Τροφίμων και Ποτών (Κ.Τ.Π.)
Στα δείγματα των κατά τα ανωτέρω πρώτων υλών, αναλόγως της φύσεως αυτών, μπορεί να προστίθενται τα κατάλληλα συντηρητικά, υπό την προϋπόθεση ότι τούτο αναφέρεται στα σχετικά πρωτόκολλα και δελτία δειγματοληψίας, εφαρμοζομένων αναλόγως και των σχετικών διατάξεων του Κ.Τ.Π.
β. Δύο δείγματα (με τις ενδείξεις «για την Α' εξέταση» και «για την Β' εξέταση») παραλαμβάνει ο χημικός της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου και τα υποβάλλει στην Υπηρεσία του για χημική εξέταση, ενώ το τρίτο παραλαμβάνει ο οξοποιός ή ο εκπρόσωπός του.
Προκειμένου για δείγματα πρώτων υλών εκτός της (μετουσιωμένης) αιθυλικής αλκοόλης, σε περίπτωση μη δυνατότητας της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου για την εξέτασή τους, κατά τη δειγματοληψία λαμβάνονται πέντε δείγματα, εκ των οποίων τέσσερα παραλαμβάνει ο χημικός της εν λόγω Χημικής Υπηρεσίας και το πέμπτο ο οξοποιός ή ο αντιπρόσωπός του.
Από τα τέσσερα δείγματα, δύο (με τις ενδείξεις «για την Α' εξέταση» και «για την Β' εξέταση») αποστέλλονται, με αντίγραφο του σχετικού πρωτοκόλλου εισαγωγής και δειγματοληψίας, από την Χημική Υπηρεσία Ελέγχου στην αρμόδια για την εξέταση τους Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ, ενώ τα άλλα δύο (επίσης ένα για την Α' εξέταση και ένα για την κατ’ έφεση εξέταση) φυλάσσονται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση καταστροφής, από οποιαδήποτε αιτία, των αποσταλέντων προς εξέταση δειγμάτων.
γ. Κατά τα λοιπά, αναφορικά με τη λήψη, τη συσκευασία και τη σφράγιση των δειγμάτων, τα δελτία και πρωτόκολλα δειγματοληψίας, την αποστολή και παραλαβή των δειγμάτων, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Κ.Τ.Π.

2.α. Για τη χημική εξέταση (Α' και Β') των δειγμάτων, όσον αφορά τις τηρητέες διαδικασίες και προθεσμίες, εφαρμόζονται οι σχετικές περί ευαλλοιώτων δειγμάτων διατάξεις του Κ.Τ.Π. ως και του ν.4177/2013.
Ειδικά, προκειμένου για τα δείγματα των πρώτων υλών ο ενδιαφερόμενος οξοποιός μπορεί να υποβάλλει ένσταση, κατά του αποτελέσματος της Α' εξέτασης, στη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που τη διενήργησε, εντός δύο εργασίμων ημερών από την κοινοποίηση σ’ αυτόν του αποτελέσματος εκτός αν άλλως ορίζεται στις ισχύουσες ειδικότερα σχετικές διατάξεις, ορίζοντας συγχρόνως το χημικό αντιπρόσωπό του που θα παραστεί στην επανεξέταση (Β΄ εξέταση) εφ’ όσον το επιθυμεί.
Για τη χημική εξέταση του Α' δείγματος (Α' εξέταση) συντάσσεται σχετική έκθεση, ενώ για τη χημική εξέταση του Β' δείγματος (Β' εξέταση) συντάσσεται σχετικό πρακτικό, των οποίων αντίγραφα εις διπλούν διαβιβάζονται στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, προς ενημέρωσή της και κοινοποίησή τους στον ενδιαφερόμενο οξοποιό.
Η κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της Α' και Β' εξέτασης, ως και η υποβολή της ένστασης εκ μέρους του οξοποιού, γίνονται είτε εγγράφως, είτε με χρήση τηλεομοιοτυπίας.
β. Η κατ’ έφεση εξέταση (Β' εξέταση) διενεργείται από τη Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. που διενήργησε τη χημική εξέταση του Α' δείγματος, υπό την προϋπόθεση της κατάθεσης σε αυτή παραβόλου ή αποδεικτικού είσπραξης Δημοσίου Ταμείου το οποίο καλύπτει το κόστος των χημικών και λοιπών εξετάσεων σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική Α.Υ.Ο.
Στην περίπτωση εφαρμογής ισοτοπικών τεχνικών, κατά τον διενεργούμενο αναλυτικό έλεγχο των λαμβανομένων κατά τα ανωτέρω δειγμάτων πρώτων υλών, ενδιαμέσων προκυπτόντων από την κατεργασία τους προϊόντων, ως και ξυδιών κάθε είδους, το κόστος των αναλύσεων, για την Α’ και Β’ εξέταση, βαρύνει τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, μη εχουσών εν προκειμένω εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου.
γ. Η κατ' έφεση εξέταση διενεργείται παρουσία του κατά το εδάφιο α’ της παρούσας παραγράφου αντιπροσώπου του ενδιαφερομένου οξοποιού, ο οποίος αντιπρόσωπος ειδοποιείται εγκαίρως προς τούτο, από την αρμόδια, κατά περίπτωση, Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. και ο οποίος συνυπογράφει το συντασσόμενο σχετικό πρακτικό.
Σε περίπτωση που δεν εμφανισθεί ο εν λόγω αντιπρόσωπος του ενδιαφερομένου οξοποιού την ορισθείσα ημερομηνία και ώρα, η εξέταση διενεργείται χωρίς την παρουσία του, η δε σχετική έκθεση υπογράφεται από τον διενεργήσαντα την εξέταση χημικό και τον άμεσο προϊστάμενό του ή, σε περίπτωση απουσίας του, από τον νόμιμο αναπληρωτή του.
Τα αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικά για τον ενδιαφερόμενο οξοποιό, για κάθε δε διαφορά ή ένσταση που θα διατυπωθεί αιτιολογημένα στο σχετικό πρακτικό από τον αντιπρόσωπο του ενδιαφερομένου αναφορικά και μόνον με την εξέταση και τα αποτελέσματά της αρμόδιο να αποφανθεί είναι το Α.Χ.Σ.

3. Για τη χημική εξέταση, εφαρμόζονται οι επίσημες μέθοδοι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της ενωσιακής ή και εθνικής νομοθεσίας, απουσία δε τούτων δύναται να χρησιμοποιείται οποιαδήποτε μέθοδος δημοσιευμένη στη διεθνή έγκριτη βιβλιογραφία υπό τον όρο ότι αυτό αναφέρεται στη σχετική έκθεση εξέτασης.

4. Τα κατατεθέντα στην οικεία Χημική Υπηρεσία του Γ.Χ.Κ. παράβολα, προκειμένου για την κατ’ έφεση εξέταση, ως και για την τυχόν παραπομπή στο Α.Χ.Σ., σε περίπτωση δικαίωσής του, επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο οξοποιό.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις των οξοποιών

1.α. Οι οξοποιοί οφείλουν να τηρούν τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν.4303/2014 βιβλία, τα οποία τελούν υπό τον έλεγχο των εντεταλμένων υπαλλήλων των αρμοδίων κατά την παράγραφο 2 του άρθρου έκτου του ιδίου νόμου αρχών.
β. Οι οξοποιοί που μεταξύ άλλων πρώτων υλών, παραλαμβάνουν και κατεργάζονται αιθυλική αλκοόλη οφείλουν να τηρούν ιδιαίτερο βιβλίο για τη χρεοπίστωση, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, αριθμημένο κατά σελίδα και θεωρημένο από το τελωνείο ελέγχου. Σε περίπτωση που το εν λόγω βιβλίο τηρείται με ηλεκτρονικό τρόπο, η καταχώρηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής σχετικού υποδείγματος και περιγραφικού σημειώματος στο οικείο Τελωνείο Ελέγχου για σχετική εκ των προτέρων έγκριση.
Στο εν λόγω βιβλίο καταχωρούνται καθημερινά χωρίς διαγραφές και ξέσματα, σε ιδιαίτερη μερίδα κατά πρωτόκολλο μετουσίωσης τα εξής:
- οι εκάστοτε παραλαμβανόμενες ποσότητες μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης (σε λίτρα ένυδρα και άνυδρα) σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα εισαγωγής-δειγματοληψίας,
- οι εκάστοτε χρησιμοποιούμενες ποσότητες αυτής προς οξοποίηση σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις του οξοποιού,
- οι εκάστοτε παραγόμενες ποσότητες ξυδιού από αλκοόλη, ως και
- οι εκάστοτε διακινούμενες και διατιθέμενες ποσότητες του εν λόγω προϊόντων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα φορολογικά παραστατικά.
Σε ιδιαίτερη μερίδα στο εν λόγω βιβλίο καταχωρείται η παραλαμβανόμενη από το οξοποιείο αιθυλική αλκοόλη προερχόμενη από άλλο Κράτος-Μέλος ή τρίτη χώρα.
Το εν λόγω βιβλίο θεωρείται κατά μήνα κατά την διενεργούμενη στο τέλος του μήνα καταμέτρηση υπολοίπων, σύμφωνα με το κατά την παράγραφο 2 του επομένου άρθρου σχετικό πρωτόκολλο, καθώς και εντός του πρώτου τριμήνου εκάστου έτους με την ολοκλήρωση των διαδικασιών ελέγχου νόμιμης χρησιμοποίησης της παραληφθείσας κατά το προηγούμενο έτος μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης.
Στην περίπτωση τήρησης ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων η σχετική θεώρηση θα πρέπει να γίνεται σε εκτύπωση της χρονολογικά τελευταίας σελίδας αυτής.

2.α.Οι οξοποιοί, είτε παραλαμβάνουν προς οξοποίηση αιθυλική αλκοόλη, είτε κατεργάζονται τις λοιπές εκτός της αιθυλικής αλκοόλης πρώτες ύλες, οφείλουν να υποβάλλουν στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, εντός δέκα ημερών από τη λήξη κάθε μήνα ή από τη διακοπή των εργασιών τους, μηνιαία δήλωση για τις πραγματοποιηθείσες από αυτούς εργασίες κατά τον λήξαντα μήνα, με βάση τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από αυτούς βιβλία ως και τα στοιχεία του σχετικού πρωτοκόλλου καταμέτρησης υπολοίπων.
β. Η κατά τα ανωτέρω μηνιαία δήλωση αποτελείται από την κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών, ως και τη συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακίνησης.
Η κατάσταση εισαγωγής και κατεργασίας πρώτων υλών περιλαμβάνει, κατά είδος/κατηγορία, τις υπάρχουσες στο οξοποιείο, στο τέλος του προηγούμενου μηνός ποσότητες υπολοίπων πρώτων υλών με την περιεκτικότητά τους σε αιθυλική αλκοόλη ή/και σάκχαρο ως και οξικό οξύ, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων, τις ποσότητες των εξ’ αυτών, εντός του μηνός, εισαχθεισών και παραληφθεισών σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα, τις ποσότητες των εξ’ αυτών, εντός του μηνός, κατεργασθεισών σύμφωνα με τις σχετικές δηλώσεις – γνωστοποιήσεις του οξοποιού και τα αποτελέσματα των διενεργουμένων από τη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου ελέγχων, ως και τις υπάρχουσες στο τέλος του μηνός ποσότητες εξ’ αυτών σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων, με την περιεκτικότητά τους σε αιθυλική αλκοόλη ή/και σάκχαρο, ως και οξικό οξύ και τις αντιστοιχούσες ποσότητες άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης ή/και σακχάρου ως και οξικού οξέος.
Η συγκεντρωτική κατάσταση παραγωγής και διακινήσεως ξυδιού περιλαμβάνει:
- κατά είδος/κατηγορία, τις υπάρχουσες ποσότητες ξυδιού (σε λίτρα) καθώς και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ ως και την αντιστοιχούσα σ’ αυτές ποσότητα οξικού οξέος, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων στο τέλος του προηγούμενου μηνός,
- τα εργασθέντα, εντός του μηνός, ειδικά μηχανήματα οξοποιίας και το χρόνο (ημέρες) λειτουργίας εκάστου,
- κατά είδος/κατηγορία, τις ποσότητες ξυδιού (σε λίτρα) που παρήχθησαν, ως και εκείνες που εισήχθησαν στο οξοποιείο, εντός του μηνός, καθώς και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ ως και την αντιστοιχούσα σ’ αυτές ποσότητα οξικού οξέος,
- κατά είδος/κατηγορία, τις διακινηθείσες και διατεθείσες καθ’ οιονδήποτε τρόπο ποσότητες ξυδιού (σε λίτρα), καθώς και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ ως και την αντιστοιχούσα σ’ αυτές ποσότητα οξικού οξέος, με βάση τα προβλεπόμενα σχετικά παραστατικά, και
- κατά είδος/κατηγορία, τις ποσότητες των υπαρχόντων υπολοίπων στο τέλος του λήξαντος μηνός, καθώς και την περιεκτικότητά τους σε οξικό οξύ ως και την αντιστοιχούσα σ’ αυτές ποσότητα οξικού οξέος, σύμφωνα με το σχετικό πρωτόκολλο καταμέτρησης υπολοίπων.

3. Σε κάθε περίπτωση οι οξοποιοί οφείλουν να επιδεικνύουν τα σχετικά βιβλία και στοιχεία που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία και την παρούσα, ως και να διευκολύνουν τον έλεγχο των αρμοδίων Υπηρεσιών Ελέγχου και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις τους.

Άρθρο 11
Έλεγχοι - Παραβάσεις – Κυρώσεις

1. Τα οξοποιεία τελούν υπό τον έλεγχο και την εποπτεία των κατά το άρθρο 1 της παρούσας Αρμοδίων Αρχών, οι αρμόδιοι υπάλληλοι των οποίων διενεργούν τις προβλεπόμενες από την παρούσα και την ισχύουσα σχετική νομοθεσία ενέργειες, διαδικασίες και διατυπώσεις ελέγχου και σύμφωνα με αυτή.

2. Στο τέλος κάθε μήνα, η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει, στα οξοποιεία, στην καταμέτρηση των υπολοίπων των κάθε είδους πρώτων υλών, αυτούσιων ή υπό κατεργασία, ενδιαμέσως παραγομένων από την κατεργασία τους προϊόντων, ημιέτοιμων ή έτοιμων, μετουσιωμένων, ως και των κάθε κατηγορίας ξυδιών, συντασσομένου σχετικού πρωτοκόλλου, εις τριπλούν, το οποίο υπογράφεται από τον διενεργήσαντα την καταμέτρηση αρμόδιο χημικό υπάλληλο αυτής και τον υπεύθυνο του οξοποιείου ή τον αντιπρόσωπό του.
Στο κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο καταμετρήσεως αναγράφεται, ιδιαιτέρως για το κάθε είδος, τα δοχεία στα οποία αυτό εμπεριέχεται το μικτό και καθαρό βάρος αυτών, προκειμένου δε περί μονίμων δεξαμενών και δοχείων, το ύψος του εμπεριεχομένου υγρού σε εκατοστόμετρα, η θερμοκρασία αυτού (φυσική θερμοκρασία αυτού), η περιεκτικότητα αυτού σε αιθυλική αλκοόλη, σε σάκχαρο ή οξικό οξύ και οι αντίστοιχες ποσότητες σε άνυδρη αιθυλική αλκοόλη, σε σάκχαρα ή οξικό οξύ, ως και το σύνολο των ευρεθέντων κατά είδος προϊόντων.
Από το εν λόγω πρωτόκολλο εισαγωγής, δύο αντίτυπα παραλαμβάνει ο χημικός υπάλληλος της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου, εκ των οποίων ένα υποβάλλεται από αυτόν στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου και το δεύτερο προσαρτάται στην υποβαλλόμενη προς έλεγχο μηνιαία δήλωση, το δε τρίτο παραλαμβάνει ο υπεύθυνος του οξοποιείου όπου και φυλάσσεται.

3.α. Η Χημική Υπηρεσία Ελέγχου προβαίνει στον έλεγχο της μηνιαίας δήλωσης, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές εγγραφές στα τηρούμενα από το οξοποιείο βιβλία, τα προκύπτοντα στοιχεία και πληροφορίες από τα τηρούμενα στο εργοστάσιο παραστατικά σχετικά με τις κατεργασθείσες πρώτες ύλες, τα παραχθέντα και διατεθέντα προϊόντα, τα αποτελέσματα των τυχόν διεξαχθέντων εκτάκτων ελέγχων, ως και τα διαλαμβανόμενα στο κατά τα ανωτέρω πρωτόκολλο καταμετρήσεως υπολοίπων.
Κατά το διενεργούμενο έλεγχο, λαμβάνονται υπόψη οι ισχύουσες αποδόσεις για τις κατεργαζόμενες πρώτες ύλες σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, ενώ αναγνωρίζεται φύρα κατά τη μετατροπή της περιεχόμενης στα υποβαλλόμενα σε οξοποίηση αλκοολούχα υγρά αιθυλικής αλκοόλης σε οξικό οξύ (φύρα οξοποίησης) 12%, κατ’ ανώτατο.
Η φύρα αυτή υπολογίζεται με βάση την ποσότητα του οξικού οξέος που περιέχεται στην εκάστοτε παραγόμενη ποσότητα τελικού προϊόντος (ξυδιού κάθε είδους) σε σχέση με την ποσότητα της άνυδρης αιθυλικής αλκοόλης που περιέχεται στην εκάστοτε, προς οξοποίηση, εισαγόμενη στους οξοποιητές ποσότητα αλκοολούχου υγρού προερχομένου από την οικεία πρώτη ύλη παραγωγής ξυδιού.
β. Η μηνιαία δήλωση, μετά τον έλεγχο και τη θεώρησή της από χημικό υπάλληλο της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου υποβάλλεται, με αντίγραφο του τυχόν συνταχθέντος από αυτόν πρωτοκόλλου παραβάσεως, εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου εκάστου μηνός στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

4. Οι διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 4 του ν.δ. της 5-5-1928 εφαρμόζονται και προκειμένου για την κατεργασία και των υπολοίπων, εκτός της ξηράς σταφίδας, πρώτων υλών παραγωγής ξυδιού περί των οποίων το μέρος II του άρθρου 8 της παρούσας, καθώς και προκειμένου για τα παραχθέντα ενδιαμέσως από την κατεργασία των εν λόγω πρώτων υλών και της ξηράς σταφίδας και μετουσιωθέντα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06, σύμφωνα με τα σχετικά πρωτόκολλα μετουσίωσης, σε σχέση με τις εξ’ αυτών παραχθείσες και διατεθείσες ποσότητες ξυδιού.

5. Πέραν του κατά τα ανωτέρω τακτικού ελέγχου και εποπτείας, στα οξοποιεία, διενεργούνται από τις εν λόγω Αρμόδιες Αρχές και έκτακτοι έλεγχοι. Έκτακτο έλεγχο μπορεί να διενεργεί, στα οξοποιεία, και οποιαδήποτε αρμόδια Ελεγκτική Αρχή του Υπουργείου Οικονομικών με τη συνδρομή της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
Για τον διενεργούμενο έκτακτο έλεγχο συντάσσεται από τους διενεργήσαντες τούτον υπαλλήλους των αρμοδίων κατά τα ανωτέρω Αρχών, λεπτομερής έκθεση η οποία μετά των συνταχθέντων σχετικών πρωτοκόλλων (καταμετρήσεως, δειγματοληψίας κλπ.) υποβάλλεται στις κατά το άρθρο 1 της παρούσας αρμόδιες Αρχές.
Στην περίπτωση αυτή υποβάλλεται από τον οξοποιό, εντός τριών εργασίμων ημερών από τη διενέργεια του κατά τα ανωτέρω εκτάκτου ελέγχου, στην οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, δήλωση σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του προηγουμένου άρθρου, η οποία αφορά στο χρονικό διάστημα από τη λήξη του προηγουμένου του ελέγχου μηνός μέχρι της ημερομηνίας του ελέγχου.
Η δήλωση αυτή ελέγχεται και θεωρείται, κατά τα ειδικότερον οριζόμενα στην παράγραφο 3 του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται δε από τον διενεργήσαντα τον έλεγχο χημικό της οικείας Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου με αντίγραφο του τυχόν συνταχθέντος από αυτόν πρωτοκόλλου παραβάσεως, εντός πέντε εργασίμων ημερών στην αρμόδια Διεύθυνση της Κ.Υ. της Γενικής Διεύθυνσης Γ.Χ.Κ.

6.α) Ο έλεγχος για τη διαπίστωση της νόμιμης χρησιμοποίησης της προς οξοποίηση αιθυλικής αλκοόλης διενεργείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες Ελέγχου υποχρεωτικά μία φορά κατ΄ έτος και το αργότερο εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους και αφορά στην παραληφθείσα κατά το προηγούμενο έτος ποσότητα χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα διενέργειας ελέγχου και σε ενδιάμεσα χρονικά διαστήματα εντός του έτους χρήσης ιδίως στις περιπτώσεις που ζητείται συμπληρωματική έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αλκοόλης προς οξοποίηση. Ο έλεγχος διενεργείται από επιτροπή που συγκροτείται από το Τελωνείο Ελέγχου και αποτελείται τουλάχιστον από δύο (2) τελωνειακούς υπαλλήλους και από ένα (1) χημικό υπάλληλο της Χημικής Υπηρεσίας Ελέγχου.
β) Για τον έλεγχο αυτό λαμβάνονται υπόψη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις μηνιαίες δηλώσεις του οξοποιείου, οι εγγραφές στα τηρούμενα από το οξοποιείο βιβλία σύμφωνα με την παρούσα και λοιπά φορολογικά βιβλία και στοιχεία σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και αφετέρου στο συνδυασμό των στοιχείων αυτών με τα αποτελέσματα τυχόν εκτάκτων ελέγχων και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο κρίνεται αναγκαίο.
γ) Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι οι ποσότητες της μετουσιωμένης αλκοόλης που παρελήφθησαν χρησιμοποιήθηκαν νομίμως για την παραγωγή ξυδιού σύμφωνα με την χορηγηθείσα έγκριση συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται στις οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου, σε δύο (2) αντίτυπα στο Τελωνείο Ελέγχου (το ένα αποστέλλεται στο Τελωνείο Παράδοσης εφόσον είναι διαφορετικό) σε ένα (1) στη Χημική Υπηρεσία Ελέγχου. Με βάση την έκθεση αυτή διενεργείται η τακτοποίηση των εκκρεμών παραστατικών. Το Τελωνείο Ελέγχου ενημερώνει εγγράφως το οικείο οξοποιείο για τα αποτελέσματα του ελέγχου.
δ) Εάν από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η παραληφθείσα ποσότητα των προϊόντων δεν χρησιμοποιήθηκε, συνολικά ή εν μέρει, για την παραγωγή ξυδιού, σύμφωνα με τη χορηγηθείσα έγκριση ή εάν διαπιστωθεί ότι δεν έφθασε στο οξοποιείο το σύνολο ή μέρος της ποσότητας των εν λόγω προϊόντων, συντάσσεται ανάλογα σχετική έκθεση ελέγχου, η οποία υποβάλλεται αρμοδίως κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη παράγραφο. Με βάση την προαναφερόμενη έκθεση, το/α Τελωνείο/α Παράδοσης προβαίνει άμεσα στη βεβαίωση και είσπραξη των αναλογουσών φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

7. Εφόσον, κατά τη διενέργεια του εκάστοτε τακτικού ή εκτάκτου ελέγχου στα οξοποιεία διαπιστωθεί ότι η παραληφθείσα ποσότητα αλκοόλης ή η παραγόμενη/παραληφθείσα ποσότητα των προϊόντων των άρθρων 90 και 92 του ν.2960/01 δεν χρησιμοποιήθηκε, συνολικά ή εν μέρει, για την παραγωγή ξυδιού, τηρούνται οι προβλεπόμενες στο προηγούμενο άρθρο διαδικασίες σχετικά με τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων.

8. Ανεξάρτητα από την καταβολή κατά τα ανωτέρω των φορολογικών και λοιπών επιβαρύνσεων, η μη τήρηση των όρων και των διατυπώσεων της παρούσας απόφασης, σε κάθε περίπτωση, αποτελεί παράβαση που τιμωρείται σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 9 και 10 του έκτου άρθρου του ν.4303/2014, επιφυλασσομένων των σχετικών διατάξεων του ν.2969/2001 και του άρθρου 119Α του ν.2960/2001, εφόσον συντρέχει περίπτωση.

Άρθρο 12
Μεταβατικές διατάξεις


1. Οξοποιείο που αιτείται για πρώτη φορά, κατόπιν της έναρξης ισχύος της παρούσας, την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση τηρεί τις διατυπώσεις και διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 3 της παρούσας και οι οικείες Υπηρεσίες Ελέγχου, οφείλουν εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου να προβούν στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου για τη χορήγηση της έγκρισης παραλαβής και μετουσίωσης της αλκοόλης, η οποία θα ισχύει μέχρι 31.12.2016.

2.α. Προκειμένου για οξοποιείο που λειτουργεί νόμιμα και αιτείται για πρώτη φορά, κατόπιν της έναρξης ισχύος της παρούσας, την κατά το άρθρο 7 της παρούσας άδεια κατεργασίας, όσον αφορά το χρόνο ισχύος της χορηγηθησόμενης άδειας, εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του ν.δ. της 05-05-1928 στην περίπτωση της κατεργασίας ξηράς σταφίδας, προκειμένου δε για τις λοιπές πρώτες ύλες για τις οποίες απαιτείται άδεια κατεργασίας εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του εν λόγω άρθρου 7. Κατά τα λοιπά, όσον αφορά τις τηρητέες διατυπώσεις και διαδικασίες, προκειμένου για τη χορήγηση της άδειας κατεργασίας εφαρμόζονται τα ειδικότερον οριζόμενα στο εν λόγω άρθρο της παρούσας, ενώ η οικεία Χημική Υπηρεσία Ελέγχου, οφείλει εντός χρονικού διαστήματος ενός (1) μηνός από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερομένου, να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προκειμένου για τη χορήγηση της εν λόγω άδειας.
β. Άδειες κατεργασίας, οι οποίες έχουν ήδη χορηγηθεί στους οξοποιούς, κατ’ εφαρμογή των προγενεστέρων της παρούσας απόφασης διατάξεων και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος τους.

3. Εκθέσεις ελέγχου δυναμικότητας που έχουν συνταχθεί κατ΄ εφαρμογή των προγενέστερων της παρούσας απόφασης διατάξεων για την παραλαβή μετουσιωμένης αιθυλικής αλκοόλης και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος τους, εκτός και αν κατά την κρίση των Υπηρεσιών Ελέγχου ή κατόπιν αίτησης της οξοποιίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός.

4. Εγκρίσεις παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης προς οξοποίηση που έχουν ήδη χορηγηθεί από τις αρμόδιες Χημικές Υπηρεσίες, κατ’ εφαρμογή των προγενεστέρων της παρούσας απόφασης διατάξεων και είναι σε ισχύ κατά το χρόνο δημοσίευσης της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι το χρόνο λήξης της ισχύος τους και το αργότερο έως 31.12.2016, εκτός και αν κατά την κρίση των Υπηρεσιών Ελέγχου ή κατόπιν αίτησης της οξοποιίας απαιτείται επαναπροσδιορισμός.

5. Οξοποιία τα οποία, κατά το χρόνο έναρξης ισχύος της παρούσας, δεν κατέχουν έγκριση παραλαβής και μετουσίωσης αιθυλικής αλκοόλης, σύμφωνα με τους όρους και τις διαδικασίες του άρθρου 3 της παρούσας, ή κατέχουν εγκρίσεις οι οποίες λήγουν εντός του έτους 2016, μπορούν να παραλαμβάνουν μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη για παραγωγή ξυδιού μέχρι την 31.12.2016, υπό τον όρο ότι οι ποσότητες που θα παραληφθούν είναι αντίστοιχες των ποσοτήτων που παρελήφθησαν κατά την αντίστοιχη χρονική περίοδο του τρέχοντος έτους.

6. Των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της παρούσας, προκειμένου για τις λοιπές εκτός της ξηράς σταφίδας, πρώτες ύλες παραγωγής όξους, ως και για τα ενδιαμέσως από την κατεργασία αυτών ως και της ξηράς σταφίδας λαμβανόμενα προϊόντα του κωδικού Σ.Ο. 22.06 δεν θα γίνει εφαρμογή κατά το τρέχον έτος, αλλά από το επόμενο.

7. Η προβλεπόμενη από την παράγραφο 2β του άρθρου 2, της παρούσας ογκομέτρηση των οικείων δεξαμενών και των δοχείων αποθήκευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός δύο (2) ετών από την έναρξη ισχύος της παρούσας.

Άρθρο 13
Έναρξη ισχύος


1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύει η υπ’ αριθμ. 218/97/21-05-1997 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Αντικατάσταση των 1170/91, 1492/91 και 91/66 αποφάσεων του Ανώτατου Χημικού Συμβουλίου του Γενικού Χημείου του Κράτους, με τις οποίες έχει εγκριθεί η παραγωγή και κυκλοφορία αναπληρώματος ξυδιού από αλκοόλη» (Β΄ 453).

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΡΥΦΩΝΑΣ ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης