ΠΟΛ.1278/28.11.2000

Τροποποίηση της υπ αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β/1991) απόφασηςΣχόλια:


28 Νοέ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2000
Αριθ.Πρωτ.1105135/6684/908/0016


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
1.ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΠΛΗΡ. ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟ TAXIS
Δ/ΝΣΗ 30η ΚΕ.Π.Υ.Ο.
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ 16η (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
3. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ
ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ 24η (ΛΟΓ/ΣΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ)
Η.Π.29/11/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1278


ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της απόφασης αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.91 (ΦΕΚ 370/91 τ.ΒΆ). 1105135/6684/908/0016/

Εχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.1947/1991 (ΦΕΚ 70/Α'/1991) "Απλούστευση φορολογικών διαδικασιών και άλλες ρυθμίσεις".

2. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α'/1995) "περί Δημοσίου Λογιστικού".

3. Τις διατάξεις της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 (ΦΕΚ 370/Β'/1991) απόφασης "Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την επιστροφή φόρου εισοδήματος Φ.Π. μέσω των Τραπεζών".

4. Την υπ' αριθ. 1039386/441/Α0006/21.4.2000 (ΦΕΚ 571/Β') κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία χορηγούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομικών.

5. Την ανάγκη καλύτερης και ταχύτερης εξυπηρέτησης των φορολογούμενων και στις περιπτώσεις επιστροφής φόρου, όταν έχει καθυστερήσει η αρχική εκκαθάριση του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων.

6. Το γεγονός ότι η παρούσα απόφαση δεν προκαλεί δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό.


Αποφασίζουμε

Η παρ. 2 του άρθρου 4 της υπ' αριθ. 2030650/4837/0016/31.5.1991 απόφασης τροποποιείται ως εξής:

Α. "2. Τα ποσά που τηρούνται στις τράπεζες ή τα πιστωτικά ιδρύματα σε άτοκο μεταβατικό λογαριασμό με βάση τον ΑΦΜ και δεν έχουν εισπραχθεί μέχρι και τις 22 Ιανουαρίου του έτους 2001, επιστρέφονται στο Δημόσιο, με πίστωση του λογαριασμού 200/1 "Ελληνικό Δημόσιο - Συγκέντρωση Εισπράξεων και Πληρωμών" και με εντολή μεταφοράς προς την Τράπεζα της Ελλάδος, μέχρι και τις 24 Ιανουαρίου 2001.

Με μαγνητική ταινία που θα παραδοθεί από τις πιο πάνω τράπεζες μέχρι τις 24 Ιανουαρίου του έτους 2001 στη Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (Δ30) και η οποία θα περιέχει αναλυτικά όλα τα μη πληρωθέντα ποσά και τους δικαιούχους αυτών. Η Γ.Γ.Π.Σ./ΚΕΠΥΟ (Δ30) θα εκτυπώσει κατάσταση επιστροφών κατά τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα με το συνολικό προς επιστροφή ποσό, την οποία αποστέλλει στη Διεύθυνση Λογαριασμών του Δημοσίου (24η) του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους".


Β. Η απόφαση αυτή, η οποία ισχύει από 8 Νοεμβρίου 2000, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


 


Taxheaven.gr