Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1290/4.12.2000 Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2000


Σχόλια:


Δημοσιεύθηκε στις : [ 04-12-2000 ]
Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1290/4.12.2000
Εκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2000


Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1110553/2112/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ - ΤΜΗΜΑ Α'

ΠΟΛ.: 1290

ΘΕΜΑ: Έκδοση και χορήγηση βεβαιώσεων για τις αποδοχές ή τις συντάξεις και τις κάθε είδους φορολογούμενες αμοιβές που καταβλήθηκαν σε δικαιούχους, καθώς και για το φόρο που παρακρατήθηκε από αυτές κατά το έτος 2000.

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 57 του ν. 2238/1994 κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο απασχολεί κατά σύστημα έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό ή καταβάλλει συντάξεις, επιχορηγήσεις, επιδόματα και κάθε άλλη παρόμοια παροχή, έχει υποχρέωση να παρακρατεί φόρο τον οποίο αποδίδει στο Δημόσιο. Η υποχρέωση αυτή υπάρχει και όταν τα ανωτέρω πρόσωπα καταβάλλουν αμοιβές σε ελεύθερους επαγγελματίες, εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κτλ.

2. Από τις διατάξεις τoυ άρθρου 83 του ν. 2238/1994 προκύπτει ότι, όσοι παρακρατούν φόρο μεταξύ άλλων και από εισόδημα μισθωτών υπηρεσιών είναι υποχρεωμένoι να χoρηγούν έγκαιρα, σε αυτούς από τους οποίους έγινε η παρακράτηση, μία μόνο βεβαίωση σε κάθε δικαιoύχο. Στις βεβαιώσεις αυτές πρέπει να αναγράφoνται οι κάθε είδους αποδοχές τόσο από τακτικές όσο και από πρόσθετες αμοιβές, φορολογoύμενες ή απαλλασσόμενες, οι τυχόν κρατήσεις πoυ βαρύνουν τo δικαιούχο, τα ποσά του φόρου που αναλογούν, καθώς και τα ποσά που παρακρατήθηκαν. Ίδια υποχρέωση υπάρχει και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει φόρος για παρακράτηση.
Τονίζεται ότι όσοι από τους υποχρέους εφαρμόζουν μηχανογραφικό σύστημα, μπορούν να εκδώσουν τις βεβαιώσεις αυτές σε μηχανογραφικά έντυπα, στα οποία όμως πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία που περιέχονται στο σχετικό έντυπο της βεβαίωσης.

3. Για να μπορέσουν έγκαιρα να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση οι πιο πάνω υπόχρεοι, οι οποίοι απόκτησαν το εισόδημα και οφείλουν να το δηλώσουν, πρέπει οι υπεύθυνοι των οικονομικών διευθύνσεων των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων, που έχουν καταβάλει τις σχετικές αμοιβές σε αυτούς, να φροντίσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 83 του ν. 2238/1994, για την έγκαιρη έκδοση και χορήγηση των οικείων βεβαιώσεων μέχρι τις 15.2.2001 το αργότερο. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε οι ανωτέρω υπεύθυνοι, όπως φροντίσουν για τις σχετικές προπαρασκευαστικές ενέργειες που είναι αναγκαίες. Επίσης, παρακαλούμε όπως τα ζητήματα που σχετίζονται με την ορθότητα υπολογισμού του φόρου εισοδήματος ή την έκδοση και χορήγηση των βεβαιώσεων, γενικά, που τυχόν σας απασχολούν, να τεθούν υπόψη της Διεύθυνσης Φορολογίας Εισοδήματος το αργότερο μέχρι τις 10.1.2001 για να μπορέσει έγκαιρα να τα επιλύσει και να παράσχει σχετικές οδηγίες.

4. Σημειώνεται ότι όσοι αρνούνται να χορηγήσουν τις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων ή τις χορηγούν εκπρόθεσμα, καθώς και αυτοί που χορηγούν αναληθή βεβαίωση ή αναγράφουν τις συνολικές αποδοχές σε περισσότερες από μία βεβαιώσεις, υπόκεινται για κάθε παράβαση σε πρόστιμο έως 400.000 δραχμές.

5. Ειδικότερα, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κτλ. που απασχολούν κατά σύστημα μισθωτούς ή καταβάλλουν συντάξεις κτλ. με την ευθύνη και τις φροντίδες των κατά το νόμo προϊσταμένων, πρέπει, όπως αναφέρουμε και παραπάνω, να εκδώσουν έγκαιρα μία (1) και μοναδική βεβαίωση αποδοχών για κάθε δικαιούχo, για όλα τα εισοδήματα από μισθούς, υπερωρίες, επιδόματα, από τη συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές κτλ., τα οπoία αποκτήθηκαν μέσα στo 2000.

6. Όσoι φορείς δε χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς ή τη χορήγηση συντάξεων και άλλων παροχών στους συνταξιούχους, θα εκδώσουν σε δύο αντίτυπα τη μοναδική βεβαίωση αποδοχών ή συντάξεων. Οι φορείς αυτής της κατηγορίας, εφόσον δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση (δημόσιες υπηρεσίες ν.π.δ.δ. την ταμειακή υπηρεσία των οποίων ασκεί το δημόσιο κτλ.), το ένα από τα δύο αντίτυπα της βεβαίωσης αυτής θα το στείλουν στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων - Γενική Διεύθυνση ΚΕΠΥΟ - Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ (Χανδρή 1 και Θεσ/νίκης - 183 46 Μοσχάτο) για επεξεργασία μέχρι 31.3.2001. Σε περίπτωση που οι πιο πάνω φορείς έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν οριστική δήλωση φόρου μισθωτών υπηρεσιών θα συνυποβάλλουν μαζί με τη δήλωση αυτή το ένα από τα παραπάνω αντίτυπα της βεβαίωσης στην αρμόδια ΔΟΥ.

Οι φορείς που χρησιμοποιούν μηχανογραφικά μέσα για τη μισθοδοσία όσων εργάζονται σε αυτούς και απασχολούν περισσότερους από είκοσι (20) μισθωτούς ή χορηγούν συντάξεις και άλλες παροχές σε περισσότερους από είκοσι (20) συνταξιούχους, υποχρεούνται να υποβάλουν σε μαγνητικά μέσα το σύνολο των στοιχείων που περιλαμβάνονται στις βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων και προαιρετικά για φορείς που απασχολούν λιγότερα από είκοσι άτομα. Οι φoρείς αυτών των κατηγοριών εφόσον έχουν υποχρέωση να υποβάλουν οριστική δήλωση, θα συνυποβάλλουν με τη δήλωση αυτή τα μαγνητικά μέσα στην αρμόδια ΔΟΥ, ενώ οι μη υπόχρεοι υποβολής οριστικής δήλωσης θα τα στείλουν στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ, όπως πιο πάνω αναφέραμε. Οι ΔΟΥ αφού ελέγξουν αν για όλους τους δικαιούχους που αναγράφονται στην οικεία δήλωση υπάρχουν βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα κατά περίπτωση, θα διαβιβάσουν τις οριστικές δηλώσεις με τις βεβαιώσεις ή μαγνητικά μέσα, κατά περίπτωση, στη Διεύθυνση Εφαρμογών Η/Υ το αργότερο μέχρι τις 31.5.2001.

7. Κατά τη σύνταξη των βεβαιώσεων οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας των υπηρεσιών ή των επιχειρήσεων κτλ. που υποβάλλουν οριστική δήλωση πρέπει να διενεργούν εκκαθάριση του φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 και του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.2238/1994, για το συνολικό ποσό των αμοιβών, ανεξάρτητα από τον τρόπο υπολογισμού του φόρου που παρακράτησαν και να υπολογίσουν πάλι το φόρο που αναλογεί στο σύνολο των αμοιβών, δηλαδή στο ποσό των μισθών, ημερομισθίων, πρόσθετων αμοιβών, επιδομάτων κτλ.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, ο υπολογισμός του φόρου που αναλογεί, με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν.2238/1994, στο ετήσιο εισόδημα ενεργείται τόσο για τους μισθωτούς, οι οποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο τoυ προηγούμενου της φορολογίας οικoνομικού έτους, όσο και για εκείνoυς οι oποίοι εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη κατά ένα τμήμα μόνο της ανωτέρω περιόδου, αλλά απoδεικνύεται πλήρως ότι κατά το υπόλοιπο τμήμα αυτής της περιόδου δεν απασχολήθηκαν σε άλλο εργοδότη (λόγω στράτευσης, θανάτου του μισθωτού), γιατί και στην περίπτωση αυτή οι αποδοχές που καταβλήθηκαν αποτελούν και το ετήσιο εισόδημα του μισθωτού, Αντίθετα για εκείνους που δεν εργάσθηκαν στον ίδιο εργοδότη ολόκληρη τη μισθολογική περίοδο, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που παρακράτησαν κατά την καταβολή τους στους δικαιούχους.

8. Εφιστάται, ιδιαίτερα η προσοχή των εκκαθαριστών στον τρόπο έκδοσης και χορήγησης των βεβαιώσεων στις περιπτώσεις καταβολής κάθε είδους καθαρών αποδοχών, πρόσθετων αμοιβών, αποζημιώσεων και συντάξεων που καταβάλλονται αναδρομικά, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, σε μισθωτούς ή συνταξιούχους με βάση νόμο, δικαστική απόφαση ή συλλογική σύμβαση, καθώς και δεδουλευμένων καθαρών αποδοχών που εισπράττει καθυστερημένα ο δικαιούχος, σε έτος μεταγενέστερο από το έτος στο οποίο ανάγονται, λόγω έκδηλης οικονομικής αδυναμίας του εργοδότη και εφόσον έγινε επίσχεση της εργασίας από τους μισθωτούς ή αν ο εργοδότης κηρύχθηκε σε κατάσταση πτώχευσης.

Τονίζεται ότι τα παραπάνω ποσά που καταβλήθηκαν στο μισθωτό ή συνταξιούχο αναδρομικά μέσα στο 2000, για τα οποία παρακρατήθηκε φόρος με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%), θα αναγραφούν στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής («αμοιβές που φορολογούνται») αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές ή συντάξεις του τρέχοντος έτους, συνολικά ανεξάρτητα αν αφορούν περισσότερα από ένα έτη, μειωμένα κατά ποσοστό 20%. Συνεπώς, στις στήλες «Ποσό ακαθάριστων αποδοχών ή συντάξεων» κτλ. του πίνακα αυτού θα αναγραφεί το 80% των ποσών αυτών, εκτός από τις στήλες «Ποσά φόρου που αναλογoύν» και «Πoσά φόρου που παρακρατήθηκαν», στις οποίες θα αναγραφεί τo 100% των αντίστοιχων ποσών.

Το υπόλοιπο 20 %, το οπoίο σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δΆ της παραγράφου 4 τoυ άρθρου 45 του ν. 2238/1994 δεν θεωρείται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και δεν υπόκειται σε φόρo θα αναγραφεί στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών («αμοιβές πoυ απαλλάσσονται από το φόρο ή δεν θεωρούνται εισόδημα ή φορολογούνται αυτοτελώς») στις αντίστοιχες στήλες αυτού. Σημειώνεται ότι για τα αναδρομικά αυτά, οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας δεν θα διενεργήσουν εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, αλλά θα εμφανίσουν στις βεβαιώσεις τα ποσά του φόρου που αναλογεί, καθώς και του φόρου που παρακράτησαν κατά την καταβολή αυτών στους δικαιούχους.

Επίσης, για τους αμειβόμενους με ημερομίσθιο (περίπτ. β' παραγρ. 1 άρθρου 57) δεν θα γίνει εκκαθάριση φόρου με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, αλλά θα εμφανισθούν στις βεβαιώσεις τα ποσά φόρου που αναλογούν και παρακρατήθηκαν. Τέλος, δε θα γίνει εκκαθάριση φόρου σύμφωνα, με τα παραπάνω για τα ποσά συντάξεων που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοήθειας (περίπτ. ε' παράγρ. 1 άρθρ. 57 ν. 2238/1994) και δεν εμπίπτουν στις διατάξεις της περίπτωσης αΆ της παραγρ. 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. Διευκρινίζεται ότι ποσά που καταβάλλονται αναδρομικά για άλλους λόγους πλην των ανωτέρω π.χ.
λόγω ταμιακών δυσχερειών, δεν έχουν τη μείωση του 20 % και διέπονται από τις φορολογικές διατάξεις που ίσχυαν στο έτος που ανάγονται για να φορολογηθούν.

9. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας που απασχολούν μισθωτούς που δικαιούνται ποσά εισοδηματικής ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2837/2000 (ΦΕΚ 178Α') για το χρονικό διάστημα από 1.1.2000 έως 31.8.2000 πρέπει να εμφανίσουν τα ποσά αυτά στην ίδια βεβαίωση αποδοχών μαζί με τις άλλες αποδοχές του έτους στον πίνακα ΙΙ αυτής («αμοιβές που φορολογούνται») αλλά σε ξεχωριστή σειρά από τις αποδοχές του τρέχοντος έτους. Ο υπολογισμός του ποσού της εισοδηματικής ενίσχυσης για το ανωτέρω χρονικό διάστημα πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει το Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Ι.Κ.Α.) με τη Ε 40/250/56/27.7.2000 ερμηνευτική εγκύκλιό του.

10. Το έντυπο (Φ.-01.042) των οικείων βεβαιώσεων, που θα χρησιμοπoιηθεί από τους υποχρέους κατά το οικον. έτος 2001, οι ενδιαφερόμενοι μπoρούν να το προμηθεύονται από τις κατά τόπους ΔΟΥ.

11. Σημειώνεται ότι το έντυπο (Φ.-01.042) των οικείων βεβαιώσεων θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τα εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες (μισθούς, συντάξεις, υπερωρίες, επιδόματα κτλ.), που φορoλογούνται με τις γενικές διατάξεις, καθώς και τα εισοδήματα αυτής της κατηγορίας που φορολογoύνται αυτοτελώς (π.χ. εφημερίες γιατρών ΕΣΥ, αποζημίωση ν. 2112/1920 κτλ.). Το έντυπο αυτό της βεβαίωσης θα χρησιμοπoιηθεί επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία (από 1.1-31.12.2000) για την παρoχή νομικών υπηρεσιών σε τράπεζες επιχειρήσεις κτλ., καθώς επίσης και για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι ξεναγοί (από 1.1 - 31.12.2000) που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985. Για τις αμοιβές όμως που αποτελούν εισόδημα άλλων κατηγοριών, π.χ. αυτές που καταβάλλονται σε εργολήπτες κατασκευής τεχνικών έργων κτλ. ή σε πρόσωπα που ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, καθώς και για αμοιβές που αποτελούν εισόδημα από κινητές αξίες ή από εμπορικές επιχειρήσεις (μισθοί δικαιούχων για υπηρεσίες σε ΑΕ της οποίας είναι μέλη του Δ.Σ.) ή άλλες παρόμοιας φύσης αμοιβές που φορολογούνται αυτοτελώς, δεν θα συμπληρώνεται το έντυπο αυτό (Φ-01.042). Σ' αυτήν την περίπτωση πρέπει να εκδίδονται και να χορηγούνται απλές βεβαιώσεις, οι οποίες πρέπει να φέρουν τον τίτλο της Υπηρεσίας ή του Εργοδότη που τις εκδίδει, τα ποσά των αμοιβών, των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο, του φόρου που παρακρατήθηκε, καθώς και την υπογραφή του εκδότη ή του νόμιμου εκπροσώπου του.

12. Επίσης, έχει παρατηρηθεί στο παρελθόν ότι, πολλές υπηρεσίες και επιχειρήσεις μειώνουν το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες με τις κρατήσεις για ενυπόθηκους τόκους δανείων, σε αντίθεση με τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 2238/1994, οι οποίες ορίζουν ρητά ποιες κρατήσεις (ασφαλιστικές εισφορές, χαρτόσημο κτλ.) αφαιρούνται από το ακαθάριστο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, στις οποίες και δεν περιλαμβάνονται οι τόκοι ενυπόθηκων δανείων του μισθωτού ή συνταξιούχου.

13. Για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ν. 2065/1992 και τoυ άρθρου 1 του ν. 2459/1997, κάθε παροχή, ανεξάρτητα από την ονομασία της, που δίδεται από τους εργοδότες στους μισθωτούς (υπαλλήλους, εργάτες κτλ.), θεωρείται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και υπάγεται στη φορολογία, ανεξάρτητα αν απoτελεί οργανικό μισθό ή όχι. Για να απαλλαγεί από τη φορολογία, κάθε επίδομα ή παροχή που θεσπίστηκε υπέρ δικαιούχων, θα πρέπει να αναφέρεται ρητά στo άρθρο 6 του ν. 2238/1994 ή στο νόμο που τα χορηγεί.
Σε κάθε άλλη περίπτωση τα κάθε είδους επιδόματα και παροχές φορολογούνται κατά περίπτωση σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2238/1994, με την επιφύλαξη των διατάξεων των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4 του άρθ. 45 του ίδιου νόμου.
Συνεπώς, οι κάθε είδους αποδοχές ή συντάξεις που καταβάλλονται στους εργαζομένους ή συνίαξιούχoυς, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων.
Εξαιρετικά αποδοχές ή συντάξεις ή άλλες παροχές, που απαλλάσσονται από το φόρο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, πρέπει να γράφονται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης με ρητή αναφορά των διατάξεων
άρθρο, νόμος) που προβλέπουν την απαλλαγή.
Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση που δεν αναγράφονται ρητά οι σχετικές διατάξεις που παρέχουν την απαλλαγή από το φόρο ή αναφέρονται ανακριβώς, τα υπόψη ποσά δεν θα υπολογίζονται από την Υπηρεσία ως απαλλασσόμενα και θα φορολογούνται κανονικά.


14. Με βάση τα προηγούμενα για τη φορολογική μεταχείριση των κάθε είδους αποδοχών, συντάξεων ή άλλων παροχών, ενδεικτικά σας παραθέτουμε ορισμένα επιδόματα ή παροχές που φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο στο σύνολό τους ή φορολογούνται με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς.

Α. Φορολογούμενα στο σύνολο (πίνακας ΙΙ )
α) Επίδομα θέσης και ευθύνης (Ε. 14944/ΠΟΛ 334/13.11.1986)
β) Επίδομα βρεφονηπιακού σταθμού (1098857/1619/1993)
γ) Επίδομα τροφής (1108319/1733/Α0012/ΠΟΛ 1228/1993)
δ) Οι διπλές αποδοχές δημοσίου υπαλλήλου ή υπαλλήλου ν.π.δ.δ. που βρίσκεται με εκπαιδευτική άδεια στην αλλοδαπή (1017662/228/ Α0012/ΠΟΛ 1051/1992).
ε) Αποζημίωση που καταβάλλεται σε εκπαιδευτικούς (δημόσιους ή ιδιωτικούς) για την απασχόλησή τους για εισαγωγή σπουδαστών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ή για τη συμμετοχή τους σε επιτροπές συγκέντρωσης και ελέγχου δικαιολογητικών επιλογής σπουδαστών αντίστοιχα (1042457/1993, 1065760/848/1993 δ/γές Υπ. Οικονoμικών).
στ) Επίδομα διαχειριστικών λαθών.
ζ) Επίδομα εξωδιδακτικής απασχόλησης εκπαιδευτικών λειτουργών (παράγρ. 4 άρθρ. 8 ν. 2470/1997).

Β. Απαλλασσόμενα στο σύνολό τους (πίνακας ΙΙΙ)
α) Επίδομα εξωϊδρυματικό (περίπτωση εΆ παραγράφου 5 άρθρου 6 ν. 2238/1994).
β) Μισθοί, συντάξεις και πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το ογδόντα τα εκατό (80%) (περίπτωση θ' παραγράφου 5 ν. 2238/1994).

Γ. Φορολογούμενα με ειδικό τρόπο ή αυτοτελώς
α) Επίδομα πτητικό, καταδυτικό, ναρκαλιείας κτλ. (παράγραφος 7 άρθρου 14 ν. 2238/1994)
β) Επίδομα υπηρεσίας στην αλλοδαπή που παίρνουν τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 του άρθρου 47 του ν. 2238/1994 (παράγραφος 4 άρθρου 14 ν. 2238/1994).
γ) Το τμήμα του εισοδήματος, για υπηρεσίες ενεργού και μεικτής εφημερίας που αποκτούν οι ιατροί, οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο ΕΣΥ, οι Πανεπιστημιακοί ιατροί που δεν ασκούν ελευθέριο επάγγελμα, οι ειδικευόμενοι ιατροί που διέπονται από τις διατάξεις του ν. 1397/1983 και οι ιατροί πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) που διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ν. 1666/1986, που φορολογείται αυτοτελώς, πρέπει να γράφεται στον πίνακα ΙΙΙ της βεβαίωσης, ενώ το τμήμα εκείνο που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις γράφεται στον πίνακα ΙΙ της βεβαίωσης, συναθροιζόμενο με τις λοιπές τακτικές αποδοχές.

15. Επίσης, για την ορθή συμπλήρωση των βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων σας γνωρίζουμε ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις των περιπτώσεων αΆ έως στΆ της ίδιας παραγράφου, μειώνεται κατά ποσοστό δυόμισι τοις εκατό (2,5 %) κατά την παρακράτησή του.

16. Οι στήλες της βεβαίωσης, που αναφέρονται στην εισφορά ΟΓΑ φόρου θα συμπληρωθούν μόνο για τις ειδικές περιπτώσεις που επιβάλλεται αυτή (αμοιβές ιπτάμενου προσωπικού της πολιτικής αεροπορίας).
Ειδικότερα, προκειμένου για βεβαιώσεις αποδοχών που χορηγούνται σε ναυτικούς πρέπει να αναγράφονται απαραιτήτως το όνομα και η σημαία του πλοίου στο οποίο υπηρετεί ο ναυτικός.

17. Τα ποσά των αποζημιώσεων πoυ δεν θεωρούνται εισόδημα, επειδή οι εργαζόμενoι προσκόμισαν στoυς εργοδότες τους τα σχετικά παραστατικά στοιχεία πoυ προβλέπονται από τις διατάξεις του ΚΒΣ δεν εμφανίζονται στις βεβαιώσεις αποδοχών.

18. Τέλος, στην ένδειξη της βεβαίωσης «Είδος Υπηρεσίας» προκειμένου για καθηγητές πανεπιστημίου και λέκτορες πρέπει να γράφεται ο τίτλος της θέσης που κατέχουν.

19. Κατά τα λοιπά ισχύουν γενικά οι οδηγίες που αναφέρονται στο έντυπο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων για τη συμπλήρωσή του.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
ΜΕ Ε.Υ.
Ο Γεν. Διευθυντής
ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ
Επισυνάπτεται: Σχέδιο εντύπου βεβαίωσης αποδοχών

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης