ΠΟΛ.1288/5.12.2000

Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2001Σχόλια:


5 Δεκ 2000

Taxheaven.gr
Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2000
Αριθμ.Πρωτ.: 1110091/2103/Α0012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ.12)
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Αικ. Κουφοπούλου
Τηλέφωνο: 3375315 - 316

ΠΟΛ.: 1288

ΘΕΜΑ: Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από μισθούς, ημερομίσθια, συντάξεις και λοιπές παροχές που θα καταβληθούν στους δικαιούχους κατά το ημερολογιακό έτος 2001.


Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι ο υπολογισμός του φόρου που πρέπει να παρακρατείται από 1η Ιανουαρίου 2001, κατά την καταβολή μισθών, ημερομισθίων, συντάξεων και λοιπών παροχών θα γίνεται σύμφωνα με όσα ορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, λαμβάνοντας υπόψη και τις σχετικές διατάξεις του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή κατ' άρθρο.

Για την ομοιόμορφη εφαρμογή αυτών των διατάξεων, σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες:


Α. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΟ, ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ (από φορείς κύριας ασφάλισης) ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ Ή ΜΕ
ΣΧΕΣΗ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

1. Οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας θα προσδιορίσουν, το μηνιαίο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου αφαιρώντας από το ακαθάριστο ποσό του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε καταβαλλόμενης παροχής μόνο τα ποσά των νομίμων κρατήσεων για υποχρεωτικές ασφαλιστικές εισφορές, τέλη χαρτοσήμου και εισφορά Ο.Γ.Α., που για την καταβολή τους βαρύνεται ο μισθωτός ή ο συνταξιούχος. Διευκρινίζεται ότι ο φόρος εισοδήματος δεν εμπίπτει στην έννοια των κρατήσεων που βαρύνουν το δικαιούχο και συνεπώς δεν εκπίπτει από το ακαθάριστο ποσό του μηνιαίου ή του ετήσιου εισοδήματος του μισθωτού ή του συνταξιούχου.
Στην έννοια του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος περιλαμβάνεται η σύνταξη, ο μισθός και οποιεσδήποτε άλλες αμοιβές της ίδιας περιόδου (υπερωρίες, επίδομα παραγωγής, πριμ παρουσίας, προσαύξηση για απασχόληση νυκτερινή - Κυριακών - αργιών κτλ.), που συνεντέλλονται (δηλαδή συνεκκαθαρίζονται) μαζί, σε μία μισθοδοτική κατάσταση με το μισθό.
Στη συνέχεια οι εκκαθαριστές μισθοδοσίας κάθε μήνα θα διενεργούν αναγωγή του μηνιαίου καθαρού εισοδήματος με βάση τις πραγματικές καταβαλλόμενες αποδοχές προκειμένου να προσδιορισθεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα κάθε δικαιούχου.
Ο υπολογισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος θα γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου ποσού του μισθού ή της σύνταξης ή της οποιασδήποτε άλλης παροχής που εμπίπτει στην έννοια του μισθού, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.
Με τον ίδιο τρόπο θα προσδιοριστεί το συνολικό ετήσιο καθαρό εισόδημα του οικείου έτους κατά το μήνα Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο κτλ.
Σημειώνεται ότι, αν στο μισθωτό καταβάλλεται και κάποια άλλη πρόσθετη παροχή (π.χ. ένα μηνιάτικο ως επίδομα ισολογισμού κτλ) για τον υπολογισμό του ετησίου συνολικού εισοδήματος θα προστίθεται και η παροχή αυτή.
Διευκρινίζεται ότι, όταν καταβάλλεται στο μισθωτό κάποιο έκτακτο εφάπαξ ποσό με εξαίρεση τις υπερωρίες που καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα (π.χ. πριμ παραγωγικότητας, αναδρομικά προηγούμενων μηνών του ίδιου έτους κτλ) και συνεντέλλεται με τις μηνιαίες αποδοχές, αυτό το εφάπαξ καταβαλλόμενο ποσό δεν θα συναθροιστεί με τις μηνιαίες αποδοχές, προκειμένου να γίνει αναγωγή των μηνιαίων αποδοχών σε ετήσιο καθαρό εισόδημα, αλλά θα συναθροιστεί με το συνολικό ετήσιο ποσό που προσδιορίζεται με βάση τις μηνιαίες αποδοχές του συγκεκριμένου μήνα. Στην περίπτωση αυτή ο επιπλέον φόρος που θα προκύψει λόγω της προσθήκης αυτού του ποσού θα παρακρατηθεί στο μήνα που καταβλήθηκε αυτό το ποσό.

Περαιτέρω, όταν το μηνιαίο καταβαλλόμενο ποσό του μισθού ή της σύνταξης μεταβάλλεται λόγω αύξησης των αποδοχών, υπερωριών κτλ. που συνεντέλλονται (συνεκκαθαρίζονται) βέβαια με τις μηνιαίες αποδοχές, παρέχεται η ευχέρεια ο προσδιορισμός του συνολικού ετήσιου καθαρού εισοδήματος κατά τον υπόψη μήνα να γίνεται με πολλαπλασιασμό του καθαρού μηνιαίου καταβαλλόμενου ποσού του μισθού ή της σύνταξης του μήνα αυτού επί τον αριθμό των υπολοίπων μηνών συν τυχόν δώρο κτλ. μέχρι τη λήξη του οικείου έτους, συναθροίζοντας στο ποσό αυτό και το ποσό των αποδοχών που έχουν ήδη καταβληθεί. Με βάση το νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά την μεταβολή, θα υπολογισθεί ο ετήσιος παρακρατούμενος φόρος από τον οποίο θα αφαιρεθεί ο φόρος που ήδη παρακρατήθηκε τους προηγούμενους μήνες και το υπόλοιπο ποσό του φόρου θα διαιρεθεί με τον αριθμό των υπολοίπων μηνών, προκειμένου να βρεθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το συγκεκριμένο μήνα.
Προκειμένου για νεοδιορισθέντες υπαλλήλους ή νέους συνταξιούχους, ο προσδιορισμός του ετήσιου καθαρού εισοδήματος έτους 2001 θα γίνεται με βάση τα δεδομένα του μήνα έναρξης της εργασίας ή καταβολής της σύνταξης, όπως αναλύθηκε πιο πάνω, επί 12 μηνιαίους μισθούς, συν δώρο Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδείας.

2. Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου για εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες και κάθε είδους συντάξεις θα γίνει με βάση την παρακάτω φορολογική κλίμακα, όπως αυτή θα ισχύσει μετά την αντικατάσταση της από σχετική διάταξη που έχει συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο που έχει ψηφισθεί κατ' άρθρο από τη Βουλή.

ΚΛΙΜΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ
Κλιμάκιο
εισοδήματος
Φορολογικός
Συντελεστής
(%)
Φόρος
Κλιμακίου
Σύνολο
Εισοδήματος
Σύνολο
Φόρου
2.100.000 0 0 2.100.000 0
746.000 5 37.300 2.846.000 37.300
1.706.000 15 255.900 4.552.000 293.200
3.407.000 30 1.022.100 7.959.000 1.315.300
9.088.000 40 3.635.200 17.047.000 4.950.500
Υπερβάλλον 42,5

3. Το ποσό του πρώτου κλιμακίου της πιο πάνω κλίμακας, προκειμένου να υπολογισθεί ο φόρος που αναλογεί στο εισόδημα του μισθωτού ή συνταξιούχου, αυξάνεται κατά τριακόσιες χιλιάδες (300.000) δραχμές με ισόποση μείωση του ποσού του δεύτερου κλιμακίου.

4. Το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την πιο πάνω κλίμακα για το φορολογούμενο που τον βαρύνουν παιδιά, μειώνεται ως εξής:
· Τριάντα χιλιάδες (30.000) δραχμές, όταν έχει ένα (1) τέκνο που τον βαρύνει.
· Τριάντα πέντε χιλιάδες (35.000) δραχμές, για κάθε τέκνο του, όταν έχει δύο (2) τέκνα που τον βαρύνουν.
· Εβδομήντα χιλιάδες (70.000) δραχμές, για κάθε τέκνο του, όταν έχει τρία (3) τέκνα που τον βαρύνουν.
· Ογδόντα χιλιάδες (80.000) δραχμές, για κάθε τέκνο του, όταν έχει τέσσερα (4) τέκνα που τον βαρύνουν.
· Όσο αυξάνει ο αριθμός των τέκνων που βαρύνουν το φορολογούμενο τόσο αυξάνει κατά δέκα χιλιάδες δραχμές (10.000) και το ποσό που μειώνει το φόρο και το οποίο υπολογίζεται επί του αριθμού των τέκνων.

5. Τονίζεται ότι, για την ορθή εφαρμογή όσων ορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, ως τέκνα που βαρύνουν το φορολογούμενο, σύμφωνα με το άρθρο 7 του ν. 2238/1994, θεωρούνται:
α) Τα ανήλικα άγαμα τέκνα.
β) Τα ενήλικα άγαμα τέκνα τα οποία δεν έχουν υπερβεί το εικοστό πέμπτο έτος της ηλικίας τους και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ή παρακολουθούν δημόσια ή ιδιωτικά ινστιτούτα επαγγελματικής κατάρτισης στο εσωτερικό.
γ) Τα άγαμα τέκνα τα οποία δεν υπάγονται στην προηγούμενη περίπτωση, εφόσον υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.

δ) Τα τέκνα που είναι άγαμα ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία. Τα πιο πάνω τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο εφόσον συνοικούν με αυτόν και το ετήσιο φορολογούμενο και απαλλασσόμενο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των τετρακοσίων χιλιάδων (400.000) δραχμών ή το ποσό των οκτακοσίων χιλιάδων (800.000) δραχμών αν αυτά παρουσιάζουν αναπηρία εξήντα επτά τοις εκατό (67%) και πάνω από διανοητική καθυστέρηση ή φυσική αναπηρία.

6. Το ποσό του φόρου που απομένει ύστερα από τις πιο πάνω μειώσεις αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ετήσιο εισόδημα του μισθωτού ή του συνταξιούχου. Το ποσό αυτό του φόρου θα μειωθεί κατά ποσοστό 2,5% και το υπόλοιπο αποτελεί το φόρο που πρέπει να παρακρατηθεί σε ετήσια βάση. Το ένα δέκατο τέταρτο (1/14) του ποσού αυτού, αποτελεί το φόρο που παρακρατείται κάθε μήνα από τον υπόχρεο εργοδότη, κατά την καταβολή των μισθών ή των συντάξεων.
Το ίδιο ποσό φόρου πρέπει να παρακρατείται και από το ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχου , ως δώρο Χριστουγέννων. Το μισό του φόρου που αναλογεί στο μηνιαίο καθαρό εισόδημα, δηλαδή το ένα εικοστό όγδοο (1/28) του ετήσιου φόρου, αποτελεί το φόρο που αναλογεί στο ποσό που καταβάλλεται στο δικαιούχο ως δώρο Πάσχα ή ως επίδομα αδείας.

7. Για να τύχουν οι μισθωτοί και συνταξιούχοι των παραπάνω μειώσεων φόρου πρέπει να υποβάλλουν στους εργοδότες τους, το μήνα Ιανουάριο κάθε έτους και σε μεταγενέστερη μεταβολή, δήλωση οικογενειακής κατάστασης των παιδιών τους που συνοικούν μαζί τους και τους βαρύνουν.

Β. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ, ΕΦΟΣΟΝ Η ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.

Στους αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου, αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, το ποσό της παρακράτησης υπολογίζεται με την εφαρμογή συντελεστή στο ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου, ο οποίος ορίζεται σε τρία τοις εκατό (3%) για ημερομίσθιο πάνω από οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές. Συνεπώς, αν το ακαθάριστο ποσό του ημερομισθίου είναι μικρότερο από οκτώ χιλιάδες (8.000) δραχμές δεν θα γίνεται παρακράτηση του φόρου. Για τα ποσά αυτών των ημερομισθίων θα αποδίδεται μόνο το οφειλόμενο χαρτόσημο 1% πλέον της εισφοράς υπέρ Ο.Γ.Α. 20%
Τονίζεται ότι, αν στο ημερομίσθιο εργάτη καταβάλλονται και πρόσθετες αμοιβές (π.χ. υπερωρίες, επίδομα παραγωγής κτλ.) ο ανωτέρω συντελεστής παρακράτησης θα υπολογίζεται με βάση το ποσό του μέσου ημερομισθίου της περιόδου που καταβάλλονται οι πρόσθετες αμοιβές.

Γ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΜΟΙΒΩΝ ΓΙΑ ΥΠΕΡΩΡΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ, ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ, ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ ΚΤΛ.

Στις καθαρές αμοιβές για υπερωριακή εργασία, επιχορηγήσεις, επιδόματα, αποζημιώσεις, καθώς και στις κάθε άλλου είδους, πρόσθετες αμοιβές ή παροχές, οι οποίες καταβάλλονται τακτικά ή έκτακτα και δεν συνεντέλλονται με τις τακτικές αποδοχές, εφόσον αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ο παρακρατούμενος φόρος υπολογίζεται με συντελεστή 20% στο συνολικό καθαρό ποσό, όσο και αν είναι αυτό.

Δ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ

Στα εισοδήματα που καταβάλλονται αναδρομικά, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 46 του ν.2238/1994, ο φόρος που παρακρατείται υπολογίζεται με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) στο καταβαλλόμενο ποσό.

Ε. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ, ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ ΚΤΛ.

Ο υπολογισμός του παρακρατούμενου φόρου, στο καθαρό ποσοστό των συντάξεων ή άλλων παροχών που καταβάλλονται από ταμεία επικουρικά, μετοχικά, αρωγής ή αλληλοβοηθείας, διενεργείται, ως ακολούθως:
α) Με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%) αν το καθαρό ποσό της παροχής δεν υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές ετησίως.
β) Με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει τις εξακόσιες χιλιάδες (600.000) δραχμές ετησίως.
γ) Με συντελεστή δεκαπέντε τοις εκατό (15%) αν το καθαρό ποσό της παροχής υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο τετρακόσιες χιλιάδες (1.400.000) δραχμές ετησίως.

ΣΤ. ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΑΜΟΙΒΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟΥ ΗΜΕΔΑΠΟΥ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΙΠΤΑΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ.

Στις αμοιβές των αξιωματικών και του κατώτερου ημεδαπού πληρώματος του εμπορικού ναυτικού για τις υπηρεσίες που παρέχουν σε εμπορικά πλοία για το ημερολογιακό έτος 2001 η παρακράτηση φόρου διενεργείται με αναλογικό συντελεστή 9% για τους αξιωματικούς και 6% για το κατώτερο ημεδαπό πλήρωμα.
Επίσης στις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας για παροχή υπηρεσιών σε αεροσκάφη, για το ημερολογιακό έτος 2001 η παρακράτηση φόρου διενεργείται με αναλογικό συντελεστή 15%.
Επιπλέον, στις αμοιβές του ιπτάμενου προσωπικού της Πολιτικής Αεροπορίας επιβάλλεται υπέρ του Ο.Γ.Α. ειδική εισφορά επί του φόρου εισοδήματος η οποία υπολογίζεται με ποσοστό 10% στο τμήμα του φόρου μέχρι 60.000 δραχμές και 15% στο τμήμα του φόρου πάνω από τις 60.000 δραχμές (ν.4169/1961).
Επίσης, επιβάλλεται χαρτόσημο με ποσοστό 1% και εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. με ποσοστό 20% επί του χαρτοσήμου.

Ζ. ΛΟΙΠΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Ο φόρος που παρακρατείται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν.2238/1994 (Κεφάλαια ΑΆ – ΣΤ), μειώνεται κατά ποσοστό 2,5% κατά την παρακράτησή του.
Επισημαίνεται ότι κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η εκπιπτόμενη δαπάνη χωρίς δικαιολογητικά των 650.000 δραχμών για τον ίδιο το φορολογούμενο και για καθένα από τα πρόσωπα που συνοικούν με αυτόν και τον βαρύνουν, εφόσον παρουσιάζουν αναπηρία 67% και πάνω από νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση, είναι νεφροπαθείς κτλ. Η έκπτωση αυτής της δαπάνης υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων των δικαιούχων.
Επίσης διευκρινίζεται ότι, κατά την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπόψη η μείωση φόρου για μισθωτούς που προσφέρουν υπηρεσίες ή κατοικούν για εννέα (9) τουλάχιστον μήνες μέσα στο έτος στους νομούς που περιγράφονται στο δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994. Η μείωση αυτή του φόρου υπολογίζεται με την εκκαθάριση του φόρου από τις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. με την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

2. Σε περίπτωση πολλαπλής απασχόλησης ο εργαζόμενος με δήλωσή του στους εργοδότες στους οποίους απασχολείται πρέπει να επιλέγει την κύρια απασχόλησή του με κριτήριο το μεγαλύτερο ποσό αποδοχών που του καταβάλλεται και η παρακράτηση φόρου που θα διενεργεί ο εργοδότης θα γίνεται με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης αΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994. Οι εργοδότες που καταβάλλουν τις μικρότερες αποδοχές, θα πρέπει να διενεργούν παρακράτηση φόρου με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης γΆ της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του ν. 2238/1994, θεωρουμένων των αποδοχών αυτών ως πρόσθετων αμοιβών, δηλαδή με συντελεστή φόρου 20%.

3. Ακόμα, με τις διατάξεις της περίπτωσης θΆ της παραγράφου 5 του άρθρου 6 του ν. 2238/1994 απαλλάσσονται από τη φορολογία οι μισθοί, συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε πρόσωπα που είναι ολικώς τυφλοί, καθώς και σε πρόσωπα που παρουσιάζουν βαριές κινητικές αναπηρίες, που υπερβαίνει σε ποσοστό το 80%.
Συνεπώς, κατά την καταβολή μισθών, συντάξεων και πάγιας αντιμισθίας στους πιο πάνω δικαιούχους, δεν θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος.

4. Περαιτέρω, σημειώνεται ότι, με την παράγραφο 1 του άρθρου 45 του ν. 2238/1994, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες θεωρείται και το εισόδημα που αποκτούν οι δικηγόροι ως πάγια αντιμισθία για παροχή νομικών υπηρεσιών, καθώς και το εισόδημα που αποκτούν οι ξεναγοί οι οποίοι υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν. 1545/1985.
Συνεπώς, κατά την καταβολή στους δικαιούχους των εισοδημάτων αυτής της κατηγορίας έχουν εφαρμογή όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω για την παρακράτηση φόρου μισθωτών υπηρεσιών.

5. Ακόμα διευκρινίζεται ότι όταν το εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες καταβάλλεται ελεύθερο φόρου, εισόδημα που υπόκειται σε φόρο, είναι το ποσό από το οποίο, μετά την έκπτωση του φόρου που πρέπει να παρακρατηθεί σΆ αυτό, προκύπτει το εισόδημα που καταβάλλεται στο δικαιούχο.

6. Τέλος, για καλύτερη κατανόηση των ανωτέρω παραθέτουμε τα ακόλουθα παραδείγματα:
α) Έστω ότι ο ΑΆ μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 2001 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 350.000 δραχμές και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 50.000 δραχμές το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί το μήνα Ιανουάριο από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 350.000 δρχ.
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 50.000 δρχ.
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 300.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 300.000 Χ 12 συν δώρο
Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας 4.200.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 225.400 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 225.400 Χ 2,5% = 5.635 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
225.400 – 5.635 = 219.765 : 14 = 15.697 δρχ.
β) Έστω ότι ο ανωτέρω μισθωτός είναι έγγαμος με δύο ανήλικα παιδιά:
Ετήσιος φόρος κλίμακας 225.400 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω οικογενειακής κατάστασης 70.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος που αναλογεί 155.400 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 155.400 Χ 2,5%= 3.885 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
155.400 – 3.885 = 151.515 : 14 = 10.822 δρχ.
Με τον ίδιο τρόπο θα υπολογισθεί ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί κατά τους επόμενους μήνες.

γ) Έστω ότι και η σύζυγος του ανωτέρω φορολογούμενου είναι μισθωτός με μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές 300.000 δρχ. και ότι οι κρατήσεις της υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων ανέρχονται σε 50.000 δρχ. το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατείται κάθε μήνα θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 300.000 δρχ.
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 50.000 δρχ.
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 250.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 250.000 Χ 12 συν δώρο
Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας 3.500.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 120.400 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 120.400 Χ 2,5% = 3.010 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
120.400 – 3.010 = 117.390 : 14 = 8.385 δρχ.

Σημειώνεται ότι, για την εργαζόμενη σύζυγο δεν αναγνωρίζεται μείωση λόγω οικογενειακής κατάστασης, καθόσον η μείωση αυτή γίνεται από το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα του συζύγου.
Αντίθετα, αν η σύζυγος βαρύνεται με παιδιά από προηγούμενο γάμο, τα ποσά που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 2238/1994, μειώνουν το φόρο που προκύπτει στο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες της συζύγου.

δ) Έστω ότι ο ΒΆ μισθωτός είναι άγαμος και λαμβάνει τον Ιανουάριο του 2001 ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 400.000 δραχμές και ότι οι κρατήσεις του υπέρ των ασφαλιστικών ταμείων κτλ. ανέρχονται σε 50.000 δραχμές το μήνα. Ο φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα από τις μηνιαίες καθαρές αποδοχές του μισθωτού από την επιχείρηση θα υπολογισθεί ως κατωτέρω:
Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές 400.000 δρχ.
ΜΕΙΟΝ κρατήσεις ασφαλιστικών ταμείων κτλ. 50.000 δρχ.
Καθαρές μηνιαίες αποδοχές 350.000 δρχ.
Ετήσιο καθαρό εισόδημα: 350.000 Χ 12 συν δώρο
Χριστουγέννων – Πάσχα, επίδομα αδείας 4.900.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 382.600 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 382.600 Χ 2,5% = 9.565 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
382.600 – 9.565 = 373.035 : 14 = 26.645 δρχ.

ε) Έστω ότι οι μηνιαίες καθαρές αποδοχές του ανωτέρω μισθωτού αυξήθηκαν κατά τον μήνα Αύγουστο του οικείου έτους και ανήλθαν σε 380.000 δραχμές.

Αναγωγή σε ετήσιο καθαρό εισόδημα
Ετήσιο καθαρό εισόδημα 350.000 Χ 8 = 2.800.000 δρχ.
(Ιανουάριος έως και Ιούλιος συν δώρο Πάσχα συν
επίδομα αδείας) + 380.000 Χ 6 = 2.280.0000
(Αύγουστος έως και Δεκέμβριος συν δώρο Χριστουγέννων) 5.080.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 436.600 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 436.600 Χ 2,5% = 10.915 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
436.600 – 10.915 = 425.685 – 213.160 (φόρος που ήδη
παρακρατήθηκε για τους μήνες Ιανουάριο έως και Ιούλιο
συν δώρο Πάσχα συν επίδομα αδείας) = 212.525 : 6
(Υπόλοιποι μήνες συν δώρο Χριστουγέννων) = 35.421 δρχ.
Στο ποσό αυτό του φόρου δεν αναγνωρίζεται μείωση
λόγω οικογενειακής κατάστασης

στ) Έστω ότι στον ανωτέρω μισθωτό καταβλήθηκε κατά το μήνα Σεπτέμβριο του οικείου έτους έκτακτο εφάπαξ ποσό 1.000.000 δρχ.
Νέο ετήσιο καθαρό εισόδημα: 5.080.000 δρχ.
( με βάση τις μηνιαίες τακτικές αποδοχές) + 1.000.000
(εφάπαξ ποσό)= 6.080.000 δρχ.
Ετήσιος φόρος κλίμακας 736.600 δρχ.
Μείωση φόρου λόγω παρακράτησης 736.600 Χ 2,5% = 18.415 δρχ.
Φόρος που πρέπει να παρακρατηθεί αυτό το μήνα
736.600 – 18.415 = 718.185 – 425.685
(ετήσιος φόρος με βάση τις τακτικές αποδοχές) =
292.500 + 35.421 (μηνιαίος φόρος τακτικών αποδοχών) = 327.921 δρχ.

7. Παρακαλούμε όπως η διαταγή αυτή, με τη φροντίδα των αρμοδίων υπηρεσιών και διευθύνσεων των Υπουργείων και των Νομαρχιών, να κοινοποιηθεί σε όλους τους εκκαθαριστές μισθοδοσίας, ώστε η παρακράτηση του φόρου να γίνεται κανονικά από αυτούς και να αποφεύγονται τα δικαιολογημένα παράπονα των ενδιαφερομένων.


Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Με Ε.Υ.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΔΙΟΝ. ΚΟΥΝΑΔΗΣ

Taxheaven.gr