Αποτελέσματα live αναζήτησης

Αριθ. Δ 758/397/5.6.2002 Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα


Σχόλια: Όπως τροποποιήθηκε με την ΠΟΛ.1076/2016.


Δημοσιεύθηκε στις : [ 05-06-2002 ]
Κατηγορία: Τελωνεία - Ειδικοί φόροι

Αριθ. Δ 758/397/5.6.2002
Διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα


Αριθ. Δ 758/397

(ΦΕΚ Β' 713/11-06-2002)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις των άρθρων 53 έως και 119 του Ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».

2) Τις διατάξεις των άρθρων 16, 19, 25, 30, 32, 35, 44 και 64, του Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».

3) Την αριθμ. Δ 635/436/29.4.1993 Α.Υ.Ο. «Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών».

4) Την ανάγκη καθορισμού διαδικασίας βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας και των δικαιωμάτων υπέρ τρίτων, που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα.

5) Την αριθμ. 1100383/1330/Α 0006/31.10.2001 (ΦΕΚ 1485/Β/31.10.2001) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομικών».

6) Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε διαδικασία βεβαίωσης και είσπραξης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ), του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ) και των δικαιωμάτων υπέρ του Ειδικού Ταμείου Ελέγχου Παραγωγής και Ποιότητας Αλκοόλης - Αλκοολούχων Ποτών (ΕΤΕΠΠΑΑ), που αναλογούν στην εξερχόμενη από Φορολογικές Αποθήκες αλκοόλη και αλκοολούχα προϊόντα, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Πώληση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων, από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής ή αναστολής καταβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης

1) Σε περίπτωση πώλησης αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων, από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής ή αναστολής καταβολής Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, κατατίθεται κατά την έξοδο των προϊόντων αυτών από τη Φορολογική Αποθήκη, στο Τελωνείο ελέγχου αυτής, από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, Δήλωση Ε.Φ.Κ. και Λοιπών Φορολογιών (Δήλωση Ε.Φ.Κ.), στο όνομα του, επί της οποίας βεβαιώνεται και εισπράττεται μόνο ο Ε.Φ.Κ., ο οποίος καταβάλλεται από αυτόν και εκδίδεται από το Τελωνείο «Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια Παράδοσης Τελωνισμένων Εμπορευμάτων», στο όνομά του.
2) Στη Δήλωση Ε.Φ.Κ., προσαρτάται αντίγραφο του τιμολογίου πώλησης, στο οποίο έχουν υπολογιστεί, εκτός από την αξία των προϊόντων, ο Ε.Φ.Κ. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ.
3) Ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, βεβαιώνονται και εισπράττονται με ανεξάρτητη Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ., η οποία υποβάλλεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, στο Τελωνείο ελέγχου της φορολογικής αποθήκης, τον επόμενο μήνα από το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής και το αργότερο μέχρι την 25η ημέρα του μήνα αυτού.
4) Με την Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται και η έκπτωση του Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή-πωλητή, που πραγματοποιήθηκαν τον προηγούμενο από την κατάθεση της δήλωσης αυτής μήνα, με τη διαδικασία της Δ 635/436/ 29.4.1993 Α.Υ.Ο.

4) Με τη Δήλωση της προηγούμενης παραγράφου, διενεργείται και η έκπτωση Φ.Π.Α. των εισροών του εγκεκριμένου αποθηκευτή-πωλητή, για τις οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο το μήνα εξόδου των προϊόντων από το καθεστώς αναστολής, με τη διαδικασία της αρ. πρωτ. Δ. 635/436/29.4.1993 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 343/Β). Εφόσον το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε σε προγενέστερο χρόνο του μήνα εξόδου των προϊόντων από τη φορολογική αποθήκη αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται επί του φορολογικού στοιχείου από τον υπόχρεο στην απόδοση του Φ.Π.Α. εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη ημερομηνία καταχώρησης στα λογιστικά του αρχεία.

Άρθρο 2
Πώληση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα δικαιούχα τρίμηνης αναστολής καταβολής του Ε.Φ.Κ.

1) Σε περίπτωση πώλησης αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα δικαιούχα τρίμηνης αναστολής καταβολής του Ε.Φ.Κ., σύμφωνα με τις διατάξεις του εδαφίου γ' της παρ. 3 του άρθρου 15 του Β. Διατάγματος της 14/28 Φεβρουαρίου 1939 «περί κωδικοποίησης των νόμων φορολογίας Οινοπνεύματος», κατατίθεται από τον αγοραστή, πριν την έξοδο των προϊόντων από τη Φορολογική Αποθήκη, στο Τελωνείο ελέγχου αυτής, Δήλωση Ε.Φ.Κ. στην οποία δηλώνονται και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή -πωλητή.

2) Το Τελωνείο βεβαιώνει επί της Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. και συντάσσει σχετική πράξη για τη χορήγηση της τρίμηνης αναστολής καταβολής του Ε.Φ.Κ., αφού κατατεθεί η προβλεπόμενη από τις διατάξεις εγγύηση.

Στη συνέχεια, χορηγείται από το Τελωνείο στο δικαιούχο της τρίμηνης αναστολής αγοραστή, μοναδικό αντίγραφο της Δήλωσης αυτής με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ», το οποίο αποστέλλεται από τον αγοραστή στον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, ο οποίος, με βάση το αντίγραφο αυτό, στο τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει, υπολογίζει τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ. καθώς και τις επ' αυτού λοιπές επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α. και δικαιώματα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ), αλλά δεν τον εισπράττει. Προς τούτο τον υπολογίζει αφαιρετικά από το γενικό σύνολο (με αρνητικό πρόσημο) και αναγράφει επί του τιμολογίου την ένδειξη «Ο Ε.Φ.Κ. ΘΑ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΣΤΟ ΤΕΛΩΝΕΙΟ - ΔΗΛΩΣΗ Ε.Φ.Κ..........ΑΥΟ Δ 758/397/5.6.2002».

3) Πριν τη λήξη της προθεσμίας αναστολής, ο αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στο Τελωνείο τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., προκειμένου να τακτοποιηθεί η εκκρεμούσα Δήλωση Ε.Φ.Κ. και να του επιστραφεί η εγγύηση.

Το «Αποδεικτικό Είσπραξης και Άδεια Παράδοσης Τελωνισμένων Εμπορευμάτων», εκδίδεται στο όνομα του αγοραστή.

4) Ο αναλογών Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, αποδίδονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 3
Πώληση αιθυλικής αλκοόλης από εγκεκριμένο αποθηκευτή σε πρόσωπα δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ.

1) Σε περίπτωση πώλησης αιθυλικής αλκοόλης από εγκεκριμένο αποθηκευτή σε πρόσωπα δικαιούχα απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ., κατατίθεται από τον αγοραστή, πριν την έξοδο της αιθυλικής αλκοόλης από τη φορολογική αποθήκη, στο Τελωνείο ελέγχου αυτής, Δήλωση Ε.Φ.Κ. με την οποία δηλώνονται και τα πλήρη στοιχεία του εγκεκριμένου αποθηκευτή - πωλητή.

2) Το Τελωνείο συντάσσει επί της Δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου πράξη απαλλαγής από τον Ε.Φ.Κ. και χορηγεί στον δικαιούχο της απαλλαγής αγοραστή, μοναδικό αντίγραφο της Δήλωσης αυτής με την ένδειξη «ΓΙΑ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΟΥ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΗ», το οποίο αποστέλλεται από τον αγοραστή στον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή, ο οποίος, με βάση το αντίγραφο αυτό, στο τιμολόγιο που εκδίδει, δεν υπολογίζει τον Ε.Φ.Κ. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, παρά μόνο τον Φ.Π.Α. και αναγράφει, την ένδειξη «ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ Ε.Φ.Κ. - ΔΗΛΩΣΗ ΕΦΚ......ΑΥΟ Δ 758/397/5.6.2002».

3) Ο αναλογών Φ.Π.Α. αποδίδεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 4
Πώληση ετοίμων προς κατανάλωση αλκοολούχων ποτών και αλκοολούχων προϊόντων από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α.

1) Σε περίπτωση πώλησης ετοίμων αλκοολούχων ποτών και αλκοολούχων προϊόντων, από εγκεκριμένο αποθηκευτή, σε πρόσωπα μη δικαιούχα απαλλαγής Ε.Φ.Κ. και Φ.Π.Α., στο τιμολόγιο πώλησης που εκδίδει ο εγκεκριμένος αποθηκευτής-πωλητής, υπολογίζει τον αναλογούντα Ε.Φ.Κ., τον Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠ- ΠΑΑ.

2) Το σύνολο των φορολογικών επιβαρύνσεων, αποδίδεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή-πωλητή με τη Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. και με την αναλυτική κατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

Άρθρο 5
Θέση σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή

1) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση αιθυλικής αλκοόλης ή αλκοολούχων αποσταγμάτων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, χωρίς να έχει προηγηθεί πώληση, κατατίθεται από τον ίδιο, κατά την έξοδο των προϊόντων από τη Φορολογική Αποθήκη, στο Τελωνείο Ελέγχου αυτής Δήλωση Ε.Φ.Κ. με την οποία βεβαιώνεται και καταβάλλεται μόνο ο Ε.Φ.Κ .

2) Ο αναλογών Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, αποδίδονται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

3) Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., επειδή δεν έχει εκδοθεί τιμολόγιο, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή αξία, η οποία πρέπει να έχει προσδιοριστεί σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 19 του Ν. 2859/2000.

Άρθρο 6
Θέση σε ανάλωση ετοίμων αλκοολούχων ποτών και αλκοολούχων προϊόντων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή

1) Σε περίπτωση θέσης σε ανάλωση ετοίμων αλκοολούχων ποτών και αλκοολούχων προϊόντων από τον ίδιο τον εγκεκριμένο αποθηκευτή, χωρίς να έχει προηγηθεί πώληση, ο Ε.Φ.Κ., ο Φ.Π.Α. και το δικαίωμα υπέρ ΕΤΕΠΠΑΑ, αποδίδονται με τη Συγκεντρωτική Δήλωση Ε.Φ.Κ. και με την αναλυτική κατάσταση της παρ. 2 του άρθρου 110 του Ν. 2960/2001, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 της παρούσας, ο δε συμψηφισμός του Φ.Π.Α. των εισροών γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του ιδίου άρθρου.

2) Για τη διαμόρφωση της φορολογητέας αξίας για την επιβολή του Φ.Π.Α., εφαρμόζονται τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του προηγούμενου άρθρου.

Άρθρο 7
Έναρξη Ισχύος

1) Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας παύει να ισχύ-ει οποιαδήποτε ρύθμιση είναι αντίθετη προς τις διατάξεις αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Ιουνίου 2002

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης