Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1293/7.12.2000 Διαδικασία ένταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο Μητρώο TAXIS


Δημοσιεύθηκε στις : [ 07-12-2000 ]
Κατηγορία: Φ.Π.Α.

ΠΟΛ.1293/7.12.2000
Διαδικασία ένταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο Μητρώο TAXIS


Αθήνα, 7 Δεκεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1111533/3007 ΔΜ

ΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡ/ΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
ΤΜΗΜΑ: Β'
2. ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 14η ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ: Β'
3. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Τηλέφωνο: 3375186-187

ΠΟΛ.: 1293

ΘΕΜΑ: Διαδικασία ένταξης των αγροτών του ειδικού καθεστώτος στο Μητρώο TAXIS.

Αναφορικά με το ανωτέρω θέμα, παρέχονται οι ακόλουθες οδηγίες:
Με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248 Α), όπως ισχύει, οι αγρότες του ειδικού καθεστώτος δικαιούνται να ζητήσουν την επιστροφή του ΦΠΑ που επιβάρυνε τις αγορές των αγαθών ή τις λήψεις των υπηρεσιών τις οποίες πραγματοποίησαν για την άσκηση της εκμετάλλευσής τους. Ο ΦΠΑ επιστρέφεται από το δημόσιο με την εφαρμογή κατ' αποκοπή συντελεστών στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών που προέρχονται από την πώληση των προϊόντων τους και την παροχή των υπηρεσιών τους και καλύπτονται από νόμιμα παραστατικά.

Οι συντελεστές αυτοί είναι:
4% για τα δασικά προϊόντα, τα προϊόντα αλιείας σε γλυκά νερά και τις αγροτικές υπηρεσίες, 5% για τα προϊόντα φυτικής παραγωγής και 6% για τα προϊόντα ζωική, παραγωγής.

Οι προϋποθέσεις, τα δικαιολογητικά και η διαδικασία για την επιστροφή του ΦΠΑ στους αγρότες του ειδικού καθεστώτος ορίζονται στην ΑΥΟ Π.953/432/64/.

Η διαδικασία της κατά τα ανωτέρω επιστροφής του ΦΠΑ διενεργείται μέχρι σήμερα χειρόγραφα, λόγω μη ένταξης στο Μητρώο TAXIS των αγροτών του ειδικού καθεστώτος, παρά την εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος στις Δ.Ο.Υ.

Η αναγκαιότητα της μηχανογραφικής υποστήριξης της εν λόγω επιστροφής είναι πλέον προφανής και για την ομοιόμορφη, σε όλα τα πεδία, εφαρμογή του μηχανογραφικού συστήματος, αλλά και για τον πληρέστερο έλεγχο και παρακολούθηση των επιστροφών ΦΠΑ, μέσω ενός μητρώου TAXIS. Εξυπακούεται ότι η ύπαρξη του Μητρώου TAXIS για τους αγρότες του ειδικού καθεστώτος, προϋποθέτει την ένταξή τους σ' αυτό, με μηχανογραφικές διαδικασίες.

Η Διοίκηση του Υπουργείου Οικονομικών αφού έλαβε υπόψη τις ειδικότερες .συνθήκες που επικρατούν στις αγροτικές περιοχές, καθώς και την αδυναμία προσωπικής προσέλευσης των αγροτών στις Δ.Ο.Υ έκρινε, αναγκαία τη συνδρομή των συνεταιριστικών οργανώσεων, στην περιγραφόμενη κατωτέρω διαδικασία ένταξης των αγροτών στο Μητρώο.

Α. Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο αγροτών που διαθέτουν ΑΦΜ
1. Υποχρεώσεις αγροτώy

Οι αγρότες δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ, οι οποίοι διαθέτουν ΑΦΜ θα πρέπει να προσέλθουν μέχρι 31/1/2001 στις πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις στις οποίες υποβάλλουν τα σχετικά δικαιολογητικά επιστροφής ΦΠΑ, για να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης (Μ0) με την οποία θα ζητούν την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών, προσκομίζοντας και το δελτίο Αστυνομικής τους ταυτότητας, καθώς και φωτοτυπία αυτής που θα παραμείνει στην αίτηση. Οι αγρότες δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να προσέρχονται οι ίδιοι για την ένταξή τους στο ειδικό καθεστώς αγροτών στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ. Σε κάθε περίπτωση μπορούν να εξουσιοδοτούν αντιπρόσωπό τους ο οποίος οφείλει να προσκομίζει και την ταυτότητα του
αγρότη καθώς και φωτοτυπία αυτής.

Σχετικό έντυπο (Μ0) προσαρτάται στην παρούσα, συμπληρωμένο ενδεικτικά, για διευκόλυνση τόσο των αγροτών όσο και των συνεταιριστικών οργανώσεων.

2. Υποχρεώσεις συνεταιριστικών οργανώσεων και Δ Ο Υ
Οι συνεταιριστικές οργανώσεις παραλαμβάνουν τις αιτήσεις (Μ0) και μετά από σύντομο έλεγχο που περιορίζεται στην ορθή συμπλήρωση των ατομικών στοιχείων των αιτούντων, συντάσσουν σχετική κατάσταση στην οποία αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) των αιτούντων.

Η κατάσταση αυτή μαζί με το προαναφερόμενο έντυπο (Μ0) και φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας των αγροτών, διαβιβάζεται, προκειμένου να καταχωρηθούν τα στοιχεία κεντρικά, στη Γεν. Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων - 'Έργο TAXIS - Εφαρμογές, Χανδρή 1 & Θεσ/νίκης τ.κ. 18346 - Μοσχάτο.

Μετά την κεντρική καταχώριση τα προαναφερόμενα έντυπα, τα οποία θα φέρουν σχετική πράξη καταχώρισης, θα επιστρέφονται στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ για την ενημέρωση του φακέλου του κάθε αγρότη.Σημειώνεται ότι οι συνεταιριστικές οργανώσεις θα είναι εφοδιασμένες με ικανό αριθμό εντύπων (Μ0), τα οποία θα τους έχουν αποσταλεί έγκαιρα από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών.

Β. Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο αγροτών που δε διαθέτουν ΑΦΜ
Οι αγρότες δικαιούχοι επιστροφής ΦΠΑ σύμφωνα με το άρθρο 41 του ν.2859/2000, οι οποίοι δε: διαθέτουν ΑΦΜ, θα προσέλθουν μέχρι την ανωτέρω ημερομηνία (31-1-2001) στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ ( ανεξάρτητα αν είναι υπόχρεοι ή μη σε υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος), όπου θα τους αποδοθεί ΑΦΜ, με βάση τις ισχύουσες διαδικασίες και τη συμπλήρωση της αίτησης (Μ0).

Γ. Διαδικασία ένταξης στο Μητρώο TAXIS, προσώπων που δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.

Όσοι από τους δικαιούχους επιστροφής ΦΠΑ δεν είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, (π.χ. δημόσιοι, ιδιωτικοί υπάλληλοι, συνταξιούχοι, κ.λ.π.), πληρούν όμως τις προϋποθέσεις επιστροφής ΦΠΑ, υποβάλλουν μέχρι 31-1-2001 την αίτηση (Μ0), είτε στις συνεταιριστικές οργανώσεις είτε στην αρμόδια για τη φορολογία του εισοδήματός τους Δ.Ο.Υ.

Τέλος, κρίνεται σκόπιμο να τονιστεί η σημασία της υποβολής, από τους αγρότες των σχετικών αιτήσεων, μέχρι την ανωτέρω (31-1-2001) ημερομηνία, γιατί η μη έγκαιρη ένταξή τους στο Μητρώο αγροτών TAXIS, θα έχει σαν αποτέλεσμα την καθυστέρηση της επιστροφής του ΦΠΑ. Η ΠΑΣΕΓΕΣ προς την οποία κοινοποιείται η παρούσα εγκύκλιος παρακαλείται να ενημερώσει άμεσα τις συνεταιριστικές ενώσεις οι οποίες στη συνέχεια θα πρέπει έγκαιρα να ενημερώσουν τα μέλη τους.

Ο Υφυπουργός
Α. ΦΩΤΙΑΔΗΣ
Μ0/ TAXIS
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΤΗΣΗ
του/της
Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία:
ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Νικολάου
.Α.Φ.Μ. 0 1 7 2 6 3 3 4 2
Διεύθυνση Κατοικίας/Επιχείρησης:
ΦΕPΡΩΝ 12
ΚΑΛΑΜΑΤΑ
.
Τηλ.επικοινωνίας, 82146
Αριθμός Ταυτότητας: Ρ 3 1 6 7 0 5
ΘΕΜΑ:
Αρ Πρωτοκόλλου:
Ημ/νια Πρωτοκόλλου:
Προς
Τη ΔΟΥ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
Τμήμα Μητρώου
Παρακαλώ να ενταχθώ στο ειδικό καθεστώς αγροτών
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ
Σε περίπτωση που δεν μπορέσω να παραλάβω ο ίδιος το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση εξουσιοδοτώ να
το παραλάβει αντ' εμού ο/η
Ονοματεπώνυμο:
Πατρώνυμο:
Αρ.Ταυτότητας:
Οδός/ΑριΘμός/Πόλη/Ταχ.Κωδικός
Ημ/νία: 3/ /122000
Ο/Η Αιτών

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης