ΠΟΛ.1275/23.11.2000

Ποσοστό τόκου υπερημερίαςΣχόλια:23 Νοέ 2000

Taxheaven.gr


Αθήνα, 23 Νοεμβρίου 2000
Αριθ.Πρωτ.:1106581/6772-13/0016ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
16η Δ/ΝΣΗ (ΕΙΣΠΡ. ΔΗΜ. ΕΣΟΔΩΝ)
ΤΜΗΜΑ: Α'
Η.Π.23/11/2000/ΑΧ

ΠΟΛ.: 1275


ΘΕΜΑ: Ποσοστό τόκου υπερημερίας
Σχετ.: Η αριθμ.1055671/3410-13/0016/16-6-2000 ΠΟΛ. 1193 εγκύκλιος.

Σε συνέχεια της υπ' αριθ. 1055671/3410-13/0016/εγκυκλίου, που αναφέρεται στο ποσοστό του τόκου υπερημερίας με το οποίο επιβαρύνονται οι καταλογισμοί από απαιτήσεις του Δημοσίου για τα ποσά φόρων ή τελών που εισπράχθηκαν από τις τράπεζες ή άλλα πιστωτικά ιδρύματα και δεν αποδόθηκαν εμπρόθεσμα σ' αυτό, καθώς και οι λοιπές οφειλές που επιβαρύνονται με τόκο υπερημερίας, σας πληροφορούμε ότι μειώθηκε το ποσοστό του νομίμου και εξ υπερημερίας τόκου και διαμορφώθηκε ως εξής:

α) Από 29.6.2000 σε ποσοστό 16% ετησίως.
β) Από 6.9.2000 σε ποσοστό 15,25% ετησίως.
γ) Από 15.11.2000 σε ποσοστό 14,75% ετησίως.

Η μεταβολή αυτή επήλθε ύστερα από τις υπ' αριθ. 36/28.6.2000, 39/5.9.2000 και 40/14.11.2000 Πράξεις Συμβουλίου Νομισματικής Πολιτικής της Τραπέζης της Ελλάδος, οι οποίες και δημοσιεύονται σε ΦΕΚ και με τις οποίες ορίστηκε νέο μειωμένο επιτόκιο που εφαρμόζει η Τράπεζα της Ελλάδος στις χρηματοδοτήσεις των
πιστωτικών ιδρυμάτων έναντι ενεχύρου τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου, βάσει των οποίων υπολογίζεται και το ποσοστό τόκων υπερημερίας.

Εξωτραπεζικά επιτόκια


Α' ΦΕΚ Δικαιοπρακτικός Υπερημερίας


Από 21.8.46-31.8.79 10% (κατ'ανώτ.όριο) 12% (κατ'ανώτ.όριο)
Βασιλ.Δ.21/21.8.1946
Από 1.9.79-10.10.79 203/1.9.79 19% (κατ'ανώτ.όριο) 21% (κατ.ανώτ.όριο)
Π.Υ.Σ. 127/31.8.1979
Από 11.10.79-29.10.90 233/11.1079 23% (κατ'ανώτ.όριο) 25% (καθορισμένο)
Π.Υ.Σ. 145/28.9.1979
Π.Υ.Σ. 193/17.12.1979 287/28.12.79
Εκδοση ΠΥΣ120/23.10.90 143/30.10.90
Από 30.10.90-17.9.92
ΠΔ/ΤΕ 2121/9.9.1992 162/30.9.92 32% (κατ'ανώτ.όριο) 34% (καθορισμένο)
(ΠΔ/ΤΕ 1761/5.7.90) (89/6.7.90)
Από 18.9.92-20.10.92
ΠΔ/ΤΕ 2124/17.9.1992 162/30.9.92 42% (κατ'ανώτ.όριο) 44% (καθορισμένο)
Από 21.10.92-15.6.93
ΠΔ/ΤΕ 2137/20.10.92 174/29.10.92 37% (κατ'ανώτ.όριο) 39% (καθορισμένο)
Από 16.6.93-30.9.93
ΠΔ/ΤΕ 2214/15.6.1993 111/29.6.93 31% (κατ'ανώτ.όριο) 33% (καθορισμένο)
Από 1.10.93-25.10.93
ΠΔ/ΤΕ 2253/1.10.1993 170/1.10.93 34% (κατ'ανώτ.όριο) 36% (καθορισμένο)
Από 26.10.93-15.5.94
ΠΔ/ΤΕ 2255/25.10.1993 191/26.10.93 32% (κατ'ανώτ.όριο) 34% (καθορισμένο)
Από 16.5.94-27.9.1994
ΠΔ/ΤΕ 2304/16.5.1994 80/16.5.94 35% (κατ'ανώτ.όριο) 37% (καθορισμένο)
Από 28.9.94-30.3.95
ΠΔ/ΤΕ 2331/27.9.1994 159/29.9.94 32% (κατ'ανώτ.όριο) 34% (καθορισμένο)
Από 31.3.95-19.4.95
ΠΔ/ΤΕ 2356/31.3.1995 71/13.4.95 30% (κατ'ανώτ.όριο) 32% (καθορισμένο)
Από 20.4.95-30.7.95
Π.Υ.Σ. 136/4.4.1995 76/20.4.95 28% (κατ'ανώτ.όριο) 30% (καθορισμένο)
Από 31.7.95-21.4.96
ΠΔ/ΤΕ 2365/27.7.1995 158/31.7.95 27% (κατ'ανώτ.όριο) 29% (καθορισμένο)
Από 22.4.96-22.8.96
ΠΔ/ΤΕ 2386/19.4.1996 74/30.4.96 26% (κατ'ανώτ.όριο) 28% (καθορισμένο)
Από 23.8.96-16.2.97
Π.Υ.Σ. 261/20.8.1996 193/23.8.96 23% (κατ'ανώτ.όριο) 25% (καθορισμένο)
Από 17.2.97-12.5.97
ΠΔ/ΤΕ 2406/14.2.1997 23/26.2.97 22% (κατ'ανώτ.όριο) 24% (καθορισμένο)
Από 13.5.97-8.1.98
ΠΔ/ΤΕ 2411/12.5.1997 94/22.5.97 21% (κατ'ανώτ.όριο) 23% (καθορισμένο)
Από 9.1.98-30.3.98
ΠΔ/ΤΕ 2428/8.1.1998 15/21.1.98 25% (κατ'ανώτ.όριο) 27% (καθορισμένο)
Από 31.3.98-4.8.98
Π.Σ.Ν.Π. 1/30.3.98 74/8.4.98 21% (κατ'ανώτ.όριο) 23% (καθορισμένο)
Από 5.8.98-13.1.99
Π.Υ.Σ. 39/31.7.1998 184/5.8.98 21% (κατ'ανώτ.όριο) 23% (καθορισμένο)
Από 14.1.99-16.1.2000
Π.Σ.Ν.Π. 12/12.1.1999 5/27.1.99 19% (κατ'ανώτ.όριο) 21% (καθορισμένο)
Από 17.1.2000-26.1.2000
Π.Υ.Σ. 1/14.1.2000 7/17.1.2000 16,50%(κατ'ανώτ.όριο) 18,50% (καθορισμένο)
Από 27.1.2000-8.3.2000
Π.Σ.Ν.Π. 29/26.1.2000 18/7.2.2000 16% (κατ'ανώτ.όριο) 18% (καθορισμένο)
Από 9.3.2000-19.4.2000
Π.Σ.Ν.Π. 31/7.3.2000 97/16.3.2000 15,25%(κατ'ανώτ.όριο) 17,25% (καθορισμένο)
Από 20.4.2000-28.6.2000
Π.Σ.Ν.Π. 35/18.4.2000 14,50%(κατ'ανώτ.όριο) 16,50% (καθορισμένο)
Από 29.6.2000-5.9.2000
Π.Σ.Ν.Π. 36/28.6.2000 14% (κατ'ανώτ.όριο) 16% (καθορισμένο)
Από 6.9.2000-14.11.2000
Π.Σ.Ν.Π. 39/5.9.2000 13,25%(κατ'ανώτ.όριο) 15,25% (καθορισμένο)
Από 15.11.2000 - σήμερα
Π.Σ.Ν.Π. 40/14.11.2000 12,75%(κατ'ανώτ.όριο) 14,75% (καθορισμένο)


Taxheaven.gr