Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΠΟΛ.1273/21.11.2000 Συγχωνεύσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιριών

Κατηγορία: Φορολογία Εισοδήματος

ΠΟΛ.1273/21.11.2000
Συγχωνεύσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιριών


ΠΟΛ.1273/21.11.2000 Συγχωνεύσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιριών

Taxheaven
Αποφάσεις - αρθρογραφία
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛ. ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ
ΤΜΗMΑ ΒΆ
Πληροφορίες: Β. Πατούρης
Τηλέφωνο: 3375311,12
Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2000
Αρ.Πρωτ.: 1106409/11267/Β0012
ΠΟΛ:1273

ΘΕΜΑ: Συγχωνεύσεις Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων και Συνεταιριστικών Εταιριών.

Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2810/2000 (ΦΕΚ 61Α) περί «Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων» με τις οποίες παρέχονται φορολογικές απαλλαγές και διευκολύνσεις για τη συγχώνευση των πιο πάνω νομικών προσώπων και σας παρέχουμε τις ακόλουθες οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή τους:

1. Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2810/2000, δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις (ΑΣΟ) μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης, στην οποία ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες, είτε με την απορρόφηση μιας ή περισσότερων υφιστάμενων συνεταιριστικών οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη λειτουργεί.

Επειδή με τις διατάξεις της παραγρ. 2 του άρθρου 1 του ίδιου νόμου ορίζεται ότι οι Α.Σ.Ο. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες (Αγροτικοί Συνεταιρισμοί), δευτεροβάθμιες (Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών και Κοινοπραξίες Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεων) και τριτοβάθμιες (Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις) συνάγεται ότι, η συγχώνευση πρέπει να γίνεται μεταξύ του αυτού βαθμού ΑΣΟ και η προερχόμενη από τη συγχώνευση ΑΣΟ θα πρέπει επίσης να είναι του ίδιου βαθμού.

Επίσης, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις τoυ άρθρου 20 του υπόψη νόμου σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΚΒΣ, οι ΑΣΟ τηρούν βιβλία ΒΆ ή ΓΆ κατηγορίας του ΚΒΣ, ανάλογα με το ύψος των ακαθαρίστων εσόδων ή την επιλογή τους, κατά περίπτωση και δεδομένου ότι, από τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν.2810/2000 δεν τίθεται κανένας περιορισμός ως προς την κατηγορία των τηρουμένων βιβλίων συνάγεται ότι, και οι ΑΣΟ που τηρούν βιβλία ΒΆ κατηγορίας του ΚΒΣ μπορούν να συγχωνευθούν και να συστήσουν καινούργια ΑΣΟ ή να απορροφηθούν από υφιστάμενη λειτουργούσα. Η προερχόμενη όμως από τη συγχώνευση ή η απορροφώσα Α.Σ.Ο. θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί βιβλία ΓΆ κατηγορίας. Η υποχρέωση αυτή προέρχεται από την υποχρέωση εμφάνισης της υπεραξίας που θα προκύψει στο τακτικό αποθεματικό, όπως αναλυτικά αναφέρεται πιο κάτω. Σημειώνεται ότι κατά ρητή διατύπωση του νόμου, σε περίπτωση απορροφήσεως, η απορροφώσα ΑΣΟ θα πρέπει υποχρεωτικά κατά τη λήψη της σχετικής απόφασης της Γ.Σ., που προβλέπεται από την περ. αΆ της παραγρ. 2 όχι μόνο να είναι υφιστάμενη αλλά επί πλέον να είναι και λειτουργούσα.

2. Για την πραγματοποίηση της συγχώνευσης (ή απορρόφησης) επιβάλλεται από τις διατάξεις της περίπτωσης γ' της παραγράφου 2 η εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων που εισφέρονται, από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920, όπως συμβαίνει και με τις συγχωνεύσεις ή μετατροπές που συντελούνται με τις ευεργετικές διατάξεις του ν.δ. 1297/1972.

Η υπεραξία που προκύπτει από την εκτίμηση αυτή απαλλάσσεται, σύμφωνα με την παράγραφο 4. από κάθε φόρο και επομένως και από το φόρο εισοδήματος. Επίσης, με τις ίδιες διατάξεις ορίζεται ότι, η προκύπτουσα υπεραξία εγγράφεται σε λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού της νέας οργάνωσης: Δηλαδή, η υπόψη υπεραξία θα πρέπει να διακρίνεται από τα υπόλοιπα ποσά του τακτικού αποθεματικού, ούτως ώστε σε περίπτωση διανομής, ανάληψης, κεφαλαιοποίησης κλπ. να προκύπτει άμεσα το ποσό της υπεραξίας που θα υπαχθεί σε φορολογία, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρoυ 106 του ν. 2238/1994.

Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ότι η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν 2190/1920 δεν θα πρέπει να προβαίνει στον προσδιορισμό υπεραξίας για τα εισφερόμενα εμπορεύσιμα στοιχεία, κατ' αναλογία των όσων εφαρμόζονται και για τους μετασχηματισμούς των επιχειρήσεων που γίνονται με τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972 (1045375/10267/25-7-1990 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Εμπορίου).

3. Εξάλλου, με τις διατάξεις του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 ορίζεται ότι, από την ημερομηνία καταχώρησης στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών Συνεταιρισμών που τηρείται στο Ειρηνοδικείο, του εγκεκριμένου καταστατικού της νέας ΑΣΟ, συντελείται η συγχώνευση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευομένων αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της νέας συνεταιριστικής οργάνωσης. Επομένως, τα εισοδήματα που προκύπτουν στο μεσοδιάστημα, δηλαδή μέχρι το χρόνο καταχώρησης του καταστατικού της νέας ΑΣΟ στο μητρώο Αγροτικών Συνεταιρισμών θα φορολογούνται στο όνομα των συγχωνευθεισών ή των απορροφηθεισών, κατά περίπτωση, ΑΣΟ. Για το σκοπό αυτό η προελθούσα από τη συγχώνευση ΑΣΟ ή αυτή που προέβη στην απορρόφηση υποχρεούται να καταχωρήσει στα βιβλία της τα πάγια περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευθεισών ή απορροφηθεισών ΑΣΟ με τις αξίες που προσδιόρισε η εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/20. Επίσης, υποχρεούται να υποβάλλει στο όνομα των παλαιών ΑΣΟ δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος για τα εισοδήματα που απέκτησαν αυτές μέχρι τον προαναφερθέντα χρόνο. Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υποβάλλεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ. αΆ της παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 2238/1994, μέχρι τη δέκατη ημέρα του πέμπτου μήνα από την ημερομηνία της συγχώνευσης. Σε βάρος των συγχωνευθεισών ΑΣΟ θα βεβαιώνεται με την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και προκαταβολή φόρου εισοδήματος, καθόσον δεν υπάρχει απαλλακτική διάταξη.
Ταυτόχρονα, με την υποβολή της δήλωσης θα πρέπει να καταβληθεί τουλάχιστον το 1/5 του οφειλόμενου ποσού, στο οποίο συμπεριλαμβάνεται και το ποσό της προκαταβολής. Παράλληλα, οι ΑΣΟ αυτές μπορούν να ζητήσουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 53 του ν. 2238/1994, τη διαγραφή των μη ληξιπροθέσμων δόσεων προκαταβολής φόρου εισοδήματος, προσκομίζοντας και τα σχετικά στοιχεία από τα οποία θα προκύπτει η συγχώνευσή τους σε νέα ΑΣΟ. Οι υπόλοιπες δόσεις προκαταβολής που θα έχουν ενδεχόμενα καταβληθεί μέχρι του χρόνου υποβολής των πιo πάνω αιτήσεων θα επιστρέφονται, σύμφωνα με την οριζόμενη από τις διατάξεις των παρ. 4 και 5 του άρθρου 109 του ν 2238/1994 διαδικασία δηλαδή, υποβάλλοντας κατά το επόμενο οικον. έτος, η κάθε μία από τις συγχωνευθείσες ΑΣΟ, δήλωση φορολογίας εισοδήματος στην οποία θα αναγράφει το μέρος της προκαταβολής που δικαιούται προς επιστροφή (1038149/10201/1990 έγγραφό μας, επί συγχώνευσης Α.Ε. σε νέα Α.Ε.).

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που η συγχωνευόμενη ή απορροφούμενη ΑΣΟ έχει ζημία αυτή δεν μεταφέρεται στην προερχόμενη από τη συγχώνευση ή απορροφώσα Α.Σ.Ο. κατ' αναλογία των εφαρμοζομένων στις περιπτώσεις μετασχηματισμού των επιχειρήσεων με βάση τις διατάξεις του ν.δ. 1297/1972, αφού και στις δύο περιπτώσεις προκύπτει υπεραξία μη υπαγόμενη σε φορολογία αλλά και εκ του γεγονότος ότι με τη συγχώνευση ή απορρόφηση, οι συγχωνευόμενες ή απορροφούμενες ΑΣΟ παύουν να υφίστανται ως νομικά πρόσωπα.

Η προερχόμενη από τη συγχώνευση Α.Σ.Ο. δεν μπορεί να έχει το δικαίωμα υπερδωδεκάμηνης χρήσης, εφόσον το δικαίωμα αυτό έχει ασκηθεί από οποιαδήποτε από τις συγχωνευόμενες ΑΣΟ (1055240/439/0015/ερμην. εγκύκλιο του ν.2166/1993).

Επειδή όπως προαναφέρθηκε κατά τη συγχώνευση των ΑΣΟ (ή απορρόφησης από υφιστάμενη) είναι ενδεχόμενο κατά την αποτίμηση των εισφερομένων παγίων στοιχείων από την εκτιμητική επιτροπή του άρθρου 9 του κ.ν. 2190/1920 να προκύψει υπεραξία και η υπεραξία αυτή δεν υπόκειται σε φορολογία, όπως συμβαίνει και επί των μετασχηματισμών που λαμβάνουν χώρα με τις διατάξεις του ν.δ.1297/1972, γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι για τον υπολογισμό των εκπιπτόμενων από τα ακαθάριστα έσοδα αποσβέσεων επί των ανωτέρω παγίων στοιχείων θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1297/1972. Δηλαδή, ως βάση θα λαμβάνεται η αναπόσβεστη αξία η αναγνωρισθείσα οριστικά, προσαυξημένη κατά την αναλογούσα σε αυτή υπεραξία, η οποία προέκυψε από τη συγχώνευση των ΑΣΟ και περαιτέρω, οι υπολογιζόμενες αποσβέσεις επί της υπεραξίας που αναλογεί στην αποσβεσθείσα αξία των εισφερομένων παγίων περιουσιακών στοιχείων, δεν εκπίπτονται από τα ακαθάριστα έσοδα της προελθούσας από τη συγχώνευση ΑΣΟ, προκειμένου για τον υπολογισμό των φορολογητέων καθαρών κερδών της. Τα ίδια θα ισχύουν και επί απορροφήσεως ΑΣΟ (μίας ή περισσοτέρων) από υφιστάμενη ΑΣΟ.

4. Με τις διατάξεις της παραγράφου 10 ορίζεται ότι, οι κάθε είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣΟ, που θεσπίστηκαν και περιλαμβάνονται στις διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149Α), όπως ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.

Σημειώνεται ότι το υπόψη άρθρο 33 του ν.2169/1993 ισχύει όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 23 του ν.2538/1997 (ΦΕΚ 242Α).

Ειδικότερα, οι διατάξεις των παραγρ. 1 έως και 10 καθώς και οι περιπτ. β' και ε' της παρ. 11 του διαλαμβανόμενου άρθρου αναφέρονται στις συγχωνεύσεις των Αγροτικών Συνεταιριστικών Οργανώσεως (ΑΣΟ). Με τις διατάξεις αυτές δεν ρυθμίζεται κατά διαφορετικό τρόπο κανένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν στις παραγρ. 1-3 της παρούσας.

Περαιτέρω, με τις διατάξεις της περ. αΆ της παραγράφου 11 του άρθρου. 33 του ν.2169/1993 παρέχονται φορολογικά κίνητρα για τις συγχωνεύσεις Συνεταιριστικών Εταιριών. Ειδικότερα, ορίζεται ότι, σε περίπτωση συγχωνεύσεων Συνεταιριστικών Εταιριών η αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων διενεργείται από την επιτροπή του κ.ν. 2190/20. Η υπεραξία που προκύπτει από την εκτίμηση αυτή κεφαλαιοποιείται με ισόποση αύξηση του κεφαλαίου μετά την έκπτωση των τυχόν υφισταμένων ζημιών. Οι κατά την κεφαλαιοποίηση της υπεραξίας εκδιδόμενες μετοχές, καθώς και η αύξηση της αξίας των παλαιών μετοχών απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος ή οποιοδήποτε άλλο φόρο. Τέλος, η εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων. Από τις διατάξεις αυτές
προκύπτει ότι η υπεραξία που προκύπτει από τη συγχώνευση απαλλάσσεται της φορολογίας. Παρά το γεγονός ότι από τις συγκεκριμένες διατάξεις δεν προβλέπεται η παρακολούθηση της υπεραξίας σε ειδικό λογαριασμό, αυτή πρέπει να εμφανίζεται σε λογαριασμό τάξεως, ούτως ώστε να παρακολουθείται προς αποφυγή καταστρατηγήσεων του νόμου.

Η έννοια της Συνεταιριστικής Εταιρίας (Σ.Ε.) ορίζεται από το άρθρο 32 του ν.2810/2000. Οι εταιρίες αυτές συνιστώνται, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου αυτού από τις ΑΣΟ, άλλη ΣΕ ή με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Ελλάδα ή το εξωτερικό και πρέπει να έχουν υποχρεωτικά τη μορφή της ΕΠΕ ή της ανώνυμης εταιρίας. Οι εταιρίες αυτές είναι, σύμφωνα με την παράγραφο 2, συνεταιριστικές όταν η πλειοψηφία των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων τους κατά περίπτωση, ανήκει σε Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση ή σε άλλη Συνεταιριστική Εταιρία. Επομένως, παρά το γεγονός ότι στις διατάξεις της περ. αΆ της παρ. 11 γίνεται αναφορά (άμεση) μόνο σε ανώνυμες εταιρίες, με την παρούσα γίνεται δεκτό ότι μπορούν οι διατάξεις αυτές να εφαρμοστούν και σε περίπτωση συγχώνευσης συνεταιριστικών ΕΠΕ σε άλλη συνεταιριστική ΕΠΕ ή σε ανώνυμη εταιρία.

Εξάλλου, με την παράγραφο 6 του άρθρου 32 του ν.2810/2000 ορίζεται ότι, οι Συνεταιριστικές Εταιρίες μπορούν να συγχωνευθούν με δευτεροβάθμιες ή τριτοβάθμιες ΑΣΟ με σκοπό τη δημιουργία νέας συνεταιριστικής ΕΠΕ ή ΑΕ, είτε να απορροφηθούν από υφιστάμενη τοιαύτη. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά ρητή διατύπωση του δευτέρου εδαφίου της παραγράφου 6 παρέχονται τα φορολογικά κίνητρα που προβλέπονται για τη συγχώνευση των ΑΣΟ, δηλαδή ισχύουν όσα αναφέρθηκαν πιο πάνω στις παραγράφους 1 έως και 3 της παρούσας.

Επίσης, στο σημείο αυτό θα πρέπει να επισημανθεί ότι στο κείμενο του νόμου δεν περιγράφονται ρητά οι ειδικότερες περιπτώσεις των συγχωνεύσεων, ή απορροφήσεων που μπορούν να γίνουν με τις ευεργετικές φορολογικές διατάξεις και δεδομένου ότι, με όλους τους αναπτυξιακούς νόμους (ν.δ. 1297/1972, ν. 2166/1993) που ισχύουν για το μετασχηματισμό των επιχειρήσεων δεν παρέχονται κίνητρα για τη συγχώνευση ή μετατροπή ΑΕ σε ΕΠΕ γίνεται δεκτό με την παρούσα ότι εφΆ όσον μεταξύ των συγχωνευομένων ΑΣΟ και ΣΕ υπάρχει ανώνυμη εταιρία και η προερχόμενη από τη συγχώνευση ΣΕ θα πρέπει να έχει υποχρεωτικά τη μορφή της ανώνυμης εταιρίας. Επίσης, δεν μπορεί υφιστάμενη συνεταιριστική ΕΠΕ να απορροφήσει συνεταιριστική Α.Ε. Αντίθετα, μπορεί να απορροφήσει υφιστάμενη συνεταιριστική ΕΠΕ με τις πιο πάνω ευεργετικές διατάξεις.

5. Με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 21 του ν.2810/2000 ορίζεται ότι, δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (ΑΣΟ) μπορεί να μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρία ή εταιρία περιορισμένης ευθύνης. Η υπεραξία που προκύπτει κατά την μετατροπή αυτή ΔΕΝ απαλλάσσεται της φορολογίας γιατί οι πιο πάνω διατάξεις δεν παραπέμπουν στις απαλλακτικές διατάξεις των παραγράφων 5 και 9 του κοινοποιούμενου άρθρου.

Ακριβές Αντίγραφο
Η Προϊσταμένη της Γραμματείας
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ.Φύλλου 61
9 Μαρτίου 2000
ΝΟΜΟΣ ΥΠΆ ΑΡΙΘ. 2810
Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
¶ρθρο 1
Ορισμός - Σκοπός - Νομική Μορφή
Διαβάθμιση - Δραστηριότητες
1. Η Αγροτική Συνεταιριστική Οργάνωση (Α.Σ.Ο) είναι
αυτόνομη ένωση προσώπων, η οποία συγκροτείται
εθελοντικά και επιδιώκει, με την αμοιβαία βοήθεια των
μελών της, την οικονομική, κοινωνική, πολιτιστική
ανάπτυξη και προαγωγή τους, μέσω μιας συνιδιόκτητης
και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης. Ως Α.Σ.Ο.
θεωρούνται και οι αλιευτικοί, κτηνοτροφικοί,
πτηνοτροφικοί, μελισσοκομικοί, σηροτροφικοί, δασικοί,
αγροτουριστικοί, αγροβιοτεχνικοί, οικοτεχνικοί και
άλλοι συνεταιρισμοί, οποιουδήποτε κλάδου ή
δραστηριότητας της αγροτικής οικονομίας.
2. Οι Α.ΣΟ. διακρίνονται σε πρωτοβάθμιες,
δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες. Στις πρωτοβάθμιες,
υπάγονται οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί (Α.Σ.) στις
δευτεροβάθμιες οι Ενώσεις Αγροτικών Συνεταιρισμών
(Ε.Α.Σ.) και οι Κοινοπραξίες Αγροτικών
Συνεταιριστικών Οργανώσεων (Κ.Α.Σ.Ο.) και στις
τριτοβάθμιες οι Κεντρικές Συνεταιριστικές Ενώσεις
(Κ.Ε.Σ.Ε.).
3. Οι Α.Σ.Ο. όλων των βαθμίδων είναι νομικά πρόσωπα
ιδιωτικού δικαίου και έχουν εμπορική ιδιότητα.
Αναπτύσσουν κάθε είδους δραστηριότητα για την
επίτευξη των σκοπών τους στο πλαίσιο του νόμου και
του καταστατικού τους.
4. Για την εκπλήρωση των σκοπών τους οι ΑΣΟ μπορεί
να ιδρύουν υποκαταστήματα, παραρτήματα ή γραφεία
στο εσωτερικό και το εξωτερικό, να συνιστούν νομικά
πρόσωπα, να συμπράττουν σε κοινές επιχειρήσεις με
καταναλωτικούς ή άλλους συνεταιρισμούς, νομικά
πρόσωπα του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με
κοινωφελείς οργανισμούς, με επιχειρήσεις οργανισμών,
τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), με συνεταιριστικές
οργανώσεις άλλων χωρών και με φυσικά ή νομικά
πρόσωπα στα πλαίσια της διακρατικής ή και
διεπαγγελματικής συνεργασίας.
¶ρθρο 2
Περιφέρεια- Έδρα - Επωνυμία
1. Η περιφέρεια της Α.Σ.Ο. ορίζεται από το
καταστατικό της.
2. Έδρα της Α.Σ.Ο. είναι ο δήμος ή η κοινότητα όπου
είναι εγκατεστημένη η διοίκησή της.
3. Η επωνυμία της Α.Σ.Ο. εκφράζει τον κύριο σκοπό ή
τα αντικείμενα δραστηριότητας της Α.Σ.Ο. και
περιλαμβάνει την ιδιότητά της ως αγροτικής καθώς και
την έδρα της.
Η επωνυμία πρέπει να διακρίνεται από την επωνυμία
άλλης ΑΣΟ, που έχει την ίδια περιφέρεια και τον ίδιο
σκοπό.
Η επωνυμία χρησιμοποιείται υποχρεωτικά στις
συναλλαγές και στις νομικές πράξεις της ΑΣΟ.
Τα έντυπα της Α.Σ.Ο. αναφέρουν την επωνυμία, την
έδρα και τον αριθμό του φορολογικού της μητρώου.
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ
……………………..
¶ρθρο 20
Τηρούμενα βιβλία
Οι ΑΣΟ τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται από τον
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων, καθώς και τα παρακάτω
θεωρημένα από την αρμόδια ΔΟΥ βιβλία:
α) Βιβλίο Μητρώου μελών
β) Βιβλίο πρακτικών των γενικών συνελεύσεων και του
διοικητικού συμβουλίου
γ) Βιβλίο απογραφής και ισολογισμού και
δ) Κάθε άλλο βιβλίο, που προβλέπεται από το
καταστατικό
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η
ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ - ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ - ΠΤΩΧΕΥΣΗ -
ΔΙΑΛΥΣΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ
¶ρθρο 21
Συγχώνευση - Διαδικασία - Μετατροπή
1. Δύο ή περισσότερες Αγροτικές Συνεταιριστικές
Οργανώσεις μπορεί να συγχωνευθούν είτε με τη
σύσταση νέας συνεταιριστικής οργάνωσης στην οποία
ενσωματώνονται οι συγχωνευόμενες, είτε με την
απορρόφηση μιας ή περισσότερων υφισταμένων
συνεταιριστικών οργανώσεων από άλλη, η οποία ήδη
λειτουργεί.
2. Για τη συγχώνευση απαιτείται:
α) Απόφαση των γενικών συνελεύσεων καθεμιάς από
τις προς συγχώνευση συνεταιριστικές οργανώσεις, που
λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία,
που ορίζεται στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11
και 12 αντίστοιχα του νόμου αυτού. Η απόφαση αυτή
αφορά την έγκριση του σχεδίου σύμβασης συγχώνευσης
και τις, κατά περίπτωση, τροποποιήσεις του
καταστατικού, που απαιτούνται για την
πραγματοποίηση της συγχώνευσης.
β) Δημοσίευσης των αποφάσεων της περιπτώσεως αΆ
περιληπτικά, σε μια εφημερίδα του νομού της έδρας των
υπό συγχώνευση συνεταιριστικών οργανώσεων.
γ) Εκτίμηση των περιουσιακών στοιχείων των
συγχωνευόμενων Αγροτικών Συνεταιριστικών
Οργανώσεων, από επιτροπή εμπειρογνωμόνων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 9 του κ.ν.
2190/1920, που ορίζεται έπειτα από κοινή αίτησή τους.
Η επιτροπή αυτή εξετάζει τους όρους που
περιλαμβάνονται στο σχέδιο σύμβασης της
συγχώνευσης και συντάσσει έκθεση προς τις γενικές
συνελεύσεις των μελών των προς συγχώνευση
οργανώσεων.
δ) Σύγκληση, μετά από πρόσκληση των διοικητικών
συμβουλίων των υπό συγχώνευση συνεταιριστικών
οργανώσεων των μελών τους, σε κοινή γενική
συνέλευση. Η συνέλευση αυτή εκλέγει το προσωρινό
διοικητικό συμβούλιο της νέας οργάνωσης που
προκύπτει από τη συγχώνευση.
ε) Έγκριση του καταστατικού κατά τα οριζόμενα στο
άρθρο 3 του νόμου αυτού.
στ) Καταχώρηση στο βιβλίο μητρώου Αγροτικών
συνεταιρισμών του εγκεκριμένου καταστατικού, με
μνεία του αριθμού της εγκριτικής απόφασης του
δικαστηρίου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.
Από την ημερομηνία αυτή συντελείται η συγχώνευση
και όλα τα περιουσιακά στοιχεία των συγχωνευόμενων
αποτελούν περιουσία της νέας συνεταιριστικής
οργάνωσης.
3. Μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την
καταχώρηση της εγκριτικής απόφασης στο βιβλίο
μητρώου, το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο συγκαλεί
εντός μηνός τα μέλη της νέας συνεταιριστικής
οργάνωσης σε γενική συνέλευση για την εκλογή του
διοικητικού συμβουλίου της συνεταιριστικής
οργάνωσης.
4. Μέλη, που δεν επιθυμούν τη συγχώνευση, μπορεί να
αποχωρήσουν σύμφωνα με τους όρους του
καταστατικού. Η τυχόν υπεραξία, που προκύπτει από
την αποτίμηση των περιουσιακών στοιχείων,
απαλλάσσεται από κάθε φόρο και τέλος και
εγγράφεται σε λογαριασμό του τακτικού αποθεματικού
της νέας οργάνωσης.
5. Η συγχώνευση συνεπάγεται από την ημέρα που
συντελείται, την καθολική διαδοχή της νέας
συνεταιριστικής οργάνωσης σε όλα τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν.
Η νέα συνεταιριστική οργάνωση υποκαθίσταται
αυτοδικαίως σε όλα γενικά τα δικαιώματα και τις
υποχρεώσεις της συγχωνευθείσας οργάνωσης .
6. Τα μέλη των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν είναι
αυτοδικαίως μέλη της νέας οργάνωσης με όλα τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που ορίζει το νέο
καταστατικό.
7. Οι συνεταιρικές μερίδες των οργανώσεων που
συγχωνεύθηκαν αποτελούν κεφάλαιο της νέας
οργάνωσης. Αν οι συνεταιρικές αυτές μερίδες είναι
άνισες, η κοινή γενική συνέλευση της παραγράφου 3
του άρθρου αυτού με απόφασή της, ορίζει τον τρόπο
προσαρμογής των μερίδων που υπολείπονται του ύψους
της συνεταιρικής μερίδας της νέας ή της απορροφούσας
οργάνωσης.
8. Η συγχώνευση των οργανώσεων δεν επιφέρει
διακοπή των δικών, στις οποίες είναι διάδικοι.
Εκκρεμείς δίκες των οργανώσεων που συγχωνεύθηκαν
συνεχίζονται από τη νέα οργάνωση.
9.Οι Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, που
συγχωνεύονται απαλλάσσονται της υποχρέωσης
καταβολής κάθε φόρου, τέλους χαρτοσήμου και φόρου
υπέρ τρίτων, που έχει σχέση με τη συγχώνευση. Για το
Φόρο Συγκέντρωσης Κεφαλαίου ισχύουν οι διατάξεις
του ν. 1676/1986 (ΦΕΚ 204 ΑΆ).
10. Οι κάθε είδους φορολογικές απαλλαγές και κίνητρα
για την ενίσχυση των συγχωνεύσεων των ΑΣΟ που
θεσπίστηκαν και περιλαμβάνονται στις διατάξεις του
άρθρου 33 του ν. 2169/1993 (ΦΕΚ 149 ΑΆ), όπως αυτός
ισχύει σήμερα, εξακολουθούν να ισχύουν.
11. Δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια Α.Σ.Ο. μπορεί να
μετατραπεί σε Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.) ή Εταιρεία
Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.). Η μετατροπή γίνεται
με απόφαση της γενικής συνέλευσης που λαμβάνεται
με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία που ορίζεται
στις παραγράφους 3 και 2 των άρθρων 11 και 12,
αντίστοιχα, του νόμου αυτού.
12. Κατά τα λοιπά για τη μετατροπή εφαρμόζονται
ανάλογα οι διατάξεις των κ.ν. 2190/1920 και
3190/1955. Στις προερχόμενες από τη μετατροπή Α.Ε. ή
ΕΠΕ μπορεί να εισέλθουν και νέοι μέτοχοι ή εταίροι,
αντίστοιχα.
¶ρθρο 22
Πτώχευση – Διαδικασία
1. Η αγροτική συνεταιριστική οργάνωση κηρύσσεται
σε κατάσταση πτώχευσης αν παύσει τις πληρωμές
χρεών της.
2. Η πτώχευση κηρύσσεται από το Πολυμελές
Πρωτοδικείο της έδρας της συνεταιριστικής
οργάνωσης μετά από αίτηση.
α) Οποιουδήποτε πιστωτή, που έχει έννομο συμφέρον.
β) Του διοικητικού συμβουλίου της Οργάνωσης
γ) Των εκκαθαριστών
3. Η υπό εκκαθάριση συνεταιριστική οργάνωση
κηρύσσεται σε πτώχευση μόνον αν δεν έχει
συντελεστεί η διανομή.
4. Αν υποβληθεί δήλωση παύσης πληρωμών ή αίτηση
κήρυξης σε πτώχευση της συνεταιριστικής
οργάνωσης από το διοικητικό συμβούλιο ή αν έχει
κατατεθεί αίτηση για την κήρυξη της σε πτώχευση
από οποιονδήποτε τρίτο, το διοικητικό συμβούλιο ή
οι εκκαθαριστές συγκαλούν εντός δέκα ημερών
(10) ημερών τη γενική συνέλευση με θέμα την
επιβολή έκτακτης εισφοράς για να αποφευχθεί η
κήρυξη της πτώχευσης.
Στη γενική συνέλευση υποβάλλεται Ισολογισμός και
Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου για την
περιουσιακή κατάσταση της συνεταιριστικής
οργάνωσης και την προτεινόμενη έκτακτη εισφορά.
Η γενική συνέλευση με απόφασή της, που λαμβάνεται
με τη συνήθη απαρτία επιβάλλει στα μέλη έκτακτη
εισφορά , ανάλογα με τον αριθμό των υποχρεωτικών
μερίδων τους και μέσα στα όρια της από το
καταστατικό προβλεπόμενης ευθύνης. Η εισφορά αυτή
βαρύνει και τα μέλη που αποχώρησαν για οποιονδήποτε
λόγο μέσα στο τελευταίο, πριν από την υποβολή της
αίτησης, για την κήρυξη της πτώχευσης έτος.
Η εισφορά καταβάλλεται μέσα σε προθεσμία τριάντα
(30) ημερών από τη λήψη της απόφασης στη γενική
συνέλευση.
Αν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το διοικητικό
συμβούλιο ή οι εκκαθαριστές υποχρεούνται να
υποβάλουν στο Ειρηνοδικείο πίνακα για την έκτακτη
εισφορά . Ο πίνακας κηρύσσεται εκτελεστός από το
Ειρηνοδικείο.
5. Μέσα σε εξήντα (60) ημέρες από την κατάθεση της
δήλωσης της προηγούμενης παραγράφου ή από την
κοινοποίηση στη συνεταιριστική οργάνωση της αίτησης
για την κήρυξή της σε πτώχευση, το διοικητικό
συμβούλιο υποχρεούται να δηλώσει στο Πολυμελές
Πρωτοδικείο αν συνεχίζει ή όχι της πληρωμές.
6. Το Πολυμελές Πρωτοδικείο προσδιορίζει δικάσιμο
για την εκδίκαση αιτήσεως – δηλώσεως μετά την
πάροδο της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου
και αν διαπιστώσει ότι εξακολουθεί η κατάσταση
παύσης των πληρωμών, κηρύσσει τη συνεταιριστική
οργάνωση σε πτώχευση.
7. Από την κήρυξή της σε πτώχευση η συνεταιριστική
οργάνωση διαλύεται. Η πτώχευση της οργάνωσης δεν
συνεπάγεται την πτώχευση των μελών της.
8. Αν επιτευχθεί πτωχευτικός συμβιβασμός
επικυρώνεται από το Πολυμελές Πρωτοδικείο, οπότε η
συνεταιριστική οργάνωση αναβιώνει και συνεχίζει τις
εργασίες της.
Μετά την κατάρτιση του συμβιβασμού οι πιστωτές δεν
μπορούν να στραφούν κατά των μελών.
Η απόφαση με την οποία επικυρώνεται ο συμβιβασμός,
κοινοποιείται με φροντίδα της οργάνωσης στον
Ειρηνοδίκη και στην εποπτεύουσα αρχή.
9. Κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι διατάξεις περί
πτωχεύσεως του Εμπορικού Νόμου.
¶ρθρο 23
Λύση
1. Οι Α.Σ.Ο. λύονται:
α) Αν έληξε ο χρόνος διάρκειάς τους, που ορίζεται στο
καταστατικό και δεν αποφασίσθηκε η παράτασή του
από τη γενική συνέλευση.
β) Με απόφαση της γενικής συνέλευσης, που
λαμβάνεται με την εξαιρετική απαρτία και πλειοψηφία
των παραγράφων 3 και 2 των άρθρων 11 και 12
αντίστοιχα του νόμου αυτού.
γ) Αν κηρυχθούν σε κατάσταση πτωχεύσεως.
δ) Με απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου της
έδρας των Α.Σ.Ο. μετά από αίτηση του διοικητικού
συμβουλίου ή των 2/3 του συνολικού αριθμού των
μελών τους ή της εποπτεύουσας αρχής.
2. Η αίτηση για τη λύση στην περίπτωση δΆ
υποβάλλεται από την εποπτεύουσα αρχή, αν η
λειτουργία των Α.Σ.Ο. απέβη παράνομη ή αν
αδράνησαν για δύο τουλάχιστον συνεχείς
διαχειριστικές χρήσεις ή αν συνάγεται εγκατάλειψη
του σκοπού τους λόγω μειωμένης δραστηριότητάς
του.
Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου υπόκειται
σε έφεση.
¶ρθρο 24
Εκκαθάριση
1. Με εξαίρεση την περίπτωση της λύσης των Α.Σ.Ο.
που επέρχεται από την κήρυξή τους σε κατάσταση
πτωχεύσεως κατά την οποία ακολουθείται η
διαδικασία του Εμπορικού Νόμου, τη λύση
ακολουθεί, σε κάθε άλλη περίπτωση, το στάδιο της
εκκαθάρισης.
2. Η εκκαθάριση διενεργείται από έναν ή
περισσότερους ειδικούς εκκαθαριστές, που
ορίζονται από τη γενική συνέλευση, εκτός εάν το
καταστατικό ορίζει διαφορετικά.
Το νομικό πρόσωπο της λυθείσας Α.Σ.Ο. εξακολουθεί
να υπάρχει και να λειτουργεί για τις ανάγκες της
εκκαθάρισης.
3. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή αδράνειας
των εκκαθαριστών, μετά από αίτηση μέλους ή
πιστωτή της Α.Σ.Ο., το Μονομελές Πρωτοδικείο
της έδρας της Α.Σ.Ο. διορίζει άλλους
εκκαθαριστές, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της
εκούσιας δικαιοδοσίας.
¶ρθρο 25
Ενέργειες εκκαθαριστών
1. Οι εκκαθαριστές έχουν υποχρέωση, μόλις
αναλάβουν τα καθήκοντά τους, να κάνουν
απογραφή της περιουσίας της εκκαθαριζόμενης
οργάνωσης και να συντάξουν ισολογισμό,
αντίγραφο του οποίου, υποβάλλουν στην
εποπτεύουσα αρχή.
Αν η εκκαθάριση παρατείνεται, ο ισολογισμός
συντάσσεται στο τέλος κάθε έτους. Ο τελικός
ισολογισμός καταρτίζεται στο τέλος της εκκαθάρισης.
Οι εκκαθαριστές γνωστοποιούν τη λύση της οργάνωσης
με τη δημοσίευσή της σε μια ημερήσια εφημερίδα και
αν δεν εκδίδεται τέτοια σε περιοδική εφημερίδα, του
νομού της έδρας της και καλούν τους πιστωτές να
αναγγείλουν τις απαιτήσεις τους.
…………………………..

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Προσωπικές σημειώσεις για αυτή την απόφαση

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Πρόσφατες αποφάσεις στην κατηγορία

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

 

Η υπηρεσία ή η ενέργεια που ζητήσατε, είναι διαθέσιμη μόνο στα εγγεγραμμένα μέλη του κόμβου με πρόσβαση στη συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων».

Εάν δεν έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να εγγραφείτε σαν μέλος, μπορείτε να επιλέξετε πάνω δεξιά την επιλογή «Εγγραφή».

Αν είστε εγγεγραμμένο μέλος, έχετε κάνει είσοδο (login) στον κόμβο και θέλετε να αποκτήσετε πρόσβαση στις συνδρομητικές υπηρεσίες πατήστε εδώ.

Δείτε όλα όσα προσφέρει η συνδρομητική υπηρεσία «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων» του κόμβου με χρέωση μόνο 100,00 ευρώ το χρόνο (πλέον Φ.Π.Α.)

Δείτε τις λοιπές συνδρομητικές υπηρεσίες και τα προϊόντα του κόμβου:

► «Επίλυσις» (υπηρεσία απάντησης προσωπικών ερωτημάτων)

► «Webinars» (υπηρεσία παρακολούθησης διαδικτυακών σεμιναρίων)

► «Full pack» (όλες οι υπηρεσίες «Αρχείο Νόμων και Αποφάσεων», «Επίλυσις» και «Webinars» σ' ένα οικονομικό «πακέτο»)

Εφαρμογές «Cloud CRM & myData», «Ψηφιακό ωράριο», «Express ισολογισμός».

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας σ' έναν από τους παρακάτω τηλεφωνικούς αριθμούς:

210 67 73 722, 210 82 23 705, 216 70 02 616, 216 70 02 617 και 216 70 02 618

 

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης