1005451/95/Α0012/22.1.2004

Ορισμός προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων

22 Ιαν 2004

Taxheaven.gr
1005451/95/Α0012/22.1.04

Ορισμός προθεσμιών υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, για ορισμένες κατηγορίες υπόχρεων

1005451

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν.2020/1992 (ΦΕΚ 34/Α) με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών να παρατείνει με απόφαση, τις προθεσμίες που ορίζονται από τις κείμενες φορολογικές διατάξεις για υποβολή φορολογικών δηλώσεων σε εξαιρετικές περιπτώσεις.
2. Την υπ αριθ. 1065956/863/Α0006/15.7.2003 (ΦΕΚ 985/Β) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών.
3. Τις διατάξεις των άρθρων 62 και 107 του Ν.2238/1994 (ΦΕΚ 151/Α), που ορίζουν τις προθεσμίες υποβολής των ετήσιων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
4. Το γεγονός ότι οι πιο πάνω οριζόμενες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων λήγουν εντός των ημερών που διενεργούνται οι βουλευτικές εκλογές.
5. Τη διαπίστωση ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Αποφασίζουμε

1. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τους υπόχρεους του άρθρου 62 του Ν.2238/1994, που λήγει την 1 Μαρτίου 2004 ορίζεται η 15 Μαρτίου 2004. Η υποβολή των δηλώσεων αυτών ολοκληρώνεται μέσα σε έντεκα (11) εργάσιμες ημέρες ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του αριθμού φορολογικού μητρώου του φορολογουμένου, με αρχή, για το ψηφίο 1 στις 15 Μαρτίου 2004.

2. Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος για τα υπόχρεα νομικά πρόσωπα της παρ. 2 του άρθρου 101 του Ν.2238/1994, που λήγει την 10 Μαρτίου 2004, ορίζεται η 22 Μαρτίου 2004.

3. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr