Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1300/13.12.2000 Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του ν.2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»


Δημοσιεύθηκε στις : [ 13-12-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1300/13.12.2000
Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του ν.2873/2000 «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»


Αθήνα, 13 Δεκεμβρίου 2000
Αριθ. Πρωτ.: 1113309/1303/Δ.Τ.& Ε.Φ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ.ΤΜΗΜΑΤΑ: Α' & Β'

ΠΟΛ. : 1300

ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 25-33 του νόμου «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε κατωτέρω τις διατάξεις των άρθρων 25-33 τον νόμού «Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και παρέχουμε οδηγίες γιοι την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους.

ΓΕΝΙΚΑ

Με τις κοινοποιούμενες διατάξεις, οι οποίες κατά βάση εντάσσονται στο πλαίσιο των φορολογικών ελαφρύνσεων και της απλούστευσης της φορολογίας, γίνονται ρυθμίσεις που αφορούν στα κατωτέρω θέματα. ειδικών φορολογιών:

1. στην κατάργηση του μεγαλύτερου μέρους των παγίων τελών χαρτοσήμου πού επιβάλλονται στα διάφορα έγγραφα.

2. στην κατάργηση της χρήσης κινητών επισημάτων για την είσπραξη οιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου.

3. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στην έκδοση αδείας των αυτοκινήτων οχημάτων.

4. στην ενοποίηση των επιβαρύνσεων που επιβάλλονται στη μεταβίβαση των αυτοκινήτων οχημάτων.

5. στην καθιέρωση ενιαίου τέλους στη μεταβίβαση μοτοποδηλάτων με κυλινδρισμό μέχρι 50 κ.ε. σ' αντικατάσταση του αναλογικού τέλους χαρτοσήμου.

6. στην εξουσιοδότηση των υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων να καθορίζουν με αποφάσεις τους τα ποσά που θα αποδίδονται στα δικαιούχα πρόσωπα των δικαιωμάτων τους λόγω της, κατά τα ανωτέρω, ενοποίησης

7. στη μείωση κατά 50% για το έτος 2001 των τελών κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα.

8. στην καθιέρωση ενιαίου ειδικού σήματος για την είσπραξη των τελών κυκλοφορίας των ΕΙΧ αυτοκινήτων, των ΦΙΧ αυτοκινήτων τύπου Jeep και των τροχόσπιτων και στη μείωση του ποσού που καταβάλλουν τα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας πρόσωπα για την προμήθεια. του σήματος αυτού.

9. στην αύξηση τον ειδικού τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

10. στην καθιέρωση μηχανισμού αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδων για τη λειτουργία των ηλεκτρικών ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

11. στην καθιέρωση διοικητικού προστίμου σε περίπτωση κατάσχεσης παιγνιομηχανήματος ως τυχερού.

12. στη δυνατότητα, με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, να επιτραπεί η σύνταξη υπεύθύνων δηλώσεων του ν. 1599/86 για το έτος 2001 με χρήση φωτοτυπιών των ενσήμων εντύπων των δηλώσεων αυτών επί των οποίων θα επικολλάται το αντίστοιχο τέλος χαρτοσήμου.

13. στην κατάργηση του ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών και του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το ακατέργαστο θείο.

14. στη διαμόρφωση σε ΕΥΡΩ από 1/1/2002 των παγίων ποσών που είναι καθορισμένα σε δραχμές είτε αυτά αναφέρονται σε φορολογικές επιβαρύνσεις είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων επιβάλλονται οι πάγιες επιβαρύνσεις, σχετικά με θέματα των ειδικών φορολογιών.


ΕΙΔΙΚΑ

Για τις κοινοποιούμενες διατάξεις παρέχουμε ειδικότερα τις κατωτέρω οδηγίες.

'Αρθρο 25
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

Με τις διατάξεις τον άρθρου αυτού γίνονται σημαντικές ρυθμίσεις στα πάγια τέλη χαρτοσήμου. Συγκεκριμένα με τις διατάξεις των παρ. 1 και 2 αντικαθίστανται, από 1/1/2001, τα άρθρα 17-20 του Κώδικα Τελών Χαρτοσήμου και καταργούνται τα άρθρα 21-29 του Κώδικα αυτού, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 και την παρ. 9 του άρθρου 28. Με τις ρυθμίσεις αυτές καταργείται το μεγαλύτερο μέρος των παγίων τελών χαρτοσήμου που επιβάλλονται είτε με τις διατάξεις τον Κώδικα Χαρτοσήμου είτε με διατάξεις άλλων νομοθετημάτων. Τα μόνα πάγια τέλη χαρτοσήμου που θα επιβάλλονται αστό 1 /1 /2001 θα είναι όσα προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 17 έως 20, τον Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως τα άρθρα αυτά αντικαθίστανται και διαμορφώνονται με την παράγραφο 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25.
Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις από 1/1/2001 θα επιβάλλονται μόνο τα εξής πάγια τέλη χαρτοσήμου:

1. τα τέλη που προβλέπονται από το άρθρο 17 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως τούτο αντικαθίσταται, για τα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε, φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων και για τα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών (2%ο) που υπολογίζονται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας και τα οποία δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δραχμών ή στο 1/4 του ποσοστού αυτού εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων, Κοινοτήτων ή Ν.Π.Δ.Δ. καθώς και γι' αυτά που υποβάλλονται στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, Δήμων και Κοινοτήτων και Νομικών Προσώπων Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, εφόσον αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση (2%ο), υπολογίζονται δε τα τέλη αυτά στην αμοιβή του μελετητή του έργου και δεν μπορεί να είναι κατώτερα των 1000 δρχ. Ως προς τα τέλη αυτά δεν γίνεται μεταβολή με τις νέες διατάξεις. Σημειώνεται, πάντως, ότι τα τέλη αυτά στην ουσία υπολογίζονται κατά τρόπο αναλογικό, όπως άλλωστε συνέβαινε και με τις παλαιές διατάξεις, έχουν ενταχθεί όμως, όπως και πριν, στο κεφάλαιο των παγίων τελών, επειδή στην ουσία πρόκειται για τα τέλη των σχεδίων κ.λπ.

2. τα τέλη για τα έγγραφα που περιοριστικά αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 18, όπως τούτο αντικαθίσταται και ειδικότερα για τις άδειες και ανανεώσεις που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Α του άρθρου αυτού, για τα ναυτιλιακά έγγραφα, τα διπλώματα, πτυχία κ.λπ. που περιοριστικά ορίζονται στον τίτλο Β του ίδιου άρθρου και για την έκδοση διαβατηρίων και την ανανέωση που προβλέπεται στον τίτλο Γ του ίδιου άρθρου. Όπως θα παρατηρήσετε με τις νέες διατάξεις χαρτοσημαίνονται με τα, κατά περίπτωση, προβλεπόμενα τέλη μόνο οι ρητά κατονομαζόμενες άδειες και ανανεώσεις αυτών, σε αντίθεση με τις παλαιές διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν επιβολή τέλους χαρτοσήμου Ι000 δρχ. στις κάθε φύσης άδειες οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί σε διαφορετικό τέλος ή ατέλεια.

3. για τις βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών καθώς και για. τη δήλωση μεταβολής εργασιών για ίδρυση υποκαταστήματος κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως αντικαθίσταται και διαμορφώνεται. Τα τέλη που ορίζονται με τις νέες διατάξεις δεν μεταβάλλονται πλην του τέλους της περίπτωσης α τον τίτλου Α, το οποίο έχει αυξηθεί από 3000 σε 5000 δρχ. Σημειώνεται ότι η παραπομπή στις διατάξεις των άρθρων 2, 3, και 4 του ν. 2859/2000 αφορά στο νέο νόμο για το φόρο προστιθέμενης αξίας «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας» που ψηφίστηκε με τη διαδικασία των
νομοθετικών κωδίκων.

Σημειώνεται ότι τα τέλη που επιβάλλονται με το νέο άρθρο 19 εξακολουθούν να μην προσαυξάνονται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Στο άρθρο 20 τον Κώδικα Χαρτοσήμου, όπως αντικαθίσταται κατ διαμορφώνεται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 ορίζονται ρητά ορισμένα έγγραφα {αποδείξεις κ.λπ) που απαλλάσσονται από τα τέλη χαρτοσήμου. Οι εξαιρέσεις αυτές προβλέπονται κατά βάση και από τις παλαιές διατάξεις του Κώδικα Χαρτοσήμου. Προστέθηκαν, όμως και ορισμένες περιπτώσεις που με βάση τις παλαιές διατάξεις προβλεπόταν πάγιο τέλος χαρτοσήμου, το οποίο καταργείται. Η προσθήκη των εξαιρέσεων αυτών κρίθηκε απαραίτητη για να τονισθεί ότι και μετά από την κατάργηση του πάγιου τέλους τα σχετικά έγγραφα δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου και
επομένως ούτε σε αναλογικό.

Διευκρινίζεται ότι η εξαίρεση από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τη διάταξη τις περ. δ' του άρθρου 20 του κώδικα χαρτοσήμου, όπως το άρθρο αυτό διαμορφώνεται μετά την αντικατάσταση του με την παρ.1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 για τις εξοφλήσεις των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κίνησης ή οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητας, θέρμανσης κ.λπ.) τα οποία πραγματοποιήθηκαν, για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης, αφορά τις περιπτώσεις για τις οποίες η εξόφληση των σχετικών ενταλμάτων πραγματοποιείται με απόδοση λογαριασμού και όχι και τις περιπτώσεις που τα ποσά καταβάλλονται κατ' αποκοπή. Τούτο γιατί, στη δεύτερη περίπτωση δεν προκύπτει ότι έχει λάβει χώρα πραγματοποίηση εξόδων για λογαριασμό των ανωτέρω προσώπων. Απαλλαγές, βεβαίως, που προβλέπονται από άλλες διατάξεις (όπως για τα έξοδα κίνησης που καταβάλλονται στους οικονομικούς υπαλλήλους από το δημόσιο για εκτέλεση υπηρεσίας εντός ή εκτός έδρας κ.λπ., σύμφωνα με τη διάταξη του Ν.Δ. 1266/1942 αρ.2 παρ.1 και Ν.Δ. 2156/1943 αρ.15 παρ.2) εξακολουθούν να ισχύουν.

Για τη μη επιβολή, όμως, τέλους χαρτοσήμου δεν θα ερευνάται αν τα δικαιολογητικά των εξόδων ή δαπανών υποβλήθηκαν στα οικεία τέλη χαρτοσήμου όπως προέβλεπε η διάταξη της περ. ζ' της παρ. 3 του παλαιού άρθρου 17 του κώδικα χαρτοσήμου δεδομένου ότι στη νέα διάταξη δεν έχει τεθεί τέτοια προϋπόθεση.

Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση των άρθρων 21 έως 29 του Κώδικα Χαρτοσήμου δεν αφορά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 27 του Κώδικα αυτού (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους για το πρωτότυπο της έκθεσης στην περίπτωση που στην ένορκη βεβαίωση ενώπιόν ειρηνοδικείου και συμβολαιογράφου βεβαιώνεται από τον ομνύοντα η λήψη χρηματικού ποσού) και την παρ. 9 του άρθρου 28 του ίδιου Κώδικα (που αφορά στην επιβολή αναλογικού τέλους 3% για κάθε απόγραφο ποινικής απόφασης που επιδικάζει αποζημίωση ή χρηματική ικανοποίηση.) Όπως ορίζεται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 η κατάργηση δεν αφορά το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 15α του Κώδικα Χαρτοσήμου δηλαδή τα τέλη που επιβάλλονται στις συναλλαγματικές και τα γραμμάτια σε διαταγή.

Όπως επίσης ορίζεται στις διατάξεις της παρ. 3 η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου για τα έγγραφα στα οποία αφορούσε η επιβολή των παγίων τελών. Επομένως στα έγγραφα για, τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σε καμία περίπτωση δεν θα επιβάλλεται αναλογικό τέλος χαρτοσήμου έστω και αν δεν περιλαμβάνονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 20 του Κώδικα Χαρτοσήμου όπως το άρθρο αυτό αντικαθίσταται με την παρ. 1 του κοινοποιούμενου άρθρου 25.

Με την παρ.4 του άρθρου 25 ρυθμίζεται ο τρόπος είσπραξης των παγίων τελών χαρτοσήμου. Ειδικότερα, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, τα τέλη αυτά εισπράττονται: Εάν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ. με αποδεικτικό πληρωμής ή με τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου.

Εάν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ. με αποδεικτικό πληρωμής.
Με τις ίδιες διατάξεις εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομικών να ορίζει με απόφασή του διαφορετικό τρόπο είσπραξης των τελών αυτών.

Με τις διατάξεις της παρ. 4 καταργείται η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη του οποιοδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου. Διευκρινίζεται ότι η διάταξη αυτή δεν αφορά σε κατάργηση τέλους χαρτοσήμου αλλά μόνο σε τρόπο είσπραξης. Παρέχεται, όμως, εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών με απόφασή του να ορίζει ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος. Επίσης παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίσει τον τρόπο επιστροφής ,της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους κατέχουν αυτά.

Με τις διατάξεις της παρ. 5 του κοινοποιούμενου άρθρου 25 τα πάγια. ποσά που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου αυτού, από 1/i/2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ.

Όπως ορίζεται στη διάταξη της παρ. 6 η ισχύς του άρθρου 25 αρχίζει από 1/1/2001, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

Επομένως η κατάργηση των παγίων τελών χαρτοσήμου, όπως αναφέρθηκε ανωτέρω, ισχύει από 1/1/2001. Αυτό σημαίνει ότι τα έγγραφα, για τα οποία καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου, που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή (1/112001) δεν Θα υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου. Όπως προαναφέρθηκε η διαμόρφωση των ποσών σε ΕΥΡΩ, ισχύει από 1/1/2002. Για διευκόλυνση σας παραθέτουμε κατωτέρω ενδεικτικό πίνακα στον οποίο αναγράφονται τα κυριότερα έγγραφα για τα οποία από 1/1i200i καταργείται το πάγιο τέλος χαρτοσήμου σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 25.


ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΡΓΕΙΤΑΙ ΤΟ ΠΑΓΙΟ ΤΕΛΟΣ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ
Α/Α ΕΓΓΡΑΦΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΠΟΣΟ

1. Εξοφλητικές αποδείξεις σχέσεων ¶ρθρο 13 παρ. 1 β 80 δρχ. που υπήχθησαν στο νόμιμο τέλος ΚΤΧ
2. Παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ¶ρθρο Ι3 παρ. 1ε και 150 δρχ. ενέχυρο κ.λπ.) εφόσον η σχέση έχει Ι5 παρ. 1γ ΚΤΧ. χαρτοσημανθεί νομίμως
3. Οι εγγράφως καταρτιζόμενες ¶ρθρο 15 παρ. 3 και Ι50 δρχ. συμβάσεις επί πωλήσεως και Ι5ε παρ. 8 και 11 ΚΤΧ
συμβάσεως έργου από επιτηδευματίες
4. Ορισμένα έγγραφα επί μεταφοράς ¶ρθρο 16 ΚΤΧ 30, 50, 80, 150 αγαθών δρχ.
5. Τα έγγραφα τα μη υποκείμενα σε ¶ρθρο Ι7 παρ. 1β 80 δρχ. τέλος χαρτοσήμου εάν προσάγονται ΚΤΧ
ενώπιον αρχής
6. Αντίγραφα ή αποσπάσματα ¶ρθρο Ι7 παρ. 1γ ΚΤΧ 80 δρχ. εγγράφων
7. Τα κατά συνέχεια φύλλα εγγράφων ¶ρθρο 17 παρ. 1ε ΚΤΧ 80 δρχ. υποκειμένων εις αναλογικό ή πάγιο τέλος
8. Τα καταστατικά των σωματείων και ¶ρθρο 17 παρ. 2α Ι500 δρχ. συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού ΚΤΧ χαρακτήρα Οι πράξεις τροποποίησης αυτών 380
9. Μεταφράσεις ¶ρθρο 17 παρ. 2 περ. Ι500 και Ι50 στ ΚΤΧ δρχ
10. Η κύρωση υπογραφής ¶ρθρο 17 . 2ζ ΚΤΧ 50 δρχ
Ι1. Οι άδειες από δημόσιες και άλλες ¶ρθρο Ι8 ΚΤΧ 1000 δρχ. αρχές πλην ορισμένων εξαιρέσεων
Ι2. Έγγραφα τελωνειακά (δηλωτικά, ¶ρθρο 2Ι ΚΤΧ Ι50 και 350 δρχ. διασαφήσεις κ.λπ.)
13. Πρωτόκολλα ορκωμοσίας δημοσίων ¶ρθρο 23, Γ" παρ. 1α Ι50 δρχ. υπαλλήλων ΚΤΧ
Ι4. Οι υπαλληλικές ή άλλες συμβάσεις ¶ρθρο 23, Γ' παρ. 1β 750 δρχ. μίσθωσης υπηρεσιών ιδιωτών ΚΤΧ
Ι5. Οι συντασσόμενες από ¶ρθρο 24 παρ. 1β 380 δρχ. συμβολαιογράφους απογραφές ΚΤΧ
16. Τα διαμαρτυρικά ¶ρθρο 24 παρ. 1γ ΚΤΧ 380 δρχ
17. Τα έγγραφα με τα οποία δίνεται ¶ρθρο 24 παρ. 1δ 150 δρχ. εξουσιοδότηση ΚΤΧ
Ι8. Έγγραφα πολιτικής και διοικητικής ¶ρθρο 25 ΚΤΧ Από 30 ως 3380 διαδικασίας (εισαγωγικά δίκης, δρχ.
προτάσεις , ένδικα μέσα κ.λπ.
19. Έγγραφα υποθηκοφυλακείων ¶ρθρο 26Α ΚΤΧ Από 80 ως 750 (περιλήψεις εγγραφής ~υποθήκης ή δρχ.
προσημειώσεις, καταχωρίσεις, πιστοποιητικά κ.λπ.
20. Έγγραφα ληξιαρχείων ¶ρθρο 26 Β ΚΤΧ Από 80 ως 300 δρχ . κατά φύλλο
2Ι. Αντίγραφα αποφάσεων και άλλων ¶ρθρο 27 παρ. 1 ΚΤΧ 80 και Ι20 δρχ. εγγράφων εκδιδόμενα παρά κατά φύλλο γραμματέων πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων και εισαγγελιών
22. Αντίγραφα εγγράφων που εκδίδονται ¶ρθρο 27 παρ. 2 ΚΤΧ 50 δρχ. κατά από δικηγόρους φύλλο
23. Επικυρωμένα έγγραφα, ¶ρθρο 27 παρ. 3 ΚΤΧ 50 δρχ. κατά αποσπάσματα και αντίγραφα που φύλλο
εκδίδονται από συμβολαιογράφους
24. Ένορκοι βεβαιώσεις ενώπιον ¶ρθρο 27 παρ. 9 ΚΤΧ 80 δρχ. ειρηνοδίκου ή συμβολαιογράφου
25. Έγγραφα ποινικής διαδικασίας ¶ρθρο 28 ΚΤΧ Από 80 ως 1Ι30 δρχ .
26. Έγγραφα πειθαρχικής διαδικασίας ¶ρθρο 29 ΚΤΧ Από 50 ως 450 δρχ
27. Μεταγραφή εγγράφων υποκείμενη ¶ρθρο 34παρ. 1β ΚΤΧ Ι50 δρχ. σε πάγιο τέλος
28. Μεταβιβάσεις ακινήτων και Ν. 1587/50 άρθρο Ι9 150 δρχ. πραγματικών δικαιωμάτων επί παρ. 1 όπως ισχύει
ακινήτων και μεταγραφή αυτών.
29. Δωρεές εν ζωή ή αιτία θανάτου και Ν. Δ. 3842/58 άρθρο 7 Ι500 και 3000 γονικές παροχές. παρ. 1 όπως ισχύει δρχ. Μεταγραφή αυτών 750 και 1500 δρχ
30. Διαθήκες ¶ρθρο 24 . 1α ΚΤΧ 380 δρχ
31. Εγγυητικές επιστολές και συμβάσεις ¶ρθρο 22 παρ. 1 περ. α 980 δρχ. παραχώρησης αυτών και β ΚΤΧ συνολικά


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Τα ανωτέρω ποσά προσαυξάνονταν κατά 20% με την εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Η ανωτέρω παράθεση είναι ενδεικτική. Όπως προαναφέρθηκε, από 1/1/2001 καταργείται και κάθε άλλο πάγιο τέλος χαρτοσήμου εφόσον βεβαίως δεν προβλέπεται από τις νέες διατάξεις των άρθρων 17,18 και 19 του Κώδικα Χαρτοσήμου. Τέλος διευκρινίζεται ότι με τις διατάξεις τον κοινοποιούμενου άρθρου 25 δεν καταργούνται αναλογικά τέλη χαρτοσήμου.


'Αρθρο 26
Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας

Με τις διατάξεις τον άρθρου αυτού ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία «τέλος άδειας οχήματος», τα τέλη χαρτοσήμου (5.000 ή 2.000 δρχ. κατά περίπτωση), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ (30.000, 20.000, 5.000 κατά περίπτωση), τα τέλη χαρτοσήμου επί της εισφοράς ΤΣΑ (2%), η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ ΟΓΑ (20%) και το γενικό παράβολο (500 δρχ.), που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής. , Το τέλος αυτό εισπράττεται υπέρ τον δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

Α. Ιδιωτικής χρήσης
α) Μοτοσικλέτες δρχ. 3.000
β) λοιπά οχήματα δρχ. 25.000

Β. Δημόσιας χρήσης
α) Μοτοσικλέτες δρχ. 10.000
β) Λοιπά οχήματα δρχ. 35.000

Διευκρινίζεται ότι το τέλος αυτό δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Από το ανωτέρω τέλος απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες, για τις άδειες κυκλοφορίας, τις αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών αναφορικά με όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων των υπηρεσιών αυτών. Η απαλλαγή αφορά τις δημόσιες υπηρεσίες και δεν καταλαμβάνει άλλα πρόσωπα που δεν αποτελούν δημόσια υπηρεσία όπως ΝΠΔΔ, δημόσιες επιχειρήσεις κ.λπ. Επίσης απαλλάσσονται οι ανάπηροι για τις άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις αυτών που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους. Αντίθετα εφόσον δεν πρόκειται για αναπηρικά αυτοκίνητα ειδικά διασκευασμένα για ανάπηρους δεν υπάρχει απαλλαγή έστω και αν το αυτοκίνητο ανήκει σε ανάπηρο που απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας.

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου αυτού, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, όπως π.χ. υπέρ των Δήμων και Κοινοτήτων, δεν αφορούν το τέλος αυτό.

Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν από την έκδοση της άδειας. Προϋπόθεση δηλαδή έκδοσης, αντικατάστασης ή ανανέωσης της άδειας κυκλοφορίας είναι η καταβολή του κατά περίπτωση οφειλόμενου τέλους. Το τέλος αυτό θα εισάγεται στον Προϋπολογισμό του Δημοσίου στον ΚΑΕ 1374 με την ονομασία «τέλος άδειας οχήματος».

Η ισχύς των ανωτέρω διατάξεων αρχίζει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει άδειες κυκλοφορίας, αντικαταστάσεις ή ανανεώσεις που εκδίδονται από την ημερομηνία αυτή. Διευκρινίζεται ότι η αντικατάσταση ή ανανέωση της άδειας εφόσον λαμβάνει χώρα από 1/1/2001, εμπίπτει στην ανωτέρω ρύθμιση ανεξάρτητα εάν η αρχική άδεια εκδόθηκε πριν ή μετά την 1/1/2001. Από 1/1/2002 τα ποσά των 3.000, 10.000, 25.000 και 35.000 δρχ. που προβλέπονται ανωτέρω, κατά περίπτωση, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9, 30, 75, και 100 ΕΥΡΩ.'Αρθρο 27
Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις στις μεταβιβάσεις οχημάτων.
1. Ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος», τα τέλη χαρτοσήμου (παρ. 4-6, άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972, όπως ισχύουν), ο πόρος υπέρ του ταμείου Νομικών (παρ. 8 άρθρο 4 ν.δ. 1146/1972), η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3% (περιπ. α παρ. 3 άρθρο 33 ν. 1759/1988), που επιβάλλονται κατά περίπτωση για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, το οποίο ανέρχεται στα ποσά που κατά περίπτωση ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου αυτού (27). Το τέλος αυτό αφορά τόσο τα ευάριθμα όσο και τα ανάριθμα οχήματα.

Εξάλλου, η παλαιότητα του οχήματος δεν διαφοροποιεί το ύψος του τέλους. Διευκρινίζεται ότι το ανωτέρω τέλος δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές η κατά περίπτωση ενοποίηση αφορά μόνο τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία (πώληση), με αίρεση ή χωρίς αίρεση. Επομένως δεν αφορά τη μεταβίβαση που γίνεται από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή). Επίσης δεν αφορά την απόκτηση αυτοκινήτου οχήματος λόγω κληρονομιάς. Εξάλλου η ενοποίηση αφορά όλες τις κατηγορίες των οχημάτων (ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης, καινούργια ή μεταχειρισμένα), ανεξάρτητα εάν καταρτίζεται ή όχι συμβολαιογραφικό έγγραφο.

Σημειώνεται ότι η εισφορά υπέρ ΤΣΑ 3%, που επιβάλλεται στην από χαριστική αιτία μεταβίβαση αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης, δεν θίγεται.

Στο τέλος που επιβάλλεται με τις ανωτέρω διατάξεις εμπίπτουν και οι μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων τα οποία κυκλοφορούν στη χώρα με το καθεστώς της προσωρινής χρησιμοποίησης όταν προέρχονται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή με το καθεστώς της προσωρινής εισαγωγής όταν προέρχονται από τρίτες χώρες (μεταβιβάσεις των αυτοκινήτων αυτών μεταξύ προσώπων που έχουν δικαίωμα να αποκτήσουν αυτοκίνητο με το ανωτέρω καθεστώς).

Προκειμένου περί μεταβίβασης ιδανικού μεριδίου επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Από το ανωτέρω τέλος, όπως ρητά ορίζεται στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου 27 παρ. 4, απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Διευκρινίζεται ότι η απαλλαγή αφορά και τις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. αλλά έχουν απαλλαγεί από το φόρο αυτό.

Στις μεταβιβάσεις που απαλλάσσονται από το τέλος αυτό επειδή εμπίπτουν στις διατάξεις του Φ.Π.Α. δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:
• Στο τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου 27 εμπίπτει και η μεταβίβαση αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας που πραγματοποιείται μέσω πλειστηριασμού, εφόσον, βέβαια, η μεταβίβαση του οχήματος δεν εμπίπτει στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας, εφόσον δηλαδή ο πλειστηριασμός γίνεται κατά προσώπου που δεν είναι υποκείμενο του φόρου προστιθέμενης αξίας.

• Εάν πραγματοποιείται ανταλλαγή αυτοκινήτων ή μοτοσικλετών, η οποία στην ουσία αποτελεί διπλή μεταβίβαση, κάθε μια από τις μεταβιβάσεις αυτές θα αντιμετωπίζεται ως προς την επιβολή ή μη του ανωτέρω τέλους, σύμφωνα με όσα προαναφέρθηκαν. Επομένως το τέλος θα επιβάλλεται για όποια μεταβίβαση είναι εκτός πεδίου εφαρμογής φόρου προστιθέμενης αξίας.

• Εφόσον συνάπτεται προσύμφωνο μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, δεν θα καταβάλλεται τέλος χαρτοσήμου έστω και αν λαμβάνει χώρα καταβολή κάποιου ποσού κατά τη σύναψη του προσυμφώνου ή μεταγενέστερα (λόγω αρραβώνα κ.λπ.) γιατί, σύμφωνα με τη νομολογία του ΣΤΕ, η επιβολή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για το προσύμφωνο συναρτάται με την οφειλή αναλογικού τέλους χαρτοσήμου για, την οριστική σύμβαση, πράγμα που δεν συμβαίνει στην προκειμένη περίπτωση γιατί, όπως προαναφέρθηκε, το τέλος που προβλέπεται από το κοινοποιούμενο άρθρο 27, δεν αποτελεί τέλος χαρτοσήμου. Εάν το προσύμφωνο έχει καταρτισθεί μέχρι 31/12/2000 και έχει καταβληθεί τέλος χαρτοσήμου, η δε οριστική σύμβαση μεταβίβασης γίνεται μετά την ημερομηνία αυτή, το τέλος χαρτοσήμου που καταβλήθηκε θα συμψηφίζεται με το τέλος μεταβίβασης οχήματος που προβλέπεται από τη διάταξη του κοινοποιούμενου άρθρου 27 και αν είναι μεγαλύτερο θα επιστρέφεται η διαφορά.

• Τα παρεπόμενα σύμφωνα (υποθήκη, ενέχυρο, εγγύηση κ.λπ.) που συνάπτονται για την εξασφάλιση τιμήματος μεταβίβασης αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας, για την οποία επιβάλλεται το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 27, δεν υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, αφού πλέον οι μεταβιβάσεις αυτές δεν είναι αντικείμενο της φορολογίας χαρτοσήμου. Εννοείται ότι δεν θίγεται η απαλλαγή από τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 1β του ν. 1642/1986 (ήδη άρθρο 63, παρ. 1 β ν. 2859/2000) για τα παρεπόμενα σύμφωνα μεταβιβάσεων αυτοκινήτων που εμπίπτουν στο καθεστώς του φόρου προστιθέμενης αξίας. Το ανωτέρω τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

Επομένως δεν θα γίνεται μεταβίβαση εάν δεν έχει βεβαιωθεί από τη Δ.Ο.Υ. ότι έχει καταβληθεί και το τέλος αυτό.

Το τέλος θα εισπράττεται υπέρ του δημοσίου και θα εισάγεται στον προϋπολογισμό στον ΚΑΕ 1376 με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος».

Η ανωτέρω ενοποίηση ισχύει από 1/1/2001. Επομένως καταλαμβάνει . μεταβιβάσεις που πραγματοποιούνται από την ημερομηνία αυτή. Καταλαμβάνει δηλαδή όλες τις μεταβιβάσεις που δεν έχουν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2000.

Διευκρινίζεται ότι η μεταβίβαση από 1/1/2001, πρέπει να γίνεται μόνο εφόσον η σχετική βεβαίωση της Δ.Ο.Υ. περί εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων έχει γίνει από την ημερομηνία αυτή. Από 1/1/2002 τα ποσά του ανωτέρω τέλους ορίζονται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνονται στα ποσά που προβλέπονται στην παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου.

2. Επιβάλλεται από 1/1/2001 τέλος 5000 δρχ. για τη μεταβίβαση από επαχθή αιτία της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. ανεξάρτητα από την αξία ή την παλαιότητα αυτού.

Το τέλος αυτό το οποίο εισπράττεται υπέρ του δημοσίου δεν είναι τέλος χαρτοσήμου και επομένως δεν προσαυξάνεται με εισφορά υπέρ ΟΓΑ.

Το τέλος αυτό αφορά τις μεταβιβάσεις από επαχθή αιτία και επομένως δεν καταλαμβάνει μεταβιβάσεις από χαριστική αιτία (δωρεά, γονική παροχή) ούτε βεβαίως την απόκτηση από κληρονομιά.

Εφόσον μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο (ποσοστό) του μοτοποδηλάτου το ανωτέρω τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

Το τέλος αυτό δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Το τέλος εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ. ή με παράβολο του δημοσίου πριν τη μεταβίβαση.

Από την ημερομηνία επιβολής του ανωτέρω τέλους (1/1/2001) καταργείται το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος αυτό, στις μεταβιβάσεις δηλαδή που γίνονται από πρόσωπα που δεν είναι υποκείμενα του φόρου προστιθέμενης αξίας (μη επιτηδευματίες).
Από 1/1/2002 το τέλος των 5.000 δρχ. ορίζεται σε ΕΥΡΩ και διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ.

'Αρθρο 28
Τέλη κυκλοφορίας

1 . Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού ορίζεται ότι μειώνονται, μόνο για το έτος 2001, κατά ποσοστό 50% τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες.

2. Με τις διατάξεις της παρ. 2 του ίδιου άρθρου τίθεται σε νέα βάση το καθεστώς του ειδικού σήματος τελών κυκλοφορίας. Ειδικότερα, καθιερώνεται ενιαίο σήμα για τα αυτοκίνητα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος. Το ύψος των τελών κυκλοφορίας των οχημάτων αυτών δεν μεταβάλλεται με εξαίρεση το καταβαλλόμενο ποσό για την προμήθεια ειδικού σήματος για απαλλασσόμενο όχημα, το οποίο μειώνεται σε χίλιες (1.000) δραχμές.

Με τις νέες διατάξεις δεν γίνεται μεταβολή ως προς τα οχήματα για τα οποία τα τέλη κυκλοφορίας καταβάλλονται με την προμήθεια του ειδικού σήματος. Επομένως, τα οχήματα αυτά είναι:
α) Επιβατικά αυτοκίνητα Ιδιωτικής Χρήσης.

β) Επιβατικές δίκυκλες και τρίκυκλες μοτοσικλέτες ιδιωτικής χρήσης.
γ)Τύπου JΕΕΡ αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης ανεξάρτητα από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών.

δ)Επιβατικά ρυμουλκούμενα ή ημιρρυμουλκούμενα ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτα) και
ε) Επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης που ανήκουν στο αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967.

Με τις νέες διατάξεις επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 δρχ. στην περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος σήματος.
Διευκρινίζεται ότι εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δρχ. το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας.

Για τις ανωτέρω περιπτώσεις χορήγησης του νέου ειδικού σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.

Επισημαίνεται επίσης ότι το πρόστιμο ύψους 10.000 δρχ. που επιβάλλεται στην περίπτωση που αφαιρούνται οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με πράξη της Αστυνομικής Αρχής επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν από την αφαίρεση εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, επιβάλλεται και στην ανωτέρω περίπτωση ανεξάρτητα από το πρόστιμο προμήθειας νέου σήματος.

Οι ειδικές κυρώσεις που προβλέπονται, για τα ανωτέρω αυτοκίνητα οχήματα, από τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 9 και της παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 33 του ν. 2093/1992, έχουν ανάλογη εφαρμογή. Περισσότερες διευκρινίσεις επί των κυρώσεων δίνονται και στην εγκύκλιο διάθεσης των ειδικών σημάτων έτους 2001.

Για όσα αυτοκίνητα οχήματα, παρότι υπάρχει υποχρέωση, οι κάτοχοί τους δεν προμηθεύτηκαν το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας ή κατέβαλαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας το οφειλόμενο ποσό των τελών κυκλοφορίας, καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Με τις διατάξεις της παρ. 2 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να καθορίζει με αποφάσεις του, που θα δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, τον τύπο και το περιεχόμενο του ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία επιστροφής των αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας με τη προμήθεια ειδικού σήματος, τον τρόπο και το χρόνο βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και των προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2.

Επίσης με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος.
3) Με τις διατάξεις της παρ. 3 του κοινοποιούμενου άρθρου παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφασή του ότι η είσπραξη των τελών κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, μπορεί να γίνεται με παράβολο του Δημοσίου. Η ισχύς των παρ. 2 και 3 του άρθρου αυτού αρχίζει από 1-1-2001.'Αρθρο 29
Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού παρέχεται εξουσιοδότηση στους Υπουργούς Εργασίάς και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών να καθορίσουν με κοινή απόφαση τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ)-ΤΣΑ και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της, κατά τα άρθρα 26 και 27, ενσωμάτωσης από 1/1/2001 των δικαιωμάτων στα κατά περίπτωση, από την ημερομηνία αυτή, επιβαλλόμενα τέλη, για τα οποία έγινε ανάλυση ανωτέρω, ο χρόνος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Σχετικές οδηγίες θα σας δοθούν μετά την έκδοση της απόφασης αυτής. Όπως ρητά ορίζεται στο άρθρο αυτό (παρ. 2 ) η απόδοση στα ανωτέρω ταμεία των ποσών που θα καθοριστούν δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.


'Αρθρο 30
Ρυθμίσεις Θεμάτων Παιγνίων

1. Με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου αυτού, τα ποσά του τέλους διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων που ορίζονται στις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154Α) και τα οποία ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 δρχ. αυξάνονται, από 1-1-2001, σε 30.000, 90.000, 130.000, 160.000, 250.000 και 350.000 δρχ., αντίστοιχα (Σχετ. η 1112434/1190/Τ&Ε.Φ. ΠΟΛ/διαταγή μας).

Από 1-1-2002, τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

2. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου αυτού, από 1-1- 2002 τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια θα λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις τον ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α) και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1144860/370/29-12-1998 (ΦΕΚ 1338 Β).

Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων αυτών θα επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το ν.1809/1988 και ν.2523/1997. Οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του ανωτέρω μέτρου θα καθορισθούν με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, σύμφωνα με εξουσιοδότηση που παρέχεται με τις διατάξεις της παραγράφου αυτής.

3. Με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου αυτού, από 1-1-2001, πέραν των ποινών που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ.
Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή τον δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν.2523/1997. .

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις άσκησης τον δικαιώματος επιφύλαξης από τον ιδιοκτήτη ή τον υπεύθυνο τον καταστήματος ως προς το χαρακτηρισμό του παιγνίου, ο καταλογισμός του ανωτέρω προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης από την αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων και εφόσον το παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ψυχαγωγικό τεχνικό. Επιβάλλεται δηλαδή σε όλες τις περιπτώσεις πλην της περίπτωσης που η αρμόδια Επιτροπή Παιγνίων αποφανθεί ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι ψυχαγωγικό τεχνικό. Θα πρέπει συνεπώς οι Επιτροπές Παιγνίων να ενημερώνουν τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ., προκειμένου να επιβληθεί το ανωτέρω πρόστιμο τόσο στις περιπτώσεις που οι επιτροπές αυτές αποφανθούν ότι το διεξαγόμενο παίγνιο είναι τυχερό όσο και στις περιπτώσεις μη προσκόμισης του παγνιομηχανήματος, μη καταβολής του τέλους εξέτασης που προβλέπεται από τις διατάξεις της παρ. 7 τον άρθρου 15 του ν. 2753/1999 ή αποχής από το χαρακτηρισμό του παιγνίου λόγω μη λειτουργίας αυτού, μη ταύτισής του με το αναγραφόμενο στο Σημείωμα Ελέγχου ή μη δυνατότητας εξέτασής του για. οποιοδήποτε άλλο λόγο. (Σχετ. η 1118069/1254/Τ. & Ε.Φ./ΠΟΛ.1250/15-12-1999 εγκύκλιος διαταγή μας).

'Αρθρο 31
Διαμόρφωση ποσών ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού γίνονται οι κατωτέρω ρυθμίσεις:

1. Με τις διατάξεις των παραγράφων 1 ως 13 και 15 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ, από 1/1/2002, τα ποσά που είναι διαμορφωμένα σε δραχμές, είτε αυτά αναφέρονται σε πάγια ποσά φορολογικών επιβαρύνσεων, είτε σε κλιμάκια ποσών επί των οποίων υπολογίζονται οι πάγιες φορολογικές επιβαρύνσεις. Τα ποσά αυτά αφορούν σε θέματα ειδικών φορολογιών για τα οποία δεν έχει γίνει καθορισμός σε ΕΥΡΩ με τις ρυθμίσεις των κοινοποιούμενων άρθρων 25, 26, 27, και 30. Ο καθορισμός των ποσών αυτών σε ΕΥΡΩ έχει γίνει με τις διατάξεις των ανωτέρω παραγράφων
του άρθρου αυτού κατά τρόπο αναλυτικό ώστε να μη χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Ειδικότερα, όμως, ως προς την παρ. 1 με την οποία αντικαθίστανται οι παρ. 1 και 2 του άρθρου 15α του π.δ./τος 28/Ιουλίου/1931 (Κώδικας Χαρτοσήμου) διευκρινίζουμε τα εξής: Με βάση τις διατάξεις αυτές θα εκτυπωθούν νέα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή στα οποία τόσο η ονομαστική αξία όσο και το κατά περίπτωση ποσό τελών χαρτοσήμου θα είναι γραμμένο σε ΕΥΡΩ. Τα ένσημα αυτά έντυπα θα τεθούν σε κυκλοφορία από 1/1/2002. Ο τύπος και το περιεχόμενο τους θα καθορισθεί με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με βάση την παρεχόμενη από το τελευταίο εδάφιο της ανωτέρω παραγράφου εξουσιοδότηση. Μέχρι 31/12/2001 θα χρησιμοποιούνται τα ένσημα έντυπα συναλλαγματικών που χρησιμοποιούνται και σήμερα.
Επισημαίνεται ότι, από 1/1/2001,σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 25, για τις οποίες έγινε ανάλυση ανωτέρω, δεν θα είναι δυνατή η χρήση κινητού επισήματος για είσπραξη τέλους χαρτοσήμου για την πέρα των 500.000 ονομαστική αξία αυτών, έστω και αν το επιπλέον τέλος (5%ο) είναι μέχρι 5000 δρχ., εφόσον βεβαίως δεν εκδοθεί απόφαση που να επιτρέπει τη χρήση αυτή σύμφωνα με την εξουσιοδότηση που παρέχεται από τις διατάξεις της παρ. αυτής (παρ. 4 άρθρου 25).
Επομένως και στην περίπτωση που το πέραν της ονομαστικής αξίας των ενσήμων αυτών εντύπων τέλος χαρτοσήμου είναι μέχρι 5000 δρχ. τούτο θα εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ.

2. Με τη διάταξη της παρ. 14 του άρθρου αυτού, σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. 15 καταργείται, από 1/1/2001, ο ειδικός φόρος που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο (θειάφι) από τη διάταξη του άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67Α'), όπως ισχύει.
Η κατάργηση αυτή αφορά το ακατέργαστο θειάφι ανεξάρτητα από την προέλευσή του (εισαγόμενο, εγχωρίως παραγόμενο, ενδοκοινοτικώς αποκτώμενο).

'Αρθρο 32
Δήλωση τον άρθρου 8 του ν. 1599/1986

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού, παρέχεται η εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να ορίσει με απόφασή του ότι για τη σύνταξη, κατά το έτος 2001, της υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 επιτρέπεται η χρησιμοποίηση και φωτοτυπίας της υπεύθυνης δήλωσης που χρησιμοποιείται σήμερα. Στην υποβαλλόμενη, κατά τον τρόπο αυτό, δήλωση θα επικολλάται τέλος χαρτοσήμου 250 δρχ. και έτσι η επιβάρυνση θα ανέρχεται στις 300 δρχ.(250 +50 εισφορά ΟΓΑ) όπως και σήμερα.
Εάν δεν εκδοθεί τέτοια απόφαση η σύνταξη των ανωτέρω υπευθύνων δηλώσεων θα γίνεται και για το έτος 2001 στα έντυπα που χρησιμοποιούνται σήμερα.
Από 1/1/2002 θα κυκλοφορήσουν νέα έντυπα, στα οποία η αξία τους θα είναι εκφρασμένη σε ΕΥΡΩ.

'Αρθρο 33
Κατάργηση Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών

Με τις διατάξεις του άρθρου αυτού καταργείται από 1/1/2001 ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) που επιβάλλεται με τις διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν. 1676/1986.
Επομένως από την ανωτέρω ημερομηνία καταργείται ο ΕΦΤΕ που είχε απομείνει, για τα ακαθάριστα δηλαδή έσοδα όλων των προσώπων στα οποία επιβαλλόταν ο φόρος αυτός. Ειδικότερα η κατάργηση αφορά τόσο τα ακαθάριστα έσοδα από τόκους κ.λπ. των τραπεζών (ημεδαπών και αλλοδαπών που λειτουργούν στην Ελλάδα) όσο και τα ακαθάριστα έσοδα των πιστωτικών συνεταιρισμών του ν. 1667/1986 που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 5-9 του ν. 2076/1992.
Στις διατάξεις του κοινοποιούμενου άρθρου ορίζεται ρητά, για να μη δημιουργείται αμφισβήτηση, ότι στα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων για τα οποία καταργείται ο ΕΦΤΕ και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα (π.χ. υποθήκες, ενέχυρα κ.λπ.) δεν επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου. Η κατάργηση δηλαδή του ΕΦΤΕ δεν συνεπάγεται την επαναφορά του τέλους χαρτοσήμου που έχει καταργηθεί για τα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων και για τα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα, ούτε βέβαια συνεπάγεται επιβολή τέλους χαρτοσήμου στα δάνεια που χορηγούν τα ανωτέρω πρόσωπα. Όπως προαναφέρθηκε η κατάργηση του ΕΦΤΕ ισχύει από 1/1/2001 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή. Επομένως όσα ακαθάριστα έσοδα των ανωτέρω προσώπων έγιναν αντικείμενο δικαιώματος ώριμου να ασκηθεί από 1/1/2001 δεν υπόκεινται σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. Ως προς τους επισφαλείς ή μη εισπράξιμους τόκους απαιτήσεων, που ορίζει το άρθρο μόνο του α.ν. 396/1968, για τους οποίους η φορολογική υποχρέωση γεννιέται κατά τη λογιστικοποίηση τους στα βιβλία των ανωτέρω προσώπων η κατάργηση του ΕΦΤΕ αφορά εκείνους για τους οποίους η λογιστικοποίηση γίνεται από 1/112001.
Εφόσον, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 48 του ν. 1914/1990, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 23 του ν. 2093/1992, η φορολογική υποχρέωση για καταβολή ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών γεννάται από 1/1/2001, λόγω διαπίστωσης από την ημερομηνία αυτή ότι δεν πραγματοποιήθηκε η εξαγωγή που χρηματοδοτήθηκε, η περίπτωση δεν θα υπαχθεί σε ειδικό φόρο τραπεζικών εργασιών. Αντίθετα εάν η διαπίστωση αυτή έγινε μέχρι 31/12/2000 θα οφείλεται ο ειδικός φόρος. Διευκρινίζεται ότι η κατάργηση δεν αφορά 1) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται σε έσοδα των ανωτέρω προσώπων όπως στα μισθώματα από ακίνητα 2) τα τέλη χαρτοσήμου που επιβάλλονται στα έσοδα (τόκους κ.λπ.) των λοιπών πιστωτικών ιδρυμάτων (Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων κ.λπ.)
Μετά τη δημοσίευση του νόμου θα σας γνωστοποιηθεί ο αριθμός του νόμου και το Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών
Απόστολος Φωτιάδης
«Φορολογικές ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»


ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ

'Αρθρο 25
Ρυθμίσεις στα τέλη χαρτοσήμου

1. Τα άρθρα 17, 18, 19 και 20 του π.δ. της 28 Ιουλίου 1931 (ΦΕΚ 239 Α') «.Περί κώδικος των νόμων περί τελών χαρτοσήμου» αντικαθίστανται ως εξής:

'Αρθρο 17
Σχέδια μηχανικών κ.λπ.

Στα σχέδια, προϋπολογισμούς, κάθε φύσης εκθέσεις και μελέτες των μηχανικών και αρχιτεκτόνων, καθώς και στα αντίγραφα αυτών που υποβάλλονται:

α) Στην πολεοδομική αρχή για έκδοση οικοδομικών αδειών επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2%ο), που υπολογίζεται στον προϋπολογισμό του έργου, όπως αυτός λαμβάνεται υπόψη για την έκδοση της άδειας. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές. Εφόσον οι οικοδομικές άδειες εκδίδονται για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων ή νoμικών προσώπων δημοσίου δικαίου, το ποσοστό του τέλους μειώνεται στο ένα τέταρτο (1/4).
Το τέλος χαρτοσήμου της περίπτωσης αυτής εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.622/1977 (ΦΕΚ 171 Α').

β) Στις αρμόδιες υπηρεσίες για την κατασκευή έργων του Δημοσίου, δήμων, κοινοτήτων και νομικών προσώπων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, εφόσον τα έργα αυτά δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση α', επιβάλλεται τέλος χαρτοσήμου δύο τοις χιλίοις (2%0), που υπολογίζεται στην αμοιβή του μελετητή του έργου. Το τέλος αυτό δεν μπορεί να είναι κατώτερο από χίλιες (1.000) δραχμές και καταβάλλεται από το μελετητή του έργου στο Δημόσιο Ταμείο με αποδεικτικό πληρωμής, πριν από την είσπραξη της αμοιβής του.

'Αρθρο 18
'Αδειες, έγγραφα ναυτιλιακά, διπλώματα, πτυχία, διαβατήρια και άλλα

Α. 'Αδειες

1. Οι κατωτέρω άδειες και οι ανανεώσεις τους υπόκεινται σε τέλη ως ακολούθως:
α) Η άδεια μεταβολής ή προσθήκης επωνύμου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
β) Η άδεια οδηγού αυτοκινήτου και μοτοσικλέτας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
γ) Η άδεια γάμου θρησκευτικού ή πολιτικού και η πράξη διαζυγίου δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
δ) Η άδεια αναδοχής υπηρεσίας σε ξένη κυβέρνηση και η άδεια πολιτογράφησης στην αλλοδαπή δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000).
ε) Οι χορηγούμενες άδειες παραμονής και εργασίας σε αλλοδαπούς και τα δελτία ταυτότητας αυτών, αν για λόγους αμοιβαιότητας δεν προβλέπεται διαφορετικά:
αα) βραχείας διάρκειας δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),
ββ) ετήσιας διάρκειας δραχμές είκοσι χιλιάδες (20.000),
γγ) διάρκειας 2 ετών και άνω δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),
δδ) δελτία ταυτότητας αλλοδαπού δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).

Τα τέλη χαρτοσήμου δεν επιτρέπεται να είναι κατώτερα του αντίστοιχου σε δραχμές ποσού, που καταβάλλεται από τους Έλληνες υπηκόους στη χώρα του αλλοδαπού. Όταν παρατείνεται ο χρόνος προσωρινής διαμονής μέχρι τρεις (3) μήνες, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 7 του ν. 1975/1991 (ΦΕΚ 184 Α'), το τέλος χαρτοσήμου είναι ίσο με αυτό που καταβλήθηκε για την αρχική χορήγηση της προξενικής θεώρησης. Προκειμένου για Έλληνες ξένης υπηκοότητας τα ανωτέρω τέλη περιορίζονται στο ένα δεύτερο (1/2) και πάντως όχι κατώτερα των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών.
στ) Η άδεια άσκησης επαγγέλματος από ιατρούς, φαρμακοποιούς και γενικά ελεύθερους επαγγελματίες, . όπως αυτοί νοούνται στη φορολογία εισοδήματος, εφόσον βάσει διατάξεων προβλέπεται η έκδοση τέτοιος άδειας, δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
ζ) Η άδεια θήρας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
η) Η άδεια σύστασης ειδικού καπνεργοστασίου δραχμές διακόσιες χιλιάδες (200.000).
Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές εκατό χιλιάδες (100.000).
θ) Η άδεια λειτουργίας ιαματικών πηγών δραχμές είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) και τουριστικών ή ταξιδιωτικών γραφείων δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).
Κατ' εξαίρεση η ανανέωση της άδειας αυτής δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) για τις ιαματικές πηγές και τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές για τα τουριστικά ή ταξιδιωτικά γραφεία
ι) Οι άδειες που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθρων 1 έως και 29 του ν. 2168/1993 και του ν. 456/1976 (ΦΕΚ 277 Α'), όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 30 του ν.2168/1993, ως ακολoύθως:
αα) οι άδειες οπλοφορίας προς άσκηση στη σκοποβoλή δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
ββ) οι λοιπές άδειες οπλοφορίας δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000),
γγ) η επέκταση των αδειών οπλοφορίας δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000),
δδ) οι άδειες κατασκευής, εμπορίας, επισκευής και συναρμολόγησης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),
εε) οι άδειες εισαγωγής και μεταφοράς από το εξωτερικό προς εμπορία δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).

2. Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου:
α) η άδεια οδηγού αναπηρικού αυτοκινήτου που είναι διασκευασμένο και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί απoκλειστικά και μόνο από ανάπηρο λόγω της αναπηρίας του,
β) η άδεια οδηγού αυτοκινήτου εν γένει και η άδεια οπλοφορίας, εφόσον χορηγούνται σε δημόσιους υπαλλήλους για υπηρεσιακές ανάγκες.

Β. Έγγραφα ναυτιλιακά - διπλώματα - πτυχία και άλλα Στα κατωτέρω κατά περίπτωση πάγια τέλη υπόκεινται:
α) Τα πιστοποιητικά πλοϊμότητας ελληνικών πλοίων και αεροσκαφών, τα πιστοποιητικά εθνικότητας πλοίων ή νηολογήσεως αεροσκαφών, καθώς και τα αντίγραφα των πιστοποιητικών αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
β) Τα ναυτολόγια πλοίων και τα αντίγραφα αυτών δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000).
γ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές κάθε είδους αποδεικτικά ναυτικής ή αεροναυτικής ικανότητας των πληρωμάτων των πλοίων, των αεροσκαφών, ως και του προσωπικού εδάφους (διπλώματα, πτυχία, άδειες ή πιστοποιητικά), καθώς και τα αντίγραφα αυτών δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
δ) Τα χορηγούμενα από δημόσιες αρχές αποδεικτικά τεχνικής ικανότητας (πτυχία, διπλώματα, άδειες γενικές και ειδικές), καθώς και τα αντίγραφα αυτών προς κάθε φύσης μηχανικούς, θερμαστές, ηλεκτρολόγους κ.λπ. δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000).
ε) Τα χορηγούμενα από τις δημόσιες αρχές πιστοποιητικά ικανότητας εργολάβου (πτυχία εργοληπτών δημόσιων έργων), καθώς και η ανανέωση ή τα αντίγραφα αυτών:
αα) Α', Β', Γ' τάξης δραχμές δέκα χιλιάδες (10.000),
ββ) Δ', Ε' και ΣΤ' τάξης δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000),
γγ) Ζ' και ανώτερης τάξης δραχμές πενήντα χιλιάδες (50.000).

Γ. Τέλη διαβατηρίων
1. Η έκδοση διαβατηρίου και η ανανέωσή του υπόκειται σε πάγια τέλη χαρτοσήμου που υπολογίζονται για κάθε έτος ισχύος του ως εξής:
α) ατομικό διαβατήριο δραχμές χίλιες πεντακόσιες (1.500),
β) οικογενειακό διαβατήριο δραχμές τρεις χιλιάδες (3.000).
γ) ομαδικό διαβατήριο για κάθε άτομο δραχμές επτακόσιες πενήντα (750).

2. Η θεώρηση από τις αρμόδιες αρχές στην ημεδαπή διαβατηρίων που εκδόθηκαν από ελληνικές ή αλλοδαπές αρχές δεν υπόκειται σε τέλη χαρτοσήμου.
3. Τα διαβατήρια που εκδίδονται από τις Διπλωματικές ή Προξενικές Αρχές στην αλλοδαπή υπόκεινται στα οικεία προξενικά τέλη.

'Αρθρο 19
Βεβαιώσεις περί υποβολής δήλωσης έναρξης ή μεταβολής εργασιών

Οι βεβαιώσεις που χορηγούνται από τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ) για την υποβολή δήλωσης έναρξης εργασιών από πρόσωπα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα κατά τις διατάξεις των άρθρων 2, 3 και 4 του ν. 2859/2000 ανεξάρτητα από την υπαγωγή ή μη της δραστηριότητας αυτής σε φόρο προστιθέμενης αξίας και για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών για την ίδρυση υποκαταστήματος ή την είσοδο νέου μέλους σε υφιστάμενο νομικό πρόσωπο, με οποιαδήποτε αιτία, υπόκεινται σε τέλος χαρτοσήμου, το οποίο δεν προσαυξάνεται με εισφορά Ο.Γ.Α., σύμφωνα με τις κατωτέρω διακρίσεις:

Α. Φυσικά πρόσωπα.

α) Δραχμές πέντε χιλιάδες (5.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους, εκτός από τις τουριστικές περιοχές.
β) Δραχμές επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε κωμοπόλεις και πόλεις άνω των 2.000 και μέχρι 10.000 κατοίκους, καθώς και σε χωριά ή κωμοπόλεις μέχρι 2.000 κατοίκους που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές.
γ) Δραχμές δεκαπέντε χιλιάδες (15.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 10.000 και μέχρι 50.000 κατοίκους.
δ) Δραχμές τριάντα χιλιάδες (30.000) εφόσον ασκούν δραστηριότητα σε πόλεις άνω των 50.000 κατοίκων.

Β. Ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες, δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (5.000). Για κάθε μέλος των προσώπων αυτών επιβάλλεται επιπλέον, με βάση τον τόπο που οι εταιρείες αυτές ασκούν δραστηριότητα:

α) Προκειμένου περί ομόρρυθμων μελών το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής.
β) Προκειμένου περί ετερόρρυθμων μελών το τέλος, που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής, προσαυξημένο κατά 50%.

Γ. Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, δραχμές εβδομήντα πέντε χιλιάδες (75.000). Για κάθε μέλος των εταιρειών αυτών επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης δραστηριότητας από τις εταιρείες αυτές, προσαυξημένο κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

Δ. Το πάγιο τέλος που ορίζεται ανωτέρω για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών επιβάλλεται και στη βεβαίωση που εκδίδεται συνεπεία υποβολής από τις εταιρείες αυτές δηλώσεων μεταβολής εργασιών για την είσοδο κάθε νέου μέλους σε αυτές με οποιαδήποτε αιτία.

Ε. Κοινοπραξίες επιτηδευματιών, δραχμές εβδομήντα , πέντε χιλιάδες (75.000).

Για κάθε μέλος, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, των κοινοπραξιών της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του π.δ. 186/1992 επιβάλλεται επιπλέον το τέλος που ορίζεται στην κατηγορία Α, κατά τις διακρίσεις αυτής και με βάση τον τόπο άσκησης της δραστηριότητας της κοινοπραξίας.

ΣΤ. Ανώνυμες εταιρείες, δραχμές διακόσιες είκοσι πέντε χιλιάδες (225.000).

Ζ. Λοιπά πρόσωπα που ασκούν δραστηριότητα, δραχμές δέκα πέντε χιλιάδες (15.000). Το ίδιο τέλος επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις έναρξης επιτηδεύματος που χορηγούνται στον ιδρυτή νομικού προσώπου ή οποιασδήποτε άλλης επιχείρησης.
Στα πρόσωπα της περίπτωσης αυτής περιλαμβάνονται και οι Ιδιότυπες Μεταφορικές Εταιρείες (Ι.Μ.Ε.) του ν. 383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') καθώς και οι ναυτικές εταιρείες του ν. 959/1979 (ΦΕΚ 192 Α' ).

Η. Το τέλος που ορίζεται στις ανωτέρω περιπτώσεις, με εξαίρεση το τέλος για τα μέλη των ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων και περιορισμένης ευθύνης εταιρειών, επιβάλλεται και στις βεβαιώσεις που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δηλώσεως μεταβολής εργασιών στην περίπτωση ίδρυσης υποκαταστήματος.

Θ. Το τέλος που προβλέπεται για κάθε υποκατάστημα, επιβάλλεται και στην περίπτωση που το υποκατάστημα ιδρύεται συγχρόνως με την υποβολή εκ μέρους των υπόχρεων της δήλωσης έναρξης εργασιών.

Οι βεβαιώσεις που εκδίδονται για την υποβολή δήλωσης μεταβολής εργασιών που αφορούν περιπτώσεις ίδρυσης υποκαταστημάτων στους χώρους που αναφέρoνται στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 9 του π.δ. 186/1992, όπως εκάστοτε ισχύει, απαλλάσσoνται από τέλη χαρτοσήμου.

Ι. Σε περίπτωση που επιχείρηση μεταφέρει την έδρα της ή την επαγγελματική της εγκατάσταση σε τόπο που προβλέπεται μεγαλύτερο πάγιο τέλος, καταβάλλεται η διαφορά του πάγιου τέλους κατά την έκδοση της σχετικής βεβαίωσης περί υποβολής δήλωσης μεταβολής εργασιών.

ΙΑ. Οι βεβαιώσεις, που εκδίδονται συνεπεία υποβολής δήλωσης έναρξης εργασιών από επιχειρήσεις που προήλθαν από μετατροπή ή συγχώνευση κατά τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (ΦΕΚ 217 Α' ) ή του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137 Α'), δεν υπόκεινται στο τέλος χαρτοσήμου του παρόντος άρθρου.

ΙΒ. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου, που προβλέπoνται με τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων, δεν καταλαμβάνουν τα τέλη χαρτοσήμου των βεβαιώσεων που επιβάλλονται με το παρόν άρθρο.

ΙΓ. Το τέλος που επιβάλλεται με τις διατάξεις του άρθρου αυτού εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), που εκδίδει την κατά τα ανωτέρω βεβαίωση.

'Αρθρο 20
Εξαιρέσεις

Δεν υπόκεινται σε τέλη χαρτοσήμου:

α) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για συνδρομές, εισφορές. επιχορηγήσεις και κάθε φύσης χρηματικές ενισχύσεις που χορηγούνται από το Δημόσιο. τους Δήμους ή Κοινότητες σε κάθε είδους νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, καθώς και από τους Δήμους ή Κοινότητες και κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο σε ευεργετικά ταμεία δημόσιων γενικά, δημοτικών ή κοινοτικών, εκκλησιαστικών και ιδιωτικών υπαλλήλων ή εργατών, εκπαιδευτικά, φιλανθρωπικά, εθνωφελή και κοινωφελή Σωματεία ή Ιδρύματα, Ταμεία, Οργανισμούς και Επιτροπές.
β) Η συμφωνία για τροποποίηση όρου της αρχικής σύμβασης δανείου, ενέγγυας πίστωσης ή ανοίγματος πίστωσης που υποβλήθηκε στο νόμιμο τέλος, με την προϋπόθεση ότι συνομολογείται πριν τη λήξη της ισχύος της αρχικής σύμβασης και δεν επέρχεται αύξηση του ποσού του δανείου ή της πίστωσης ή μεταβολή στα πρόσωπα που αρχικά συμβλήθηκαν.
γ) Οι εξοφλητικές αποδείξεις που δίδονται για επιστροφές αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων.
δ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής οδοιπορικών εξόδων, εξόδων κίνησης ή οποιασδήποτε δαπάνης (έξοδα γραφικά, καθαριότητας, θέρμανσης κ.τ.λ.), τα οποία πραγματοποιήθηκαν για λογαριασμό του Δημοσίου, Δήμου ή Κοινότητας ή οποιουδήποτε νομικού προσώπου, δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή Οργανισμού ή ατομικής επιχείρησης.
ε) Οι αποδείξεις πληρωμής βοηθημάτων σε οικονομικά αδύνατους ή παθόντες από θεομηνίες ή άλλες αιτίες.
στ) Οι αποδείξεις εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής επιχορηγήσεων από το Δημόσιο προς τους Δημόσιους Οργανισμούς ή τις Δημόσιες Επιχειρήσεις με μοναδικό μέτοχο το Δημόσιο για την εκτέλεση έργων ή την κάλυψη ελλειμμάτων του προϋπολογισμού τους.
ζ) Οι αποδείξεις παράδοσης αξιών ελεύθερων πληρωμής.
η) Οι καταθέσεις χρημάτων σε τράπεζα ή άλλη ανώνυμο εταιρεία ή νομικό πρόσωπο, δικαιούμενο να δέχεται καταθέσεις καθώς και η ανάληψη αυτών.
θ) Οι τραπεζικές επιταγές αδιάφορα από τον τόπο έκδοσης, οπισθογράφησης και πληρωμής καθώς και οι αποδείξεις εξόφλησης των εντολών πληρωμής κάθε φύσης και των πιστωτικών επιστολών.
ι) Η σύμβαση μεταβίβασης ακινήτων.
ια) Η σύμβαση δωρεάς εν ζωή ή αιτία θανάτου και η σύμβαση γονικής παροχής.
ιβ) Η μεταγραφή των συμβάσεων που αναγράφονται στις περιπτώσεις ι' και ια'.
ιγ) Τα καταστατικά των σωματείων ή συνεταιρισμών μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και οι τροποποιήσεις τους

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο 1 του άρθρου αυτού και στα άρθρα 26 και 27, τα άρθρα 21 έως 29 του π.δ. της 28ης Ιουλίου 1931 καταργούνται, με εξαίρεση το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 9 ταυ άρθρου 27 και την παράγραφο 9 του άρθρου 28. Με την ίδια επιφύλαξη καταργούνται τα πάγια τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις λοιπές διατάξεις του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος ή από άλλες διατάξεις. Δεν θίγονται τα τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 15α του ανωτέρω προεδρικού διατάγματος.
Η κατάργηση αυτή δεν συνεπάγεται την επιβολή αναλογικών τελών χαρτοσήμου.

3. Απαλλαγές από τέλη χαρτοσήμου που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις δεν θίγονται με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου.
». Τα τέλη Χαρτοσήμου που επιβάλλονται σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους, εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά, εισπράττονται:
α) Εάν δεν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ., με αποδεικτικό πληρωμής ή με τα χρησιμοποιούμενα κάθε φορά παράβολα είσπραξης τελών χαρτοσήμου.
β) Εάν υπερβαίνουν τις 30.000 δρχ., με αποδεικτικό πληρωμής.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται διαφορετικός τρόπος είσπραξης των τελών αυτών.
Η χρήση κινητού επισήματος, για είσπραξη οποιουδήποτε αναλογικού ή πάγιου τέλους χαρτοσήμου, καταργείται. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι για το έτος 2001 επιτρέπεται κατ' εξαίρεση η χρήση κινητού επισήματος και να καθορίζεται ο τρόπος επιστροφής της αξίας των κινητών επισημάτων σε όσους κατέχουν αυτά.

5. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, από 1ης Ιανουαρίου 2002 ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται ως εξής:

Των επτακοσίων πενήντα (750)» δραχμών σε 2 ΕΥΡΩ
Των χιλίων (1.000) » 3 »
Των χιλίων πεντακοσίων (1.500) » 4 »
Των τριών χιλιάδων (3.000) » 9 »
Των πέντε χιλιάδων (5.000) » 15 »
Των επτάμισι χιλιάδων (7.500) » 22 »
Των δέκα χιλιάδων (10.000) » 30 »
Των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) » 45 »
Των είκοσι χιλιάδων (20.000) » 60 »
Των είκοσι πέντε χιλιάδων (25.000) » 75 »
Των τριάντα χιλιάδων (30.000) » 90 »
Των πενήντα χιλιάδων (50.000) » 145 »
Των εβδομήντα πέντε χιλιάδων
(75.000) » 220 »
Των εκατό χιλιάδων (100.000) » 295 »
Των διακοσίων χιλιάδων (200.000) » 590 »
Των διακοσίων είκοσι πέντε χιλιάδων (225.000) » 660 »

6. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού»

'Αρθρο 26
Ενοποίηση επιβαρύνσεων αδειών κυκλοφορίας

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α., τα τέλη χαρτοσήμου επί της εισφοράς Τ.ΣΑ., η επί των τελών χαρτοσήμου εισφορά υπέρ O.Γ.A. και το γενικό παράβoλο, που επιβάλλονται για την έκδοση της άδειας κυκλoφορίας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας και για την αντικατάσταση ή ανανέωση αυτής; ενοποιούνται σε ενιαίο, κατά περίπτωση, τέλος, με την ονομασία «τέλος άδειας οχήματος», το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

Α. Ιδιωτικής χρήσης.
α) Μοτοσικλέτες δρχ. 3.000
β) Λοιπά οχήματα » 25.000
Β. Δημόσιας χρήσης.
α) Μοτοσικλέτες δρχ. 10.000
β) Λοιπά οχήματα » 35.000

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 3.000, 10.000, 25.000 και 35.000 δρχ. που προβλέπονται από την προηγούμενη παράγραφο ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 9, 30, 75 και 100 ΕΥΡΩ .

3. Από το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων απαλλάσσονται οι δημόσιες υπηρεσίες καθώς και οι ανάπηροι για τις άδειες που αφορούν αναπηρικά αυτοκίνητα που είναι ειδικά διασκευασμένα για αναπήρους. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στη διάταξη του προηγούμενου εδαφίου, απαλλαγές από φόρους και τέλη που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις υπέρ ορισμένων προσώπων δεν
αφορούν το τέλος αυτό.

4. Το τέλος που προβλέπεται από τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από την έκδοσης της άδειας.

5. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 Ιανουαρίου 2001 εκτός εάν ορίζεται διαφορετικό στις διατάξεις αυτού. .
¶ρθρο 27
Ενοποίηση επιβαρύνσεων μεταβίβασης οχημάτων

1. Τα τέλη χαρτοσήμου, η επ' αυτών εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α., ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών και η εισφορά υπέρ Τ.Σ.Α. που επιβάλλονται κατά περίπτωση γιο τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας αυτοκινήτου οχήματος και μοτοσικλέτας, με αίρεση ή χωρίς αίρεση, ενοποιούνται σε ενιαίο κατά περίπτωση τέλος, με την ονομασία «τέλος μεταβίβασης αυτοκινήτου οχήματος, το οποίο εισπράττεται υπέρ του Δημοσίου και ανέρχεται ως εξής:

α) Επιβατικά Ι.Χ. αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες κάθε κατηγορίας και χρήσης:
Κατηγορία Κινητήρας σε κυβ.εκατ. Τέλος μεταβίβασης
Α 51- 400 10.000 δρχ.
Β 401- 800 15.000 »
Γ 801-1300 20.000 »
Δ 1301-1600 30.000 »
Ε 1601-1900 40.000 »
ΣΤ 1901-2500 50.000 »
Ζ 2501 και άνω 70.000 »

β) Φορτηγά ΙΧ. αυτοκίνητα
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης
Α έως 3.500 10.000 δρχ
Β 3.501- 10.000 15.000 »
Γ 10.001- 20.000 25.000 »
Δ 20.001- 30.000 40.000 »
Ε 30.001- 40.000 50.000 »
ΣΤ 40.001- και άνω 60.000 »

γ) Λεωφορεία Ι.Χ. αυτοκίνητα
Κατηγορία Θέσεις καθημένων Τέλος μεταβίβασης
Α έως 33 25.000 δρχ.
Β 34 – 50 35.000 »
Γ 51 και άνω 45.000 »

δ) Επιβατικά Δ.Χ. αυτοκίνητα (με ή χωρίς μετρητή) μαζί με την άδεια κυκλοφορίας 65.000 δρχ.

ε) Φορτηγά Δ.Χ αυτοκίνητα μαζί με την άδεια κυκλoφορίας:
Κατηγορία Μικτό βάρος σε χιλιόγραμμα Τέλος μεταβίβασης
Α μέχρι 3.500 25.000 δρχ.
Β 3.501- 10.000 55.000 »
Γ 10.001- 20.000 80.000 »
Δ 20.001- 30.000 120.000 »
Ε 30.001- 40.000 155.000 »
ΣΤ 40.001 και άνω 190.000 »

στ) Λεωφορεία Δ.Χ. αυτοκίνητα μαζί με την άδειο κυκλοφορίας
Κατηγορία Θέσεις καθημένων και ορθίων Τέλος μεταβίβασης
Α έως 50 120.000 δρχ.
Β 51 και άνω 180.000 »

2. Από 1ης Ιανουαρίου 2002 τα ποσά των 10.000, 15.000, 20.000, 25.000, 30.000, 35.000, 40.000, 45.000. 50.000, 55.000, 60.000, 65.000, 70.000, 80.000; 120.000. 155.000, 180.000, και 190.000 δραχμών, που προβλέπoνται από την προηγούμενη παράγραφο, ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε: 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120,135, 145, 160, 175, 190, 205, 235, 350, 455, 530 και 560 ΕΥΡΩ

3.Όταν μεταβιβάζεται ιδανικό μερίδιο επί αυτοκινήτου ή μοτοσικλέτας το προβλεπόμενο από τις προηγούμενες παραγράφους τέλος επιμερίζεται αναλόγως.

4. Από το τέλος που επιβάλλεται με τις προηγούμενες παραγράφους απαλλάσσονται οι μεταβιβάσεις των οχημάτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του φόρου προστιθέμενης αξίας. Στις μεταβιβάσεις των οχημάτων αυτών δεν επιβάλλεται ούτε ο πόρος υπέρ του Ταμείου Νομικών.

5. Το τέλος που προβλέπεται από τις παραγράφους 1 και 2 εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

6. Για τη μεταβίβαση, από επαχθή αιτία, της κυριότητας μοτοποδηλάτου με κυλινδρισμό κινητήρα μέχρι 50 κ.ε. επιβάλλεται τέλος υπέρ του Δημοσίου, το οποίο ανέρχεται σε 5.000 δρχ.. Από 1.1.2002 το ποσό αυτό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ. Προκειμένου περί μεταβιβάσεως ιδανικού μεριδίου μοτοποδηλάτου το προβλεπόμενο από την παράγραφο αυτή τέλος επιμερίζεται αναλόγως.
Το τέλος δεν επιβάλλεται στις μεταβιβάσεις που εμπίπτουν στο φόρο προστιθέμενης αξίας. Το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου που προβλέπεται για τις μεταβιβάσεις της κυριότητας μοτοποδηλάτων, στις οποίες επιβάλλεται το τέλος της παραγράφου αυτής, καταργείται. .
Το τέλος που προβλέπεται από την παράγραφο αυτή εισπράττεται με αποδεικτικό πληρωμής της Δ.Ο.Υ ή με παράβολο του Δημοσίου πριν από τη μεταβίβαση.

7. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στις διατάξεις αυτού.

'Αρθρο 28
Τέλη κυκλοφορίας

1. Τα τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα δημοσίας χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες μειώνονται για το έτος 2001 κατά πενήντα τοις εκατό (50%).

2. Τα τέλη κυκλοφορίας των επιβατικών ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων, των επιβατικών δίκυκλων και τρίκυκλων μοτοσικλετών ιδιωτικής χρήσης, των τύπου jeep αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσης ανεξαρτήτως από τον χαρακτηρισμό τους ως επιβατικών ή φορτηγών και των επιβατικών ρυμουλκούμενων, ημιρυμουλκούμενων ιδιωτικής χρήσης (τροχόσπιτων), καταβάλλονται με την προμήθεια ειδικού σήματος που αποτελεί ένδειξη καταβολής. Στα ανωτέρω αυτοκίνητα περιλαμβάνονται και τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα που εισάγονται από το αλλοδαπό προσωπικό των εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα με βάση τον α.ν. 89/1967 (ΦΕΚ 132 Α' ), όπως ισχύει.
Με το ειδικό σήμα δύναται να κυκλοφορεί το αυτοκίνητο από την 1η Δεκεμβρίου μέχρι και την 31η Ιανουαρίου του προηγούμενου και επόμενου αντίστοιχα έτους εκείνου για το οποίο εκδίδεται. Ειδικά για τα οχήματα που τίθενται για πρώτη φορά σε κυκλοφορία, καθώς και γι' αυτά που προέρχονται από μετατροπή, από κατηγορία οχημάτων για τα οποία δεν προβλέπεται ειδικό σήμα σε κατηγορία για την οποία προβλέπεται, η προμήθεια του σήματος γίνεται κατά τη χορήγηση της άδειας κυκλοφορίας. Επί συνιδιοκτησίας, για να χορηγηθεί το ειδικό σήμα, πρέπει να καταβληθεί το σύνολο των τελών κυκλοφορίας του οχήματος.
Το ειδικό σήμα χορηγείται υποχρεωτικά και για τα οχήματα για το οποία προβλέπεται απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έναντι ποσού χιλίων (1.000) δραχμών που αποτελεί το κόστος παραγωγής και διάθεσής του. Δεν χορηγείται ειδικό σήμα εάν από τις πινακίδες κυκλoφορίας προκύπτει ότι πρόκειται για οχήματα που ανήκουν σε πρόσωπα απαλλασσόμενα από τα τέλη κυκλοφορίας.
Σε περίπτωση εκπρόθεσμης προμήθειας του ειδικού σήματος ή παράλειψης προμήθειας ή καταβολής μειωμένων τελών κυκλοφορίας επιβάλλεται από τη Δ.Ο.Υ πρόστιμο ίσο με τα τέλη κυκλοφορίας που αντιστοιχούν στο όχημα και πάντως όχι κάτω των 10.000 δραχμών. Όταν το όχημα απαλλάσσεται από τα τέλη κυκλοφορίας επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το ένα δεύτερο (1/2) των τελών κυκλοφορίας που προβλέπονται για το μη απαλλασσόμενο αντίστοιχο όχημα. Επίσης πρόστιμο ύψους 10.000 δραχμών επιβάλλεται και στην περίπτωση που αφαιρέθηκαν οι πινακίδες του οχήματος, με πράξη της Αστυνομικής Αρχής, επειδή δεν έφερε επικολλημένο το ειδικό σήμα, η προμήθεια του οποίου είχε γίνει πριν την αφαίρεση, εμπρόθεσμα ή εκπρόθεσμα, καθώς και στην περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας, κλοπής ή καταστροφής του αρχικά χορηγηθέντος. Εάν για το όχημα προβλέπονται τέλη κυκλοφορίας κατώτερα των δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών, το πρόστιμο σε περίπτωση προμήθειας νέου σήματος λόγω απώλειας. κλοπής ή καταστροφής, περιορίζεται στο ύψος των τελών κυκλοφορίας. Το νέο σήμα χορηγείται χωρίς άλλη επιβάρυνση.
Η ακινησία των ανωτέρω οχημάτων δεν αίρεται εάν ο κάτοχος του οχήματος δεν προμηθευτεί προηγουμένως το ειδικό σήμα τελών κυκλοφορίας του έτους κατά το οποίο γίνεται η άρση. Στην περίπτωση αυτή το σήμα χoρηγείται χωρίς πρόστιμο.
Για τα οχήματα για τα οποία, παρότι υπάρχει υποχρέωση, δεν έγινε προμήθεια ειδικού σήματος τελών κυκλoφορίας ή καταβλήθηκαν μειωμένα τέλη κυκλοφορίας, το οφειλόμενο ποσό τελών κυκλοφορίας καθώς και το κατά περίπτωση προβλεπόμενο πρόστιμο βεβαιώνονται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Οι διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 και της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2523/1997 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 6 του άρθρου 36 του ν.2093/1992 εφαρμόζονται αναλόγως.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο του ανωτέρω ειδικού σήματος, τα πρόσωπα τα οποία το διαθέτουν, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων τελών κυκλοφορίας, ο τρόπος και ο χρόνος βεβαίωσης και καταβολής των οφειλομένων τελών κυκλοφορίας και προστίμων σε περίπτωση μη προμήθειας του ειδικού σήματος ή καταβολής μειωμένων τελών και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου. αυτής. Με όμοια απόφαση μπορεί να παρατείνεται η προθεσμία προμήθειας του ειδικού σήματος.

3. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι τα τέλη κυκλοφορίας, για τα οποία δεν προβλέπεται χορήγηση ειδικού σήματος, εισπράττονται με παράβολο του Δημοσίου. 4. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1 ης Ιανουαρίου 2001, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τις διατάξεις του άρθρου αυτού.

'Αρθρο 29
Απόδοση δικαιωμάτων τρίτων

1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και Οικονομικών καθορίζονται τα ποσά που αποδίδονται στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελμάτων (Ο.Α.Ε.Ε.) - Τ.Σ.Α. και στο Ταμείο Νομικών, λόγω της κατά τα άρθρα 26 και 27 ενσωμάτωσης των δικαιωμάτων τους στα κατά περίπτωση επιβαλλόμενα τέλη, ο τρόπος απόδοσης των ποσών αυτών και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

2. Η απόδοση στον Ο.Α.Ε.Ε. - Τ.Σ.Α. και στο Ταμείο Νομικών των ποσών που καθορίζονται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 δεν υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου.

3. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001.

'Αρθρο 30
Ρυθμίσεις θεμάτων παιγνίων

1. Τα τέλη διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων, που ορίζονται στις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997 (ΦΕΚ 154 Α') και τα οποία ανέρχονται σε 25.000, 55.000, 80.000, 100.000, 140.000 και 180.000 δρχ. αυξάνονται από 1.1.2001 σε 30.000, 90.000, 130.000, 160.000, 250.000 και 350.000 δρχ., αντίστοιχα.
Από 1.1.2002, τα ανωτέρω ποσά ορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 90, 265, 380, 470, 730 και 1030 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν. 2515/1997, όπως ισχύει, προστίθενται εδάφια ως εξής: «Τα ηλεκτρικά, ηλεκτρομηχανικά και ηλεκτρονικά ψυχαγωγικά τεχνικά παίγνια, λειτουργούν μόνο εφόσον διαθέτουν ενσωματωμένο ή είναι συνδεδεμένα με ειδικό απαραβίαστο φορολογικό μηχανισμό αυτόματης καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων εσόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.1809/1988 (ΦΕΚ 222 Α' ) και την απόφαση του Υπουργού Οικονομικών 1144860/370/ 29.12.1998 (ΦΕΚ 1338 Β').
Για τις πράξεις ή παραλείψεις που ανάγονται στην εφαρμογή των διατάξεων του προηγούμενου εδαφίου, επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από το ν. 1809/1988 και ν. 2523/1997.
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών θα καθορισθούν οι διαδικασίες και οι λεπτομέρειες εφαρμογής του μέτρου αυτού.
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2002.

3. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 15 του ν. 2753/1999, προστίθενται εδάφια ως εξής:
«Πέρα από τις ποινές που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, όταν κατάσχεται παιγνιομηχάνημα ως τυχερό, καταλογίζεται σε βάρος της επιχείρησης πρόστιμο τριών εκατομμυρίων (3.000.000) δραχμών για κάθε παιγνιομηχάνημα που κατάσχεται. Από 1.1.2002 το ανωτέρω ποσό ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε εννέα χιλιάδες (9.000) ΕΥΡΩ.
Εφόσον η υπόθεση παραπεμφθεί στην αρμόδιο Επιτροπή Παιγνίων, ύστερα από διατύπωση επιφύλαξης κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο αυτή, ο καταλογισμός του προστίμου γίνεται μετά την έκδοση της σχετικής πραγματογνωμοσύνης και εφόσον το παίγνιο δεν χαρακτηρίσθηκε από αυτήν ως ψυχαγωγικό τεχνικό.
Για την επιβολή του προστίμου, τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, το δικαστικό συμβιβασμό, την παραγραφή του δικαιώματος του Δημοσίου και τη βεβαίωση και καταβολή αυτού, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 2523/1997».
Η ισχύς της παραγράφου αυτής αρχίζει από 1.1.2001.

'Αρθρο 31
Διαμόρφωση ποσών σε ΕΥΡΩ - Κατάργηση φόρου

1. Οι παράγραφοι 1 και 2 του άρθρου 15α του π.δ. της 28ης 1ουλίου 1931 όπως ισχύει, αντικαθίστανται ως ακολούθως:
«1. Σε συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή, που εκδίδονται στην Ελλάδα, επιβάλλεταr τέλος χαρτοσήμου, το οποίο ορίζεται ως ακολούθως:

Για ονομαστική αξία μέχρι 300 ΕΥΡΩ 1,5 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 300 και μέχρι 600 ΕΥΡΩ 3 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 600 και μέχρι 1.200 ΕΥΡΩ 6 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 1.200 και μέχρι 1.800 ΕΥΡΩ 9 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 1.800 και μέχρι 2.400 ΕΥΡΩ 12 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 2.400 και μέχρι 3.000 ΕΥΡΩ 15 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 3.000 και μέχρι 4.200 ΕΥΡΩ 21 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 4.200 και μέχρι 5.400 ΕΥΡΩ 27 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 5.400 και μέχρι 6.600 ΕΥΡΩ 33 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 6.600 και μέχρι 7.800 ΕΥΡΩ 39 ΕΥΡΩ
Για ονομαστική αξία
άνω των 7.800 και μέχρι 9.000 ΕΥΡΩ 45 ΕΥΡΩ

Για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή ονομαστικής αξίας μεγαλύτερης των 9.000 ΕΥΡΩ, το τέλος ορίζεται σε πέντε τοις χιλίοις (5%0) για την πέραν των 9.000 ΕΥΡΩ ονομαστική αξία αυτών. Η οπισθογράφηση, η τριτεγγύηση και η εξόφληση συναλλαγματικής ή γραμματίου σε διαταγή συντάσσεται ατελώς.

2. Το κατά την προηγούμενη παράγραφο τέλος χαρτοσήμου για συναλλαγματικές και γραμμάτια σε διαταγή αξίας μέχρι 9.000 ΕΥΡΩ εισπράττεται υποχρεωτικά με χρήση ειδικών έντυπων ενσήμων, για συναλλαγματικές δε και γραμμάτια σε διαταγή αξίας ανώτερης, με χρήση ειδικού έντυπου ενσήμου της συναλλαγματικής ή του γραμματίου σε διαταγή αξίας 9.000 ΕΥΡΩ και με αποδεικτικό πληρωμής της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας.».
Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων ενσήμων συναλλαγματικών και γραμματίων σε διαταγή καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παραγράφου αυτής.

2. Σε όσες περιπτώσεις το αναλογικό τέλος χαρτοσήμου είναι ή περιλαμβάνει κλάσμα ΕΥΡΩ το κλάσμα αυτό αμελείται.

3. Η αξία του ειδικού σφραγιστού χάρτη, στον οποίο συντάσσεται η υπεύθυνη δήλωση που προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α') καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενη διαμορφώνεται σε ένα (1) ΕΥΡΩ.

4. Τα ποσά των 5.000 και 50.000 δραχμών που προβλέπονται από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 16 του ν. 2523/1997 καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 15 και 150 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

5. Τα ποσά του τέλους εξέτασης και χαρακτηρισμού παιγνίων που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 15 του ν. 2753/1999 και τα οποία ανέρχονται σε 500.000, 250.000 και 35.000 δρχ. ορίζoνται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 1.460, 730 και 100 ΕΥΡΩ, αντίστοιχα.

6. Τα ποσά των χιλίων (1.000) και δέκα χιλιάδων (10.000) δραχμών που ορίζονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 28 του παρόντος νόμου, καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 3 και 30 ΕΥΡΩ. αντίστοιχα.

7. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης α' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968 (ΦΕΚ 29 Α'), όπώς ισχύει, για τα φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ με κλειστό αμάξωμα και τα οποία ανέρχονται σε 80.000, 100.000, 120.000 και 140.000 δραχμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 235, 295, 350 και 410 ΕΥΡΩ.
Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης β' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, για τα φορτηγά αυτοκίνητα 1Χ με ανοικτό αμάξωμα και τα οποία ανέρχoνται σε 50.000, 60.000. 70.000, 80.000 δραχμές καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνoνται αντίστοιχα σε 150. 175, 205 και 235 ΕΥΡΩ. Το ποσό της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπεται από τη διάταξη της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, για τα τρίτροχα φορτηγά ΙΧ με κλειστό αμάξωμα και το οποίο ανέρχεται σε 20.000 δρχ. καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 60 ΣΥΡΩ.
Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις περιπτώσεις α' και β' της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει για φορτηγά αυτοκίνητα ΙΧ άνω των 4.000 χιλιογράμμων μικτού βάρους, τα οποία ανέρχονται σε 140.000 και 80.000 δραχμές προσαυξανόμενα κατά 16 δραχμές ανά χιλιόγραμμο για το πέραν των 4.000 χιλιογράμμων μικτό βάρος καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται σε 410 και 235 ΕΥΡΩ αντίστοιχα, προσαυξανόμενα κατά 0,05 ΕΥΡΩ για κάθε χιλιόγραμμο μικτού βάρους για το πέραν των 4.000
χιλιογράμμων μικτό βάρος.
Τα ποσά των 120.000, 80.000 και 40.000 δραχμών, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 2 του ν.δ. 49/1968, όπως ισχύει, καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 350, 235 και 120 ΕΥΡΩ.

8. Τα ποσά της εφάπαξ εισφοράς που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 12 του ν.383/1976 (ΦΕΚ 182 Α') για τα φορτηγά αυτοκίνητα Δ.Χ. και τα οποία ανέρχονται σε 10, 7 και 5 δραχμές ανά χιλιόγραμμο μικτού βάρους και 30.000 δραχμές για τα Φ.Δ.Χ. αυτοκίνητα ψυγεία καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και αναπροσαρμοζόμενα και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 0,04, 0,03, 0,02 και 90 ΕΥΡΩ.

9. Τα ποσά του εφάπαξ ειδικού τέλους που προβλέπoνται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 και της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 1108/1980 (ΦΕΚ 304 Α') και τα οποία ανέρχονται σε 100.000, 70.000 και 85.000 δραχμές, καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 295, 205 και 255 ΕΥΡΩ.

10. Το ποσό των 30.000 δρχ. της εισφοράς που πρoβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 1 του ν. 1073/1980 (ΦΕΚ 214 Α') για την αντικατάσταση των τρίτροχων φορτηγών δημόσιας χρήσης με φορτηγά αυτοκίνητα δημόσιας χρήσης, καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο ανέρχεται σε 90 ΕΥΡΩ.

11. Τα ποσά που προβλέπονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 20 του ν.2052/1992 (ΦΕΚ 94 Α'), τα οποία ανέρχονται σε 50.000, 30.000 και 15.000 δρχ., καθορίζονται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνονται αντίστοιχα σε 150, 90 και 45 ΕΥΡΩ. Το ποσό του τέλους των 350 δρχ. ανά ίππο (αγγλικό) κινητήρα μηχανημάτων έργου που προβλέπεται από τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 20 του ν. 2052/1992 καθορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενο διαμορφώνεται σε 1ΕΥΡΩ.

12. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 12 του ν. 2579/1998 αντικαθίσταται ως εξής:
«Το τέλος αυτό υπολογίζεται για κάθε μηνιαίο λογαριασμό κάθε σύνδεσης και ορίζεται ως εξής:
Για μηνιαίο λογαριασμό μέχρι 30 ΕΥΡΩ 1,5 ΕΥΡΩ
Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 30 ΕΥΡΩ και μέχρι 60 ΕΥΡΩ 3 ΕΥΡΩ
Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 60 ΕΥΡΩ και μέχρι 90 ΕΥΡΩ 4,5 ΕΥΡΩ
Για μηνιαίο λογαριασμό πάνω από 90 ΕΥΡΩ 6 ΕΥΡΩ.

13. Το ποσό των πέντε χιλιάδων (5.000) δραχμών που ορίζεται στη διάταξη της παραγράφου 5 της απόφασης του Υπουργού Οικονομικών 1128269/1226/0015/15.11.1995 (ΦΕΚ 982 Β' ) για το εισιτήριο εισόδου στα καζίνο, ορίζεται σε ΕΥΡΩ και στρογγυλοποιούμενα διαμορφώνεται σε 15 ΕΥΡΩ.

14. Ο ειδικός φόρος κατανάλωσης που προβλέπεται για το ακατέργαστο θείο από τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1038/1980 (ΦΕΚ 67 Α'), όπως ισχύει, καταργείται.

15. Η ισχύς του άρθρου αυτού αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2002 εκτός από την παράγραφο 14, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001.

'Αρθρο 32
Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών μπορεί να ορίζεται ότι για τη σύνταξη, από 1η Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2001, της υπεύθυνης δήλωσης που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986
(ΦΕΚ 75 Α'), επιτρέπεται να χρησιμοποιείται και φωτοτυπία της υπεύθυνης δήλωσης που τέθηκε σε κυκλοφορία με την απόφασή του 1023196/296/18.2.1998 (ΦΕΚ 143 Β ' ): Στη συντασσόμενη κατά τον τρόπο αυτό υπεύθυνη δήλωση θα επιβάλλεται τέλος Χαρτοσήμου διακoσίων πενήντα (250) δραχμών.

'Αρθρο 33
Κατάργηση ειδικού φόρου τραπεζικών εργασιών

1. Ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών που επιβάλλεται με τις διατάξεις των άρθρων 6-16 του ν.1676/1986 (ΦΕΚ 204 Α' ). όπως ισχύει, στα ακαθάριστα Έσοδα που προβλέπονται από τη διάταξη της περίπτωσης β' του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. καταργείται. Στα ακαθάριστα έσοδα για τα οποία καταργείται ο ειδικός φόρος τραπεζικών εργασιών και στα παρεπόμενα αυτών σύμφωνα δεν επιβάλλεται τέλος Χαρτοσήμου.

2. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από 1ης Ιανουαρίου 2001 και καταλαμβάνει έσοδα για τα οποία η φορολογική υποχρέωση γεννάται από την ημερομηνία αυτή.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης