Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016 Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) - Κωδικοποιημένη


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την Δ.ΟΡΓ.Β 1118713 ΕΞ 2016/5.8.2016.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-07-2016 ]
Κατηγορία: Οργάνωσης - Επιχειρησιακού Σχεδιασμού

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016
Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)


Αθήνα, 05 Ιουλίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1101356 ΕΞ 2016 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/ νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κωδ. : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Τριανταφυλλιά Γάλλου
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
FAX : 210 - 32.30.829

ΘΕΜΑ: «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128 και 165) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178).

β) Του άρθρου 34 του ν. 1914/1990 (Α' 178) «Εκσυγχρονισμός και ανάπτυξη του δημόσιου τομέα και της κεφαλαιαγοράς, φορολογικές ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 13 του ν. 2346/1995 (Α' 220) «Δαπάνες κίνησης των μετακινούμενων προσώπων με εντολή του Δημοσίου εντός και εκτός της Επικράτειας για εκτέλεση υπηρεσίας και άλλες διατάξεις».

γ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα ..... Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

δ) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.

στ) Των άρθρων 1 έως 43 του ν. 4389/2016 (Α' 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».

ζ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

η) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

θ) Της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/ 19-04-2005 (Β'539) κοινής απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών « Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με τηλεδιάσκεψη».

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1089529 ΕΞ 2016/10.6.2016 (ΑΔΑ: 7736Η-ΘΒΗ) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Συντονιστικής Επιτροπής στο Υπουργείο Οικονομικών, για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».

3. Την αριθ. Δ6Α 1132930ΕΞ2014/30-9-2014 (ΑΔΑ: ΩΣΓΘΗ-ΔΒΡ) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδων Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση της θεσμικής μεταρρύθμισης της Ελληνικής Τελωνειακής Διοίκησης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα της υποπαραγράφου δ' της παραγράφου Β' αυτής.

4. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1150588 ΕΞ2014/12-11-2014 (ΑΔΑ: Ω8Ζ1Η-Π5Ω) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, για την κατάρτιση των περιγραμμάτων όλων των θέσεων εργασίας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Δ.Ε., με σκοπό τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την υλοποίηση νέου συστήματος βαθμολογίου των υπαλλήλων αυτής», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

5. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1001767 ΕΞ 2016/5.1.2016 (ΑΔΑ: ΩΟ8ΤΗ-ΡΓΨ) απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας, στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, για την δημιουργία του Πλαισίου Ικανοτήτων για τις Θέσεις Εργασίας της Γ.Γ.Δ.Ε.»

6. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β.1080974 ΕΞ 2016/26.5.2016 (ΑΔΑ: Ψ5Σ9Η-9Ε5) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Ομάδας Εργασίας στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών για την σύσταση και λειτουργία Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας».

7. Τα από 30 και 31/05, 01, 02 και 29/06/2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς την Διεύθυνση Οργάνωσης των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε., Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Φημικοτεχνικής Δασμολογίου, Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού, αντίστοιχα.

8. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (ΥΟΔΔ 18) Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών ».

9. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

10. Την αναγκαιότητα υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών Ομάδα Εργασίας, για την παρακολούθηση της υλοποίησης των απαιτούμενων ενεργειών για τη μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Β. Συγκροτούμε την παραπάνω Ομάδα Εργασίας και ορίζουμε ως Συντονιστή και μέλη αυτής, τους κατωτέρω υπαλλήλους της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, ως εξής:

Ι. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ

Φώτιο Σάλλα, ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ειδικότητας Επιστήμης της Πληροφορικής, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε, ως Συντονιστή.

ΙΙ. ΜΕΛΗ 

α) Γραφείο Γενικού Γραμματέα:
1) Ευαγγελία Ανδρικοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
2) Νεκτάριο Νώτη, ειδικό σύμβουλο, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

β) Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού και Οικονομικής Διοίκησης:
3) Γεώργιο Λασκαρίδη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊστάμενο του Τμήματος Γ' - Διοίκησης και Συντονισμού Έργων.
4) Χριστίνα Λάμπρου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Μηχανικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'- Οικονομικών Μελετών και Ανάλυσης Εσόδων.
5) Χρήστο Ανδριώτη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊστάμενο του Τμήματος Β' - Οικονομικής Διοίκησης.
6) Μαρία Παρτσινεβέλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, Προϊσταμένη του Τμήματος Α' - Στρατηγικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Απόδοσης.
7) Μαρίνα Δρακοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
8) Διονύσιο Αυγερινό, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών. 
γ) Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου
9) Τριάδα Πασσά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Οικονομικών Επιθεωρητών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Μεθοδολογίας και Σχεδιασμού, με αναπληρώτρια την Ελένη Σδούκου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.

δ) Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρωπινού Δυναμικού
αα) Γραφείο Υποστήριξης του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης:
10) Στυλιανή Λαμπροπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
11) Ιωάννη Λέντα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
12) Αναστασία Μέτσιου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
13) Μαρία Γεμελιάρη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
14) Ανθή Καραγιάννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
15) Βασιλική Χάντζου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών.
ββ) Διεύθυνση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού:
16) Ασημίνα Παπαδοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
17) Μαρία Βολιώτη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
18) Ιωάννα Ζιάννη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Αυτοτελές Γραφείο Διαχείρισης Ειδικών Θεμάτων.
19) Ευανθία Χαριτοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Γ' - Σταδιοδρομίας και Εξέλιξης Ανθρώπινου Δυναμικού.
20) Θεανώ Μανάργια, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
21) Χριστίνα Ευσταθίου, υπάλληλο με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Δεοντολογίας και Σχέσεων Εργαζομένων.
22) Αθανασία Κοκκινάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Β' - Πολιτικής, Σχεδιασμού Ανθρωπίνων Πόρων και Αξιολόγησης Αναγκών.
γγ) Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γ.Γ.Δ.Ε.:
23) Μαρία Τζαφάλια, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Γ'- Τελωνειακών Εφαρμογών.
24) Άννα Χονδρουδάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, Προϊσταμένη του Τμήματος Δ'- Εφαρμογών Έλεγχου, Διοικητικής Πληροφόρησης και Υποστήριξης.
25) Γραμματική Τσερεμεγκλή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακίνητων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου.
26) Στέφανο Μπούα, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Πληροφορικής, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Εφαρμογών Φορολογίας Εισοδήματος - Ακίνητων - Οχημάτων και Διαχείρισης Περιουσιολογίου.
δδ) Διεύθυνση Οργάνωσης:
27) Πελία Λυμπερόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α' - Διοικητικής Οργάνωσης.
εε) Αυτοτελές Τμήμα Διοίκησης:
28) Μαρία-Χριστίνα Λόη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη.

ε) Γενική Διεύθυνση Γ.Χ.Κ. - Διεύθυνση Σχεδιασμού, Υποστήριξης Εργαστηρίων και Χημικοτεχνικής Δασμολογίου:
29) Σοφία Ζήση, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, αναπληρώτρια Προϊσταμένη του Τμήματος Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.
30) Γεώργιο Τσαγκαρόπουλο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Χημικών, που υπηρετεί στο Τμήμα Α'- Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.
31) Ευσταθία Παναγιώτου, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί με απόσπαση στο Τμήμα Α' - Τεχνικής Υποστήριξης Εργαστηρίων.

Γ. Γραμματέας της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Δήμητρα Σεϊντή, υπάλληλος με βαθμό Δ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Επιχειρησιακού Συντονισμού της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης της Γ.Γ.Δ.Ε..

Δ. Έργο της Ομάδας Εργασίας είναι η παρακολούθηση της υλοποίησης των ενεργειών και δράσεων που απαιτούνται για την ομαλή και επιτυχή μετάβαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.).

Ι. Στα πλαίσια του έργου της, η Ομάδα Εργασίας, ενδεικτικά, θα:

α) Μελετά και επεξεργάζεται τις σχετικές διατάξεις, θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων και θα:

αα) καθορίσει την δομή, τις αρμοδιότητες, το πλάνο στελέχωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών της Α.Α.Δ.Ε., σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 19 του ν. 4389/2016 (Α' 94).

ββ) καθορίσει τις αρμοδιότητες, το πλάνο στελέχωσης και κάθε άλλη λεπτομέρεια που απαιτείται για την λειτουργία του Γραφείου Ασφαλείας της Α.Α.Δ.Ε., όπως αυτό καθορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ίδιου προαναφερθέντος νόμου.

β) συνεργάζεται με τις υπηρεσίες της Γ.Γ.Δ.Ε. και θα παρακολουθεί την πορεία των ενεργειών τους για την έκδοση των εφαρμοστικών πράξεων, που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016 (Α'94), κατά το μέρος που αφορούν στην σύσταση και λειτουργία της Ανεξάρτητης Αρχής.

γ) συνεργάζεται με τις Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας ή Έργου που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη ή θα συσταθούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., των οποίων η ολοκλήρωση του έργου είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των διατάξεων του ν. 4389/2016, (Α'94), κατά το μέρος που αφορούν στην σύσταση και λειτουργία της Α.Α.Δ.Ε..

δ) παρακολουθεί την εξέλιξη της υλοποίησης των απαιτούμενων πράξεων για την μετάβαση στην Ανεξάρτητη Αρχή και θα εισηγείται για την ανάγκη ανακατανομής των ανθρώπινων πόρων, αν και όποτε αυτό απαιτείται.

ε) παρακολουθεί την εξέλιξη των ενεργειών που απαιτούνται για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 37 και της παραγράφου 11 του άρθρο 41 του ν.4389/2016 (Α'94) και κάθε άλλο θέμα που σχετίζεται και επηρεάζει την ομαλή μετάβαση της Γ.Γ.Δ.Ε. στην Α.Α.Δ.Ε.

ΙΙ. α) Ο Συντονιστής της Ομάδας Εργασίας:

αα) μπορεί να κατανέμει τα μέλη αυτής σε Υποομάδες, ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες του έργου της υλοποίησης της μετάβασης στην Αρχή και να ορίζει υπευθύνους αυτών. Οι Υποομάδες θα συνεδριάζουν χωριστά ή και μαζί, όπως κάθε φορά θα καθορίζει ο Συντονιστής της Ομάδας.

ββ) μπορεί να καλεί στις συνεδριάσεις αυτής Προϊσταμένους οργανικών μονάδων και λοιπά στελέχη της Γ.Γ.Δ.Ε., όποτε το κρίνει απαραίτητο, καθώς και να συνεργάζεται με στελέχη άλλων υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων Υπουργείων ή Φορέων ή με Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας ή Έργου αυτών, το έργο των οποίων σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με το έργο της παρούσας Ομάδας.

γγ) έχει την εποπτεία των εργασιών των επιμέρους Υποομάδων, καθώς και την ευθύνη για το εκάστοτε παραδοτέο του έργου.

δδ) λειτουργεί ως σύνδεσμος μεταξύ της Συντονιστικής Επιτροπής για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και των Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας ή Έργου, που έχουν συσταθεί και λειτουργούν ήδη ή θα συσταθούν στην Γ.Γ.Δ.Ε., των οποίων η ολοκλήρωση του έργου είναι προαπαιτούμενο για την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου, με τον οποίο συστήνεται η Αρχή.

εε) ενημερώνει σε τακτικά χρονικά διαστήματα και εκτάκτως, όποτε το κρίνει απαραίτητο, την Συντονιστική Επιτροπή για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της εξέλιξης και της υλοποίησης της μετάβασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) για την πορεία και την πρόοδο υλοποίησης των δράσεων και των ενεργειών, που απαιτούνται για την ομαλή προαναφερθείσα μετάβαση, για το χρονοδιάγραμμα των απαιτούμενων ενεργειών, για τους πιθανούς κινδύνους και προτείνει τρόπους αποφυγής τους.

β) Ο Συντονιστής και τα μέλη της Ομάδας Εργασίας μπορούν να συνεργάζονται μεταξύ τους και με ηλεκτρονική αλληλογραφία, όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Ε. Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει, εντός του κανονικού ωραρίου λειτουργίας των δημόσιων υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση, σε κτίριο του Υπουργείου Οικονομικών που θα ορίζει ο Συντονιστής αυτής και η διάρκεια λειτουργίας της ορίζεται μέχρι την ολοκλήρωση του έργου της.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Ακριβές αντίγραφο
Η Προϊσταμένη του Αυτοτελούς Τμήματος Διοίκησης

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης