Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1167432 ΕΞ 2015/ 28.12.2015

Παρέχονται πληροφορίες

28 Δεκ 2015

Taxheaven.gr
Αθήνα, 28 Δεκεμβρίου 2015
Αρ. πρωτ.: ΔΕΛ Η 1167432 ΕΞ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

ΘΕΜΑ: «Παρέχονται πληροφορίες».

Σχ. Το αρ. 321/30-11-2015 έγγραφό σας.

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού και όσον αφορά τα διαλαμβανόμενα σε αυτό ως προς τα θέματα αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

Με τις διατάξεις της παρ 4 του άρθρου 10 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ 170Α/26-7-2013) ο φορολογούμενος φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως τη Φορολογική Διοίκηση εντός δέκα (10) ημερών για μεταβολές στην επωνυμία, το διακριτικό τίτλο, τη διεύθυνση κατοικίας ή τη διεύθυνση των επαγγελματικών του εγκαταστάσεων, την έδρα ή το αντικείμενο της δραστηριότητας καθώς και τις λοιπές πληροφορίες που παρασχέθηκαν κατά το χρόνο της εγγραφής.

Περαιτέρω με τις διατάξεις του εδαφ. 2, της παρ 2 του άρθρου 3 της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (ΦΕΚ 19 Β'/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1178/11.8.2015 Απόφασης και ισχύει, ορίζεται ότι, σε περίπτωση θανάτου, φυσικού προσώπου μη επιτηδευματία, η δήλωση μεταβολής υποβάλλεται από οποιοδήποτε πρόσωπο (συγγενή ή μη) με την προσκόμιση μόνο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου, το αργότερο μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής της δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, για το φορολογικό μητρώο, μεταβολή για το φορολογούμενο που απεβίωσε, είναι η ημερομηνία θανάτου του και ως εκ τούτου ο αρμόδιος υπάλληλος της Δ.Ο.Υ. υποχρεούται να προβαίνει στην καταχώρησή της στο υποσύστημα Μητρώου, εφόσον με την υποβολή της σχετικής δήλωσης συνυποβάλλεται και η ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, να μας γνωρίσετε τις Δ.Ο.Υ. που δεν προβαίνουν στην εφαρμογή της σχετικής διάταξης, για τις δικές μας περαιτέρω ενέργειες. Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΤΑΤΙΑΝΑ ΛΕΒΑΚΟΥ

Taxheaven.gr