ΠΟΛ.1310/20.12.2000

Απαλλαγή από τη θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων

20 Δεκ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1116643/1081/0015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 15η ΒΙΒΛΙΩΝ & ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α΄
Πληροφορίες: Μ. Σταρά
Τηλέφωνο: 3638389, 3627090

ΠΟΛ.: 1310

ΘΕΜΑ: Απαλλαγή από την θεώρηση ορισμένων βιβλίων και καταστάσεων.

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των περ. γ' (υποπερ. γστ') και στ' του άρθρου 38 του Π.Δ.186/1992 (ΦΕΚ 84/Α').
2. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, για ανάθεση αρμοδιοτήτων Υπουργού Οικονομικών στους Υφυπουργούς Οικονομικών.
3. Το νέο οργανωτικό πλαίσιο ελέγχου του Υπουργείου Οικονομικών (Εθνικό Ελεγκτικό Κέντρο, Ελεγκτικά Κέντρα, ΣΔΟΕ, TAXIS, ESCORT).
4. Την ανάγκη περαιτέρω διεύρυνσης του μέτρου περιορισμού των θεωρούμενων βιβλίων και στοιχείων, η οποία θεώρηση συνεπάγεται ιδιαίτερα μεγάλο κόστος για τις ΔΟΥ, αλλά και για τις επιχειρήσεις, στα πλαίσια απλοποίησης των φορολογικών διαδικασιών και των νέων συνθηκών που έχουν διαμορφωθεί τόσο στον τομέα οργάνωσης των φορολογικών υπηρεσιών, όσο και των επιχειρήσεων.
5. Τέλος, ότι η απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Απαλλάσσουμε από 1.1.2001 τους επιτηδευματίες που τηρούν βιβλία Γ' κατηγορίας με μηχανογραφικό τρόπο από τη θεώρηση:

Α. Των ημερολογίων (πρωτογενών) εγγραφών, καθώς και του ημερήσιου διπλότυπου φύλλου συναλλαγών, με την προϋπόθεση να εκτυπώνουν, μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα εκείνου που αφορούν οι οικονομικές πράξεις, θεωρημένο ισοζύγιο των λογαριασμών όλων των βαθμίδων στο οποίο θα εμφανίζονται:

α) τα προοδευτικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και των υπολοίπων αυτών μέχρι το τέλος του προηγούμενου μήνα,

β) τα σύνολα των κινήσεων του μήνα,

γ) τα συνολικά αθροίσματα χρέωσης και πίστωσης των λογαριασμών, καθώς και τα υπόλοιπά τους (χρεωστικά και πιστωτικά), μέχρι το τέλος του μήνα που αφορούν, με ταυτόχρονη κατάργηση της τήρησης του ισοζυγίου του Γενικού Καθολικού (άρθρο 24, παρ. 1).

Β. Της κατάστασης ημερήσιας κίνησης αποθήκης της παρ. 9 του άρθρου 8 του ΚΒΣ (Π.Δ.186/1992), με την προϋπόθεση ότι μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα θα εκτυπώνεται θεωρημένη μηνιαία κατάσταση βιβλίου αποθήκης που ορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 24 του ΚΒΣ ή θεωρημένο βιβλίο αποθήκης.

2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Taxheaven.gr