Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 2/2016 Δικηγόροι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας – Υπεράσπιση των υπαλλήλων του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων – Δικηγορική αμοιβή.

Δημοσιεύθηκε στις : [ 29-06-2016 ]
Κατηγορία: Ασφαλιστικά - ΙΚΑ - ΤΕΒΕ - Λοιπά (ΠΡΟ ΕΦΚΑ)

Ατομική Γνωμόδοτηση Ν.Σ.Κ. 2/2016
Δικηγόροι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας – Υπεράσπιση των υπαλλήλων του Ιδρύματος ενώπιον όλων των δικαστηρίων – Δικηγορική αμοιβή.

Αθήναι, 12-1-2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΑΤΟΥΣ

Αριθμός ατομικής γνωμοδοτήσεως 2/2016

Αριθμός πρωτοκόλλου εγγράφου ερωτήματος: 1811/2015 Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. / γραφείου γενικού διευθυντού ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Περίληψη ερωτήματος: Αν, συντρεχουσών των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997 και προκειμένου περί του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.:

1) Στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. οφείλεται ειδική δικηγορική αμοιβή από α) το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και β) τον υπάλληλο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

2) Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ο επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του και ο υπάλληλος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προσκομιδής γραμματίου προκαταβολής τών κατ' άρθρον 61, παρ.1 και 2 του ν. 4194/2013 εισφορών.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

1. Στο άνωθι έγγραφον εκτίθενται τα εξής:

1.Α. Σύμφωνα με το άρθρο 13 του ν.δ. 2698/1953 με απόφαση Διοικητού του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανατίθεται σε επί παγία αντιμισθία δικηγόρους η υπεράσπιση των συμφερόντων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. επί πασών των δικαστικών υποθέσεων αυτού, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 61, παρ. 3 του Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013) οι δικηγόροι, οι οποίοι δυνάμει συμβάσεως παγίας αντιμισθίας εκπροσωπούν το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α., τους οργανισμούς κοινωνικής ασφαλίσεως και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εκδόσεως γραμματίου Δικηγορικού Συλλόγου. Επομένως και οι επί παγία αντιμισθία Δικηγόροι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εκδόσεως γραμματίου όταν χειρίζονται υποθέσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Υποθέσεις του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δεν είναι όμως μόνον αυτές κατά τις οποίες ως διάδικος εμφανίζεται το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αλλά και άλλες κατά τις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. -
E.T.A.M. στα πλαίσια ασκήσεως των καθηκόντων τους. Οι δικηγόροι της \ Νομικής Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. στους οποίους έχει ανατεθή, για αυτές τις υποθέσεις, η εκπροσώπηση των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., πρέπει να δηλώνουν κατά την ποινική προδικασία ή / και ενώπιον του ποινικού, πολιτικού ή διοικητικού δικαστηρίου ότι α) οι υπάλληλοι που εκπροσωπούν δεν είναι πελάτες τους, β) ανέλαβαν την υπόθεση από τη Νομική Υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και όχι στα πλαίσια λειτουργίας του δικηγορικού τους γραφείου και γ) η υπόθεση αφορά στις πράξεις ή παραλείψεις των υπαλλήλων κατά την άσκηση των καθηκόντων τους ως τοιούτων και δεν αποτελεί προσωπική τους υπόθεση. Με αυτόν τον τρόπο οι δικηγόροι απαλλάσσονται της υποχρεώσεως εκδόσεως γραμματίου Δικηγορικού Συλλόγου, αφού η υπόθεση ουσιαστικά αφορά μόνο στο Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και όχι σε κάποιον ιδιώτη πελάτη τους.

1.Β. Περαιτέρω με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 20, παρ. 5 του ν. 3846/2010, ρυθμίστηκε νομοθετικώς το θέμα της εκπροσωπήσεως, μετά - ή διά - δικηγόρου της νομικής υπηρεσίας των φορέων κοινωνικής ασφαλίσεως, όλων των υπαλλήλων των φορέων αυτών που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας.

1. Γ. Επειδή οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κατά την άσκηση των καθηκόντων τους είναι εκτεθειμένοι σε κακόβουλες συμπεριφορές ασφαλισμένων, εργοδοτών ή τρίτων που θεωρούν ότι με την εναντίον των υποβολή μηνύσεως ή την άσκηση αγωγής θα υποχρεωθούν να δεχθούν μη νόμιμα αιτήματά τους, η Διοίκηση του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. κρίνει ως πρώτης προτεραιότητος θέμα την υπεράσπιση των υπαλλήλων αυτών χωρίς οικονομική επιβάρυνσή των, ως νομίμως προβλέπεται. Ως εκ τούτου δεν είναι σύννομη η είσπραξη οιασδήποτε επιπλέον αμοιβής από τους επί παγία αντιμισθία δικηγόρους της Νομικής Υπηρεσίας του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. για τον χειρισμό υποθέσεων στις οποίες εμπλέκονται υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και αφορούν στην άσκηση των καθηκόντων τους ως τοιούτων.

2. Εν όψει των ανωτέρω η Υπηρεσία, προβληματισθείσα περί το νόημα των εφαρμοστέων διατάξεων, απηύθυνε τα εν αρχή της παρούσης ερωτήματα.

ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


3. Ν. 3210/1955 (A' 115). Άρθρον 5. Το ΙΚΑ απολαύει όλων των διαδικαστικών προνομίων του Δημοσίου, επί τούτου δε ως ενάγοντος ή εναγομένου εφαρμόζονται άπασαι αι δια το Δημόσιον εκάστοτε ισχύουσαι διαδικαστικοί διατάξεις του Κώδικος περί δικών του Δημοσίου, της Πολ. και Ποιν. Δικονομίας……..

4. Ν. 1902/1990 (Α' 138). Άρθρον 21.: ... 9. Το ΙΚΑ και οι λοιποί οργανισμοί αρμοδιότητος Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν όλα τα δικαστικά και δικονομικά προνόμια του Δημοσίου, δεν διατάσσεται προσωρινή εκτέλεση κατ' αυτών, αναστέλλεται δε η αναγκαστική εκτέλεση κάθε τελεσίδικης απόφασης κατ' αυτών, τόσο κατά την προθεσμίαν αίτησης αναίρεσης όσο και από την άσκησή της………..

5. Ν. 2556/1997 (Α' 270). Άρθρο 20 7 [ως αντικατεστάθη με το άρθρο 20, παρ. 5 ν. 3846/2010, Α' 66]: Σε δίκες κατά υπαλλήλων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης που ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας μέσα στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα, δύναται μετά από προηγούμενη έγκριση του διοικούντος αυτούς οργάνου, να παρίσταται για την υπεράσπισή τους ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων εκπρόσωπος της Νομικής Υπηρεσίας του φορέα. Εάν δεν υφίσταται Νομική Υπηρεσία ή η υφιστάμενη αδυνατεί να εκπροσωπήσει τους υπαλλήλους του φορέα, η εκπροσώπησή τους μπορεί να ανατεθεί σε δικηγόρο, μετά από σχετική έγκριση του οργάνου που διοικεί τον φορέα. ...Η αμοιβή υπολογίζεται σύμφωνα με τα ισχύοντα κατώτερα όρια αμοιβών του Κώδικα περί Δικηγόρων. Το σύνολο της αμοιβής καταβάλλεται με την προσκομιδή των γραμματίων προείσπραξης του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφόσον ο υπάλληλος απαλλάσσεται της κατηγορίας ή αθωώνεται με αμετάκλητη απόφαση.

6. Ν. 2579/1998 (Α '31). Αρθρο 28 4: Οι διατάξεις των άρθρων 11 του κανονιστικού διατάγματος της 26ης Ιουνίου -10ης Ιουλίου 1944 περί Κώδικος των νόμων περί δικών του Δημοσίου και 22 παρ. 4 του Ν. 1868/1989 (Α' 230) έχουν εφαρμογή και επί των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.). Τα πρόσωπα αυτά απαλλάσσονται, όπως και το Δημόσιο, από την υποχρέωση καταβολής οιουδήποτε παραβόλου, τέλους, ενσήμου ή εισφοράς για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκου μέσου ή βοηθήματος ή για τη διενέργεια οιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξης ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών.

7. Κώδιξ περί δικηγόρων [ν. 4194/2013, Α' 208]. Άρθρο 61 («προκαταβολή εισφορών - κρατήσεων»)…………. 1 [ως αντικατεστάθη με το
άρθρο 7, παρ. 8α του ν. 4205/2013, Α' 242]: «Ο δικηγόρος για την άσκηση κάθε είδους ενδίκου βοηθήματος ή μέσου και για την παράστασή του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής, υποχρεούται να προκαταβάλει στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο εισφορές αποκλειστικά και μόνο στις περιπτώσεις που προβλέπονται στο Παράρτημα III, οι οποίες προορίζονται για αα) την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των υπηρεσιών του Συλλόγου, ββ) την απόδοση ως πόρου, στον τομέα Επικουρικής Ασφάλισης Δικηγόρων (ΤΕΑΔ) του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), γγ) την απόδοση ως πόρου στον αντίστοιχο για κάθε Δικηγορικό Σύλλογο Τομέα Προνοίας - Υγείας του ΕΤΑΑ ή Ταμείο Αλληλοβοήθειας ή Λογαριασμούς Ενίσχυσης και Αλληλοβοήθειας Δικηγόρων (ΛΕΑΔ) και δδ) την απόδοση ως πόρου στον Ειδικό Διανεμητικό Λογαριασμό νέων δικηγόρων του άρθρου 33 του ν. 2915/2001 (ΑΊ09), όπου ισχύει. 2. Οι εισφορές αυτές είναι πάγια ποσά για κάθε διαδικαστική πράξη ή παράσταση δικηγόρου, όπως καθορίζονται στο Παράρτημα III. Τα ποσά αυτά αναπροσαρμόζονται με κοινή υπουργική απόφαση …………Τα ποσά αυτά μπορούν να αναπροσαρμόζωνται …. Με την ίδια διαδικασία μπορούν να προβλέπωνται νέες εισφορές υπέρ ταμείων ή λογιαριασμών αλληλοβοήθειας και ενίσχυσης δικηγόρων καθώς και το ύφος των αντίστοιχων ποσών ανά … ενέργεια. 3. Από την υποχρέωση της προκαταβολής, που ορίζεται και υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 1, απαλλάσσονται οι δικηγόροι όταν παρέχουν υπηρεσίες στους εαυτούς τους, καθώς και όταν εκπροσωπούν: γ) το Δημόσιο, δ) … , τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης και τα λοιπά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, με σύμβαση πάγιας αντιμισθίας ».

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ 8. Από την σαφή γραμματική διατύπωση του πρώτου εδαφίου της διατάξεως παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997, ως αντικατεστάθη με το άρθρο 20, παρ. 5 του ν. 3846/2010, συνάγεται ότι υπεράσπιση των μνημονευομένων σε αυτήν υπαλλήλων από δικηγόρο της νομικής υπηρεσίας του φορέως κοινωνικής ασφαλίσεως (φ.κ.α.) προς το συμφέρον του οποίου οι υπάλληλοι ενήργησαν, προβλέπεται μόνον ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων, η ειδική μνεία των οποίων άγει στο συμπέρασμα ότι ο νομοθέτης εννόησε και ηθέλησεν εκείνο το οποίον εξέφρασε δια των λέξεων της διατάξεως αυτής (γραμματική ερμηνεία) εκφρασθείς ουχί στενώτερον του σκοπηθέντος (αποκλεισμού δηλ. των διοικητικών δικαστηρίων από το πεδίον εφαρμογής της διατάξεως). Κατά την ratio legis της διατάξεως αυτής, η ανάθεση της δικαστικής υπερασπίσεως τών εν λόγω υπαλλήλων σε εκπρόσωπο της νομικής υπηρεσίας του φορέως σκοπεί και στην αποφυγή οιασδήποτε οικονομικής επιβαρύνσεώς των εκ της συμμετοχής των σε δίκες, αφού η εφαρμογή της διατάξεως προϋποθέτει 1) ότι α) ενήργησαν για το συμφέρον της υπηρεσίας, β) μέσα στα πλαίσια της κείμενης νομοθεσίας ή κατά τη συμμετοχή τους σε συλλογικά όργανα και 2) προηγουμένη έγκριση της αναθέσεως της υπερασπίσεώς των από το διοικούν τον φ.κ.α. όργανον. Η προβλεπομένη από την αμέσως ανωτέρω διάταξη προστασία του προσωπικού το οποίο χρησιμοποιούν οι φ.κ.α. συνιστά περίπτωση προστασίας του διοικουμένου (αρχής διεπούσης την δράση της δημοσίας διοικήσεως), αφού (και) το προσωπικόν αυτό περιλαμβάνεται στους εν ευρεία εννοία διοικουμένους (Σπηλιωτόπουλος «εγχειρίδιο διοικητικού δικαίου» πέμπτη έκδοση σελ. 87). Εξυπακούεται ότι ο υπερασπιστής των υπαλλήλων των φ.κ.α. ενώπιον των ειρημένων δικαστηρίων - εκπρόσωπος της νομικής υπηρεσίας του φ.κ.α. - δεν δικαιούται ειδικής αμοιβής - είτε από τον υπάλληλον είτε από τον φ.κ.α. - ως εκ της υπερασπίσεως αυτής, εφ' όσον συνδέεται με σύμβαση παγίας αντιμισθίας (εμμίσθου εντολής) με τον φ.κ.α.. Όταν όμως δεν υφίσταται νομική υπηρεσία ή η υφισταμένη αδυνατή να εκπροσωπή τους υπαλλήλους του φ.κ.α., η υπεράσπιση των υπαλλήλων δύναται να ανατεθή σε δικηγόρο μη συνδεόμενο διά συμβάσεως παγίας αντιμισθίας μετά του φ.κ.α.. Το ύψος της αμοιβής του δικηγόρου, η προϋπόθεση και η διαδικασία καταβολής αυτής από τον φ.κ.α. ρυθμίζονται ειδικώς από τα δύο τελευταία εδάφια της διατάξεως της παρ. 7 του άρθρου 20 του ν. 2556/1997 (ως αντικατεστάθη με το άρθρο 20, παρ. 5 του ν. 3846/2010).

9. Όσον αφορά στο θέμα της απαλλαγής του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και των πληρεξουσίων δικηγόρων του από της υποχρεώσεως προσκομιδής γραμματίων προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής (προκαταβολής εισφορών κατά την ορολογία των ανωτέρω διατάξεων του ν. 4194/2013) σε περιπτώσεις της διατάξεως του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997 (ως ισχύει μετά την κατά τα εκτεθέντα τροποποίησή της) λεκτέα τα εξής:

9.Α. Από τον συνδυασμό των ως άνω διατάξεων (με τις οποίες σαφώς προσδιορίζονται το περιεχόμενο και η έκταση των σχετικών απαλλαγών) και ειδικώτερα 1) τόσο αυτής του άρθρου 21, παρ. 9 του ν. 1902/1990 - από την οποία συνάγεται ότι το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και οι υπαγόμενοι στην αρμοδιότητα του (τότε) Υπουργείου εργασίας και κοινωνικών ασφαλίσεων [ήδη (δυνάμει του ν. 4320/2015, Α' 29) Υπουργείου εργασίας, κοινωνικής ασφαλίσεως και κοινωνικής αλληλεγγύης] λοιποί οργανισμοί απολαύουν, λόγω του σκοπού που επιδιώκουν, όλων των εν γένει δικαστικών και δικονομικών προνομίων του ελληνικού δημοσίου - όσο και 2) αυτής του άρθρου 28, παρ. 4 του ν. 2579/1998, συνάγεται ότι τα ν.π.δ.δ. - όπως είναι και το δια του ν. 6298/1934 (Α' 346) συσταθέν «ίδρυμα κοινωνικών ασφαλίσεων» το οποίο μετωνομάσθη δυνάμει του άρθρου 5, παρ. 1 του ν. 3029/2002 (ΑΊ60) σε Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - και οι πληρεξούσιοι δικηγόροι τους απαλλάσσονται ειδικώτερα - ως και το Δημόσιο - στις ενώπιον όλων των δικαστηρίων δίκες, της υποχρεώσεως καταβολής τών α) τελών (χαρτοσήμου, δικαστικού ενσήμου, απογράφου κ.λπ.), β) παραβόλων ενδίκων μέσων ή ενδίκων βοηθημάτων και γ) εισφορών - ενσήμων [υπέρ πρώην ταμείου νομικών (ήδη Ε.Τ.Α.Α.), ταμείου προνοίας δικηγόρων (ήδη τομέως προνοίας - υγείας του Ε.Τ.Α.Α.), Κ.Ε.Α.Δ. (ήδη Τ.Ε.Α.Δ.), ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. κ.λπ.] για την άσκηση ή την εκδίκαση αγωγών, ενδίκων μέσων ή ενδίκων βοηθημάτων ή για τη διενέργεια οιασδήποτε δικαστικής ή διαδικαστικής πράξεως ενώπιον όλων των δικαστηρίων ή δικαστικών ή άλλων αρχών (Ν.Σ.Κ. 443/2011 όπου και παραπομπές στη νομολογία Α.Π. και Σ.τ.Ε.), στην έννοια δε των εισφορών του άρθρου 28, παρ. 4 του v. 2579/1998 εμπίπτει και το γραμμάτιο προεισπράξεως του ποσοστού επί της δικηγορικής αμοιβής το οποίο παρακρατεί ο δικηγορικός σύλλογος. Επομένως οι πληρεξούσιοι δικηγόροι των ν.π.δ.δ. - και εν προκειμένω του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. - απαλλάσσονται πάντοτε της υποχρεώσεως προσκομιδής γραμματίου προεισπράξεως δικηγορικής αμοιβής [ad hoc Ν.Σ.Κ. 443/2011 όπου και παραπομπές στην (ad hoc) νομολογία του Ελ. Συν.]. Τονίζεται ότι και κατ' άρθρο 96, παρ. 5, περίπτωση γ του προϊσχύσαντος κώδικος περί δικηγόρων (ν.δ. 3026/1954, Α' 235), υπό το κράτος ισχύος του οποίου εξεδόθησαν οι αμέσως άνωθι γνωμοδότηση και απόφαση, το Δημόσιο απηλλάσσετο της υποχρεώσεως προκαταβολής της δικηγορικής αμοιβής.

9.Β. Από τη συνδυαστική ερμηνεία των εκτεθεισών διατάξεων συνάγεται ότι, συντρεχουσών των προϋποθέσεων εφαρμογής της - ειδικωτέρας εν σχέσει προς τα δι' αυτής ρυθμιζόμενα θέματα και ως εκ τούτου υπερισχυούσης πάσης άλλης - διατάξεως του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997 (ως ισχύει), οι υπάλληλοι του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απαλλάσσονται (ως και το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) της υποχρεώσεως καταβολής οιασδήποτε εισφοράς ενώπιον όλων των δικαστηρίων. Στην έννοια της εισφοράς εμπίπτει και το κατ' άρθρον 61, παρ. 1 και 2 του ισχύοντος κώδικος δικηγόρων γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών. Η εκδοχή αυτή υπαγορεύεται από την ανάγκη πλήρους (και οικονομικής) προστασίας των εν λόγω υπαλλήλων, επειδή ενήργησαν προς το συμφέρον της Υπηρεσίας εντός των νομίμων πλαισίων ή κατά την συμμετοχή των σε συλλογικά όργανα της Διοικήσεως, εφ' όσον βεβαίως η υπεράσπιση των υπαλλήλων αυτών εγκρίνεται προηγουμένως από το όργανο διοικήσεως του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.. Όταν όμως συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997 (ως ισχύει) και η υπεράσπιση των υπαλλήλων των φ.κ.α. ενώπιον των ποινικών και πολιτικών δικαστηρίων ανατίθεται σε δικηγόρον ανήκοντα στη νομική υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. αλλά μη συνδεόμενον διά σχέσεως εμμίσθου εντολής με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ή (εν ανυπαρξία ή εν αδυναμία και τών κατά περίπτωση δικηγόρων της νομικής υπηρεσίας) σε δικηγόρο μη ανήκοντα στη νομική υπηρεσία του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (δηλ. μη συνδεόμενον δια σχέσεως εμμίσθου εντολής με το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.) κατ' εφαρμογήν της - ειδικωτέρας πάσης άλλης - ρυθμίσεως του άρθρου 20, παρ. 7 (δύο τελευταίων εδαφίων) του ν. 2556/1997 (ως ισχύει) - καταβάλλεται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ειδική αμοιβή υπολογιζομένη συμφώνως προς τα κατώτερα όρια αμοιβών του κώδικος περί δικηγόρων και καταβαλλομένη από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. με την προσκομιδή των υποχρεωτικώς εκδιδομένων γραμματίων προεισπράξεως του οικείου δικηγορικού συλλόγου, εφ' όσον ο υπάλληλος έχει απαλλαγή της ποινικής κατηγορίας ή έχει αθωωθή αμετακλήτως, προκειμένου δε περί υποθέσεως ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, εφ' όσον ο υπάλληλος δεν εκρίθη δι' αμετακλήτου δικαστικής αποφάσεως υπαίτιος δυσμενών διά το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. εννόμων συνεπειών κατ' ανάλογη εφαρμογή όσων ρητώς ορίζονται προκειμένου περί ποινικών δικών.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

10. Συντρεχουσών των προϋποθέσεων εφαρμογής του άρθρου 20, παρ. 7 του ν. 2556/1997 και προκειμένου περί του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ.:

10.Α. Στον επί παγία αντιμισθία δικηγόρο δεν οφείλεται ειδική δικηγορική αμοιβή από α) το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. και β) τον υπάλληλο του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ..

10.Β. Ειδική αμοιβή α) οφείλεται μόνον όταν η υπεράσπιση των υπαλλήλων του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. ανατίθεται σε μη συνδεόμενον δια συμβάσεως εμμίσθου εντολής μετά του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. δικηγόρο και β) καταβάλλεται από το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. (υπό τους όρους του νόμου) με την προσκομιδή των υποχρεωτικώς εκδιδομένων γραμματίων προκαταβολής τών ως άνω εισφορών.

10.Γ. Το Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ., ο επί παγία αντιμισθία δικηγόρος του και ο υπάλληλος του Ι.Κ.Α. - Ε.Τ.Α.Μ. απαλλάσσονται της υποχρεώσεως προσκομιδής γραμματίου προκαταβολής τών κατ' άρθρον 61, παρ.1 και 2 του ν. 4194/2013 εισφορών.-


Ο πάρεδρος του Ν.Σ.Κ.
Αντώνης Παπαγεωργίου

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.Σχετικές ειδήσεις άρθρα


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης