ΠΟΛ.1298/5.12.2000

Συμπλήρωση της υπ αριθ. 1109793/6134-11/0016/24.11.1999 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο

5 Δεκ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2000
Αριθ.Πρωτ. 1105118/6830-11/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ) - ΤΜΗΜΑ: Α'
Η.Π. 08/12/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.:1298


ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της αριθ.1109793/6134-11/0016/24.11.99 απόφασής μας περί αποδεικτικού ενημερότητας για χρέη και φορολογικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

1105118/6830-11/0016/


Εχοντας υπόψη:


1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.1882/1990 (ΦΕΚ 43/Α'), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το άρθρο 9, παρ. 3 του Ν.2503/1997 (ΦΕΚ 107/Α'), το άρθρο 25 του Ν.2648/1998 (ΦΕΚ 238/Α') και το άρθρο 18 του Ν.2753/1999 (ΦΕΚ 249/Α'), σύμφωνα με τις οποίες παρέχεται εξουσιοδότηση στον Υπουργό Οικονομικών να επιβάλλει με αποφάσεις του κατά των οφειλετών που δεν έχουν τακτοποιήσει τις από οποιαδήποτε αιτία οφειλές τους προς το Δημόσιο, τις Κοινότητες, τους Δήμους και τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις, καθώς και κατά των υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων εισοδήματος απόδοσης παρακρατούμενου ή επιρριπτόμενου φόρου προς το Δημόσιο, που δεν έχουν υποβληθεί, περιορισμούς και απαγορεύσεις που ανάγονται στις συναλλαγές τους ή στις πράξεις τους.

2. Τις διατάξεις της παρ. 3 του ίδιου ως άνω άρθρου και νόμου, στο οποίο ορίζεται ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο αποδεικνύεται με το αποδεικτικό ενημερότητας που εκδίδεται από τη ΔΟΥ, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου αυτής.


3. Την υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/απόφαση του Υπουργού Οικονομικών "περί αποδεικτικού ενημερότητας", όπως ισχύει.

4. Το γεγονός ότι κατά την εφαρμογή της απόφασης της προηγούμενης παραγράφου δημιουργήθηκαν ορισμένα προβλήματα σχετικά με την καταβολή των εκχωρούμενων απαιτήσεων κατά του Δημοσίου.

5. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Α') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών. 6. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.

Αποφασίζουμε


Το τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 της υπ' αριθ. 1109793/6134-11/0016/ /απόφασής μας αναριθμείται σε τρίτο και αντικαθίσταται ως εξής: "Για την καταβολή των συμβατικώς εκχωρημένων χρηματικών απαιτήσεων κατά των παραπάνω φορέων, το αποδεικτικό ενημερότητας προσκομίζεται τόσο από τον εκχωρητή ή ενεχυράσαντα, όσο και από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή.

Στην περίπτωση αυτή, η έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας του εκχωρητή ή ενεχυράσαντα μπορεί να ζητηθεί κι από τον εκδοχέα ή ενεχυρούχο δανειστή, στους οποίους χορηγείται εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Οταν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις χορήγησης αυτού, λόγω οφειλών, τα προς είσπραξη χρήματα αποδίδονται στο Δημόσιο μέχρι το ύψος της ληξιπρόθεσμης οφειλής, κατά το χρόνο της απόδοσης αυτών".

Το τρίτο εδάφιο της ίδιας ως άνω παραγράφου αναριθμείται σε τέταρτο και αντικαθίσταται ως εξής: "Τίτλοι πληρωμής που εξοφλούνται στις ΔΟΥ με ποσό κάτω των 500.000 δρχ. συμψηφίζονται υποχρεωτικά με τυχόν ληξιπρόθεσμες οφειλές των δικαιούχων που φέρονται εγγεγραμμένες στο σύστημα TAXIS, από όσες ΔΟΥ έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σ' αυτό, χωρίς να απαιτείται η προσκόμιση ΑΦΕ. Στον τίτλο πληρωμής να γίνεται σχετική μνεία".


Η απόφαση αυτή, που ισχύει από την 1η Δεκεμβρίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Taxheaven.gr