ΠΟΛ.1311/20.12.2000

Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις "σούπερ - μάρκετ"

20 Δεκ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1116682/1082/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1311

ΘΕΜΑ: Τρόπος τήρησης του βιβλίου αποθήκης για τις επιχειρήσεις «Σούπερ - Μάρκετ».
1116682/1082/0015/ΠΟΛ.1311/20.12.2000

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της περ. γ' (υποπερ. γβ') του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α'), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 40 του άρθρου 9 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α').

2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

3. Τον τρόπο τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τις επιχειρήσεις σούπερ - μάρκετ (κυρίως κατ' είδος, ποσότητα και αξία μόνο κατά την εισαγωγή, της εξαγωγής προσδιοριζομένης με την απογραφή) με βάση αποφάσεις της Επιτροπής Λογιστικών Βιβλίων (ΕΛΒ), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του ΚΒΣ. Την ανάγκη τήρησης του βιβλίου αποθήκης από τα σούπερ - μάρκετ για ελεγκτικούς σκοπούς, καθώς και την ανάγκη οργάνωσης αυτών για την τήρηση του βιβλίου αποθήκης σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα, δοθέντος ότι οι σχετικές αποφάσεις της ΕΛΒ για την κατά διάφορο τρόπο τήρηση του βιβλίου αποθήκης λήγουν την 31.12.2000 ή εντός του έτους 2001, ανάλογα με το χρόνο λήξης της διαχειριστικής τους περιόδου.

4. Την υποχρέωση τήρησης της αναλυτικής λογιστικής (ομάδα 9) σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.1123/1980 (ΕΓΛΣ) και τις γνωματεύσεις του Εθνικού Συμβουλίου Λογιστικής (ΕΣΥΛ) (270/1996, 301/1998).

5. Την υποχρεωτική εισαγωγή του ευρώ στις συναλλαγές από 1.1.2002 και την ανάγκη προετοιμασίας των επιχειρήσεων (προσαρμογή μηχανογραφικών προγραμμάτων, φ.τ.μ. κ.λπ.) στα νέα δεδομένα.

6. Τη σχετική πρόταση της ΕΛΒ, όπως διατυπώθηκε κατά τη συνεδρίαση της 21.9.2000.

7. Τέλος, ότι με την απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Οι επιχειρήσεις (σούπερ - μάρκετ) που ασχολούνται με την κατά κύριο λόγο λιανική πώληση ειδών διατροφής, κρέατος, απορρυπαντικών, ποτών, ειδών οικιακής χρήσης κ.λπ., με το σύστημα της αυτοεξυπηρέτησης (self service), να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για τη διαχειριστική τους περίοδο που αρχίζει την 1.1.2001 ή
εντός του 2001 (για εκείνους των οποίων η διαχειριστική τους περίοδος λήγει στις 30 Ιουνίου ή άλλη ημερομηνία) κατ' είδος, ποσότητα και αξία κατά την εισαγωγή, η εξαγωγή να προσδιοριστεί στο τέλος της χρήσης με την απογραφή και οι επιχειρήσεις των οποίων οι μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο η εξαγωγή να προσδιορίζεται ανά τρίμηνο με τη διενέργεια απογραφής.

2. Επιχειρήσεις σούπερ - μάρκετ οι οποίες διαθέτουν και καταστήματα από τα οποία διαθέτουν τα είδη τους χονδρικά ή κατά κύριο λόγο χονδρικά (ποσοστό χονδρικών πωλήσεων άνω του 60%), να τηρήσουν το βιβλίο αποθήκης για τα καταστήματα αυτά (κεντρικό ή υποκατάστημα) με τον τρόπο που ορίζεται παραπάνω μόνο για τις λιανικές πωλήσεις και για τις χονδρικές πωλήσεις το βιβλίο αποθήκης να τηρηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΒΣ, παρεχομένης της δυνατότητας ενημέρωσης της εξαγωγής συγκεντρωτικά με το άθροισμα των ημερήσιων
πωλήσεων κατ' είδος, ποσότητα και αξία, με την προϋπόθεση σύνταξης ή εκτύπωσης αναλυτικής κατάστασης μιας ή περισσότερων ημερών, με την κίνηση κάθε είδους ανά παραστατικό, όταν αυτό ζητηθεί από το φορολογικό έλεγχο.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr