Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1312/22.12.2000 ΠΟΛ.1312/22.12.2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 22-12-2000 ]
Κατηγορία: Κ.Β.Σ.

ΠΟΛ.1312/22.12.2000
Διαδικασία παύσης φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με ευρώ και άλλα θέματα


Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1117441/328/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑΤΑ: Β' - Γ'
Πληροφορίες: Ι. Σπυρόπουλος
Τηλέφωνο: 3640870

ΠΟΛ.: 1312

ΘΕΜΑ: Διαδικασία παύσης φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με ΕΥΡΩ και άλλα θέματα.
1117441/328/0015/ΠΟΛ.1312/22.12.2000

Ι. Παύση φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας με ευρώ
Οπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2842/2000 (ΦΕΚ 207/Α') και των άρθρων 4 (παρ. 1) και 8 της υπ' αριθ. Ζ1-412 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1392/Β'), καθιερώνεται η υποχρέωση διπλής αναγραφής των τιμών μεταξύ άλλων και στις Αποδείξεις Λιανικής Πώλησης
(ΑΛΠ) και Παροχής Υπηρεσιών (ΑΠΥ) που εκδίδονται με φ.τ.μ. από 1.1.2001 και 1.3.2001, κατά περίπτωση.

Η απαίτηση διπλής αναγραφής τιμών στη συνολική αξία ΑΛΠ και ΑΠΥ, ως και η έναρξη λειτουργίας των φ.τ.μ. με ευρώ, έχει ως αποτέλεσμα την αδράνεια και "απόσυρση" σημαντικού αριθμού φ.τ.μ. διαφόρων τύπων (μοντέλων) παλαιών εγκρίσεων, μη δυνάμενων να υποστούν την απαιτούμενη αναβάθμιση και προσαρμογή προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν με διπλή αναγραφή της συνολικής αξίας της συναλλαγής για τη μεταβατική περίοδο και με νόμισμα ευρώ από το 2002. Κατόπιν αυτού, κρίνεται αναγκαία η καθιέρωση ειδικής διαδικασίας παρακολούθησης μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Φορολογίας TAXIS των μη
δυνάμενων να λειτουργήσουν με νόμισμα ευρώ μηχανών.

Για την υλοποίηση του ανωτέρω στόχου, καθιερώνεται διαδικασία "παύσης χρησιμοποίησης φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με νόμισμα ευρώ". Για την εφαρμογή αυτής της διαδικασίας, κατόπιν συνεργασίας με την ομάδα ΚΒΣ του έργου TAXIS - ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες και διευκρινίσεις:

Α. Ορισμός νέου κωδικού αιτίας μεταβολής - παύσης από το TAXIS Η ως άνω ομάδα ΚΒΣ του TAXIS προέβη στις απαραίτητες ενέργειες για τον καθορισμό νέου κωδικού που θα αφορά την καταχώριση των μη δυνάμενων να
λειτουργήσουν με νόμισμα ευρ φ.τ.μ. Ετσι, ο αριθμός "27" (είκοσι επτά) θα χρησιμοποιείται ως κωδικός για τις περιπτώσεις "αιτίας παύσης φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με ευρώ".

Β. Κατάθεση δικαιολογητικών
Ο επιτηδευματίας - κάτοχος φ.τ.μ. που αδυνατεί να λειτουργήσει με νόμισμα ευρώ, υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια ΔΟΥ δήλωση παύσης της φ.τ.μ. Για το σκοπό αυτό καταθέτει:

1. Το Εντυπο Β2.

2. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με το γεγονός της ασυμβατότητας.

3. Φωτοαντίγραφο του τελευταίου εκδοθέντος ημερήσιου δελτίου "Ζ" - (ΝΟΜΙΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ) και προσκόμιση - επίδειξη του πρωτοτύπου, με διαφορά ημερομηνίας (έκδοσής του) όχι μεγαλύτερη των δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών (υποβολή δήλωσης παύσης). Η έκδοση "Ζ" είναι υποχρεωτική, έστω και αν αυτό εμφανισθεί με μηδενικά ποσά ημερήσιας κίνησης, σε περίπτωση που έχει μεσολαβήσει χρονικό διάστημα αδράνειας της φ.τ.μ. 4. Το βιβλιάριο συντήρησης - επισκευών για προσυπογραφή από τον υπάλληλο της ΔΟΥ, με καταχωρημένα τα αθροιστικά - προοδευτικά σύνολα (ποσά) των εσόδων (τζίρου) και συντελεστών ΦΠΑ που εμφανίζονται στο τελευταίο εκδοθέν "Ζ". Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
Οταν από το "Ζ" δεν προκύπτουν τα αθροιστικά - προοδευτικά σύνολα, αντί του τελευταίου "Ζ" κατατίθεται η εκτύπωση της "ανάγνωσης των δεδομένων φορολογικής μνήμης" των τριών (3) τελευταίων ημερών (ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ).

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας της φ.τ.μ. για εκτύπωση της ανάγνωσης των δεδομένων της φορολογικής μνήμης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα με την υπ' αριθ. 1084365/178/0015/εγκύκλιό μας (προσκόμιση τεχνικής αναφοράς του κατασκευαστή - εισαγωγέα περί αδυναμίας ανάγνωσης της
φορολογικής μνήμης, σύνταξη κατάστασης των "Ζ", έλεγχος συμφωνίας (διασταύρωση) των στοιχείων της κατάστασης με τα αντίστοιχα των δελτίων "Ζ" (ΝΟΜΙΜΩΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΩΝ).

Γ. Χρόνος υποβολής δήλωσης παύσης (δικαιολογητικών)
Παρέχεται στους υπόχρεους επιτηδευματίες - κατόχους φ.τ.μ. η δυνατότητα της διακριτικής ευχέρειας και επιλογής όπως καταθέσουν στη ΔΟΥ τη σχετική δήλωση παύσης (λόγω ασυμβατότητας με ευρώ) ή ταυτόχρονα, είτε σε χρόνο διάφορο από αυτόν της υποβολής της δήλωσης αγοράς νέας φ.τ.μ. και των συνοδευτικών εγγράφων
[Εντυπο Β2, αντίγραφο τιμολογίου/δελτίου αποστολής κ.λπ., εντός δέκα (10) ημερών] και όχι αργότερα από την 1.1.2002.
Στόχος της ως άνω ρύθμισης είναι η αποφυγή ταλαιπωρίας για τους φορολογούμενους λόγω συνωστισμού στις υπηρεσίες, με το σκεπτικό ότι προβλέπεται η αντικατάσταση (ως μη συμβατών με το ευρώ) σημαντικού αριθμού ταμειακών μηχανών παλαιάς τεχνολογίας.

Τέλος, στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, συνιστούμε και προτρέπουμε τους υπόχρεους επαγγελματίες σε σταδιακή προσέλευση στις ΔΟΥ για υποβολή της δήλωσης παύσης, επισημαίνοντας ότι η μη υποβολή (κατάθεση) της δήλωσης παύσης της φ.τ.μ. λόγω ασυμβατότητας λειτουργίας με ευρώ συνεπάγεται τις προβλεπόμενες
κυρώσεις.

ΙΙ. Ανάγνωση δεδομένων μνήμης μετά την ενεργοποίηση λειτουργίας των φ.τ.μ. με νόμισμα ευρώ

Με την ευκαιρία της παρούσας, διευκρινίζουμε ότι, εάν μετά την ενεργοποίηση λειτουργίας των φ.τ.μ. με νόμισμα βάσης ευρώ (προαιρετικά μέχρι 31.12.2001 ή υποχρεωτικά από 1.1.2002) προκύπτει - σύμφωνα με τις καθιερωμένες διαδικασίες - η υποχρέωση κατάθεσης στη ΔΟΥ εκτός των λοιπών προβλεπόμενων δικαιολογητικών
και της ανάγνωσης δεδομένων της φορολογικής μνήμης των τριών (3) τελευταίων ημερών - "ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΑΠΟΔΕΙΞΗ" (όπως στις περιπτώσεις μεταβίβασης φ.τ.μ. κ.λπ.), επιπρόσθετα θα ζητείται και θα υποβάλλεται και η αντίστοιχη ανάγνωση δεδομένων μνήμης των τριών (3) τελευταίων ημερών της περιόδου λειτουργίας της φ.τ.μ. με
νόμισμα βάσης τη δραχμή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης