Αποτελέσματα live αναζήτησης

1005244/382/23.01.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

1005244/382/23.01.2004
Στεγαστικό επίδομα φοιτητών


1005244/382/23.01.2004 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
1005244/382/23.01.04 Στεγαστικό επίδομα φοιτητών

1005244

Σας κοινοποιούμε την υπ' αριθ. 1004908/381/0016/21.1.2004 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων για τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές που διαμένουν μακράν του τόπου μόνιμης κατοικίας τους, που εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 10 του νόμου «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής - αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις», που ψηφίστηκε από τη Βουλή και εκκρεμεί η δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η κοινοποίηση επισπεύδεται λόγω της πολυσέλιδης απόφασης και των συνημμένων εντύπων αυτής, ώστε να λάβετε έγκαιρα γνώση και να προετοιμάσετε τα αρμόδια τμήματα των υπηρεσιών σας για την άμεση εξυπηρέτηση των δικαιούχων.
Σημειώνεται ότι η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί, θα παραδίδεται αμέσως στο Τμήμα ή Γραφείο Φορολογίας Εισοδήματος για τον έλεγχο των στοιχείων που αναγράφονται σ' αυτή, θα θεωρείται και θα προωθείται στο Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ, για την άμεση πληρωμή στο δικαιούχο σε μετρητά. Σε περίπτωση που η ΔΟΥ δεν έχει μετρητά και δεν εδρεύει σ' αυτήν πράκτορας ή διαχειριστής της Τράπεζας Ελλάδος, θα ακολουθείται ένας από τους τρόπους που περιγράφεται στην υπ' αριθ. 1047662/3803/0016/20.5.2003 ΑΥΟ. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, μπορείτε να προβαίνετε και σε ανάληψη μετρητών από την Τράπεζα της Ελλάδος.
Επισημαίνεται ότι η κοινοποιούμενη απόφαση, δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ως εκ τούτου, δεν θα αρχίσετε να διενεργείτε πληρωμές, πριν σας ενημερώσουμε με νεότερο έγγραφό μας (το οποίο θα σας σταλεί με ΦΑΞ) για τη δημοσίευση του νόμου και της συγκεκριμένης απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στεγαστικό επίδομα φοιτητών


Οι υπουργοί Οικονομίες και Οικονομικών &
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων

Εχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. /2004 «Μέτρα αναπτυξιακής και κοινωνικής πολιτικής, αντικειμενικοποίηση του φορολογικού ελέγχου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ/Α/2004), περί χορήγησης στεγαστικού επιδόματος σε φοιτητές, στο οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις χορήγησης του, καθώς και την παράγραφο 7 του ίδιου άρθρου και νόμου, με την οποία εξουσιοδοτούνται οι Υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, να καθορίσουν με κοινή απόφαση τους τον τρόπο πληρωμής του ανωτέρω επιδόματος, τον χρόνο πληρωμής του, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, την αρχή ελέγχου και εκκαθάρισης της δαπάνης, την αρχή πληρωμής αυτής, τον τρόπο λογιστικής τακτοποίησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την εφαρμογή του άρθρου αυτού.
2. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού, η οποία δεν μπορεί να προσδιορισθεί καθ όσον εξαρτάται από τον εκάστοτε αριθμό των δικαιούχων και η οποία θα βαρύνει την πίστωση του ΚΑΕ 2754 «Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους» του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αποφασίζουμε

Αρθρο 1
Δικαιούχοι του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος

1. Δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος είναι το πρόσωπο που θεωρείται ότι βαρύνει ο φοιτητής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.2238/1994 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος), διαφορετικά ο ίδιος ο φοιτητής.
2. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται για τους προπτυχιακούς φοιτητές των Ιδρυμάτων του Πανεπιστημιακού και του Τεχνολογικού τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, των Ανωτέρων Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων και των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού της Ελλάδας, καθώς και των Σχολών της Κύπρου που περιλαμβάνονται στο σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων, που είναι Ελληνες υπήκοοι ή υπήκοοι άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον πληρούνται και οι λοιπές προϋποθέσεις.
3. Το επίδομα χορηγείται για όλους τους προπτυχιακούς φοιτητές της οικογένειας, εφόσον διαμένουν σε άλλη πόλη αυτής της κύριας κατοικίας τους, ανεξαρτήτως αν φοιτούν στην ίδια Σχολή και πόλη ή σε διαφορετικές Σχολές και πόλεις και εφ όσον πληρούν τις λοιπές προϋποθέσεις που ορίζονται στο νόμο.
4. Το επίδομα χορηγείται για τόσα έτη όσα είναι και τα έτη σπουδών της Σχολής ή του Τμήματος, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας τους.
5. Δεν δικαιούνται του επιδόματος αυτού όσοι φοιτούν για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, ή για την απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών.

Αρθρο 2
Δικαιολογητικά που υποβάλλονται
για την πληρωμή του επιδόματος

1. Ο δικαιούχος του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση η οποία, μαζί με τις οδηγίες συμπλήρωσης της, επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της, ως Παράρτημα Α.
2. Με την αίτηση συνυποβάλλονται:
α) Πιστοποιητικό της Σχολής ή του Τμήματος που σπουδάζει ο φοιτητής, το περιεχόμενο του οποίου αναλύεται στην παρ. 5 της παρούσας απόφασης.
β) Μισθωτήριο συμβόλαιο κατοικίας στον τόπο φοίτησης.
3. Η αίτηση υποβάλλεται εντός των πρώτων τριών (3) μηνών κάθε ημερολογιακού έτους, με έναρξη το έτος 2004.

Αρθρο 3
Αρχή ελέγχου και πληρωμής του επιδόματος

Η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση, μετά τη συμπλήρωση και την υπογραφή της από το δικαιούχο του επιδόματος, κατατίθεται στη ΔΟΥ φορολογίας εισοδήματος του δικαιούχου και αφού χορηγηθεί αριθμός πρωτοκόλλου και γίνει έλεγχος από το Τμήμα ή Γραφείο Εισοδήματος της ίδιας ΔΟΥ για τη σωστή συμπλήρωση των αναγραφομένων σ αυτή στοιχείων, την προσκόμιση των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου, και διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης του επιδόματος, θεωρείται από τον Προϊστάμενο του Τμήματος ή Γραφείου Εισοδήματος. Μετά τη θεώρηση αυτή η αίτηση - υπεύθυνη δήλωση επέχει θέση τίτλου πληρωμής και προωθείται αμέσως στο Τμήμα Εξόδων της ΔΟΥ, όπου θεωρείται για την πληρωμή από τον Προϊστάμενο του Τμήματος αυτού και γίνεται την ίδια ημέρα η πληρωμή του ποσού στο δικαιούχο, το οποίο είναι αφορολόγητο και δεν υπόκειται σε καμία κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου.

Αρθρο 4
Λογιστική τακτοποίηση

Μετά το πέρας της ημερήσιας συναλλαγής εκδίδεται συγκεντρωτική κατάσταση η οποία καταχωρείται στο ημερολόγιο πληρωμών με χρέωση Ταμείου και πίστωση Εξοδα Προϋπολογισμού ΚΑΕ 2754 «εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών με τέκνα που σπουδάζουν μακριά του τόπου της μόνιμης κατοικίας τους», του ειδικού φορέα 110 του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Αρθρο 5
Πιστοποιητικό Σπουδών

1. Οι Σχολές ή τα Τμήματα Σχολών που υποβάλλονται αιτήσεις φοιτητών για έκδοση πιστοποιητικών προκειμένου να χορηγηθεί το στεγαστικό επίδομα, παραδίδουν αυθημερόν τα πιστοποιητικά αυτά στους φοιτητές.
2. Στο πιστοποιητικό αναφέρονται αναλυτικά, το έτος εισαγωγής του φοιτητή, το έτος φοίτησης, τα συνολικά έτη σπουδών, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας της Σχολής καθώς και η επιτυχία, τουλάχιστον στο ήμισυ, του συνολικού αριθμού των μαθημάτων του προηγουμένου έτους ή των αντιστοίχων εξαμήνων, όπως αυτά προβλέπονται στο ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών.
Για τους φοιτητές που έχουν εγγραφεί για πρώτη φορά στο πρώτο έτος σπουδών στο πιστοποιητικό της ανωτέρω περίπτωσης αναφέρεται μόνο η εγγραφή του φοιτητή στη Σχολή.
Στο ανωτέρω πιστοποιητικό αναγράφεται ότι αυτό χορηγείται αποκλειστικά για την καταβολή φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος.
3. Για έκδοση ομοιόμορφου πιστοποιητικού από όλες τις Σχολές ή Τμήματα επισυνάπτεται στην παρούσα υπόδειγμα αυτού τόσο για τα Πανεπιστήμια όσο και για τα ΤΕΙ, ως παράρτημα Β της απόφασης, και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της.

Αρθρο 6
Λοιπά

1. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα οριζόμενα στις παρ. 1 - 6 του άρθρου 10 του Ν../2004, οι σχετικές διατάξεις του νόμου 2362/1995 (Κώδικας Δημοσίου Λογιστικού), καθώς και οι διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 (Κανονισμός Λειτουργίας ΔΟΥ).
2. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Προσοχή!

Η υπηρεσία αυτή είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν είστε μέλος στον κόμβο πατήστε εδώ για περισσότερα. 

Αν είστε μέλος και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης