ΠΟΛ.1282/1.12.2000

Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του ΦΠΑΣχόλια:


1 Δεκ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2000
Αρ. Πρωτ.: 1108824/5143/742/0014


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Γ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Διεύθυνση 14η Φ.Π.Α.
ΤΜΗΜΑ Α'
Πληροφορίες: Βασ. Δεδεμάδης
Τηλέφωνο: 3646227

ΠΟΛ.: 1282


ΘΕΜΑ: Κοινοποίηση του Ν.2859/7.11.2000 περί Κωδικοποίησης του Φ.Π.Α.
1108824/5143/742/0014/ΠΟΛ.1282/1.12.2000

Κοινοποιούμε για ενημέρωσή σας τις διατάξεις του Ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α'), με τον οποίο έγινε κύρωση του Κώδικα ΦΠΑ (Ν.1642/1986, όπως ίσχυε) και συμπληρωματικά σημειώνουμε ότι:

α) Με τον κοινοποιούμενο νόμο κωδικοποιήθηκαν όλες οι ισχύουσες διατάξεις περί ΦΠΑ σ' ένα ενιαίο κείμενο, χωρίς να επέλθει καμία εννοιολογική μεταβολή στις διατάξεις.
β) Εχει γίνει νέα αρίθμηση των άρθρων, γι' αυτό, προς διευκόλυνσή σας, κοινοποιούμε συνημμένα πίνακα αντιστοιχίας μεταξύ των άρθρων του Ν.1642/1986 και των άρθρων του Ν.2859/2000, καθώς και των αλλαγών που έχουν επέλθει σε ορισμένες παραγράφους.
γ) Εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στους απαλλασσόμενους από το ΦΠΑ οι δικηγόροι, οι συμβολαιογράφοι, οι άμισθοι υποθηκοφύλακες και οι δικαστικοί επιμελητές, δηλαδή η απαλλαγή τους συνεχίζει να ισχύει μέχρι την έκδοση σχετικής Οδηγίας της Κοινότητας και της αντίστοιχης έκδοσης ΑΥΟ, όπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 2, παρ. 11 του Ν.2093/1992.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑΣ
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.1642/1986
ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ Ν.2859/2000
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΡΙΘΜΗΘΗΚΑΝ

ΑΡΘΡΑ ΑΡΘΡΑ
Ν.1642/1986 Ν.2859/2000
(ΦΕΚ 125/Α'/21.8.1986) (ΦΕΚ 248/Α'/7.11.2000)άρθρο 1 ¦ άρθρο 1
άρθρο 2 ¦ άρθρο 2
άρθρο 3 ¦ άρθρο 3
άρθρο 4 ¦ άρθρο 4
άρθρο 5 ¦ άρθρο 5
παρ. 3β, καταργήθηκε ¦
γ ¦ β
άρθρο 6 ¦ άρθρο 6
άρθρο 7 ¦ άρθρο 7
παρ. 3γ, καταργήθηκε ¦
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
στ, ¦ ε,
άρθρο 8 ¦ άρθρο 8
άρθρο 9 ¦ άρθρο 9
άρθρο 10 ¦ άρθρο 10
άρθρο 10α ¦ άρθρο 11
παρ. 2α ¦ παρ. 3
παρ. 3 ¦ παρ. 4
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 10β ¦ άρθρο 12
άρθρο 11 ¦ άρθρο 13
παρ. 6 ¦ παρ. 7
άρθρο 12 ¦ άρθρο 14
άρθρο 12α ¦ άρθρο 15
άρθρο 13 ¦ άρθρο 16
άρθρο 14 ¦ άρθρο 17
παρ. 2α, ¦ παρ.3
3 ¦ 4
άρθρο 14α ¦ άρθρο 18
άρθρο 15 ¦ άρθρο 19
άρθρο 16 ¦ άρθρο 20
άρθρο 17 ¦ άρθρο 21
άρθρο 18 ¦ άρθρο 22
παρ. 1 η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ, ¦ παρ. 1 ζ,η,θ,ι,ια,ιβ,ιγ,
ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,¦ ιδ,ιε,ιστ,ιζ,ιη,
ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ¦ ιθ,κ,κα,κβ,κγ,κδ,
κε,κστ,κζ,κη,κθ,¦ κε,κστ,κζ,κη,κθ,
λ,λα,λβ,λγ,λδ ¦ λ,λα,λβ,λγ
άρθρο 19 ¦ άρθρο 23
άρθρο 20 ¦ άρθρο 24
άρθρο 21 ¦ άρθρο 25
άρθρο 21α ¦ άρθρο 26
παρ. 7 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
άρθρο 22 ¦ άρθρο 27
άρθρο 22α ¦ άρθρο 28
παρ. 1α, ¦ παρ. 2
παρ. 2 ¦ παρ. 3
άρθρο 22β ¦ άρθρο 29
άρθρο 22γ καταργήθηκε ¦
άρθρο 23 ¦ άρθρο 30
άρθρο 24 ¦ άρθρο 31
άρθρο 25 ¦ άρθρο 32
άρθρο 26 ¦ άρθρο 33
άρθρο 27 ¦ άρθρο 34
άρθρο 28 ¦ άρθρο 35
άρθρο 29 ¦ άρθρο 36
παρ. 5 α, καταργήθηκε ¦
β, ¦ α,
γ, ¦ β,
δ, ¦ γ,
ε, ¦ δ,
άρθρο 30 ¦ άρθρο 37
παρ. 4 ¦ παρ. 5
άρθρο 31 ¦ άρθρο 38
άρθρο 32 ¦ άρθρο 39
άρθρο 32α ¦ άρθρο 40
άρθρο 33 ¦ άρθρο 41
άρθρο 34 ¦ άρθρο 42
άρθρο 35 ¦ άρθρο 43
άρθρο 36 ¦ άρθρο 44
άρθρο 36α ¦ άρθρο 45
άρθρο 36β ¦ άρθρο 46
άρθρο 36γ ¦ άρθρο 47
άρθρο 37 καταργήθηκε ¦
άρθρο 38 ¦ άρθρο 48
άρθρο 39 ¦ άρθρο 49
άρθρο 40 ¦ άρθρο 50
άρθρο 41 ¦ άρθρο 51
άρθρο 42 ¦ άρθρο 52
άρθρο 43 ¦ άρθρο 53
παρ. 1,2,3 ¦ παρ. 1
παρ. 4,5,6,7 ¦ παρ. 2,3,4,5
άρθρο 44 ¦ άρθρο 54
άρθρο 45 ¦ άρθρο 55
άρθρο 46 ¦ άρθρο 56
άρθρο 47 καταργήθηκε ¦
άρθρο 48 καταργήθηκε ¦
άρθρο 49 καταργήθηκε ¦
άρθρο 50 καταργήθηκε ¦
άρθρο 51 καταργήθηκε ¦
άρθρο 52 ¦ άρθρο 57
άρθρο 53 ¦ άρθρο 58
άρθρο 54 ¦ άρθρο 59
άρθρο 55 ¦ άρθρο 60
άρθρο 55α ¦ άρθρο 61
άρθρο 56 ¦ άρθρο 62
άρθρο 57 ¦ άρθρο 63
άρθρο 58 ¦ άρθρο 64
άρθρο 58α καταργήθηκε ¦
άρθρο 59 καταργήθηκε ¦
άρθρο 60 καταργήθηκε ¦
άρθρο 61 καταργήθηκε ¦
άρθρο 62 καταργήθηκε ¦
άρθρο 63 καταργήθηκε ¦
άρθρο 64 καταργήθηκε ¦
άρθρο 65 καταργήθηκε ¦
άρθρο 66 καταργήθηκε ¦
άρθρο 67 ¦ άρθρο 62


Taxheaven.gr